Skip to main content

Full text of "acta martyrum et sanctorum (volume 4), ed. Paul Bedjan"

See other formats


668 863 toaj w^i? -Sc^ojo jo.\ 

888 . . . |.i lt i> aa nrnnj l; joni. -i» £bOB A>? :.-isfk jo.n 

874 &KUS ;t\o?<nit> ijs>3«l Kf&aM^ jo.v 

800 j?oi\ri,i „»i ii-«s? -^^ Jon 

308 .... ( iuo_ix> } ,i_o. ^a Ai^i«v« ;.m,y i^sax at X 

398 -<rioi:> 3aacJl &<oi ..iis? affSLlgt 

460 yt} Av> ri<r«, 

463 hola -lao Jicia -NoJSj ft 010,0 itta&i 

*»• &••? i^oJv? £*SJ 

480 .... '^aai *mo .Sois -too-iiou >3o\. ? ,'kii. J 

484 lSftaJi .itfi ioiboiv 

489 iMoa? Jb&f ZfriaN 

471 me>l ,*aso •.jsojso -i» i>«e Ai? i»io 

490 ......... J&a&2 -^y. \ 1 ^aii 

606 Joaa=> -iio Xi £fc_j t>i» 

607 ou<i\c>i? v <w«* -ii? nC^ 

844 . . U»V»1 ^»? -**>? ^3^ ^u j)ion? iiviA ; 

800 jiioVM »»**** -»>• i**« ^> 'J**^-** 7 ft 1 "--' »ii? lV»i» 
(TTPII iinillMI DRvaUMNi UPaOMI 
.JtDO*?Ofi 1 JSauoiioo Audtli 

^soi.soXno JSoi&Acujo sd^juaao Jb oi> j a\ p. n :> 

8 \ ■ * . , ♦ ■ , , Jbo*&4o . o jJ a ! fl >o Jboaoauso 

14 » . . . . jooaaXtoa .rt.iay^pila ISaaaVb .\jo: 

'. JBo^aiSoin t ,'-.T.»ip ; . \ . S .s: ,'-t'\ij iamia Jian 

88 v ^*icAo .^Jcoio .. t u i -.o -.J&oaii ii)o -.^savo •.-Cxu.s^Jo 

116 ' ^O-Sa fA c-p 

128 X £»• *VM?>? 

128 , 'jcaa jmi^jo ^ do ofli J— a.? 

180 ^>6nro?j pai&sli 

181 . . ;»\i. u ,•"-' 

133 . jaox .Pvl .'.a p iilsoaa ioA^N^Ja 

137 , ' i tm . t jo aile i'r,»B joflii? 

141 r-N** OID3Q fO^UoV -30B? 

183 , ,1,111 „ja ^i»p 

168 ^iiii ?' ^V 2ssifli3 

170 s £aUO 30 rf* V* 

181 , 'n . yiBw op J»^? 

184 ^iiA. .Via ^-smfii Ji*»i.? 

186 Ja^ii JW.J 

201 XVsia .Ni»? 

208 IsoMa .ia >r i.S »aai? 

£ 1 8 osa jii? 

88* *•■•>.. . , iacjfla >ifr» **ij03 
200 -c-oaalso jiaj. _»*> t*?o\? \ r >- 665 .o»a\jal? yO^sos »aai 

<^?o Jisoaop cn-oa Any Jw^ie :»oio62» t^e 
2*40 i^aik^ioj <AS\ n*-n i^A: v : "eui^a 

oA-joo 2fca» }^2a : folV ^» r ocj ^.aisi^cj.*) 
2aeiCLt V^* r^"? °£ •??* ^ ? V^o ASao 
2afi\i3 »-u;o^i\so ^AeoJo ;cto : ^.ovi ^aa Otfi 
oraa-o : ^Afia I*©,. ou» t ai^b £a\ Jiai ^i» 
I3^a ^soi. fiua cr^oi* is^so? &cA iaoao 2o- 
lAss i^ia 2ii ^Lxaod A^ :&saa £i *?a\o 
AS is*ooi aio ipr „at«Ai.a laaVxal JJkoiu*- 
crAa £&aaS Ai licuiiyao 23U3 2*1 :t3^1 
-aas o2 2-ai v oai : ^si«x3 Ai. ^aai ju.*. 2>,aj 

5^-oA ojoo^ ^ii ;porX fc*2X^>aa ^osi &j 
23:>o\ ^p — ixx; ,«=A3o : ^o. xdw 2^. A*aAa 
Mjijgl liao l*ai yoai <t~oaA cw»c\ ilifl Ai^o 
om ;oiSia 2&s ;CcA: ;xaaAi J©£ ^jso fciitta 

.230*3 -^** .<tjao\jqj:d v aioix „i» 664 ooai r i»i ii :^il Jsi.»o :io\ oxsta &iOi. 
ojcAifio v ot75 4V. aJC ?? 5 mvsaio 2*isA 2xt»b oioi? 
lijja 2icj? g} \v>> . 01-3 :.beiiUa a£s "?,T,fU\ 

jiaiS o\jo 1.^3 ^ iaoi jj^, a-^^I? 2iai 
^.Si* ^A& ItUSf "a? !&»* oi07? ^0JK ottptO 
J&ia oioo :; V » v>t b 2iua fcLa ot-oa aAi. ; 2Mw 2^, 
Iao-3 fc»?©jb Jsaia *Aa, 2ao;oi &Aa ;-»x\xj Jo 
*-A3? <nAiifl u *i»? ^ooAa aiJJo : 2aab ^V„a 
si :ba-ai si, }lL ij.t>l\ >^«2ao cA aoflfl <£oi, 

: "Aia eocr olSo^o »?-■>?.? v oov3iA ; V.'vA x o**. 

croAto ::aoi* ^.i lAd oocr ooo>o Uo\ja>;A 
Ai, 2sl* 2asld is.? 4>t .; v oo?Ai3? t^» **»£ 
Uio\. As. 2iUa t-iaxbo : jlAs sLo 2aaV&2 
\il\ 2juj 2-sAo is*aj 2jo*a <^-»? <^»s-aos 

ftXoai ^o : ^\ . . ^oo\ ?o-2a ^Ma« Af2* 2>JA 

5^3 ^uDoi^o 2xw\ p ^iaax ^JsAX ^> £ 2*a»s 

2alo iaocr o\o ;«&A isasa ^ isAaa jfcii* : 2s*ai 663 .cn*o\ja>I? ye^aas -iso 

?jio» jS as -3jjo sO^Ab 2i*2^ w orcae\ : io*- ^a 

aii-is a^afr? ^.2 ol cioOV ivia <^2 2i*s <«>,>\4 
.o*»x aia-a -Jsj.: £2 -i»2^ -.llii- JsXx~o ixoao 

: ^<ro* ^*v-3 ? oor otr ^ 2*ojuo 2jL2 aii. ^2 *JsIu»S 2i32 

^jA^a :*ai.a>» iiJs- w?A 2io3 2ao -aa XcjaU 1^ 
>A 2?e£* M £S*O01 •' 0J3 iwaa^io aoA 2«m2o ^ai.; 
^\3.£o u frS lio? 2*96 rcrbojsil \i» A*\a w,OTo»&e 
s\iuab 2i- ***\>> LA (> ^«m -JJ-sabk: appS. 
#T\\ 2ax-o ;^^o $fSgJ&«0 (i) 2Vmo :^jsS\je 
^^ ao* £ :isis> A as Joji>2 Js*ao ^3iA\.33 

.2^30 2»S^3 ;jsa*A.a r \v 
v .».n 2'i*i. :2i3a\- *» -o<r ^kVaoJsao ^w? 2saao 
2ao©3 ^A trivia &*. Vy'U „J\»&3 oA ^aaaoo 
X*. aiiao Xosesa w ctox>2 -S44ir : -erases X40 
: o^bojaiAo jXsiS $390 ojj-so^ 4**^ : ' ^9^. 
23/Aso a\,cT3 ( 0^.03 a\x2o e?M ^»2o outfU tJ^~o 
v ooAja a.tt*32o : laofca ftAiA 23—30 oioAaiio 
2-3QI3 j5us i'xa, ^-s caau 2ii^jca feao obaotxA 
o~*oe JajSae ^0 ^s03 3 2ii2 ojS 2a\ b ooji :J^3- .laiio (*) (') 


.ojioyala v a**» -i» 662 £h «,:&3 ;pcra ^ :iaJs £ ILxd -is? $*3«V ,2fiv 
:iajs £ ■atraai 3-^ waois k.is *»»iS ai.? : *?i^ 
oj^-3 nwb? Japoicrr ^.Is :2ilSo2 »» «»'i^3 ****?,? <£ 

aas2 v4r?.? V* 5j^ oso ^^ ****** v 1 * 001 *? : v ai ^ 
a*- ^iSSs <ao^ & :*<r^: a*^ -aa Jsaai. 2a2 &Aa^ 
lio'o? "aaolioo ^w? Jaaa? -icaox ^cnaio a\jq 
^jn\ \a .» 2so\S oj^aaa 2a*4- >-ixao :^io\ a**, 
Sit ^OftXtjSaJOAO :iiaiki. soJi o\acWS &&» oJs-i 
X.inl {S*»? 2?©\ -oc? JK^-i ^"^ ■*» v® cn * 3i ^- 

vi : v <»2 icr«o Joe) a^ii aa ^croxaaSi^ 2afl 
a-oxo opd&t cr^ajC3i-b>A *Ai<>op aa wdoaS 

iSi-Aoe aa J> waits ocr :-vio^.\ o2 .aaa ;i: kfibls 
, ois5\«3 2*a£<& oai_o j'nSitfi oxoS ph>^ a** 
osod -a'ffjeoo -laica. iio ^ioi\ k s lao : -iao 
looji JLiaw <na*I^ :a^2 Xaa? 2icnao 2.\aa, laaaaa 
\i, o*.:? Joji'is 2aaaxa oxoiJ .oanaaooa* oip 23as 
^oa-a^So'A is3i ;p<TA ^2aapi <^2o :Ai<Ui -ax 
JSctlSo iaa? :J— X» 2a\cLV ^u^\a J?<»? 3 Jv?^-** 1 ao3 

lA*93 23.32 2*Axs -XoS (^3 »*£fg a. OX.? OpL* 

.iaiAi.si (') 

661 .ouoVtti? v** 8 * "*** 05© iwfcSb jibooaa cusp fc \kilo « feA ;^ ^ 

. ****** 

aA, » :«cf) ^.\ 2<J, ? li<i^ ^ ^^ ^ 

^4* J«o? »sp2 ojxMoi, moio^i fe»«7 ji ojttai 

•OP »&$ *«£ j^Jtti, ^ ^ jiaj? ^ .^ 

po. oris, ojS 4V. '^o^ j£*o ^ ^ ^ 

*»? *$ ^ c^«iS ^ -a^ ? 2£»o aiab ; 
I%> ^ &?S 42© : ^itoi mjmfr jiOp ^ 
^ ***> -«9»WiW tf?f Z^>» 2* ^ ^g 
**>:<*■ ^.oi *i, £ i^oi, ^ ^ D t££^ 

** *r> *&»? 2Sor«ii ? i^ii : ^ o^ ^ W 
:*»£> «***fc2,© *l^ -il 2&2 Woo TiikL # 

A *©* : l4c\44 »**«* kji^'^ .nio^al? ypsox w i» 660 


:2^V 2ao£ v s? ^£a Jala* ©»£ o^ai ^ ? 
-OJOOSM quo c^ ^j all ^o ^S fc ^^ ^ 

2A2 aio :2lc£i 2xo» j^ ^ ^^ ^| , W ; ^ 

2i"2a ^Ao& 2iw 2ax £s iapl* oiiio :Ai^} xio 
2*2 -iutap lS :}&£ ^ ? crtxo^ ,1^m &2 ff? ^om 
-oioXigA <» 2iX2 2Li tridox *i&«b <ti»!S~ ao-2? 

C^O* 13 ftt 4i»* pj ^«^0 y;^ nn^gj ^j 

«?«* tfei t 2ijJ w i3ox A ^L 2* 2*^2. 0^.0^ 
-oroiac? 2w 2ifc2, en»oa or*oeaa^ ^ J^» 2*2 i.^ 
2aab -erii^o^) oi a^| ^oriii^ : ^i^fcap & 
= wV*S *** 9W»j? 23ia jj^i ^Ja '^^ 
ia>2 53oAa cjxaA c£ 2ooj £ 2aj jsi, 2oi? 
*d&> owq3 \i oi :«3Sfc2. £0 o&l 3 *»|3 iia 3 
2>* ? etisaa *ba 2ia> xcl ifciiueaa *& Jb\ i 

aiua 2ia> 'Joei ^ts> -g ,o^j li, j . j^ ? 
lb, a«fc 9 > : 2i2 A$& £ 2^ *L ? ^ M ^^ 
*»*> W &• &£> *■$♦ tfo\j aso l& OKetso 

^ooj.i-2? £?2 -oro'iSca i»2 2a2 -awp £0 : i-As 
2.^ *.2o :aiiflox ^ f « ^ouSo^j *^a 2^ ^ 


659 .mi.c\j3ls yOteax *yx l hi) a*& C)oj3 ? &£ Si^y *£*£«§ & diSo^ 

~«ia*.? ^L: o^voi :^^a AiL & Jib & £&i* 

*flg? **f?^ 2 ^*»- *••# -»» 0^ *-2a-x» «&. 

2ai» ,A aw :oga»? 44»? #**£ $f> »«M}*& 
<ae «*.•> 2&» v o ? o^^ ;a f ^ -<ro '^ .xoafe 
!&B«& $*JbS ysatio 2i*« ,?<w2© z^aai aka^aes ?*Vm 
**&£»• :J&A»o:uopo 2aau lAaoa ov*ao; $i*.As : lia 
£2 «obis ^ ? ^Ai • ^uoso^ib Wajs a^V) j;:g ft 

"VvM °P?? &*~ *$»? j2Li Ay2 
*** ?a ;2^fcao 2$\ax Ji£«^ jooi ^ f ji^j 
feJ ^a a»2^ Jaojis ^SaM lio o^i ^ 2o<t- 
£o 2ia«^ ^a c^a jadB s2ioV»2, ^ia JibaaS 
: (5 >l»il ^ tjc^x <u» ^ *J ? &»£ 2*.,^\» 
*** **** **>* fr? •-••*uos V*» o^ *?<*•> Ja-2 1*2 

*3oom :^»q. a« «^2 aiujb ioi-o ^.Ofc.S £ix «j^\s 
^ 2fr« ja wA tLa ? ojj-a* 2a>o^o lacruxo Jaoeo 4t' .00 0>Hl\ 


crja\jo: ? v oijojc ^MD 658 

.32 -j^ii-isao o^S o& 2*ssoo »ii a-oaa oralaso 

jo 2a2 ;i: ai. ,A yao .A* Js^&y\k±d o» ejus 

£&J iaotua 2i2 jjia £ -a-^fl ^? :-?A 2i&fc 

v io Iii4 ^o :2*2 2 ? a ^ 2icj^ v Jo jii,^ ^2 

t**^**? **> ^f* »~ .^*2 -of 2x- ;L»oo^ 

-ifti.? :-aS 2*2 *ctuto I'ina oX ^o Ul aid & 
o'er? «aA ?^ £ . & $dp -a^tti. &o -A******) 

** -?^ M° ~a-v*2? -^g «?^ fc?*? -??VJ 
3JOJU? 3A4 ^ apj4 ? 2aaa >^:o l^Wy^to 

:6v ? o^ 2a\3 oj^a? 2>0a» Ji**\b yfr» ojJLi i^ao 
007 i^^a ojii J^LspdsM c£ ^bsjo £ ^ixoofi .2,0 
1J <»iKoi*^. v Io sojViftttNa &ao o^aai iauoo trA— 
ojiap i*ruo «ej e^jivAi e& 2^Lis<&*j 6$ laa^a 
^X aoa r Xs*o 2iOo-? &&S ^oiw :2ai^ ? 2*ti* 657 .OUqVOa? v oV»» i» 

***** *$4sJ 44 **& >"4* 9*. iiiii? £1, 

i Jmm* 2*~o^ S^- ^ ^ 2ai v Jo": iai 

•HP* 13 :i ?* .?«&**> *%« l£a Ul* tf aa 
£© &$» -A Jo* i^i £ &.**'* ^ Im£ 
*a\io <*L o^ 2*2> ^j ? St ^ ^' oi ^'^ 

:cr,aa>o- iiao o£ fc*W>*2, ? cnS>\aS $6 oii- ' 2^» 
*-2 l£a *fc- ■:■■$&•» if»oj 2iS*2 ^j ^ai. »\sae 
^io H^ o^ow* : a^A? Ja/a^o iai^ £;' e£ 
2a-* ^a J^b jJSa ;»- opautp Ai, fciii^ 
-^a»« o^ai $> 6va«i ? 2*»o s £ji C)^^ 
:**o.\*a? Joor £a Jiao^, ^ j^ofc 2kal Ji^ 

jJ <*a Joor iiio : cr^ii ^ Jo«4fc» aa Jjxau 
«A,« 2ia? ^4» |ti^6 aa , pjS jlaa'tfo jlaao* 
*? > a»i» 2i2ao lila ^« ^Xi 4« : ^ 
£^ -fljosi ^o :ojiX,2 ^ aii^ 4^ iiuai** 
»fr Jaalsa A, «£ bf»i ^ :2 ^ 2^,0*0 ^ 
iioaa* fc* ^iai i^ ^ ^ ^ o .^^ 

o^\j 2a~o : M oraa£a 2a*e ejaoaor *y*o o&a ^ aa 
£a.oa ^Xi* -ejoiior aa ,.o?i^ c^a ? £a^ #J^ 
Xi, oifetd o£ ^^e e^j, ^ Vt > Dt :ji ^ ^'^ 4> ,isifc» (') .Moh; ('I 44 *» =iH *^ *i-i *i sfc a^i $ 

»W* tf -?io ^ 2^ ^ :kii ^ 2, 

'W?> H> M«»fc £ :>bi»^ .m 2*^ pt 

*• :±ex \L ^ ^ ^ £^ ^ ' ^ 
**J *$* & oat i^Mi j^ ^ ^ ■ 

o2 fcij ^ AAa ifcjjj U^L ^ fcii ^ 
* -PI *W? oS 2^i ? i ?< J, tfj ^ ^ j^ 

ff ^ «J-s 2a.2 M o,o^2 &Ai ixio 24i> ^<i^i 

; *?^-9 £ ,£~ **£ ej.ia> 2i.2s : S^W & 
>V* ^*J ^ S 212 ail o^ «3 oi* # -ioitv* '•'( 655 2>3«i 2^a 2?2» ^wo :&*!:? 2^» Ji-ox o^i 
aauA« l^oso? &*? AiL ^otoUm osaac\ ojkaa 

.ao*A 23au 2oo?o :aa.^ l~3j> JI^a ^> aa.2 
^i x. 2m ^ajlsa la» ? 2*^ Jia^ia oa« s^»> 

affOlO- v Cki(TO lOpoi. O3X0i jAji Ai. 3-1© ? 4<V. 

^ittfl *J jioVN JoW 2*B»- o£ 2o« li'&i ^ 

&** 2^23 2^5 £a j^i jftSilo ; r 3fc> ai»& 

2au?3 ^t»o :2iui 232^3 Uo 23jba 2i3o\ 4&1 

$«T> 23osA Jocr \i, 2^o ojaflox «^ 2oc! gki 

■2*ub 2^2f 
s£ao : 2i3o^ Ai iiiS^o ^ 2*^o2 mo 
oi(T*,o 07^0 ^usi A^2%3> cri\3 fctoflo orios 

li ,?-€»? 3*33 2o« 339*33 3A : Oifc«OU3^3 2*3*4, 

:J *^^ ^o l^o C 3.\3 jK3ai *£ A\j> ouoV»< 

Jo; r ftofc3 230a. ^fc jsoaao g?A>nir> &303 
£a?M o*3 fgffcj,, ^J 23^ &a*a& o£ fcLs^ 

^ *** *A *jSP £ ^*i-3f4s 1^3 01333OO OJ3V? 

JIM £ ^c>3 a 23 *\,l\» ^x£Si ? .A 001 -a-jca? 


.o&a\jol? yO^OX JX33 654 

^ta*b I'ixcao :ojAo i*oao o&jtb <X*M» a>A<A 
^ W -aoiio ^kau jio jb» aims lab -i-o 

"t?"!'? : ok>3j Ife!^? ««noa*2 fi^a h» iiac\ -frA n 
oj^i Ja&fr^ v io :*cj©aa ,^»ii o^\aa 0,4*4© 

"^? fe? i^fl*. 5ajiO E$fl ^iiflO^ &^ m!^ 

^ 4K? wi 1^> ^so^ j^«) ^Hjsi ila 

$f> Jul ii ^j :a\!liap!aSi ^o3ud 2&^ &.<ia«fc 

•A &-Jao «>J^ &* 2i^ ? 2^ ? -212 ^j 

7\ !*!*" *$ <* ***? **»■ #* 4** &* " i. <.') 


653 .CU0\jC3l3 ^AlUX ->» :-i-: is »» ;ooi »4\*3 Jot .bcjSaHaS vet 2soo:> 

jaS lot 2?«a,? *j? *o<* *** ?? *&! **•£? <**£?? 

23os fco»*? A? V* °^.?? ^'W^r «■£• -*?*>r 
: tfifc <^ ^ i* £9 yaS -ioaiik* < *£» $V? 
&4~bis2, ouS«2o o?S\o ,wJS J^ijtoa ****? °W° 
^0*2, < 3 )fc*.cj32> :- *??* £» ,*??• ^*° ^-^*»?,? 

.laH'l ^—a «oop jslato 

SO* j&sdMo :<r>ii c a--o laatt £i> ti\?to 2iw 
23-ao tfca*o lit* M0Vi~o : j\> . \ »»-*- UaV»i 

aas'i ioVi? 2^2 .i-aat.3 oi>7>S 2?ocr«3 opi? j2o©i 

*-fcj|3 Jw ^i.? = 2^o*a^4 v?* a * ? ■** "^ ^ 
2io\i ^ 2i2 JSaL £ .<£&* ^op ftaj pifi ^osoS 

23oo> <^2 ao3* isii joifl voao^ :ȣ J* 1 *f*V? 
:^toifi >,. 2?oou 5^2 u ero>2 9 "=**» <p^? ****** 
ttOfc 2ocr jib cnS ^3AMO *=>°^< *W $*? r 30 * 00 
jila© UA^S opai? ;o.3e sfe£t& ,?^oS£ *Ls 
v j : v o«-i? <#&* &ti **? &»» 3»JB *°£ 

.BIC (Socio ( j * Ass. .Jio (? ;ȣ!.) (') 


.ouo\^>i3 v ovaax -i» 662 *£■ <da tf9» oairj e^fcj jaioJi o!ao ft j^j 
«Aii voo^ijaaa? ^o^i 2&%9 $s©^? :2<L ?? 

£*£ i'i-x 2 3 a^ ^ ea^ ^joap aa ^J jaaxo 

'^*»o iViVi Aa» . j^i Jjum ;A T . ;ff ] 4.%s^ y! \\ 

: «w\a ioff: j&a» jiofc&a *Jo laoi a^> Ixifc 

/ *V J^JI ^ooi JaaNoat jAJaso »S2 Jsa-4? ?y>ai» 

■**•? fe? »ib Ilia* Sm oA»1jkx 4.90 lioVb^ *a* 

>&*jto tfjaa gft i& ? 2o>« ^| lie :i*5p 
&& 0570 :2Siao <£o ji^to fto^ oo<r oj&isfcj; ^OVIOUMJ ('I 651 cniaVoi? v o\aax uiao 

o* v aaiftfKUi ;xoii ^2 (I \t»fc» 2a»2»:> :230\ 
jifli ( "'isiu £d£) :oi».y>-T..\ 2laodi isA? ^oa^ 
f3 )23? 2sfcoA* ^» aao o^ y.orcaiioN £a 2»a3s 
^ottt £s ^jwttifcsp A? iil ^3 ^ -.lSeNso £ ? 
2i2© « ( s >2i ? ' jAti) lio£ -S qjoio C 4 )^»4ai o.v 
2oaa ^attu* <*3*i <*>}£* jStts) $£. *£* &fe* 
iA, oai 2is>o- yooitt A ' '\S2 :2»3*,o») *!?? &A, 
:«y2**? ' rcAio -ii? g^ &i£ » ***£) 
.2lojSki 2USo4 £» <4 **** ^° 
oi3oa3 *Js£o : \f» i , ^P*° oi^oS^S ^V® 2 **? 
2cr oijSoS^S fcx-s 3£0'i v aii iflSo 'S^L a? <^2 
assS aa*J 2aA> J#?H ^° J?^A ? 3a01 : ^>> 
;ic\X b? ^Ofr 9 ^ :2xd^o\ oou.o lkox \t y i^oi? 
iso3o» jiofluaio 1^4" oSati* ,o^3oaS,p oooj 
^uti 322? 2io^ 0J3 $»««o £» JU»« :2'io^ 
Ao ^isi 2»* Sjb 5^20 :2i*Si ^.Of iso 2X**i. 2~o.'b 
ootr :)fcoo^3A op o3>b>J jlii> 2x-'s3 233 li-o»3 
i*3a &*S* iff! 2»23 W&3JSO 2*<i23 .Ax so J-oiS .aua\j^? v ai»x Jaim 650 $&$.? 0,i30Jt ^ ^ ^ ? .# ^ ^' ^^ 

&*& o£ oS 2»£ £ib jA^. 2&, < 3 )^ AWo 
A* o£ js.2 ti&'i i^o 2>«kixi •*_ uwoXa 

^<&* e* 2>oo ? £» Ji,« w i»io 2iJ W fc ^t> 
^*»? ^ ocr }i ? 2 ? :2i^«u jp &aXL oao.Vsfl 


• oin ? (5) .£* (4) (^ 649 .ej»oSy»te yO&MX ->» 

£o iaL O^a 2aora»3 2*V<A *•**»> #"4 v°V»?! 

<2XD 

-iiaoV V**** -**? **~5* : #*° ilW t£ ^^ 

jsixb 2a» 2>»2 ?>o»3 ops 2'itofcaxa ^xi** -.'iyS 

«ii InjSi? IfAi 2aai;? ^ ^bxo #£? riay* 

.^ap2o ^ap: : ,,, tAvS K 6oi&\~? 
ajp2*o wsjsas ^a \i. J^ei -.?^o J* 3 ? r* ^* 

:2i»A>. 2i<*3 ;»>oflU?f? cti^Jx JjAi •« : P„x» 

.:'i-3a 2xa*?° ^xoOa vOotaiS yoMbi? : J^*?< 
, Ay, ^^»o :.yaa sA» *-?<" 
Chald. Cod. Nitriensis Vatlcanus. I. 

.(Ass. Act Mart. II. p. 4«- 474 .*£fc .^*o *w) »' .ctuo\jed23 .c^aax -iao 


648 UoapS© liaoo Jja-? &ia o£a \io :^?«^aa 

.^aoi :}&< 
: ;^ > \n '0 i~o:A ^aox :^oa^ && J^aax :j!oaa 

Aft J-a—Kiop erJS? ..ioixiJJ \\.ro : Paxils 96 a? yO^osS ct.-.-iyio :o^I JBJJd i^Sy Uivios ;pC7H 

taVrtxs :«??i? was iiy- aiSo v a^o32 

■^30\ ciSttl J^p J^# *&* 

'^ooijjia ;vi.o? ^o .ocub-2a :.\».\. ^ap ^a .oaaa. 


. -*0?&3£3 (•) 647 .PUQ\jo:t> ^0340* «si -.^isoftoti # ?a&£? ?^«tiV\ o :^«a^ £ J-? ,3-i 
^spJJS* *>>33ao :23U looau A> -iaiAo JiVy i yrA p 
^Ao? A> 3oH° *u2 -iaoi ^.3 ^ .yisiai? j£ \\r> 
:Jju3 o^ iaifi 02 :joW o2 :jS n\ ,- > ol :2ioa3u 

A*, ^oi. -,-<?A ^i~ ^»33JO <vxa£l3o : ^Lx^ t iVi„no 

2X03*0 :2jw3J3 2**. CU.OX30 O^wXaOO ioAlD ^3 

JOCtt : ^AffT Ai 333.0 —333303 ^333 : 2a A ao ^3303 
wOlOOEsAsO :i.03 3 0& 2oC7$ ,A~ ^2 . M 339 j^^333 TB3-. 

M oio£»3o lio :2^»jp Aiflity ouabafl Ao 'JM"? ^P 
id«o39 A &33 £303*93 Ai^so z'yaolp iLio v o«A^ 
w-Cifla erA 23.33 looi4o : Vwti <^30- 3»2,3 Isor :2a2 
,30 3*i\* :&33ocA cA loorfco :£*A& »3JSu? oA 007 

^3^3 ^A-233 :t.er« 23.3XO Ja23 w 330 ^Ai. A^ 
^\y3 : v 3» Ai» ^L. y\ ; ri»> ^.3 ^L .bikxiO tjatli 
^taaVihn ^atttalo :^. ^3\a ^isiJodo :^i~ ^333. 

^Ai. A,j -4- ^33>*Op 4^o££3 Iwt.'O £0O :^1m 

.2^- Joot* *,330 3*^ Ao :>,ai3i «,JmA £p A? :-339 
.cu<i\jca2:> ^Avivc „i» 646 


»• J^»? 2aauA .w.oia*aJQ»a jo.: *»2 : ojiaiis 
-o^poifib ^ai A» v oo>i'ii.euS3? &»? s?./."\lgb 2SU* 

<&?oSo ;;o^ip aaaiS .;».tY>3 eika^.? ^^ 
5WW6 :2i-.oa £^9 -3?*s2? :jUi ibiaS .&a*op» 

ai iyib XiS? £***« 2»«aB ^90 :,j«W> ^fcaS^a 

:,*»fcooj3& ^ Jsoiy.,,30 :«,>vq=j^ . Jspsafef 2v»oa> 
^oi.^3^ «,XaS f»? 2o&2 aA*.?? 2ia4)o£ \\.y 

-^i*3^3 ^a ?v*i\,yn Isom »^s :lia\\yi .awpJs^.2 

**?* ^ 3A&A &:> :2^-i -^V* 50 ■^*2»ff r «<> *f&>> 

^V*« -Jjuk £» :j»2a 2»a~* ^yao .^ loo* 

.2fc>o ^tfefci, :2A^? Jy***£ °^ t*»? *■&*? li Mi 645 °J»<V* S v^*^ -*» Uoio :*lu»> «$$f4 ^ajoi «**&#)* >,«> 

&*»,£ .*L*o J&pp £> ^Aitbob : wW ii,«a^ 
,*tti»o r&iaa ^jAl, c.so^i fcfaa^o reiaaia 

liaao lit*, >.$&£*£ fcSfc ^i .ojfcieLfca 

- V ' / <■ ■ f • •• 

a.2o :&oAi ffiii *•*»£ .«& ;s©^ £a>qp4 
Wjoo :&»aS ifMH? &$ iSoC .;ioi^3 oto£& 

o>»4 *?♦,? 5^ja« 2&& .*$fc$» iiaa. ojik ^o 
: ;o^i £> £ **H& :J^i» ^«^A . v xva»A $ 
tr.saa^a ;ao>S -wXaaS ;o£i ^a ;£><*. & aa^« 

0!*A ,*$£ .jSii^o J-oi £» **U* £0 tjLox 
-?«o :^trojo?<7! ? Jx^a uojikJA gb^io : 0*90*03 

T^m :&&cu ink £» Jocia^ .^euou 013O3& 
JeoiA :«r.W:o cfjubu^ 4»bA .^ttosi? ^oiaiaaoS 
oJo :r sXueo (*£?$ 4*«$ -^'^ ias-io J^i 
&*aj»o ijjorSsi ^ ^ouopaS .^xfci-o ^^a*^ 
: v oii3 A.ojt.3 oiixi .orfcoai aofc Jjljj?© i*o*> ^i 
IA *A? *J #*"!»%• ***3J »fi$ 4fy <4j»* iso .o»6^e>ip v oa A M f ^isa 644 

»**?•? ^» *xxk* ;^^ ftvi» .^2ii ? ^SL.* 

■**=• to|a ^d2u ^ ^ . ri^kSj, *a* 

^V» --eos: ^ &# r , ? £*«* .„»£ ioi.kik 

•Ol .Ji**^? <s*?*o^ *£* &, a.^ ^ ^ 

£$ J^O 2*ow» .^ &>& ^'^.o^ 

fcfc Xi «**<£,.«, :^i^ ^ ia?? ;^ o Ex Act. Mart. Asskmahi. II. 394 . 6 43 .ojibV*»i? v^" 9 * >*■ 

.2#£& w-a»? *?<*»*> ^ aa .;***» ?£*£ 

4J :3ofliiajSo £-^ ya'aS .oojS j&oo :2^}f^n 

a> fti *-y j «&* *•** r,* - *' •°'^^5? ^wNoa^ao 
-.^0100420 coisa $&aa 2*»W? i*l%4uL yoo^a 
• JiAoia 06 ^Ai? v^tt^ lias *Oi? ikV»? 
^o-aAo .oiJsaSg? iissasio laai ^S iocu.? «©vi»fc»2 
.^oriKoS ^oicy.nritia : v o«A .j &.l^ kl, 1 ,?" p *^ 
:oi ? a\xs? Zwox» IctSi jboi c£a 2?c£ l&kfc 

.(•)^4i £» A**** J*$ tf» M4^ : *°££ *&?* 

w iw lo#2? 2la^o 2i,>H ^Safcgo *•? -t**^ 2 . 
}A^ 7^7 gi\,V> ^lo*? : ^«rVJ J**^!"* : \j AM S 
v ocn\^ &ai^ £&? ^«wo :}t>an.?f? J?W ft 

.( V I.. 474 |&* ^i»= **>«> i457 •£» *i*? J^pi? J^W \?£) " 

JtA j^A. «? 4^*>i| (Ass. &d\oi v 4 "** "^ ^^ ??s ^'' 

B. M. add. lai 74 ? ^V-i i>>fc ojSm&ic .<n»oV»i? v**** 

fol. 481]. 

4'* .C7ua\j3:3 .c&aax -a» 642 l&a+xal? yoeroas cWao2o .J-'*- v ocAa ^oiorJsas ^2 
.^oioXattX ^ftst? ;saap <^2 :oto&2 ^p o& iKooi Jaue^s 
*V 2x3 i ? ij ? &3^ 2^obs :2ocn fc.2 ,x- aA. 2aa^ 
^iao .2>i^A 2lix 2 303J3 J^3 lom me :<rj locr 
opaxb &afl oA \i :2-30'A i-joib ^*s oer Joar 
2~ao2 w.ojj oooi ^&o tA*''? rV*^ ^° : i ^ 13 
•a'aso eni»a5oo : tsow &Mx o)ft\ue .o£ oocr ^ 
aixiJs \i* 2fr.2o Sflo *oc7! ^oii sojttp iae : low 
oul & J$2o :2oc Jk.a» & sliAo .2?ctiO JS-3 opts 
1^3 ^po {A*.3 ^e crisaS aiOJSia 2ocr ^isvo 
epaxoV? 2 t wrtft>o\V > iii-> Ii~ ^o aa .wfts»<ru? 
^9 iax-a ^oto&w a-i?,? o<tt ^2 :Ji o* -a» 2i3o\:> 
*^*=» oc£ caOaa rloai a^i aois : ?<*&,? fc2o :2*sax 
i.w?? :;lVjo 3mJ 4*wa© :cp *ooi ispi.? 2aoojd 
ori^i loo o-jo ops j*>nmciN\ 007 ^0 \*A crjAi 
"iaacLotAi o'cr^ Lcru\jop £soo ^a oja .2at*aii? 
&*>»» uoj &U3 j£o3 w^aiuto :era2s cuap J3aa- 
<JA^ Aaisxoio >a*o :euoo< -oro^a. i^Io .oA Jsoo 
-?©2o :o]Bee6 -.\3.Vo :<W&? lial ^isxlo .oii 
-or XiAio .jdl \aA 2aaooa a~2o :2e£& -iao 

Hie dcsinit lacuna in M. B. M., add. 12174. V> .|.oi*>| 641 .crua\jo: ? v ovmx ***> :^ool 2^ 2i.a^a ot»xo\ ^2>© -~ ? *» ;ooro 

Jaed&po :2 >'foaS r aojio :2*ttia r b\> ai -A\^ >? 
£•0*? 2*ai «^a V-o -ojwifl ooor ^-Abtap 2a^ 
oocr ^aeftouo i-oba &ufco 2aoMt»o : cnS ;<soi 
: &u?tio IsaS 2*a*s aua^isio \> ? 2*0*** .^wosoxb 
OTiiao? :^L ? io iat 2&» jony.\.iyaafl 2is> -oi 
a-A ioer £a ;naao .2*&L ^o^'afci loou faaoaS 
aii bA £ .l&J ^> Ao ^a'ia ^j £ :2ua\ £• 
,ao £• :)2a <a> £ :^a5 jijto sue>*\*\2 po.Ssaa 
^sm «aao Jiaoa, ocn v 2, £j| i2»«f» £» £o :?./At 

w orow,ke t. ta o -t ao 2i«oflaa £»i poAa o^a jtoobXo 
*»*»? 2*2oa Jaaoa iauiba 2»xBo :2^«aa &3sfc 
:23i^ 2aMb ^* Xaa w a\> ,aa :*yjL»i -cnasoia 
Abcua l*moLa ootr, tf a*£a ^'; t£s^ 2»oapr© 
.nisoaaao u<7!cw3 0T3kflU isaab Icn^i 
: -cio^Ja 2a5 2*^ oriao ^ cr-o Aa <rp jj; 

4« I V 


— — - -- 640 •°^« ^ ^& ? ;#«« ^ £i» ? £4 ^ 
>*4 oS^t, J* ? c^^oi. ? Jb, cop *^ fa ts+2 
^tV^V& l, a«o?si ^asp 6&a ? J^io* ,wio 

^>Vuaa xio ^a/sfc opai JJ iiso .^ ^A — 

o£ ; ft c7ji ? .^ojoAii ^ftAs :J*£^b $$£#6 yySyi 

$& 0*9 or^flLo opou.S ? 2L& 2aiu J^Li iiaj» 

Jfcaio ojoa v oo^o :2*£a ^ ji£a v©oj^2 
*¥*» tfP itt-.?? : &,afl «^ iwib fca^x : £suai» 
«*j| li, ^4^2 oc* ^ ^o .^to (!) £Sfc*2 
*%*? lilbo JjJiioSo jUS^, 4? -oioix^ 
J^oa .0^ fcA 2i^spo £»? 2*»i,o :22^B, J^oefto 
*^ft = JJu •&*. 2'ia^ : ^oVA-a 'U^ ^oii a^ 
V^**? *t}U 3?© Z#& --^eioo 2 ? oai :&&±o .[Ass. ;iiii] (*) >i? wis] (') 639 ■<7tto\,nl3 v a\aai -aao :2aii -ai. lis! 2ao:o*io lA^ o>j oA cr^lo -cnii^p 
2ils:> gjii&p.n «awO .^o.\3o 2?oal :2*xlS^»o two 

.cniocA i.Sa «"i» «a~o :lia{No»3 cjaaa X^.3 :I>«yvo 
:d.W.? ^exou.3 Quia l^s±? jiaii fc*uafcfc2,o 
Zwcdutisa ousoolS -.Js3fi\2o .ouo\i? l^oAoot.io 

jaAisIsI Jitor ^p? :c-jL*,:>is i.a»o ©p& foao ojiSi 
.otrAs ni «oj iA JK*m .^oSvi 'i'l'iAyi \i. jit 
li afiu ao^o :or»a~A . a» cr,S AXs iiaul iLi? :oj*'?A- 

l\^ocra c-Ao fcuAio .6jS loci i\i» pAaab e'of 
.S-oo-o ^iX-ii-3 &S iaoi : M 3M ■V^'w :aao24o dsiaio 

iaiM**Jfsa& ;»My criao oA aii. ^2swi sA cA 
oriaoo cr.Saoeua oocrrb ili.yi .oo^a ^0 a^isU lSz 
oJk: iA *<f<L*j .oiketZoo ^creL-a u o)ai^»i jpbol 
cwXA J-wia iixSo iOL-S J-niny li-iis o^oxq ^ 

: ^ocr^^'iao ;&*, v ocno& o :2io5». «sSo JiC^ o Jsl aoJS J 


.CP^o^sJ? V 0^0X w tt0 6 3 8 

$* ia'aoa #2 aJo ^j; &#h u i*A 9 ioo .Jsi 
•°*7 **•?*»• :-«noAacwb -cali. i^^ao : L&9b 
'^'T* V?"^? J *^ £•>• *«*? :&& *>*>*o 

.crasa.crt»3 2a«23 
*^ i»2 fcja :Jc£i ? woroiop v ooj^ o£ *6<r 

4. 

2Uoi lifcaiao :4^*2? ^.>& lm?2^> r^^o 
$9? :*V2aiu^ *ka<Hlo :*^V- 2ia\i3 9A9 

*W? :2L*a 2^i 4y?^ 1% afca^o :a^^ 
iSo :oj»^, ^afcx2,» :^x: J%> 3 j .J2»a ^ o^.a« 

^o* ^> 4m^^J £ :2 Li j^ ^j ^^^ 

^ o^« ^ifca ojaa : ^oaa^ ? Jute*,© £aau»? 

oftoia ^^3 jjiaa.,^, ^ ^s; ^S^p 2#,o«a 


637 .cuoyxDis yftVnt „iao : ouoi ooou? ;:Ajo iilxaa? : v Q^i ^?,A. *M ktr 

« ■■ » 
, . r» 5; .. . 

!«'■■'«■» £2 :2?ct w0T wvro^seio :.oop jUaae ^rtVw ai 
ue .^ocrLsaa. o«s*i Jaaflcrpo frvSjpa }&a&J ^^? 
att*o cnS X.aa : 2uaV ..asM -cro»it) -a2 oao 
: (K*2a*\*- 7»flo .<ocr\iao iacu ^.2 t7raaoa A^V 3 
l^o ■ J'rt.'.nS >>\*na ^U3 iXao fS«JJU3^ 3.\io 
:2ia<7r c£ aid £2 :I3»V> ['''dtoOJ&oaoJft^ ] ercnsxi 

90J*? ftoj^i 2*asa^ ^Vv? : <t*^ Tf^^M? •^*->TP? 
2av.ii is»ocro : 2>.co\»a laaioao 2ail*2a 2.V:s 5^ 
^3i» iAi £0 ::"aoa.a UsoaiS 2b^, \.nie 233UiO 
^X*: yOcr\sSo ^S : JmSia 2XoA2aa 2io a»l <^ 
^*b*J Aa2 ruaaoo .2aci 2iaa»ajM $*«^»A r .aa\.ta 
: 2«Voi 2a (r (s*2a*ai? :^i^o2s JSa2 a»2o &»S 
^j.2 2afl aao .Ai- -is.! :2cpi 2lxoa *oaaa \i, 
.2*.oaoS 2»ai» -oisis.2 tdio :4*f,?? °P^ *>»« :2a\so 
: &Laao *>oAA ;*;ai 2 j.SinIo : aild ejfcas aao 
wOIOAO^o ;i\ , «r >aa . oaflLJSAO :<%*so"io ^or . Vy-u a 
2"aa>^3 cr>c»os ^ap 2ocr -cn/ax laaflo" 00A0 .2<7j^ia .ouoyob t ***? - aao 636 £*>i tf-*a» 2a*2o ?*£&«& Ja^» ei 2ai or*oa.a»:> 
**?■* aA? :o?^ ;aul? o: orisoai 2ia^ i*ttx oi 
«*©3fc2, U^p2 oi 2i2.a Jiia oi :oM»i 2i~ax 

^err^oS^a 
^'ojuapo ftV*> UoJo-a ^fj aj^ 2©w jafl 
Ji**? a^ 2aaS^ xa : ?».ty>> e?&a>* V«H oS : &ua? 
•£a&apa *&* :Jto yA\tin i ;oir cvwa? : iAoi-o 
cjftoboUj :2_aS Uta-flooj Jooj *croL.i ?0 
&*an$l ^Uo, *sp£ao :2aS» [ (,, joaj»o?ol*.?j 
^»r,^ J*f* **<*? ^? oji^.b ;ocr rAso TVyfr 
Hioa J?i:o .2©oi 2ia :i\,ftaaSo :2.3ocva^o 
l*,?o©v ^js ^ft'ia olnx? Jax js*3o &xoia ^o>aa? 
^2 v <u£*ao ^oia* i^Vaia ^oiojo -.^oA ^Aa 
o\» ? :iit« Ifci^o £ii'aao3 JMaa&*.2o v ocrX? ^> 
*»* (,) ^W« *-?,?<*? o^a. 2aaicj? ^Vymoiflo 
■•Ji\*>'ia v oa£k^ ;xa.^o £33 &aa, JNoaro .juia 
:*)©- ox^b #i-Ao 2.3oojA ot~ ? \i, JS*Ia,4y 
:1 ^*» cuu^ft^o «4£J L^o „«aJ,o 0001 — „9o 
«"*o .yoop J&iaap li&i ,\o.\o 2*.o*aa NSy 1 ? 
V*o?4ojA?o ^oojl'^ii? -.^ii -»cu3? Joy v e»<rJsaS 
«a«^ £&•) ^2o .OiAi £ 2aaa&o -.«»,Wo2 ^ojAtea? ■ | (CieJOo| 


.J&1.&0 (■) 
635 -C7Uc\jB>i3 yO^OX -*» •aA^isI : 3 2«? &M. ol : i-V? *~° 3 ° : : «^«*«2 

r # JV< * * * ' ll" * »V- ****** , . 

^Ax: ^ie :Iis*X liAtt ^.ie rli-i,. ^auofi ^.io 

okA :^A~ U>aa£J <^:o libera 2aia» $Jo :&« 
:233>xp 2fcai&»op &*2i&*^ «l>io :2Jkaao93 iLix 
-.IkcSjij jCl\. .ciifibs ;^kaoia X.U«ob *xi.Mo 
■tuiio : ;*»i\ -maLi* &Js : I^esuaXa jCdo! Mo 
jj-m iio© :ci» jp Jax.3 Also : 2»o£*ai wil*. 

t£sj <jJ iA locr sen* .*dJsia2o 3io iXvVvjq 
^2*3^0 .£&M>? 2al ^(AsA :U*Vrtan Joa »*ai-o 
3>»ao>» Jsocr ?V^ .. \ M v ocrNoi*. uiiO v>~o ^3 ooo- 
i.bc-iao 2o£A ^iiaoo sA oocr -ia» .&*bo30 
Slxo :*.^io .liva.SIe : &«b £>ioio "i^^fS *39>f? 
-bio -c^ , r MlMo JLdie :— sjlIo 2>ao :\aio 
^ai,? Uii) ijJo^isMo ,2iofiL3»3 Ti^jce : &aaa 
v oou3«ie : v bc7%Jn75a sii b>;A* .ee^A cx-o : &u»a 
2a£&«L \0a1Va oil.:o o.Smo . v oo-Mi.i» ;ni» 
0001 yrtVw ,0001 ^*x»i " 3 ,?J0 *3jL» ^3>»3 :_^wa\.:> 
2 **^ «»• £» 3-r 3 **•*»»» 2a&? :^eo^ i*iio r ? 
2joJ^30 :c£ Jj»>? ^3M> J&a^ A$i Saw?? 
llic incipit lacuna in Maa. B. M., add. 12174. (') .|.^. ?s | : 


.cuc\j©:a v avsax Jxa 634 :>Aiuc wSbj i^Ja ^^ u cr<uaS $2? :JOSs isocr 

44-^o «i3p mqj^ Jiiiac 2mu fcojaaa 007 xSj 
: rVfl ^a ^» .?>»»? 1 Jjaoaxiss &*&x? i?^9^ 

:o*.|o Js*^ o^sfcjl ?orii 3*0 ^oi^o ^ 
: r i»;o ^ii^Xspo ^iJskap ai : o3 01 3 fi^o 2u«6 

^wto ^U3 :^ua.s 2o A u ora.3Aib r& -*' <W^o 
******* °iVfi ^o :«ocn -i-» ©jfcaooji £03 :2Jsa» frdx 
>?©■* oj^ ^2 ^oooi ^iXS^^so ^oj'.'vnn j^iis ^2 
-^10 2*a* 2aJ ol tyf i^^? : <*»»i ^ 2a£» 
^ ;U ai? :«,aso» ? o «,*oaI el -.JsV? <£? 2wa>2 
:«»ftAaoao .-Sol ii^oi «,JKoS l^M 3>0 :JSa*. 2323 
V0001 r 333.^39 : v Vrravnao »'i£L^ Avo »ao i*is* 
• vOoi*«Viioo Jicrp :o"->^- ai. 2^33. dots cjS jlaa 

■^^fla* 2fco*&3 :;is<A^io &S}*P :^fldais30 
i*2sai 4^2 v o<A ioo- 3-33/a :2JKO*aa3 a-l c& ^A3 
& laaae Aii? -is»2 Xs? -i*-*,? Jao^ .Sjo 2Ls» 
iix£ki ? U&oj^to Jaso^x ^9 Xaai ocr :Jjua 633 ^eV**? v****** "*** 

iMxi K ooux*ly aolts Jp> ts*lo : ^-iisiopo ^oa? 
:**oaia»o oocr ^?035 \sise ;<x^lSo :oocr r^f* 50 
j^usa w>3>? O&ooa li^Ai &oxo :>>o^ U<r? 

j*!^-. ^yAiaolJ U*i? : aA SKoct &&? •&oa»o 
.£as ,* Aj^ Jo&i Naao-a ?*A1? oj^l aoaw 

-.&>. ?-"-^r? °J»*<A. ^* *^e? s «? ^" ^?>r? 
•J*a>o,a ;ioS» ?Li\ 90 : 2**?? ^Jio\^ ddtipo 
o\ \n o -<rn open ^i\- ^«003? i'Aojc-so £> -ml Io 
^aoi crXaofl^o ojbfti.? :&aA>o ^oa y*L fyeaaj* 
.cjiaNcua cgyol -a*.© : ei*>ap\JJS oci -a-°o —ppj 
v ,y\ f :&e)is £oaai jLia sCm| <30N boo; ;Ssoa-jaa? 
^oajxj ;-tAv £p aaaiKJL : &*?,? oiiao. ojJSpAos 
.:&» -opi ^I'nN Zs.icA ^JscA^ :£m& Ibai. iA. 

^is Aiuto ^*"i? ^P 43 »<&V£ **A«o 2 *V?P 
jo.V jspoi *>»?? -,-xpJSoK Aoa ctj oui^M .cma\Jo;? v avaax «a» 632 


■y6ois,'s+Z3 ^i.S rA<7& v Oii 5^ ,-><TJ -C7UJ0 JS**?,? 

>ode .a*A a^ ^a M » .oooua :2siw \i- .ail &a£o 

r°t ssSfc otiuo -.;*vnS w or«u4< ^^ J 9^° -y? 1 *^ 
°£&a Xi. ojjp ;zudo ^oA >*Io : cnwaaA-i nJi \v, 
-cojui, \i. ocr w 'i*2 axuoo .2*ao3J3 ct3-joV\ ears 
fr»?o .crisaS ou-ob Jalo ; ^ero'i*ao^js .oe^biv 
^4* *ps? TUB 39 : ^li\aoo 2»lSo 'Aaax «maJs^2© 
-•-cojui. ,\i v octj*'>*2 ^iuo 3A :oi3>*33^k ocr? o^»a 

.;xoju2 e£a ov? 2wo isi*flo 
«>? : ;jsoxi: ,30 oV. 33 ,\yvi -3 -cro3-ao^iv 

2-CUjc v OOOUO :^P?il*V\...l ^*-*0 lOOtd ^Xii^vi 

-CoXi. ops ^cpasadoo 2aan<DoS\ p£ osocw :,l\\^He 
°?Vv3 -s5o ;ny. 2ior tOiUo :2.M| -er fci»k*2 

■ * , ij^f T - * » ,•■ am wm * a ** 

ta»ft> \£lia :ju2 \^A liaooae liicTtis 3-.2o .2»?Vv 
^ii<B & ? ; ? o, ovjot ;Ax ^3S 2x3-:? :ajgaa \a \i. 
&$■ ^3X2o :juA^3 ay*^i> aosislo 3o2o .0001 
■ fo'Sn a \i. ^saaisoo lik32 italic : 2*3*2 jdo ffnwy 
^.?aso? aois 2ocr iylo : r naaoo ^A*ai? s*\ 2ocn ;\.: 
22*03o : ;vd3- "ai, :xoi« \»»cj ivotr <%A>,. .^xjaao 
iA x 2oer is*! ,)i,oi^u ui. 2Jsa»*^3o : As* ai. 631 o-ac\jo; ? v o^ n3f W >M 

-H c^a &&.o .<*a* Aao ^ - ^ ^ ^ 

:«,*<***» XoS a>fe J^, :^iai ^ tff ««Wfc 
xX, £4 fcj ■ <£*»*? J*^TJI ** a*! £a* g» 

£<i&i £> £. ^) #j .<££<& r oa ? v ] t ^ 

9ft* & h ii° «%JM ,***• .,^aflu ? »i ^a^aa 
Joe, 4.£ .^oa*;* £ odA j&p £j, 1^ ? ,'^j 

.;o&i ? ^ 4o\v **■? ^ ^o^ mt a-^ °$ 

ae4 :o)fco\ -oro^aS* ^ojaa ooc- ^^jo aa - ^ 

&06 .^cia, ojias xio -iS^o i£faqi a^o 4***^ 
;~ia*A a~o .«a» ( «,aa E^ ;ocrj 4y2» J»i oar ojia 
4»«^ «^ ^ WJfcJ 4*iio i^# >iaAo ^aas^o 

??0 .^pi *£ X ^ ^ ^yj ^ ^ p 

J& J?& £js ^i :qjS ^a-o^o -crisis ^ 
*Sa .£x>& ,4,aa w ai :o£ oaij; ao* cfcayaa* 630 


***£* ^Xxb? ^^ .^ ^^ ^^ ^ 

«*» Joor 2**. : i ?< j, ^ 2 ^ 43.^ o^, ^ 
V*^ v oop oj^o£ ^0 2lai j^o) 2ano : ^U^o 

•* A3 2ocn tfc? X=P **« :2ii a*2> £<*^ 13* 

•* fe? :&*A»e *?cj 2a.ail© :2^ia JLios aA, *i** 
***? 2~ao .2iao^ ? -<n o^ fisow ^ab &aox iS^a 

•?* ^J ^ ^ *i :*-? 2oo/a- Joor So 
:^oior £ ? :jSi..b ^ v ocn4^i 000, ^Li»b 
*"**» :2*&to ^ ^ i ^j go ^ ^ £ o 

■^ r^ *o ? ^ a4,<£ .#& Wirf.fci* 

* j* *?*l a£L» 2i^ 007 ^0 i$* ^W* 
°^? **•* cui oA? rj&aa o,x»U o* -a 

^« ^o :«4 *i;* ? *££ ^ ^. ^ 
*9 .ftSto g +*, 2ia> : -a i ^ ,* :< ^ ^ MHfKWttJ 


629 .tr±a\ja:? y oS^ax «aao 3u\ ;y>\w tfaecL ^as .cusois ^> \Vma *>a>3ap & 
2o$2 aA ;o<r oi'aA.1 .i\*aaa iior <u2 2oor & liocra 
: opuau-a IxaVcAo JyAiS o>Jsa? : i^-al 6^J.a.S 
: 2x>*a 2ioao!» iav.3 «ul : ^.otwa cifiLI wOTCuouao 
^biro : 2iaSttaaa 2a* a 2 oj*o~o : 2bo\^k cuaxal aa, 
: tA%\ .OVrtl -aao &??\> 05 ^? Jooj i'iq .o^aaa 
.oijl >xAo :2aoa»*^o laaoaA :^ojdJa/a*Ao 2*o)bA 
-craooaoj. .oaa^aa : v av: aorta .oi2 ae&o :^ail J-ao 
axi&asb iiaWyaap 2o\. 2a 2 <^2 :^aao? -,troixaa9o 
A,ox* . aaoa 'oiaaS.j-i o^« :.bojS aapio :2auou. 2*ia^ 
oooSo »*aaa. y-^Jv v oaJaana 2aoji oaoa-o :2 J Lxao 
auAa oaaa»o : 2 •via a 2a*2 eooiio c.aaoa ouoaua 
yOeS idcr 001 a :2o&2 2*a» Xa, 2l2 X*aA»o .ora-ax 

.UiVaD 
,.>^:s 2ooi :2sxSjuj oiaiia^ ,tiVA 2a» aio Jaoo 
: 2'aoi-a-. 2asa L-a- a2b ^axa>o ^a 2a\xda : ^ao& 
^•n.ff ai :c7j^ JSf2ap iA* ,ap : 2acpa-i cnli? <oaa 
-xVa2o :o*.o lals oixaio :«.\o^ ^o a*axi>. ,ao 000- 
: laxria^ 2JKa.u2.a0 .ic-a -atto .cuaxoA cA^ op 
yao ifcejua, <tJn<A ^a :saa«ko2a ->^^o : ^?*»o 
luxoiao^ .^aa-eriS.*.? 2iu&> ^ :crJKaa:> ,\\,yia :2o&2 

.|.OUd»| (') .<nia\js>2? v oVtM u xo 628 *??ioo© iJLfMg 2i?4 ojS 1*> «i 2»S :^i ££ £ 

ioofc ac?o .Ic&p ^ v 2 xS^ :2ii,.2 jnaap? liocA 
-**»* 2ix.i pj^ jioa^ 24ik ^ : ;^j ^ ? ^ 
iio^ #**, o,^ 4*9 £o :;oc ***, ^o£ 

J»t ^cp 2x& :?AA ? :Ui *a» liaor 2*2? :2iiiLp 
-or,?© Jii, 0073 ^xaja i^ Oj^ .^ 2 ^ £ 

-$** *i; £o :2So*a ^oorb W&Li Iti # Via 
^Sl .&±oia ^ J^2, :>Wi ? wfiwkS £ &i 2o«r 
*»2 **? $£&• •&*a ^ £2 :; ? <r .o«L jdi »WA 
^ 2ej*«s A&* ^i, $2, -.loo- j^L & qt±z ^ 

$*H .?•?**• z^ Zim *&*& 3&ft? J^'i© :2o« 
•°7 ^ooji ^ ilia w il^o ,.v>,ri : 3^2,0 xAsi 

.or<S(uu^03 2iiaa3 

*^ : ^ «c*>'S 3 £$ ***>©? ©*©T 41 2ft«0 
**1? 80( :2ix.2 &&?«» OJ3JN3 ^ £ 2»3©\, '»*» 627 .<tiio\jo:? v oijax „i» 

toji-bola J^ax low <&s± v°«>**? *£ fc? -laiyso© £g 
i»2o crisJ*. *voS -iSisIo : v ' . '\ , nt ^al oja ~*»o 
: ;wO£i) o& ^ali l^UH&j? lv*sp 2ic7 jiLsja 2» :cjS 
^oia Noer? lS -cr ^.2? ^ *»? ** : .^ °£ M 1 ?*^ 
•or o£ ^JsJOi £?o .ovS 2il ia? r i*<ro :2xi* 
Jsoaoro '-»-A3f -fciisa -x» jo^ ciicr i^lA^o jinoV 
ojA »»: 1^ }£& 2io> Xi. Ujo\^ *»? °£ ■»** 
:*«*.* Oik tf** $£*« ;a> <A\ap ^oioi? jSj :?3„iaa 
: aVi»2>2 cr^V. v>a o£ AikisI r a ooj -.oAi-.Mo 
:ojS ai-o &uoa 2*~ aao ,^i«Wi op ;?c? 2ia a\.o 
aaa ^.suoro *a2 aaxa *oot aaq2a J*u -op Joer a 2*. 
.-or 24v2 «a y,oj 2isoa : 2qoi 2iao :op 2i2 

;,Iftfti\,ii3 >sooib 2«A.o33 Jo? jjsiA ;*~ ^,? ,?4 
i^aois^ &oa? o&s -&*:>» ^e :o&»a ^coao &*?O0 
Iao^S 2*~o : v ©cn^ isA J&soo iiucoa ;*<wao liiSi 
li.oV.^Jo 2>,ny,. «!..-) l i\ v . < y..o : v oo-iv*i.iap ^a*?a a>a 
;2aua_3o ^ju lajfooSao JapiJaa Jao'sw&a :;xl*Vo 
vOu-ao 2^aa=oo &iVa ^i-3 ^a ^ap \ej£s o£ka 2ao>.o 
Pi ^Ul I : a}.\ uAx ?v*>y Oo>a oo.\ ;»~o .;x'a*3» 
M OTOU3 Op ISOlO 2*5620=1 ena^so^is. ©ojS 2'ido :ou*a»a 
.2i*JO- v3J^ 2is2o :o^S a\s 2iIaio :2ii 2*^3 ^»2 :cj^o 


.cuo^j8>; ? v oVax -aao 626 »or«uifcio -wa^o o\«d &xk i^ao i<r ^ ^J 

: *i*a.?» ? laaioo : Jjl^, }ytjj ;^i ^ ^^ 
*•*»!• .;*.03usa\i ^li.«iwo :;*.«tt^a ? ^AoSao 

^t«»9 «*© £fcO .£»?> ^icA ^tto'^oi*2U^e 
**? <*& &\ .oiSSas tjq* ojue ^cai cw&bs jo.\ 625 .CIAOXpXDls v 06atUC JtM -o*Si :«,Xax r ai. £9 ill l*a „aa» :.n.vao 39 

ooj :o>ii op fc.i ^ ? .^ofl s J30J «i>y» ^iii 

Jii^a Via fyo,? :^fcuu?id 4^0 2Li& J^ 
JKfjiuajo JJbaS :opi o^Ja [OqS] 2© .AaoaS 

^o 001 .^» ^itoo & aiapo :^eelo ^L. ■- t i\vjy , 
tra-sa^.s oar? epai* ^Wb £2 ;jftfrj| 2iso\ *xo 

2&tt& li* :- i» -.c£ iaoio l£ao 2fc2, li^i lASso 
2i3o\. «&& r , ? 05 ?,£ l\aa oi :aai* ?£JtA*9i. A 
iA, ;er :-a*i..\.S & :c rA iaolo cpa^o cedjw JSAm 

a- laa^ lAS 2iop »XaS a*^ J^: .0^0 ^a> jnraap 
i»Ia joiao e'op XLi-^x £3 :.A bole &Aso ^--» 
<£ ,?*»*•*? -£>» **» a*k **?«* -i*.?-*^ <^?oio 

"=»•* **• -&V>? r# ^° '\*°*> ****? £<**» 
.&32 ojjU iis/x* ^oiUE^ lliloS ouoi :a»:o tioio 

.<^»>a is-ais Jk£ 0079 :Jc#i jli» \i li: I 

.[.tow. -fcil CD .[.***$ jtfjj W ^ Jo (■) 

2 iv 


.eue\ja>2 ? v o^ox w b» 634 Jnottib ilipa^ *pi £a» ^s 2$ax3 ^Ja -Aofcso 
**oAa ^a Jo) $S 2*2 ai»i 9? fc tfj :lieV»; «ii 
:^uc Aix 2aoM ^oior \i a*^ ya&p ^> .o>*»2 
-wo^J^ap jj^i o£ joor , j^ e*4-a oo?S 2tt&a, 
aao .^i ^fcSfcb o£ j^o : ^»i r a©a. ? o<^ 
sepai ;ooi3 ear aix^aSi^ 2a« :-iabia i»o- oxo 
:»e!oLi* -^- -oio?-2 ;no 0070 -?f j "\?r £41 epeaxo 
:«ri»i o^-os rm\ a ie ai oj*s 2acn -rj^xD e£do Xv.o 
J^-3^ ~ft4teeo ^wb 2j^ ai : <*S a»io waaia 
:^i»<u- <»*oio ^ayal ^S ^0*20 33* : i^to? 
?-G$© :2uoo£ Jo k \ lino .3*2 «fcSfc oa X»2a 
*sx 2eojft i&ak ~*4*» 3>,a j^oA i»2o ^J 
: *^*»? &ik a-fcfcja ^o .jLafc ^ zuoo ^ofci© 
*?* WP? ©or ^j© . v a^vcu ? 2jjm©2 o>ai 
2^ :g mttt , i ^xoo- nV\M? 2j»© - .ag y-V^ff ft\ 
ia^b jiaa, :^aak^*>o z^M^ 00070 .oxiai *>>*> 
(,) ~fcS*2© z£n r*zis ^ £l £* £© i^i ^aii 

.1X3 is ojj\ 
:2i39o2 ^Soi lSIo oia*ta^*. 007 oA J3A.NJS2o 
■»a» &*>*• oaaX & yoiof :£# fcaAj ^ioste? 
<ni a»2o IXBo 2A\a oja-to^fc oer oifco^ 2fc2o 623 Ixoi-o^ »jp ?>n\i\ u aro*3y^i : arsons Jfco^i ws 
2i*la arJKOo^is ^olI «pJsx»?o :&uc? lido.? 

i»2 2i2 : 2aor *.ooi 2*iso *.o^ *ao r 2:> Ao>oo 

JSooi laa»ft> Is- JiJiao :s\\*jo3 fisc^, -i»S c£ loo- 
loo- auoisiopo : <J»2 fcSiS op Zoo? x.; ? : eusoia 
:>*iai:3 u3 ?*toi»*> .Jaouoiss j!^fliao 2»i*3 coXi- 

: laoi ^.2 ^aiahl ^eS'pp : ?».nt pL laoJi^ . <u*ku; 
-^<-o Ifc*? -o>*«o :2aiflS ^i*«? JuZ ^.i .ai^aoo 
:2XaS^ "a^r? r?° -^ ia£l *"-?? i^oa Jof pxB 
-oiei-i uSo :3ia -oi «^>. ojS tifio ft\m jo«\ 
op 2<?oi il^o iA^^cco ;oo- v ojVftcco : oiikxsa^ 
oji— o }«>ntS -070'**; jois ;ocr a*i»o zJjaGS^a 
J» :Uao> iiL loot ,<xO Xaor &Sls .f-»ox»S 
• ii3o\ ear ^^io A^*\xal ^,a*oj .lifi^A l&ab^o liasS 
-ciomjwid i>Xx2 2*i» ^seo :Jiaof Joai xiL orfcXi^ses 
^3 Axa ^30 .oj^aJiga yV >. ;oo? iii-2? :-ora»!l\io 
&fo\. -i» 001 A«: : ji iio-o :^ai &$'&, ij^ 
>i**? -ii :oi&(s£ ^0 dofco ,jp*&* #S\ 6*2u* -obo 
.^»i ^>ioib? 00A iso.iA. :itJ?x>? 2ic\j3>2 ^AoV qjS ■ rKM 


.ouoVpJo:? v a^» „x» 622 :2*xB<&o ^oascki , 00A aov vsoN ^33 4J0 .n«\\v>No 

"a^? :*s* JaS v o\a^ & ii.; ^93 : ^ ? : .vj^ 

fei :Ui\ ac^i J^2> .ai>oiu ? or^aV? &»* 
^bi *m«*frm <^><h*? ■'&*& -iScu? &?oj£i 

:&baoa ^Lsbo ^u .xobl b :e£k i»I \.!.n»..\ 

ifeiiii <£ auco? :mi :v£i3 iau^U jla* ^xooj^ .liix 
°* i 9,. ^2 zofiaia ^croacii. ^p a*, a— \xSo .&it 

9fc0 ^r*^f :**>? ii^io ^saac? \ao .o?&obao ^3. 

•i«niki^ 2^3 jib-o**? *«M **K *•»£?* .«i s i© 

*3503 ii~^io liiiabaoo 2sa J0070 -<r?»I aois 2soooe 
~b3 do k \ 2*A;o .^cro>^3 '''^ii i^,o ;ov»iso 
:j o^ v ^ 00 ^ -=^9 -**^ ^ I^ccsoo -A\Mo 
tA«J ^ix^jta; \i. ^oubeuOi? oraooS i3a JLLaoj 

•6# fcfttjtt O0r ^: &M4 "*-? -~*~i ^»<> &>£ 

■l°>j»i 621 .OliO^JOli v Q^OX -330 «»33i^ ^croJOiSD^ lS :UA- 2o^i }iu) -User iocr 
oiomo : lac ukAOS oo JSOm2o : iJSouio -3-1 Ai, 

£&bo&3> : 2il2=> J,?w Ai i^i 4i«M ^4» Itt* «Ja 

ojuoo .^U. -aoo. tAs: tA aci .ciAa* Jsood «,:Ax>ao 
.^oaasa jLflg <^2 :*?o\jc&3 erjtfli 333 
ol :oa JSO01 2^j2 liaoa : 3»23 oil JS-2 M*?° 
jiol Sit ^l±c\a>i \i, 110013 : 2so; fcocn jAaftop 
V.iaA iHii? loci — iJtao & : J*iaV -ra oi : iA, 
:-<roX*: «,o? X>3 ioA*? :^.o*V>oo ^3 $~ ^3-3- ^2 
:230ocrioo jbaiiua z'MaoaUo >ou :23o2s>o &U3 
tfiL&itob iiiisi fsAe .2*ao» ,ao A*J? :lLi: ^p ,\~>Ao 
Aao .cu-a,. *??4L £? ffi' * 'yi ^2 A: ZOlbsOO&2 Y » 
.07^ y^aiap ^ois : vvxafla 2ii2 is ^ojaoJlk? 2a»2 
ciistA,, 4^cao :2*4w& laoociio uo* iA -oiAe 
cA ;oo7 &&J)s Sa*x oA <spo :o7&o»» A^oo 
jluu is*336 -.JaoV JO A,2*i3 jb^ -cvaJs .2iAi30 
5^2 orAtoauS^ ni. $l&ip Sbio :23ai3 UoftJ ^ap 
,jp >- 3- Aao . j.3*cuaoo 2i>034 v ocA ;ocro :2>33 
-.1^383^3 2A2 -<7-~i>oci ^»X :»0v£9> 2a- 2 A3 -cro^pA. 
,?a>o -.^Oef&o^g Ant Alia© : iiio\ »s -aeriai 
-op .jiaaoM v oc& loere : v ocr>A2x w>4o i.ooplsp 
:cu3« -tropoA ^p 3— As^p :o-^033o!S 3*b jiaoja 


.tnioV©:? v oiaox -a» 620 

: Jcj-mJs i'iaoia : As JkSis &aa aA. ipo- .mi 

• ^ ^xbo ^au*a \vS ^so? ^w 'Uxa ;u\SK<\-i o 
•ao .^uc sioso ^aaai low ()" ' 'X*iAft>3 ) oox ^lose 
iioXia J*xo3--a ^mup :^is ifixa- <^fi3 U«Ap aA 
:^or aft* ^o .2^jA*3> JapXaJhao ^'ittoft : *M*» 
iattfca- Ai< :^ix Aa* JaoM J*«V*^ *4* ^ ** 
.^asi r 6oko r axaa- -aa-o :^ei l 'i ft» >? t Aa.o '-^ 

£»£ ?oAi -crcAa-o : IfcoaaSutt&oo £•« ^ o£ 
.Vooto .JSsoCUSf? faaia© : I vAtn o jL» -ciew.? 
£> cjaAox cis-o :2aai*a ty& ?4- &^ ***? °£ 

:2*Ao 2i-3<. 073M 06 a3a»p -W^J : '* J °^ °^> M 

tAa lo^A aJk, ail* .^oioaoaa -kSXIo : Sxana 
oiaaA *Ap .$SV r oAoa 2o&i ^ aiu^o :l*Ai 
aA izAsl :-tro*- J»o ep& jo a.is* -.opA ejSka ^0 
JiA cia» aofc 001 ^0 .«i» %jJ" *»»• <»*** 
oaoio :la£aa ^o^a -£aa ^a-'ab opojl -■oiiS ft\ l . < V , 
•.#ooa 3£jcA 2J»>a,o 3ito #> uOTftU^a |aa* 

• ojxai *,ooi A.5A.= ^ap? *„?* ©<* ao*. ©£ -iflo 
asp: aa ><A^ <raaA JBfeSio Ala £ia? aA Axj 

1 . ..A y] sic. A-iAxj (*) m 
619 .euGVtola yOkaai w a» -ax»? o?fcoo£i &i; ? 2»a .J^ ^ £ .^ 

**^ a ^^ fr?o»* tf*W = »?-*»? ;»>a^> ? 2alfl 
2io£i -ao? ^o£ ^ii ^ ^, .^^ ^ ? 

^? £«£• ii^ *=**»? :^ JD& w ^9 

>P^*»>] 2iii 3X4 j£$, 2^ ^ ^ ^ 
£ fty2 2& i^o ejl'^Js v i» a^jQ, jfco&o 2i-£ ^ 

. (<> &* £? ,?Amj 2»att?o 2i«w3 rjloj^o Jifloa .gao\.ft>2a yO^aac ->» 618 

: Taftufcjo .&Oa 06 ^3 2o£io : .Vtooaab 2xo»o 
.&aox i-accs oi*oxo e &»©$i i^*- crx^oa^o Nooio 
OOfr. 2*^2 ^2 •;-;>.o^ ( j3 *0jbf2o : laoe^a -ni^JSiO 
4^3? -or ^03^93 liL-a : ;ocr\x5o 2a<u : iii^ 
&0 2ii'2 cnoi.bt iSa : olaas? Ukbo&a : £&» £p 
>jAjqo :. oS*S ^az2o t**uoJ yvibl ^Acr :aica£is2 
-oftoti -jo a* «>*«*? opeelse .2>^vp\ <\>o -.IsnyS 
r*-*? : <A— ? ixi- tier 2«Mia : Jlo&i £*a .Voto 
~ax*u:> aa&xjlo :^iwis 6-jbo ^ao-b'Jsspo "-i*^* ^uip 

*»? : O^0O»3 jieoCFjS (iois ^30 A^OO .2^34© ?>^*> 

s2fcaisa»er!a 4ms *? *•*&?? **?^. : ^4r 1 ? ^* ***»&. 
■J>al &? :l»o- x«o H.bjoi-i oppols acis ocr £2o 
Sbftoc2o :— aao l\o A-jI £o :£» Jsx2 )So I'^oJS 
er&oS^po ffjaoo^ao :2a&oa 2» j&m ^ao 2b\A. oriseA 

t» &as ^Sw^o "4>o^Vi» o^aolo :&*>* o£ *Ai 
iJoraais cU,b« *eb3is2 ciisaJS^o cruoo^a Asl3 
:- v ocuJ3.^a>.V>J3 IxnA.o.x ^0 : Icr_Sl3 ai.Souo 

*wio o^lL. op^blo : u oio:l*23 yA.iA A v 

g'iNa , i>.\ r ?i 0073 em : 2'SA.fl ^Jkoa Qt.aAe b.d» 
X3 :iAj; aO*? <s-.2 ftar.'.'sub -crb'i-2-3 ot\^^. 
mm i MP 


617 oj*«V»J? v oia» *a» 

Aftci ^ 05 .0$ ©a»2, jS jaaap : laai jior \a, 

'■ > W* <-*£ #*? ^° -°^ «°i J&roA? fei? 

«^o Asafcb :lW.o ^0^0 n? 2aa©a \i 
^ a?©y -ViAio ^.^Dia ia&\ via 4^4© 

*a*o2, Jia^ go Jjiaib £> :2a,a-© 2^ all 
sonic la* ^ asuto»a :2a^4 j^A Jaiaaa ;*»ol 
-a» tfaoys c>s»o\ ;ne« a£u»a : %£ol V*h a \ 
**W> fel? ^ v*koo ^i^^^v . v iaaw 
2^'opoa vOojlX;^ laaoe ^©a ^2, »a^i iSorta© 
jSbto^o ^«ai^o ^Aio |i^ { ^ ^jUs 
*4a? 2fca-o* $4, :2sa 2iu aA, ^ .J<U*ii ? 
::i-tt 2^ :^. j% S 2 : ^i jj^j .y^ 
&? a» zSLupe 2ado :2**» g ^tbati :Ja> J^» 
r*»»2 ^*aaai ^aiai ^ soAa ^aaf ^fcafc :Ja*mt»> 
ft* :-fc*2. t» £© 4jj ^»4 £ ? : i^ ^aio 
Udaxo :2a*a* 2iia.o : oii» jai ^9V -°7©*-2 
:^ifia &atl© :a^a,a Jii.Vo :£»oV>»2ao*© :2a*aa 
*«»* -i*a,o : ^cuab J^se© : ^-x*ja»a 2?o4ux© .cuovd:? v QSjaJ! -ifl0 816 

ifccAg ^ap -jpw: iA? -.20A2A a^LXKo fcisoio 

iXaaotiiso ;>.oJSI ^Aer ^e K L\m?o :A^ot ^Am 
-^fii. lix&x :^?o>V v**** * - iao ? ^.^r* 3 '-v? 39 * s *° 

«~3*»? :iiJC» -?A*3 jiiia »\A? ^ispl aA^ ^W3J9 
~eroi*la loAi iixb iUoSo 2*3 a oX IiMa ol joi-i 
Ax ^..Vuo *M2i3 23a» ao<S oub o2 .fri'.'vA 

^lo .iCU.3 J^OSiJj OTdsoA^J O^.VOl? :Uoib- 

US :2acr i*CTt,b \\y -i»2 A Jtil r^° : >**?? 
iiicr . v ooA i**> *3Ct3Qi3? 5^:? -o-cAi- 2j.ii aa2 
-oA -o«>vIo Joer *AV>2 aA\>oa 2sej Ax crAi, A:? 
2»*3 ^soaAs -a7o»3J3 y aau£t3 tf'^A. **?* 'A. ***- 
**. i»2o -i*»ea- i,?*'?? pjAx ^AAapaoo : Hikiaoo 
:oA OiO.1^ ii'AVo iioi- 2*» ***. :aiaa*A ^ocnuo 
**>oj -AA, ^ Jti A v octas3 i*.o :. oil S-yvX^o -^-o 
*y<n\, Ajo : a-ia- ocA cA »so2o ^i-2 ear lA. 

! AlA A? icr^osuiy jlVuvw 3o»\ 2sop cj3 tdlo .sqiL 
.ojaaaSAb ^i crA Al &oo l&S} ^pa psao 007 .xaosoo 

! iafci aois Ao -.U&o^ox 2>a A? :^a-AOsp *A 2.?op 

cAAm ^3 30 -f^?? ?*,■&? iQ^m) i**- 1 ^ * ocr 

^2 ^oaA ooir : ^Acr ^p ^'Wae ^Aaf 233m tis. 

615 .otva\.A)I? v^°^ -** ocr e»S &£o IsjxjS Joore :ol»o£o o^^A, £$*, 

: 2vao\, u aia yOM^j v ocrj-ii oa* ^6*$* ooio 
fcoor j&J v o*j A,boio 4^» ? «oio%5io o^as aioo 

2aer £> o£ Al^o -»oii ^a ecr .ojaaa^ jia^o 
.Atoxo H- 'Mi? oi a*| 2&a oi : ail* ai ^ ? 

aaa :a»2o ^ lS\© (^ £ jdA **«£■# 
rM« :4o*iao ^ ? ^oo^ ^ ^^ j^ 

.2*.os^ 2»aa, fctUkfcjto A fciaa :^3»a l ? aZL 
:^-i»o tfL. 2o£i jlai .^^ Mia ^ ^ ^V 
:*S i&*» J&tt^g £& ^^ ^j ^ ^ 0J j 

aofc £o :«,?oi? opa* oui oJ :^ia*s2 <£ax X^.yn 

2*2a ia^i £« ^Xa, ^ : ^jp ? J^ ^ ^^ 

&&&$*&» t$4&g fci»k*2, :A i»j:o ^,ia aa*. 

jia*j cno .^2, j^S^o :^ § Jboro :^o*i 
dor \i *S 4*>4vS2, :-aoa-a ii^o >A a^tls 
.X~ia &t*»o ^aiua Ui Aao :A\aba 2^ ? .ciio\jb»2s yOttax -aso 614 **V»o JjmoBo U'a ^ae ::j.\cA ^ii- ojou 

»obo 2xi© rlxsox !ioA«^ -trailj J»a aa :2><A^ 
**^\? v oi2 &» ^.i aa .U*3^ cras> enS aii-b "-«n^? 
^sp.io v oi2 laud :Ii\» £00 2xaoti *ao iiijap ^o 
w© :2b\ap .V^y K ois+a<T ,0a liia, -sxo :.oo)S 
^o v o*: liso ^2 aaJlD .mis .oXi2 t*aix 2<tj 
-w<Ax ai XaNo :2&^Q 2*a» v ooA jcu 2ef :.oo^ 

-moxao*u ^^£2 «iiyj.o :cjup ^0^*2 ^Ala ^v>aS 
VfMlfe3o :2o>jcd iiao : ixi : ? <r : ..aroiaeaSo 
: Jc&2 2*kao ©j.5£ *xw«s lUi jlU 1^3 .tbtuvu 
V°*^i **-»**? r^** v°^ i: tA^ : ° -^V.29 2l»Jo 
: *^oa^3 ai&cS ^e .<u2 iiso .lo&i Joass trmA 
ia V* 9°* if? 070 -ioi^i^ yjataeo r iVoo ^soas aa 
o« v oc^ ^ ? ^j ^ jKaia^o : 2£^» ixajcaao 
Jaoax aWo :2iat \aa Xi &»i 2'm2 oSaso .JisoX, 
<V?o2o :o*3a,o olaio -2ao\ ^ctuJio <A»o :;LVo 813 t -cnckSo^tt v <u2 oaaJale o\i-i : ii£lo r AV i ? 230i.« 

: Z*io. &As ^oaviio .O0& oocr ^UMo : Jl3a^_a 

.^2U labia** ^i» iwttJE^^pa : v aoA: &a0 

*•**? wM? *?«^ #* .» #?«** -**> *•? 05 
J'iaV ? fiV o : jiouias Aio Jjua v vt.rto : ;r>\d3 
mSoTO :^ooiaxS iso**, vAo ©S& ^\.oj J»ab 
>sois 1X.X3SO : 2'iuaa ;iao A 000; ^*a jots l?c\* 

o,ai p^» 4iaJ^o £g =M ^»« .-orai^a o\£o 

aofc aa£o .o v Vo o nS oJ^ ^» ^ jsS& ogfejb ojs^ 

2»i ©W o£ao ,^o^ i9 a laa tfk* *«*« :-oioa'io3 

: ^.iap 2aus pLa J6.\ aSao : A«j»b ,-ml. 001 

^iap ;jt . «n> , ae* ^xxio J bo- 2uA,a xi iooio 
:2*iax ojiLa cusp *A»AOo i^oii \a\ joi9o rcraio 
:.\*24*a.s fca-jta i^VJP -"to -^f-ifxi. l«oa oaiio 
■B.SJJ ^>3 :fcoi. ©«r o^ae .lLi« JxaaB A: ; <ro 612 


:2fcoAg iyaSa aa .2ao? ^ 2*:>?oi» kSo : <v.ao ciia 

:^3o^3 „oioW^ ^o? ©330* •■or.MJ^ *&* A»2o 
236i\£; ' ^iiaB? :oA omoIo ^d ^i»oi «afo>*a©2© 

.^ i»l Jiaor 

: M&Mi ^3>fl .Ok,. £ jiiojS 2»>*> '■ iaao? yAapa 

v oo)A U2 ;<£? Ay* :2^S2 A^ &*# *»<**? 
Jas ^f>t 2?cf» ^? Xaap .^.**a»? ^^H^W 
•ax acra ©as*© :Ja©? A=A ixi; oiw :^oo^ip 

iAao J&ia aoAa lor? .<?£ oiaqlo w 0]©a*dio oqxts 

2obf? **a»-?i> ;i-aJ ^ :laoj30X3b ^ 2»1L **»»• 
vOiJ tfifi 2©T :^<A-?3 yOojS 2&S2 £l© :p„W 

yOO^A 3JM2 ^9 OOI -yOOPL^i ^ *oAo ^fci© 

aai. i"o?o : v Qif (tfULSk ouaao v oJSi2a :*ai©b**3A&A 

2*-kCLl\ iiita a» Jbil o<r „>»o :aao\i v a=A a»2^2? 
^ojsA otiao : iooi^S v a»: ajjoio o&B ^>cr .«©« 
::>a\ ©A.;,{s2© crS *\A lilwo *x»? :JL^» Jsoi. 


611 cuoVa:? v o^ax M a» ooolo .vv3i\» &x&i -odMo ^a^ap iocro :Jj-a- 

.^*a*l aa 0)^JB> ^0 o.\uo :Io&A 0*3X0 

^aa.JSp \ » yp .Sotr 2a*aao : 2o;sj» oj^.a jxiio 
•si; \a oxao .isA i-13 :^\Yia &4c\o : ^iasia 
.JaSV, **a? 2$Js2 oj^a i^A o£laa_isio :aii-.\;o 
^oaao 33 :2*oJ3 0001 r ^: ^jo. ,\a ^ao\s crJsW^o 
^oopaii ^oo-x^a/asbo :Iso\.g3 .ocjsi VSo 2 fl i j> 0001 I 
■aoAa &*?? i )»>i 073 oiV* r ? 33 .fSw3o J^soaa 

ioa» iw ^ialbo :A«J ^ii .i-aap io.yoo :*A 
.o)*\Ittb &-iis o^ 333, Uaa^. 0010 : ^03^0 6& 
;ocr ^soi Ajoo :t iO.\ ioo- **2 ,i~ 2£toa\£2 r ? j:a\ 
©&-? ^croi^i^ ^i ; 0{r (V'mo.) :&\If&3 op 
: v oovso> ^jcxri^ o£ JS.2? lanX ^*io .^ao^ „aao:> 
:~e&ao aa ^oop aaqi :^oicro 007 ,A\Mtio tr - Y>' . n aa 
■^V? 'oeio :&?» crraao oj^ aaajo A^ <&Ia <&•&& 
20070 : craao *0ja3,o :!>£«£ *A^ ;a& ^4?** £i© 
ora» c£ 3330 ja2 fcA ^ ^a 2i»<u .2>^s 2aa^o 
lia^ka &>« 2u3 2o?3 .^*ih ^©p ***> fei llll?- »' .[As .■awool .«u.awo (•) .|.^^V>1 °> r .ottoV ^? vf* * "** 610 


>± 2aaS^ .jaVn aa a*\ 1*. •£?-? £*? »»V •£».?* 

4*» :-oj*i- aa© .o^3uo VfSajco ^> aa iX~? 

ou& o^a ia4 ^H 3 <7!JO •^ gJO ^^ °^?? ^ 
*-2i*«x; ^io .ora%!» J»aa-o c7u.o» ^s :£•** 

&S;> w^»iS fs^a ^ •>»<!<> **»* i^ 3 

o: afk.ti»? ;i*lS <n^ we :2*aej A a A =^V B »? 
&JI : aoji & jia-2 J»^*4 9»^° J o^?9^ 5s)* 1 
^aijsuo jA:.Vfi aa : ;:Ajo li^W oop loci }*» 
i?ioutao &L:? i*3i.o :i**3u U**B <?! 23XO :^i\iopo 

oi«a2 .2i>V<n>>>S v * 4 ^ °* V^ ? ** ^ ? •A&W* 
-xiot^ 0010 .^qV „a»a ofr-a «d^a^ ora^i ^P 

ito ^jA v asaw -i» jiaaa,? -ofo»a*J ^o? ^101 
,;<7i^A 2^3ax 0301* : ^..vtsp aa oaixx? .Sao .Jt*2 
: (>) &aa ^iab y\\ ^ biaal ooi :^?o\? orfcoa Joofo 
^.?©»o ^ aa : Jsaax? ©id© oasafclo .£** 2a- 

.2e£& tf .A'bap 
2a*2a ^isa iijte t^Sot ^» yJA*?? :^-aof *A©r 
©*iafc2© : AiM ;aviAjo v^j* 2aV? «*io .ct\An? 

.|.tr.N.-lo| (') 609 .<raa\ja>ia v a^os w a» 

ojj? : iacuj oroJaJto #-i.fli ou oj&oai **a aa 

er^gbaa silo *a JiaaA* -»» «-?fc*3 'frV^S? iiksp 
o\ ^p d^dol # a© .ojioSo oi,*.: ^oio ::iscni 0073 
iaolo &3*th -or ojiap &o .Jxsu o\a dj*udi© : ;-j<7ji 
: 0MA&9 jK»*3»cra off! loL^i .^ia r^~?»> ^ : °& 
cu-so- > :i3o4p\o ;ho\ ocn^o .2iaaitt ^ Zoctt pot 

:6jLaa*3 ©£ i^aS aa :o?»»ajja ^Om^ iioii. 6jlis.i 
i»2, oii-a* fci^a jga aa .^iafc £ ? o£ o^top 
r ,? aa -ua*xi. ;ooi» i.i»o :;yiS.t-i ^xaa ,A f ;6ja 
[ (,) £aj3 oifc^v*] opei ^a rify$j oipl^p *S* 
«"«^J* »8 ••*»>*?« o>to ooiofc :ix^o &oiap 
*** WP ^ \f°£ frf^k** *^^J» jspor JiaJa 
:2ao>* ^s ;iso\, 001 ouyoi £a (J) 2ia.i© :ai»*nfc 
.o^i 4i!» ? ^a ft :cn^io> &&»»>£ liaa, o£Li* 
fc^sp aa :0 joli ;nia ^p \jaksl £ix £> lia.2a© 
ooor oiia :o£pi32a J-Jw.\xsp n ? aa .&aiia J»o*.4s 
^ tf«£ £Uu 16 iii ^ I070 :Ui4 ^i 
k^ -©!» aa .loir o^Aiyia lS "1 007a o-.so ^9 
a&lfcado :ojS t > ty>tv» o -ojokai, ^solao : laisaapo 
:o ?*p.a*a *fc»i ao.s &a\b oj>La eic*?2a Ala loo. •I-*mH M 19 IV ma .cuo\jd2? yOMitf -iao 608 :^o ^o ispm 2a*fl« ojfc^sfs :2*aa ^ot~ ^e r ,s 

2gt» jyS ^o 9* ^ ft. .jojSi *h* £»osoo 

e^ua&s 6-ijo :2*?»»» laiJJsap? *»*- J*°* -23oA 
aao .&svop0 &^\ S-^ SSow 2iU» Iss? .Saiia o£ 
voojb jKii lw» 1X3:0 :J*JSo £&» o£sgi ^ »]>? 

fcooj 2a*i .^q^ JSSOJ. jitt^ ^i° =°W? ^«P 

,^<o? ;lao\ 2s=J^,? oyaii^ «o»i? >A J& '*? : ^S. 

dS r i£? otr £> I I'inba c£> o&2s A»2o .2aoA 

«iVr :< 4 ^ A V^° #? #» ^° ; ^ V^° 

**? aa .ft\» ^|Mb ouoafJ ^apa ^2 :^tt 2»ia 

:li*-» .J ix>Wa :2a»2o £»*£ 2&*a ©op »& ftaafi 
•3~»> LI 2*2 or.S»i :2i2 2i^A £ JttaA^ £0> 

*»? ja .2'i.auo £*a 2»^ol mlioio o£=u.o <naS£ 
^ **»> --2aa92o 2iaai» £&£ oop «oi ojS ioao 
2*»a ojS Ssopo :2i2 2J&A lS 2aa>S <£ai» :^2 &0 
3^ ? ioufli v o»ivi? cr»V3 -iaS >a3 :o|S 2aA.£» 
*o£ v: \.V ;> bisi :23<T43 e)Ie»Ue : crao^a &aa 
fc£* :<*ioaai? o£ ^^aSao *»? ,?a .Jaw? &),?• 
*^2 :2&»il v nVtat -aioa cro&i :^iv»2o ^saxS cui^i. 

'•Sfaxj iAa? : ?-, ii0 ?2Jo\a ojaaia t&i^fcjl £? 

.2d^o 2aafcSS ?^» 607 .ouaV©;? ^oiAix U X0 »oio2*»o .& & i» ?Scro 2>o« ^Aor aAs : ajXaoaa 
■ji&23 op iooi N*2a ^AoV ,52 • ?*^\.\ eA V'r\<n 
ao v oerA fOtr >5a>Saa 2ia*i : *»2 Aa ^*A Ou^jsj^o 
:^JKXW3 ^AcA 0*0020 o**b Aao . v ocrJKeA pla 

•2ep& sweoi^ oaov 
£»■> 2Aoajo» 2 ? o£ ft, » jiAj? n? o&M 
op 2ocr ft*2a a\.oa ^m ,jp laaa*. as? :Js^JNja»2? 
o-Jvioi2 ^Aor ^070 :2x.aa tf U}3 oi»\eA 2^2,0 :jM23. 

>A 2 ?^ \J? ,, W* 1 °^ **> .xiAa jiib o^ 
-.lAjo .2*2 2?a w a» ^i-kdalfc, :2mu3 2aa2, ^fca&ai) 
JoA o£ 2i2 #fM ^ti ^ .*** 9«»N # *f £ 
.2io*? orftoc^fca 2ia>a. 2*2 2>a Ac :ou^ J&1 
2*i- liar ^ <£ cu» :sj) i»j 2i,si» w i» ^ ? ©01 
jA*N 2f&2 Joss aai. A*0 :2wx33 A,ai, v i» ? ojaua 
2<A»O0 OCT!? :»&3 rsao A Jk*2e ..ao*«o x '-'-,V , 
case Aao .2*A» JK*2 2*2o :2uaa kvi ^tio :*S 
a-aso a^olo :oa£>ais2,0 ©acrJS :J>>oup ao a^uxa 
.-ojSlLsa &9. ma, 2tta> :,&& 
2xi2 *»3 Uoiij xa ,\oo; X2 2a~ iAo(S3 ao*v 
i-.\ .oAWa 2iIo oio*^ Xoo) 2a-3io :2*V»*> 

(«) Deest in Man. B. M. add. [2174. 


.<rao\jB>:? v oia>x -i» 606 

0*3*0 o*aol :o>*u ^b ^?*» •«*^ a ***** 

:U^Aa ^uja aa : j©oa4oJ» 2fca-i 2^2 oofc 

^Li. ^V 3 ^ r?° «rf*f^3k ^^us*? ^3*^*9? 

^io :2Li. &£» 2»a £*dftop aa w&®° ■***?? 
--6-4» aaSao . v; Vk.y :«£ **2?o .^2sw jAio 32? 
V* .2^095 2a%a© aJ^ fcow J$fe» .^4?"? f& 
aofc ^2© .£*fJfc* £ softs© 2iai^ :*>©-**> J»A »*^ 
ilia v ocn^ r *s-»o :©£ riais.Vso ;\3.s 2x3-3 ai6 
:«,©? ,ia ^to 6jS fc»%a ©♦« <£ aa .op X*2? 2ai2 
ouia -.2c&is -eraax-a oa 5 . v 2 &I :&*2 £ 2ia,3aV0 
[£] aaa. : v cl^ox -ai : v aao2 aa ^gso© <**£» 
;o2a? 2»3©\ oen 9*4} jA* ^e a©fc 2ojo .£^oSg? 
2aso .op *J ? ^cA saSaoo :1^2 -o- ? epS^ \*. 
fej&oao X.2^i 2»a©!0 -3^2 JoA epaSo :o^ 
£» ©$> Isab oj^ai ^| ,?V? : ^» ^ *W 
2^03^ afS <^ ; ff o^ ? jl*2 ^2 : iAd jijjaa 
&£ £0 ;2&2. Jo* 2ooi £ £a* *„a»© .£iit» 
.cjiQiyj©:? v o*nx w a» 

fa-la ^a\w &i& ^o& liiafiaS umo -.ersaVto 
oiaaiio :Iii— ooA ci-Vpi iiao a^aislo .ojua*cp0b 
Aso 3^>i ^4«^e Joel "aids JjtDuit e'op ;^An 
2S&;? cjaS^ (,) oop :2iL. o« ^o j&*p <^i -woa-I 
ja*3i <<**** -» :<->*? $*2 ^as- oj^A fikfio .o'oao 
05 ~*~Jsl l\x ^apo .<,JsoA^j ^ f>i>o «,ii\ 
p£ xioo jAjoo .oji.ia^ l\ia3 y^A aa :&o\, 
: c-iouco holier- ooj-V opoAo : ?<a.li o'crrs cutxa 

* ' re 

Silo i Vy >° : ^.33 OOP crjS ;ocr »\i»0 -«nA>v© 

Jjai. :ai*33:o JS^jIut craAi uo .laa* oj2Va>3 <7i\i3 
aao .o£ ^pa j£^»a oat <^i : SS^po Silo Jocr 
<^S jaAxa zS? : v o^5oje 5^0 o. :2ooi a»2 ^»or : MzL 
fcii ?3\ 90* Jsa* ^p tdi' 2o7o :Jabu ^0 -iJs3:>:>> 
y ocrS -«-XI? 2***. ocTT ^spo ? A ^»: O^Ao ;A 
ftopuo S^^bJp oflK.0 :£^ 0-1 :2»fl\ t*W> 
«i» oo) v ocrj^ isbio .cwAp ^0 fco- ^^i«s:o ;-»ii 
Zjuo? ^raap v oo^ Jioj i*V £ : v aX.:>Js lit :li?o\, 
: 2~o:> v otnS Jsixi 2|^< oar ^spo .ytta^c TuiisNIo 
o\io v iv» Ja^p 2&S**. :&\-? &? ^2*~* opio 
o*Jo :2»V ^Sp? 00A -trans? 2i!^A>o .2*2&)\^ 
w 07oao3bB a»visj:2 y&oi ^1070 :&3o\, -iaji criOuciS 


.ojio^XDla v aiJftX ->» 604 

tf$» <A<W? .©0>V? low ^ J^p :J*?©\, 007 4? 

^» ft*?* &i £&$ li- J&Jo : «V tf W» 
2'ia^a ;i^jo l»v op £01 *S.1« : A* 2**? <* 2js2 

.^oid^s? 1^2, fcoc, ^o *&««» \?°4* *V?? 
W **U© :.aufca.> 2*3*2 :&&A >4. •?« ^«> 
■IS&ao Jfc&ja ©is© :©4'i^2© oi\ ?i© .2»©oifc* 
3&a -tea E^$> £» s-i £> Jiaaod© 1*3.?©* *Ji© 
JJ^aiu 2©01 2JH) A "■ -w^* ^ ^*? "^ 
& aofro : ^ou^-aa «j» (,) J9« ^^ .ov»©**? 
iooj -bm29 fm 2*3^ ©♦-? ^- fc*f*4 ■#* ^ 
JBZd? ^o ooi? ojiM ^oo 2fc2, ? :^o^?A *#• 
«JK»2, \a? : -<r«Ai- sA, oooi ^Aail .!&?. ^s* 
'.ojS A3i> :ooi 2&23 **-*** 
USo» iiip -o)©Lo laruo aAa sfl»3 ^.? & 
a-; 2&& -.^ooj^i vf*"* ^° <*"* "-"P?*** ^* 

©A-,? ^so V-Vw UL. -oro^- Jew 6-2© : (>) ja>a9i 

.[As.. 4»1| ( s ) AM*] W 
603 .ouo\jol3 v ovux -aso ouiivati ^a aa .oaaosk: : iior 2iaJao3 Ji£k» }Al 

oojjao 0&A.0 :Jaa 2aO*JJ ..X.T-b .aio> orfUo 

V. " ■ " ' ' v • ■ ■* v. - - > 

: v oeraoi- NV»> ?£a«i© :&?a\ -aso v ocA »*»{K2, ka-ia 
\a- tdl aaaaso "-iacii? iowo ai yOOjS iapl? ^o 
cwaao ousel :*i-JC30 2isa\. otra i»xf) cu*ao t7i>,a»» 
<^,: oaia- Cv=u'4oao :ia*-a^ ^ooAa oxuislo .ioAA 
oiiao ii.it) <Ais 1*3 liaoS- ,.aaA <na oaaio :-oc-3 
&«« ^jo/ ^407 J*? A» 5J3.0 «"iBJs.2o :2adsi ocr >ao 
oa^cro : r iai ^JNais ft?* ***? orkaS oooro .liy'Ajca 
.;cr^ A ) .,nt« Q ^,?O£0 aa .ocra^A 
23U3 AV^o aa 2i,Ao2 oop loo? Aoa- r? o'ot 

v ocAaS ;?5aoo ii.s Jocro :24a^aoo Jsua I:sa» 
:Jo£i j&.a >SoS cuidfc2, ^i 07^30 .^ojoi^ 
.&ooaaaaa oVcuto : J^yreaa opoto 
&so\. 007 -*».S2 :^:Axa &ia« jao.S ^.a 2aao 
liaio yOerui^ola v oa2 i ai.o :?fr-^0» 2i2ucA JS-jAlk 
0001 r ^2o .AaT-aoo Jiosoia v <iaiAa- asaaa :&ttxa 
iiaJkS ^'lAi trS 000; r «« 2ia-i :-cro»iJ3 ^iSJUOO 
: iocr Jtwdstta w *ajs aao .000) »*o'c7 hOouaiaOaa 
. Aax~» ^tiisiSKao : AAl^ ^mIIo :J& ;ooi ^itoue 

■OTinynl? v oA*tf -i» 602 

bor ^» iNVytr 2i£j» 2ooj fex :£oL bor gp mi 
wfci\ \&b .ojS ;m ££&> 2&jispo lia tftf 

iae>2, :oj«l, *»? s-wfl^Ja; ,?*• •<&»?? °>» s^-? 
Ss*a Uo\jcd2 \i, "albs ;i\,ja>aa oor v aiauf '.^bop 
en A«i iaii fcAis \i- sjiabr -^ ,?a>. mi :2*»bcj3 
UJOM 230130 :.Sii aiuco iaaA? : J©is -^ xclo 
: ^©fc «S ai&o .i£ 2a>i» £*J ^ 2f~ft s <£ 2*2 
^ li, 2a\» *» **J V**? B #?P <A*& 
r iiMap abflfla :o& *Aao .o£ ^*2, »>£ :2»*V ! »? a ' 
:«2i ttbj 2iaofo .tf*#~b *yAft 2i\»ia ybojSa 
^i 2*4 ;bor« -. ^aiio &d& #2, «*>& <*pfc >>.? 
*£.:> 2L? Jior £» i*i»o 2*tt& ity^Aifep lity 
ii :2aA*> «A» Ixfiisso? *.,? om .-.croXi. ill ;^*ab 
oia^o <*i^©2 ^i, 22^o tp 4V° i^aflk* W 
o^iisiio xttS crisia is :2iLs::> off? I'a-iaoo 2lxb 
Jfcai Ai ..fedfcjo :obbi ^m-? Ji^bi* \«c&a 
**akk2o :^Jsaa 2ikia3 Jooio .-bbi ^2? 
k»2i £ £o*» &1» »2? 4^9 ft»?o 27=>ato 
2&, ^2 ^oifisaJJOJK^ v T '"T' in \* °°H> ^ 2 . -^0^ 
:2&kbo r ,3 ^ortoai .&«? £?b 2»>a £? :2^a,aJa « 601 .apa\jol? K t^iax «i» -wo** *ia a? -.2^ I^o^o 4X.O 2j^s 2^5 
«>o»x? 2a<up 2a&aS <7^xX i^lo - ?^S v m: o<r ? 
•^*? °^ >♦ :1 -***? ©,?J «cj.«*. aao .Jwb'ia 
°^°*> ffc#«N° :o? er «¥»o~ -3fcv*2o :-c7foa'3eL3 

sjsps ^oo^aa 1^0 2ia^ iC $ b*2o «s*&~ ? o 
&»? <n»x \aotA *ae*o fcii 2*i ooj ^0 ^2 fc£i 

*> g i^so e'i M& ^jud ouoq i^b'is or*<*2a 

:£oi, oc-S „oj*4»o :2aai? 2J3m «J ioor lAx 
>#*• S^iy*^ 2 »<" °t* **M>>« -pt&M Xi, <r4Lo 
2ioi^ Ai ojakdua 2^i 2ooi Silo : cvaaoV o£^ 

liacr? :o£ ~o\xo .ojS ^j} Sbi :2>i» £> fcliup 

Bty»M>> 2i,iia UaV°* >H *fi? oof ^aua* i»i 
•^■tfH? 2< >& 2 ? -oioaai, v ocr\^ *0#i«o ibis* £2,3 

J* 2 2 ^P *-^? #*? J*w #> >*a«? :$4a2keha« 
«xi o£ a»2, t? aa ^SJ ^s; ^J x ^ .^eSx 


.un.c\jaln .c&ttS -*ao 600 •ado :^q\jq>2 \> Tila *? l3U>£J 007 v «>er£ -•«>«.;« 
2aoi3 2aj£ba^o :ilAjb 2ao?os opai. *-2© :.oorJsi*3 
%2 trSo^M 2»>o :2'So« 2aJi# jusSo : ^t&? >? 
<©*>** 2i2 2*2, ."^2 v ocvm^ 2»&* :^©o£ a*2o :jiia 

•2*Msfa£ £.»* jieV * ^* *¥** •* : V^?^ 
:oiii^2o o^Js; i^c^ aaofto 2*&t ^©^ ao>. ftw*« 
x^ 2* . v o£W>3 2iaJsfc> £• --vo^a ^V?M £° 
liaso y.yp ^dfc» v aAAao : v a&&o\2 o£ rffcxj 
v oocnN ? ^op^ Js-I ^ai-2 ^aoe- ^Sfco . v oai» pkfl 
riala ^t&fto v o.\aI r iJWLbp &Sao 8« ■**'*<* 
£oe JojSi? ami- £> ^??=> ~^° £**° : ^- Q3Jt ^9° 
$L?HV o£ ^>» ^moI v ea3aa\iai £2o ■****> 
:^.a^js2, ? ^2© .}*>-? £? &&« i$?© ;&~? 
uo >i» c^ wfso-ana loiaaoo :^aoAop 2i»w 
U^tal V ^sio «©**»! ^?^ : *?«* V°°^ **.* 

£» ^OJ^ Ou.0^2 «^» *».? yOOki£*i .^ootfcaS 

iS$l? 000; r aa» *& 2iao?o :&?o\S -moji-a 599 .OJ»C\j©:3 v OiJOX «i» ft=£. :^9> *»i ,?&o ^>e &3o ^ -.ii^a 

^sai.t U jo.\ jiii. ilbo :j&ti ^3© ;»"«;« ijjjj^ 

i,b- *3o : w o7oLi. ^kd JqiSia ojj,» ? JsA? J»sl 
.!».&»? o^oija? li* i^V. o£ *?i» -Vfo ? :£& 

:in\,OXDO 4&»o j&tsg ^ojs «»Sio :^i ^Ko^o 
v ocnA^, TUjjo .2&a*. &? 0^3 Hjfai ^ *iu.o 
#J :J& ©i juJk vf°^ ^ *** jS> = i?o\i 

-.oasio *#**? fi^o i^mS fttti* ^1 li^oi 2iop 
*S *&»> 2p£i rj^gi oi»: ^> fe i' -^ 

ttSj *4? »*$* *f^« JI*^ v oij»^ J^o .a»o\j©:? yOSMl -iao 598 

£> -^ l£* ? iooi &o »&£*• &ub 2?% -»a% 

-^ 2»*o :«S <7ua~o ;oen ^ .n\ a om 2£Ln . ^t o 
2xiaa a~ *32 l\a^o yJittik -so*. .23 .voucx. &aoao 

iil bOfpAao 2£L» Ura : v qx»m M ftaa &*93 2&a^g ^p 
fcnao I'iS^j JS»>a *? 2*2, ■**«** o&>.?9 V»?«T 
t&CM3 jia? olso \aa : 1O0& xiaolo ;.\L o&aA 

aaol jo.\o -v-^-? £?© *V? ^? jajC> ^ :&\.«>ia 
:Ji2 aaVrw IJ&'aAa SW\j> 'A «^i? '-^* ©5 A 
■ ?uVJttia N.ocr 2eoro : cr^o^ ftuoei >rt\ft 2*2 £2 

:ftw©cj 2~i* t» aJsi :2aVi oor ^00 $&-»? ^,3 -w ^f» 
-ocro Xaild ;tro .ii^ -B<x32 paB2 ^r 3 * 1 . ^° 
\aa tSsiaoIo : A*? }».iw3 2x*xdo 23aoi&2o 2^&L 
\ia ,l\\n iSa ipo^k : 2i ^ro aa ;pc^? 2iaa ouo 
<uab \ao -cr c£k*3 aofc 2acr :^xL fpoua 2asa 
jjo» 2UA3 :}e£& ^ocutiS oao-. :2i.Jsxap aa ian 

.3fts2 .!aaa ^oioaoYba Jj~^r 
:2x«U^e v oa;^3 Jii 2joaii Xo a~ IsoSao oo»\ 

=7y \.m >i \i- jVv^'W cia 2o<r jctu.Mo :2a\ao ^20 
aoa^o 2~saio 5 <&2»a -.^©o^ *»*» i^gi ^ena ^w * 697 .ojioVoi? v ote0X -i*J 

'■Jo ofluasoi joV X>.? &»W* o* 7 ^ >,a\o ^aJvi s2h 2X2? 

Xaii. boot is*2 a*\ & .A lioo 24>oia 3o>,© 

■n& mo .Jjb» o'ou ^aooer'ai oj^ ;sj iXccuAva 

:Ji iao2o v oVsas ^i»? cjik*? ^ia; «k,i :,i~ ,-o.Mao 

2*2 Vom ;o^ii '-yC&tox „ii opas v oki2 r ^Sa 2i<r 

ooi mjfai, &2 : opr 2o&i oS? : crA Jsx»2 r? -nS 

afa^ -*m*o:2 aa : 9i*i 001 A i»2 96X .2o£i ? 

V ^? *5L? »» 2~iy cuiao : v isoS v o^ax «»»:, 

I^A oisolo A*? 2fcx».a 2i=no3 <JSo7 o^2 : onJSo^ 

V 0( W ffoj ^A*2 :o7&oJ» v oQojta 1O0A k^iao . is 

^03M ^Ai. w ?*»o :2*3ooct<A ^Osbo • ?»\^\o 

Xi»2o A.? jia*. e&xa Jwtuao .via *o>so .<£ 

: v aiJM -a £ .So^ .clYjoo -b^uo oi2 v 2? : .©0& 

JKxe2 r ? 3A .cpJsa-va: m^aao oyti 2*2 a.i» iLoo 

It-*-? ** ^? *^T^ 3 : *A# *«**? V?** *»*$• 
2*so»? Jor ^2? :J^a* >« 2ial 2i2 2t~ :2iA»oa III 

I erd^u. »o .^**i~2 ;x» r eryoi. l^lo I ,A 2*»- A 

*»? OO) .01^ .\iiuoo J&£ftO :-aio3 \ioo i^ lis 

:ftsii ^0 fcii :A aaoj jitfl la&J&fo ^cA^Ms 

=ui3o Yldj^is ( " '07,394. JKoi) £9 2o&ia 0M^ jj^ ? 

lixJ otro :Al iao -b-Ja tJcUSabo :2ioa2 ^AoA 


.o»o\joia yO&ttX ->*> 696 

xX j£i <^I .qtAMO^ io\ l^o : aui^S f.afit £ ? 
oi : &»>9 ,*> £*» oub* si : £** ^p 2?©X li**? 
yOojj-aas Ao :sj©~ v ooi^a lS? :liL ^0 i*?*3 ;nua* 
-Saaioso *» iHOOfisao .cucxio &33 o*ib Si liae? .iia 
*A Oct .^oo-iao ^ ;crjSia M oioaai< cAia? Ub 
^p iA O07 Wn .^isueaoftap A ^aap v oaojo :aJsi 
Uaao^a ^.i : oaJsa Jsl 23*>i3 v oaufi s * ^0 -V© 
i*\ v ocia»S .oVuivA J*?2, fc&«T ? <%*io :2*>aui> 

li- aa :2a»Oft?0 Iseriss ft^wlSfrol -ciaXi. isol? 
v oax r Xi30 : ^re^oo £3 ai ^0430-iao? JisioOO &3fe 
.xsa.3 ,AJ -op? ^ikiiop Is*, ix- o^»23 : ^ *» vtap "A 
J^ioA loo- ^Clio lA ?"tAv. : ?».**> A.OJU v bao 
:.oftdax -ai ***»ii:> **,? - 0, ^x °? <r ^t 3 *^^? 
^0 aJslo :«0ioLlg&3 *xo^ v oa.\»s» ^uaes ^V? 
v 'aa> ><-*o ? **A* #*? v 03 ^ <A~ -w«A^A iaa? 

^Lia ^L.3 ^A-I I^m r i»2 ^io\? -croU^a J& v 
^00 :3>isio2 IjOL.033 3 A- : ° "■ t 3 ^ r a*l30 r i- 

I T * , "V" J f M « « fit 

X3X a» : jonu-uo 33 ^o^il ciJStA iA j£j 
■ <sil Aa 3iti gisoauailS isolo ■ jpozmaaoxj jt&ao? mi 695 .ciioV^? v * 5 ** -is* yam :<^o .UxSo laeuS -iY© iaaise Js*ao :;«ViV. 

:qjfcaiuoa v a» iaql,a «o> ioAx Ji3o\? -cr<Ai>, :2ii 
cufca -vO.aaH lii ac&? laai. «3 ^ito»ep)a ^2a 
JKOD7 Uiab aai. aa (r^A^a :3^ ^CAaaX \i aA^ 
r a-3^- *a JU3? ^AJ \io iwaA-Jsapo iouia \a. 
oii^poi? :*~Ax ao.V jtoeAoii \itO .^oaJSjp© ooo? 
**&*> ^Vi \i ^aa-jo <*V»io 0091 ^Aas ojSLaa ol 
r o>aa> ;«^f» Ai-o : ^oaXaao jL>4A>rA 0001 
mX« .^oo^i^Sol ^p ootr ^aaJi»Jsapo :&\> lioraooo 
"OM 00 v oora«: JLi^, xa : JjLbo\ ^.a .axaax 
yooj^oui^j© : v oodaa>3 iooi lii J^ : v ocra^Jso 
2ooj iaaxa *&»;, Aa offAL .\ocr ^.oxao -.Jooi 2aa 
.jtii \ai ^0 a*JsJ, or^one Jkaa* Ajcdo :.oojlii^i 
fcooi A3*. w^i%a %lom i£><h* &S2 Aa, iA £ 

Joj/iai *?* »>i °J*9^ ^ *>,**? £° .**2 A> 
^ Jsoo? W& ;io^ s ? jk^p aoAa fy :2aoaA 
Jooi aa> oraaeo -. 2JSU.3 iJsoa.siS lAfio cjaaS 

.&-oao Iuaaa~ 
orisa^^o eia-jb v a» aaaa Jsi»2? <AJ A> 
-i^» ^P AA« :2li^ j^ao 2m*o ty"9 tf£$*fc 
A\im> ^9 oo? ^o : aA, ^ v £*£ .^ v a»i 
:Jita^po> v ow«i 2aa aA o^ 2m. ^-ojA>- ^.ion oi .oj*d\ja>;? yOtttf u *2» 594 

4\1 aao .oiisouftvA ott^ie :}*a**2 iiyoaoj/if&o 

2i2? : v ocr^ i»2o .„oia»xd c\i,o :>o4o s^ovS* 

■ v oiiia £ i?or fei -soft,? :i?»>? J*** cm*oio 
v ocA eajo 2*-AJso Jwaau v aao? opixxa :^bo& xa2, 
V«4J1 o»->2° *.)au^ s ^00*4* «**© 3^*«ff #Sfc 
iJlL. o=ub»o .^xi? }i»2 ^e ji-oaap o<r? oioi^ 

aWo :2*©7 ^P° ^^ J»* £» «?£* ^** °.W A *? 
aitt 2i» o»« oae.xb 2'&^o .2*\s*a oiept yOfcii 
2a^A3 ospyJOo -.yiak iscfe ^2 o>iVo cAt2o - v i» 
.xiflaoo Aao> lLeawo : *3-\.? r?^ 5 ?&M °** iji: 
cuso2o jLoa yooj^a ©fclo .^ao aifa a \> ^A±2 &S* 
aW© i^oaAr 23or V ««V3 iyo ? : 2oAl^ 0*4*0 

aapli? y>»y 2»a3 i-\ 2L2 .^o^ox -ass iavafl? 
•--trbs-23 v i» as*,? 2»-^*o i*.ois2 \fc JfefcXft o2 
^00 :J&30 :l£U.oia ^2 li>2, -.saAa 233003 oS 

.8?«1 CO ft 693 .ouo\jq»I? v avsax -iso 

>oojcw? oof ^| : r '-o>*03jo*4 oi 2aciap ^cn<iaxaia 

:}&&*. ataiuco .ooj^a a tifVt Qm^ :2&sa3». v oc& oA 

w.3 cAio ^» .Jniso ois.tftN .oamo a-1 \a easao 

0007 osoaij :toso Asoa ^eaa&V ^cradaxo : ?iao3j 

otro .isAo :^»? &3<>\ 2a~ $«> 073 ,*xa fi&ua 

:2aoi op Ados oof ±*i :^3jba^3 efuo -iotla 793,190 

Ai, :.oo>3& v ooj*a*l o9i\. :<>*-. 330 .421.0 2m~ 

oxsifJ^Io a. A aao - v o<rNou."asa3 v ooA ocal.b paso 

v o.A2N2 : ^K, t** ?? r? i"?oa. ^A° : t *O30Ld A33 

4«u£ i,?-3po -la^aii «3aaS ,03.30.0 v "^? v e<71 ^ 

Jabora ^ooA b^2e AbMoZo ^.bJ :- soaaab v boi'Ay 

oiaexaisjls o*» -a aa .A 2«u..xao I'ootti aaa. ?jibo 

.JS33.&\A2a <^»2o :o>x2a ^.2 2>>oa». *otoa.ao2 :.oaA 

:Js.;aaoa v ooa a*$4sis2. : louail ^ii JlAl ^3 30 

^orosaao *3j) v oi2 oniilo :>ii5o .4^2*xb v oh2 ai^o 

j.iv^S ioc aii* bA litis <^1 .^o^jiuo 2'33m,j3 

o\3kio t oopL&i out :ot&,oS »ao OlOAi „a 3a .o?baba 

^oeil <A^ ^sob oocro .js-V^o? **'aa Ja»3«s A> .00A 

y ocnAi. j o. ^y a :.o3ao ^2>,a ,ao \aJ> ^ca.flt?o ^o 

?t'.'t tiS -JS*io v ooyi.t rt A»2o .Uao\ U 3M^ 

js iv" cm - 


.cuoV 03 ?? yt^Qy -*» 592 

^ta o: : v -^:o ^ao ^&2»? a*? Ac *i :^<^ 

^05 .22^» 2wj $$*j> &>**a $* HW : r?^ 

&ii ? o :*«» 4»*>? ^-2« -fS^ ^ojao £ofc 
'^a -» *A« .iw»fiot2 £'© h*ojiqp 2,?- 4l fc**?W> 

<4*2,© :#3S $m ^2 2»ao^ -»*>? W^*«? °*°» 
iij©? :1»&£ ^fo 9 ? ^aoa»o ^.a-i i>a v oa5.*cA 
^*2o ^1? o^a £ :2iaf ©c; £»© 4*©=**^ vf ^ 
..oejlue ^oien :$.»©»*£ ^Aax© 2i*?J?? oifc©^ 
..ooi.siiia £A© 2*3>©A 2?©7 v bojS Jsooi© 
('Wi^ 9%. XL 2o©j *-2 233 a-- 2L00M aeX 

jauo A>^ r?« ■££*£ -J&'M *#**? *** 2 ^ a 
p.aap iao\o -Solo : 2sSl 2 cax»o : e) <^( A\J° 

©gSjjsJ ^a JfcaJ* .Ouicni £ paapo :<u£© oai-o m 591 oiko 2xid *ssis **2 .2o :J&la Asii abcaa &Aa 

0,3^0 : r^»; $^* .*#^ ^*? ^ ^"° -yO<rS 

:2o#2 x**-? l&i ^©Aa2 r %~o .^o. &S& 2aaji ^aoX 
eisrA. ^2? Jcr .^AAo A ^»*\ Jiiis? Jibo. aoi\:» 
-« -A^? J*^, 007 ^»? -.«-?*; »A, o^tj -JojSi 
^32 : ^ouap 2s*. *Ai< i*ifl5k jA aods : ?«:y\ 
^2o -op- \S*2 Al : ,~oke>do Jsi^jsxl ?* !*>■■. 
v iao2 A ^saqp IxiicAo :^A£L A 2-SoxAo ■^Vh.'.^ 
2iae> :*»ojAa, loo- 2&ax 2liboA3 iA 007 ^2 .-otr 
v ooA isojb 5^2 oy^s,o <A#2:> 3^3 £>• --007 ^»3 
•2*.ok»x 2^3aao3^,e #a$ Jjsi ^ois. ^00- :2x.sa u & 
A? 2A\o 2%o 2:LA li.si o'er ojSks ,» iA ox: 
a*i3Mo : Ju\ , fi >'aa 000-0 : Z^aoaoAsb aicuo : <uo> 
oooi ^ftoueo .&oAa 2xo*\\. J07 ^0 2oAi XoS 
£»*o sjAja ^07 ^Aiudo o^:? ^0? :«07©a>*e 
^Ao- ou\,o :^ioiu»ii *>*£? ^ :j ?^5 [**?$*•] 
:2*.o«. ,AoA tA r oo- ^(L :23*JM ^o& jA* 
^•lo :^oLo 2&2a ,AcrA yaaatSaoo ^*»io -ooi ^»:? 
-00- ^& ^cu.apo ;2Ajo 2a oi^ Ai, ^.oAfl Joo- 
r o»aoo :^Ao7 232a? t*opA\. ^> t*??^?,? 3 A-O^o 
000- r vtvt r 3 ?A 2^nV.Sa . r ai- sit ,A«2 jo*N 

590 L .cma\ja>2:> v aiJas -i» ^en .lo$i & yasSx Mfcag? ;«Sk©b jioj ^ 

: v oo,.ux.\ i*^ Now !*%>? .ush&aoo Jaa? aofc 
^.si.vco -.^ovsp^ ^?*»? vf <*>^A *oJ?i *\ 

J^aVs iW^, -<^ v ««^2 r**»? •?** : V?°^ ■**• 

lie; ,aa*so .a-isbo : 2sw» .coA*. aii-o : e& lii 
^opA? Jala £» n ? ^i*oi lv o4i J&fe 2 ^«? *^ 
fcA^B ^? :os»;o bo3 ^ &>? jJ ^oo^a oi\ 

^ v i,^.rtv> :;«K?i? J^ai liar <*» *&o ^* 

:&?*& ^*^« :&*?omA» ^iAoio : li^ia 
: r> 3 ?aAa ..ociiA^ t*** 3 ^ 30 " "-v ^* 00 ^ ^ici^o 
:JjuW» -ai ooi 2»~ *»o .^ia> iiu* 2i^o2 jiaj 
^acA can :^oer£ ail, s^oP^ °&* ** *^M? ^ Mfj 


589 .ofioVpttj;? to^aat ..iao :^A ^ap ?J*Vb laai l»*?i> -iao? o-^oS 2^2 aoJK 
2ao\ oaf ej^>=> ^£U.'? "-f 3 ^ i*>°-r ^4* -0io>:>o2o 
. v ooj^ ^&2o 2xi2 '-^saS ^.'ifpaeo «oerr ,\i~»o ;^S^ 
JsA :2ao\ 001 e^A3 uOOl v i*V« iXafiiapo &^Lo 
2juu jj COiXo r aiK 1^3 : &•>£ ^aois i-\ }oo? 
^3 iO ^«3 .iai»» ii boo. \a op ooo? t Aa2isap 
: v \v > 3 Qo ^cpo ^*o73^a ^-3^? }sx <^2 w007 ^*~J\sp 
«oc? ^ 2>a oXi ^oxS^o .f.\o— y+l ae^ ^oo 
^^. v ocr.\crcii; ? *&* £» 2?&Io : Jti.'ii *il\-.o 
v oa=> v :wo ^so-J3 aa : ^ouapse v oo& ^Saio -o«r 

& ejSk* \a r s l^eL^ .2fc*dia>o Aa2 ^sois ioc 
,aa ;:-Xo ooo- axx?? v 2 1^2 : .c&i ii2 iotr ^ijtao 
,je -oqi ^iiao 2Uoi 1X3: .2a\,o~30 a-Jw v*J-wo 
^£ar ^eiAOLOks ao.\o :V\.ii v 2 £2 all aut 
^oaS :,oop aap2 :^er Jx.iO u xa r ? >»x aa .'J007 

:-oioao— ia .oaA losiK&oo . 2»o :o , ivoiu\ r 3 .oaai&xa 
A? : ^^ Q * v ow isAa Ix'sw 2*iaisilo .oJSJBoi^o 
2fco-A 2o£i v oo^a\xi lioAv* . w xia» 1^32 ^aiVo 
laa^d »AoA 2s<r oitt «A» - v ocuao ^aotti&ua :£ila *r-r 

.ov>a\jal? yO^eX -i» 588 

oooi <*•?»> :^»'i2o (a ^'ioa ^4) &»«•*. ^V*> 
oo<r oufkio .^Wa© (3) ^o^ *A**° "- *•? ?* *** 
;».^w 2A& }fco»: fcow ^o<r? .^o (4) 2}o4a 

?'-'^\,^ ji^* £2 .^dik A ou2 p,i4b ^apo :2:L*. 

pad :iao2o aoffco >»>fcJto orofc 2&A0 ooi aaox ^ 
.lii^as \f>nn J :p2fl w-aoup ai2 & $£i li-s 
oA.tti aao Sjaibi ««mm oiap llasa? oifcmla *>B 
^caS 03JO : ^ocjS aaejl : &&?© 2>ix> ojjm o£a 
V vt oiai-o :2^sao Jwoau v a»? opora Jii- do? ^p 
oaai- i.^ 1 ^?? <"**£# aaija© : ^A$ £^ JK "**? 
i^wS &£fc Jiaaod© £ot* ^ ©,W*« :2 ^s 

:2iaW °£? ^^ I:i3JO ^ ^ 2 ° V** 3 ^ ""^^ 
o^2© .^ik -^is*» *• &S2 &S*.? 2A9©! oo»?> 
ski £ J&A* JaW ©oja© -.^ob i»2, ? ^i ©as*.© 
opaofS >J.6# 2>.s2 ? ©« ^2 ^ KJ»* ^ ***? **« 
n? o» aa : ^^ojijsii ©&J2,) o^«jt© .^2, *£*• 

.|.ft.^jl|W .[. r? vi\jW .l^iflt') .14— «*)« 
587 *•*»? ; \\\* wis Zxuu. oj3^3 oopxxio .;:Ao^ 

ioki «op 2=us i^Aoo .cjS~? ^sp JUS v ootu^.i Joor 
— ?*» ii ^Jox3 >-iAX ^croicA :£ao»3 i*s0xe 
anjo3o :;i.\m 2*V<j=> cnlot ^a -oroiwi oil o .&&o 
"An— a^ositt : euj» ^->,.yiV> cttewbio :oA*» 2lot 

cw ouaobio .oj&\a3aa Jsocn 2*i» ^ps V^y :^ao^ 
f^op wfivl ibi ^>>w v ooA 2oer a«ftfla <^.2 : A«i3 
:i»2 ii v ai2 JO^io z^ooiViflcA iocr pie? *?P\- 
.»»N\,y J^XiflS £>0&0d3 It.^a „i*A aa*4i a^o 

opi a-aa* 2i3o\ „*»:> : ojSk ^iieUo ab. ^a v a»cr 
•ab. v 2 A: :^\ »a o A jti'2 :ai.o : cn^Vcjp Ixifc, 

v Q V ftt iM :lii9aiSb iocr aM ^AiAo : Aaaxo 
woiafiU&Je uvroisbe .oraso <^i ooi li*x»Sao x\ 
ss^.^aS oAi* iio :^io;? >M->ao rS 71 ^ 3 &^»3 
cr\:> ««3i>.:o :cA ;ocr lafi 2»J*£ ^aois ^1 :2*,co\»3 
: 2~3o23 ^»i aio .^iox>iA -?Kx2 ocro : ojuiti 
l»b> vi^oS :Aj« *<* &,<£© .j£b\» 2fco» fc*> 

.cwoVai? v **** "** 686 ^s* 1&2* £? lyOti, JSomX^ jAo :2*A\ *Aw 

£&o 2*L <o ooi .,£ >*i» £ Jiiiao i$dL 

: *^lAX orJSU -a; $2 : o^-is loar *A>\p 2&2« 
jo cniscA i?**2» ooJ^ **>* "A 1 ?? 4 *>r c * a \i **A? 
^UX :«|3»» off y ftVnlfr *"°?, ^*? i^o\, -i» NcA 
«t>><A ^ii- ju2 Ao :£&* ^* : J 3 — r 50 *** r^ 3 ^ 1 ?? 'A 
A kii \& fts*poio 2^ a» £j| .^oop ^ ^io 

-iso? 07&a&2aa tjS>c» ^.bi &o .aA ^eoi ^2? -W 

oen ^j ;?<tt ^3o\ Jssox aao .a^o AiA .sotr 2k*£ 
: iaslo ^^-a pi** fc*JK *-A? °>*? ,?*M : =>,?^ : ? 

-A«y 2las»a orJSaiJa? iA 3ocn 3-. s'yja : Js.ia 
o-A aa>»a ^oai ^>? ^JM? ** <r n? t*~ ^?* 
ijisoa £9 crA 2s\ f\°^ •?!? V 1 .? ^"^ '»« > » * >$» 
2Lak aaxo <A Uiao Alia oci ;.i=o ^ All? bmo 
-ojb soAs 2»a2 xio : a?o\ 05 laiia-^s oiiAaa? 
t.au ^2 £*-? 2i»? »*V «£».?*• "-o^Ii? oc» iiso^ 
;aj&Bo 2a\so paa M oio£aii aA^ o^?J*^ .-oibaaii 
JUMO Joir a*Aa ioua Av? : ^A> & W :iaa3cT ■r^HHkV ■W""» '■■■^taJ 58& .oj4c\jt&2a tO^ox -aao xLi.isis: s»Vba ?i^<>\,\ -out- ,ii :2ixJ ^.a oo? 
:oja 2*2 aai. 2*2 :i»2o «C77oiki- USuflao <^i :c£ loo- 
dS aaq2o aLdo -aik wlS acLttilfio T'j.y.Vro 
007 Ciaaso : yaolso s»2JSa «ci 2a or ^La : ii?o\A 

.ivio JAW jj«i. 
^5i\ r ais ii?o\? w^o\ o$J :2o«« 2i07 aisa ^300 
: M 0;aa*ao2o :liao\a 07^.5 cjxa-sp a-» 2'aal a -oioia 
2oo) ,3f*<io : l^oiL 2a2& axv^tia JK*2 a-i ''jOMoOa 
2499 -\ 0<r ^ *?>* U*~x Ajoo :&aaaa lianas 
;otr ^; ? ;xo3?a\5.a \\y .^oaA v ai: (;, ^a] 
.$\? ,?ao .J^a*i< ^3>aa Ivso : v ooioa2 x<A ojS 
•At^Xo OJOmXJS £a :£o*L o'o& cA *Ax : lino\ 
<^2 22to^, ^a ocr . v qiI A* a a A^ap : lA\ ^Ao& 
^Aft> :A isii aJi£i v 2a :;iaa\A o& .As lauoiaas 
aio .^oenS 2*2 Jlimao 2ka> ^.io r^oenaisa 2li ^ 
laoo^a vtAuaa 2a*ak oA a-kivia la-sa oo> -^ 
<^A :&*>*A o\>a ;»S\, tAcrA v oi: ;«» :^a3a2a 
•A*" 3 v <""aiA v o\iaa 2=»a> yoonzp Ansa z.oaJ 
ik-aia a-- Ji-tiaiia ai. v o<rAa 2^oa\.3i oaaso 
.^Acr ^icn 2iio\ „aaA ^croa-ao: cA*2o :.ooA 2ooi 

.Aoiip (*) , Comes |j&cjd&o| l 1 ) .cuqV©1? y o±xvt Jxaa 584 

A join -.iaplo ojiAaa 2iao^ jBLfcfcfcJft .*-2a-V» 
^oo£ 2i2 j»A* vocjj^:? 2M?ai. ^V*? :jL >? J ^ 
2*2 aojl : v icF)S lflL*» 2?W? ^»o *4*? v**=°* ? 
smJo -oroa^ft^ ,*o*o .2o£i 3fc* iiffj ^ 
. AoOi jjaap £o :a*2 JKoS ^oiixi A* $? ".^^ 

o^3 S oi» 2*2 ;<£? *■&* **t*»fc rf* ? *W ^ 

£ ft J T 'A\ ^fci ofo? ( VV jSk) i^?o .Jc^i? 
Aid sti £© l^oa*^ M*? *£•*• : \*** *?" *** 
o£ ^2, -.^niao jtf ^3* 2^ <^H° '•&*# 
• ?:V\ ? cj^Sa jijb9 aa .£~?o 2cj*s©fc 2d*. 2i3ft^ 

J&yo :ft.ocn 2S^V> -^o v©W**«? **Mk r?* ^ 

Ixttao ifcxeriisj? 1*M»«^ V~* ^"» ! °£ ***• 
:j&a fco^ ,3 >2fcft*Mutt« <£ 2©oj*s© "-J^?* *•*?% 

fcft*& <£ k*i*< :^^ A ^* > : tt ? '*** '*&^* -^S^ 6 
:,4,fcftS i^pb 2(Mtt*2 fciafc? 2i3f V^»? -^ 

^aajK ao* £,?© « lf*V»? **** ^? J ?^* 

.^e^? 2iBiftS ^v? ^? *W *» ***** 
( j ) h;Vh ^ «£» $aj : i£ ^ &*$ *** 9 ^*?* ^ ? * 

.jlpi 2o* isiio :2ia-2 ^oo£ ***• :** *?«fe? 
.(671 &# ) W .(«io &tf -•-) (,) -l-*"^ ^ ( ^* , 1 w 


583 .<tucV&:? v a*os w.ko :£»£) fab*? fe. acoui^ aofc ;oer ' aJ" 
}o* ,£o 4$$ i^bAoo j^'^o jO/y&A&ip lafcia 

: **?? £? 4o^«fc £• .^A* 2*2 *tfftf 2&fc ^<* 

,?i* ji^tt ^« : oifis^ ibiosjb ooj^ oiaoJi 1*2 
2»<us cao .^jia i«j£ £♦ ^, ? :o £ ^ :OJ ^ 

iaftafc oor 2ooj ^».\ Xab* ^ :«ojoaaa cS$oio 
oocr ^i^ ? ( ^««oi o^aax) s ^ s ^aj ^ ^ 
ifr/l&m fSaoai© i».\.o JmA^, Ayye ;»*&» 

.ouoV&^b v o**u -iao 582 #2 jgS \J a^ 2*2. .£ «■»> *?*.? •* ** *** 

-ttjioao £ ?J r a*o :^O0^ 2*2 xLi 2'^toi fc*3 i^ooj^ 
^oioLi* 5S»ai :^Aoj ^cn jiaa^ 4^* **? ,?? -\*°^ 
:fcaM&fcfc29 lie*: £>? dai £>I dai -a» :*»2o 2^»4 
A Ufl jSo :;*>ou» ^Aaoa er,jtA,j A ^A A 

2o£i *|* 2<Jri » : ^ 2 Jt ^> *?** *W v* £* B *&* 

: ^w Ai- ^aau.^ao? <?p *AcA .jiaJto- 2*2 aiii. 
ii\ oiaiai : *,»£ *3* **?« -\?°^ «**»** v?* 
.ouoi b£ ftsA? 2fco-»3 4&?? :Ao£» oojS 2La 

q->s\yn 2»<*^ vfOf^ ^ftflW**? ■«&-? **>*«? 

Ao i^oaI A>o $jfc ^ li^m j?*? <»? 4#j 

zjicrja ^Aor nn\(tn r a aa .paap oiaaiaa «M?, J"2 
eoxa : i*?0\ , bc& mo2 : cr^\\,io A» -tn a£u3Io 
;n\-,fc2a 1»? :2e£i ifr* ocn v Jo .<At© J^p ,Ae7 *» 
.»ie© 2*w» «ef<Aa< ^ooj :2*a -cfoaai- ^» aii. 
2& ^A«£ ^ooA ;i. A :Jad» aifcojuss ^? ^o 
yoioj cA»l© :jl» ^Ao> (sic) Ato ^f aa .|Mf £• 
y» :o?aaaa ^oj^»? J*a ,»• •«$*£? &*** ^i* 
Jv. A« •***« oJ*o\ *A^*? :ov»»» ^^$ 2 . ^ 
dseoio .^30^3 mftAsp <?! :tf-» Ao £ao <AcA v oi2 581 -cmo\j(oi3 \«^» -i» 

a*^ oji AK>i .;©•« eop oja opai, ^spfts^ ;isoo 

■°£ ******* ^ 

-aAo M cro;C.p :;LVo jA>.© ixaoo i.&oJtija£i 
-i» 2a*J» jAoo .;<Ai £» j*^ ^ :— ^o 

:ii?o\? 0^9 <r>jA.\o :^Vi? J&oOAdi ^iMO? 

rf *-*3-^* : ; ? 1 \«A oo ^a*i-io :&olo Jxo Zoo: 
#Sfc v oojA^ tucdo -iCbooj©? ;>ty ^Sa»3 .oicA 
°>-? oi °*"i° J": \ia oooi ^sqjl? jDjxap \i- ' r' 1 **" ? 
oxto :^i3i. ;j»jA», ^.i ^o ooer r oor :Jiao\A 
£? :o^ J£x -U=>o\ 4iki aao -woaoxa ,oo;*£ii 
yiicr ^i Ana ^Lor P*a&? : <^>?J3 ^f 3 1?« J* J* 
b~? £: tAA ^oix <na ^Aaisiop 00070 ^jcw 
£p 001 .^J 4sfc J&a* ,001^ ^io : v ocrA\. 
3?^? 00A cA aapjo &, jlui <A>03o orfco&e&s .aua\jr>2a *<**&» -aao 680 
2a*Sis ( '\*«4^ °PJa &ai -op :laoai oji»-i? iaia 
rjjflaa ^aaaaa iocr ^Aac ^p jASa °^4 3 : ^* JtD ? 
j-nAvi &»oaoaa oA .*«~»VLo .CxVdO cA»a cusp iocn&o 
.So JuoLs *ojo»a£l pioo :2aa- Jua^a 2a*!fci a~ 
A~-*J &2 :A~?^ & :oA a»2o 2i**o .;.»A 2a-a2 
«,^io Aalo :o£ -a^*ot?. $**&? aA ;<r .^XIo 
:cTrt> ASyw aa© .l>wi ^J3»s» <^aAao :«t& Jsca 
opo .ojia? iooi Jti-a opA ? -op oppAo <ra*2 «V*o: 
A~-;s2o :<7u,AoI — 10 '-laia oc oa» JSafc Uaaa 
•Kfb&so : tfOrosi itnvo ojJJo-aa w^dis^o : cTppjcoX 
ocAjb oaoai) aao .2>cuaA>a J—i oor ai^o :cr:Aao 
... ■vta ao mJo 2x»a -oiowaal : u 0ioa^aSis crjsoA 
2 as :looji3 a*Jsa» lias crp-aoi v iv»a eoi ^.lo •• aaaS 
yoott&a ^oil Max Ao :2aaoaa oiiap .bovaisA . o»: 
laop M orol*.o oarai) Vaor as .2a^» ^2 cris<A 
;*.Q.ajB>3 2*-ao : JJ.v'wa tr^a.ik euo : 2fcau»g£ 
AVi? -woo*3*o orpo oA3 : in.iD-1 2~.A ^ScMd 
^a» ^.a is.2a.is. .2j^a om pA.^2 ;iS,.? .bojA 
^»2o oA 2ooi jois J\jo? \\,y zo-j&Al cr^oSs 
uAp v 6c7ua.23 .ao*. :<rj^51 Ajcj aao .cr>,<A 2obr 
•-■aA-isi 2ia*2a v boA A\ r a,cr .*OKW3 v cAYi 'A 

.[.-NJisonl ' 579 .ca<T\p:3 v o.v»T -iao <*>. ^aoou ' yicjA- i*-a ^»*&* £tt)fc a-ft^i ^.p _ai> 
: U&is >3&&£p i^o-soo :*& *iao JJsi? j&o Jajao 
ana Is**. oiS Jotr av.2? ©"of :^Saa>23 laoa. 01S ,S,V»o 
jj«\ft> Jakio jo*'saes J*et> om^ rib. sis Joe; ^: 
iso^s ■^V^o? ji»iis 30h}i &? : M oiaoAJlia ^; 
v oAiiao :2i^S©l aop isAi- ^0 <rA -tiaSuo JibAa 
\a Js jo*. :.eep isoi &>i> »*s ooi .cnjsasas um 

.^aaol bA v : .-aiii c*K>^ °^-?o -J*2 ,?^- A*3 

-aoo. i^JK 2ooTo ; & . V » » 3 Ji.sK x-.\.s: -a aa 

dci &o :ej^a \a o£ iooi -3oi? ,\\,y> .ouuovs 
vUS J -aa i^V-nib l^ £i lo-sosis .2 L^2 :bi» ova 
oiiM ^ euaio i^iasos ^oolS atus-ivislo .2ooi 
r a-or .^a*^ v oiJ A^io :^l «,i=u> :c£ ^tt^sjo 

**.*• \f»)7 &° v** 2 , >?«#• :J^» Ja^oja ^oopoi. 
off - v b>»o \i, sA ill XaJS . v aaA,i^is £ : v oeA 

CsA.va : -*»& ^ibo^o r Js^is jlxoxii 2oc? aao 

.|.ibu.] (') hT ^ .<7uaV&*? v*^ ^ *** 678 2aoaA- £ 42> :U>*y J(-30 ioo: 2xfl libcro .ji.a.2 Ju 
v : 'Si : ^axaia aii 2ocr ,>Sty jAa/pa crANftS 
0061 r »^*op3 : ^cros-so^is ^ao .A-Io .2ilSo£a 
v bai*Wi \i. 000; ^oloa ^"^ :w^o^ .ofiJCU? 
. v Qfluoi3 0001 i—*aJtsp £ :ooujco ^laaoo } 4\-f 
*j;£ &s Jasa^ :**-'*? J**^ 2a^o2 liop ^,? Jotr 
<r k So»»5 23^, >»isx:o .aoA? -&*»■* v 2 1^2 ous 

fcduaa o2a : ^croxaJJio : IIAju 2»i.o liyOticr-iSo 
2x» cj.iap ao^Ji? el lerjl^ w ji ai. 2ia\js>2 £» 
cA jxcuo cr^cA kfiUM» l^oA .eutS Joajs zjikaattu. 

:2sots or»\vin ^anoS: ai^oS a si :o-^o-2o oof 
«*2 jinnl, -.3 001 .list ^Ajs .Vaas M o>*tw8»^ia 
v o4siii :a»2 si jittva 3aao3I^ v <u2 2xt ojS 22.? 
*«, -•*» 2i«, -* *2<» ^i, ^ v& *Sf> 
oiaaia Jl**2 3-ub L^? : 2a2 -As o^a )».!,» 
a*J^ 00: .oidaoa ^0 '')fea«io :2aa& 2aVa^ JJfwJsisia 
'So : oooVoa 2xflu -irb'wj JYi\ty 2ii-2 £,£ 
.Jiaaiaxoo ;'i£Uk \s.o 2XoJtt>2 \i S Mxcxo •(•»*•«] « joJS>i»;s (') 577 .auo\r*9l2 v aiJax uisj \ooi ia oi .Jsors isottas £d*3*o :23aa Jsoaoas laaax 

JoVliis lALAaJo IiSm J-la-ocj? laoao : Jsiqisxl 
,~ r%x™ Qisp o>a> ^.>0b :J.?*a aA^ aaol — ^i»\l 
: Q1,aA\? !?**»© : oia^ io l*:>ai a*\ ds.is.jL .aOaA 
[O^o&a -©isal© | :oVi30i3 &a»iso :o?&1m3 2~ia»o 

ai lab a-io : ;\„i> iaV?P r?^ JfA 39 : J?"?! 

laJ ia<7! J*,03 .li-OX Xa, 0-J*13 li33 ,'l>>A M l^asal 

-r^W #?«**• :A *= i Ni i^V??* : M4*4 i?AK« 
-.auidiabo <*oioS\j3 ^'jsasa :ff S*»*^ ^ X*aoi oa*o 
a-isoo :aa.2 <^j aafb \\H .lAio Ixxiul -niao 
: iooi laps vXaa \a, iA, jo.1 .orfcoaops X.li.03 
Ji?o\ ^1 jiAor ..So(T la-aso laooasxa .avS oi*voA„o 
: -oc! ^'a B llnVyfttl \a. -croa^i : yO Vat u aa> 
..cro^'io \*acr <Aai^: .oicia'la l*a,aaoo 2*as orisaa-o 
:lcjSi paa :-3<^J? *»1 :li\Ja *» v aaaax *aao J-Lgis 
M>aa c^aa. ^oa^? :S\Nojc -atoXa. A atrs :a»i aa 
-J»i *» 3-b .lia^ao* „<roS± \djb aao ..jus- ^: 
.' Aa ojtaa criaA aa 2'a»i» Jala -er;«*ao :A»»o uLo aa 
: DO ji a>o .l^Soa* fcAspfcl, :tbo? looj*? las aio 
ijscuaco i-,J6 £073© ;ajo*a *flbo yiao .ok* 
ouao -ooi »a£i laaoJso : a\i i -073 ©£» low lis! ocr\n .17 


^Ji 


.<mo\,K>ly v avjax Jxso 576 &ai Ai.? :^kx Ogfts&j ^o\.<o: Ai.iA.at V;iaor 

: iaJOa? <^4 /liiboo ^crcAVi -op- (£<A2o .crjJs3 

fp ojS )ooi >»3^I aoJs c^aeiao .3: : U^ol ^0 
yip aJkis : ^eroi-acAk 0001 (-i-so* iiicro .L»oJ3 
iA :iaoo~ .cntteiabs ;a Jao: cA loot JxJO „crcA\ a 

&4iaiK -or ^30 :^c& -??■ -°^ 3is * f^P ^^ ^? 

Jaoii. :criao paJ3 Jy*fJ;vioo Joer .oAjSaOSj : &»< 

^or v : A: :}ooi .i-> ju2 £0 .&.oxao ^0 xAb 
aii Waoaee : M o)oLi. aA Hoot -i*(s9 .-o-oa-ao^is 
IsAato :^aao 23- ^a aa .J007 i«u. lS Jwsoo • ti\a 
.oifsaoas ^oioLi-? liercu ^3> iAs ^30 : ~»o* " ^aab: 

• v «A\i 1^ ail paflb laOTexjoSis^ 2?oj ?ji5? \\.ao 
■afl -&xa *VA^i i?<T 30*0 A^So: A*aor <JSw 
j)tiiii ixaax:> cnfco-aa-scu. AjlBcA &*2a3*i iA 
op; \1a07 ioo7 .JotMOaa liaaoa oyJNoiLflis SaJOcSo 

±xi i^>s| W .[.(U. M. ^iij Ass. f ^N ..^j ^.ijj) («) 575 .ouo\joi3 v avaa,t „iao ot^oSm aaao : U-\x> A-jcoo : J.ijyrr Ai. Afiio 

OT^-i? i'xsoou. J3ii4s2 .ejjajso ^oA cr_i^« lals 
?"jTw b cv?a-3 «7J*i.i otn ^4« :#ij»i **&xa.\ ,a» 

£ v aA, ^a uore^U, oocr ^»o AVio -Zi^oja 
£ .;opi tj-jo eje#i \i, opSaoAo \yvi :«cjo^i 
P7i\aA }£* jdi. &o lopoaoii ;xaio ^p 4«a 
cr^i.ak *>?<n*o :230j£ ^o «cr<u-> «?? •&* &« $2 

:aJo &.3e .Iaojcj ^p l£4ao i)£a *» ^so^o 
iwi? : fc ? lY> X\jp Jin ^.Ui loct* libels? 
A? .U^o": iA^ aauD .&??£ fty***? ^H 
.enseal (sic) iiuos cu^fiocZ JivJi &© ? : ^jiffT 
o-fci. CMXE23 :2»?cn v qj2 ^SJ oi :2&so\ iA oLJ .gUft\,o23 ^ottox mMO 574 

.Jdvojul oOia ouj la— 3J3 : iA^o 2^aso.2 ^ jAV^ 
\An 533oo ocft lXfJla : &Xaa2j0 .» cpL&i «^\ o 
:2o»~ iActt ifio ^p JX3A3 iocr jn>.ft\,isaa 2oa> ^jOxs 
Ias a-V, M> -otS OO0) ^0*5503 lib*^ 2i3f ^p £2 

^D3 :A -a*.o MilSi ^? ^io? :Jooi asp"; aa :lAl3o 
e£a 23oA ^'iaX, *»■?*> r^°" °*^H *¥*•? r^ 
o2 ViioAJM-ajj ViJsik* 35 v—oJais 2?«rAo 2*.ol33 
SiiiV? ° : ?rt****9» el Sjfccft-AApa o2 Vjjo-a 
bdi .2Xoo3 -cpo :2)K*« Jop Joe- asopisse i*\ ^jo 
^2i? :2oei ^2i» *»&>»i ??*a? ^/aCV'w? ,A*:^ 
:;jf.ft%>S.»ia otS 2oot ispl? X*2o .. ocuasoa \i. .oouu 
oA 2ooi iso:? X.2o :3«W33 <rS l'6m aso2D N»2o 
:&Uoa &aa- (1 ,1) -ot \i) fcaCU £o ?»VU 

^9 4\i r ? *» .XiiJS 2*ioS**2i i-M,?^.? *^~^? 

: ovspoxoj v oi2 ^ifl Xfluc : .oovuos Xa, 2L^a 
l^oSg ilASao Itx-cul? 2aooO : &~axso &3 J»o£ 

oja 2aoi <^23 2o&2a 2ii\, : 4<p-9^ -^^^ "- &*»} 
.*»?» 3 ;io*a> sxi- i"%3? **>«*•>? :2ooi ajau 

aa? :laai v ^4* *>»>**? "-^f? ^=4 M\ °M 
fc*a -a- li-OD3 lii^aoo 2a=u* -. ioc ob3^ 23X9 

.^.a± W 573 .crj.ayco:? v oVaos *i» 

.Ojioj&a |\y \i ^3 oi \ii Joc^ jii £a« 
^p 2g^& JjoaSo : v ocn^oo\v t* fof'Vrfr Jj^« 
^-.?4 £• .#Wa2ao Jaofcia ^tbo a ado ^o^c&i 
^» £o :*&» ^» £ ;*ao;5** £o Jhof X £© 
«ai ^iS^ £2 ■».«*?> jiia 9t»fis £o :£> 

:Aa>2© *J ft^ai o-aai ,A £a <^i .^oaojiS 

^«9*» vf ^^ *S?^« "-&a* v ociA^ 4oi\^ aa 

(,) *^sM : £*? -»» ^Aor so* ciajafl aao .iai^a 

: ^ ?±>i3o 2*oiL ^Aor afca : v o^ax «*» 2iai» ^a-or ' 
ojW- &> 4aoio :aa^*4o >a£fcJo <£ifcl©\^ .cjioi^oia yOl&ut -iao 573 »xio A~a : -ou»« ISO .'A*~?o icwDJs 2o*~ ojS «« r Xi 

l \V' Ap : &3ai\as 2xaao : 2aaia s-aoaao iA 
.;A»aV:> eri-asiSo ciso* .jaAo 2e'ii,o ijixxus 
-arosbia ■aOo J^lo :a^i. jecn ails 2ocr x.2 2aai o 
1^ : aiS i»2o i ftaaaap -op -c!o*«2 sa : liaay^D 
:aai>2o ^iWo \*~ JS.2 ^2 -.^apisis £© A-o* 
<ap aJsJ, 1^2 -A-rsJS £ 2a\3 'I'i.'iN 2ii2 [lis ^aoo 
: ?*nAv \a,o <A ^V 3 ^ 1 Uaxxsa Ai. paao Aa 
: &iaaa*s J.aas aA^ J(tt .2aJs&o ?T"^K-^ -J 5 *^ 
2i*3uc» ^^ais2 aA gnx .^ tCLaaoo 2a»a isAo 
-.li'coi v o<Aa a> ^ "t\vi 2i£L2o A\ao ;2i*.a 
Aly-ia 007 :2-A2 aA 111 2-i2 .2. .As ^1,2 -aA,o 
:JS?gfr 2?i\>\ ^Aoaiao ia^'Ao .ru/Ao :£vao2 *-v>A 
Aa, N2o Aa>2 :^or ato2 ,390 . iA V? £*? -aaooaAo 
lioo ci\. asoais2 2i3o\. <*? 05 -Zoaaao Aa. ^aoaS 
iiaoy v oi2 h^-2? :oiuAC0O Joe] 2ia ai :io» r 
02 f ;yA\ . ol V^ba-? J'V . 'Nm \ocrAa, ,>aSM? 
^00)1x12 nffiT 2«7i^2 Aya? a : 2&aAa r vn^a 
V v a»? 2aju5> Aa< ao^o : v ocry-U>o 
iaie*. Uono 2Aa 2aop ij'.'Sto ^aoo* loci ^.a aa 
j£l -a» o£ »fr»fcg *i^5»o *ld aa :2o«« lioiV 1 


571 .aaa^©!? v o*»t -iso 


1J3J3 ^oal v caXi3 JilSu atS JsJs? ZyOoiS ;oai ^?o» 

-.Jioia ^J3>S &Vu» JJ«3 iA. i*- .^fc-3 JUl 

X- : crAi- yita'.A ^aal, *&^° «?*M«J iV» OJS30 
joajioi^o .ci3.n.yi 3--o : oi^iigift.'i 5-.0 : optio 
;isA— o :a*-? ;»;<1> .xojl. v i,ioo --^Nao? ^eass 

..Vo\ i J3JO Jfe :ci!S iioio CpCMC.-l &g3p OOjS iii>3 

io&i ^sp ioaiai »^afl? -i^? J*a* Jspao aier :i»2? 
jio .^woxija ii-JMal iXo^io £kl^o : tt U>: ^V" 1 
2*3* p :2iil [lis yOoiSi pitf iiu^lo :Jo&i "a;vB 

v*oj*ir? ^vf** ? -* 50 &?°V ^^° -J?*^ ^JK <tA 

-oj»idp .^kios jikSpi ooi ^3 r *pk3 : is.ec; "nib? 

JOOI 5jio? liui -also .tiW :^43l Zs^JS 7*7«\ 

:2aooo c r i S Xria &,jsoo 33 io ai jo,s ^Sor iio 


.aao\o2s v<>^ax Jao 570 •■&~»? jL» V Q»: «,3 Si ,-300* iA>» 3*00 -i'ss-S 

yoc&so uJkJkjo :aaoA0Av2o :^ooTfSo»oi ioaaivio 
JKdis^^s Jsossm :^sis uOaofKJI v ooaap ^3 s- .^itt 
*Ao :JJ3f <ui i*Ax ^p «*Ai^: cieJs ji^lo -sjcjo 
•&?\ >»oS «^iaoi\*i? n\rtTo :^ci*3 }o«r — sJtao 
,-a-a^ si :Isi- \>- oM3 ;ocr ,».vty li>3 A\jco 
X^tJo :Alio Attkfc2 :\Ad AA* juao eA 
:<a*3 ^-03 ^* ^\a iis*.! 9pJ». ocro ••S»*>o crixoii 
w^isaee :«oioi.330 oyj^ low&^jzoo .aaoa3 Ais£*io 
.J3o\ »so-V «cno*is*i ; joiqa sjibo xio .-ctoa^o 
wOjaehdl ^«a«aaN rli^joj oop i?»\tp list ioorb ^po 
\An -o%\:o : ^croAi. sAi© .cr-^\\,yi 7 i 7^*\^ 
. -croi'sXajco Jtii Ai "usiS -i-isjlo :ouoa< *A*3*o 

.(Sod Jio«3 &3 .aatsou-ao ;Jior \V*w -icAi 

A .a»g s»^ [oi v oojAi. j^wisus] odi :.o*MS -i» 
oil isA?? :\4£)o iow i.wt oi^ ^» or I&1 ■Jl'Vitn 
»A»A .yoafa Joon Jiis 130J3O133 ^ia MoroAfe aauoi 
is :looi l^ki ya* ^3*3 : v oenAi. 2ocj A*sJk? ^3 


569 .<raaV=»2:> v***** w * 30 

:2ii~ .00^ Aio :£» v omAi- -=pa2 iio .Jx*ai) -iao :;iaA\, -mo? wisWsJk 0^2 aaaflo .Owoa^o . a» 2i- 
>a3o .^oo-^aSooo A> a«ao2 jll S=> ^sS _,o»aao:xtJo 
^.iio ^»A~ 30 v aicn ^2 <A*2o : v <u2 Scrio ^oil 

.2oAA ^wsaoso 

W.'-lS.*. fe3 ^9 2&94MS ,?- :"aai i O-JocA JO.V 2is2o 
oU-3i laso Aa»o .cutiU 3i\»o Jliaoo 2aa aa 
>>ii j :^*y iii 2>a wads :o^ i»2o "-2i?o\? -orosoxG 
2*jx»e ill ooao jc»a32a :;.yrvo op Acojsjo :A.cu 
cnoxaio :lA\a txii oM :Joona -a* aao .A X.2a 
.^ooi. axai. v : A2 op ocluc £© : Abu. -or cjSa 
007 oA a»2 M.»-cr .-oasoaiS 2uo , oouao Jk*2o 
A 2— so ldsaaoa a*V. i~*? : JSLa-NJs "A <£ tioja :2ua\ 
&J£fc aaa. ^»o :ZiL. £» ^ ojo A: -iXoa^ 2 a or ^0 

^,20 . )S . ft m -op jZft.'C A.03U .DM3 OQ3JC.3 ^lA- 

2*iso i^aois ^ cut£ v 2 ^'aoajc ZA>o s^aau 2'aoej A 
is»©oi aila jnaap £> r ^i»2 &A^o : v ooA «jXCa 
:2iaa»ao jlor ^a oiijco ,Aoro .^oopup isxua^^o 
ai^xo a*2^ o«a»2 .2o£i? jLa .boj^ «»aa» \\v-i 
- v ooA ja^jfb oi>>ai2a ,\^vi 2oro :2opia ou.03 fSoaAi 
2JKa^a laaoa a~aa*a a-100 : e oai yOouso aA <ois 
2l*J i^a-ao 2ore .2i^tt? .Safli ofiuxio t$L&$ 


.aix6\M>ly v aibai y» 56B 1 oi?Nx:o o\.-,.SIo -.cautoiiao :2£are* J*-o :oj*oor 
:2&a £> cjtoii ^p 5*0 i«*o .«oioi?oi v ocr\i 
iija>b :2o£& -jiso© Js©» sA 2*^*3 Ac ^ ft 

r~ fm * * * * *' m ' • ^ 

<n\mo .2iso\, -i»? -oi©a»2a fr-J^-^ &°*4* °^? 
^ntr>> )L^» j&i. ctjS &JBi aa :-oio£\i3 oat 
.^ooj^ iU~» #A\ **=►«»?*> ii- :2t7#2> r ?aio 
cuAis ;2iuA» 2*2» v? J*** 3 J*»> ^ **•#* 
£a->oo tjx :£ds ^Aor *cFioJi^P> arft^i aao .aj3 ft*> 
£a*a o"<r ^2 :oj»ii ^» jabo boa :2a.?t? appoS? 
,\\.o -wy ^ aa .©£ aijb £ «oi«i»a2 ^ 2a2a ol 
•dob :o£ a»2, Uao\.? -oio»a,o ojsfl* $» :^4 
|JB *6L4*> lis Ji^itt a*k £* -^r.?^ &• & 
i ^A^ a^, ;ajSi? „oio»«5 &j| : orupg -a3*o *o)eUi& 

2ia*2 £g .^oa^ J)a&sfc? <£ v**4»? 5*** f*?° 
aubo .<^> oV- ? ;ia\M> J303X &*2 4lo :2a£i $L-? 
v o<rAi. asiLo i^oA Aoxo 2j»o 2ii~ \At> ^ 
230Ma 2xi 3Lft :jiuti» ow r » AfJ .248-5 2a£i 
^a£ ^2, w-mJo :aifc.o^ 'Jiao oat :^a»S ~as»« 
a^ i»2 ? ^2 :2lVo £ioV? J-OUxip «oto33>^3 667 ow? m3ifl\o cu^olo : uOiauduia .019)3 Atti.o 

ojiqo iocr -Aa A :;:Xo> &» o&a Uo: ? ft.-* 

►V*^ **>«o*^ **>o!S aio A: :^-i? Cocro* 

&ai J&.i?o ;^a^b8 ^»o o<7?3 ou^o; \i jo£j ? 
^ iUt ^? ei^ao .ji^oi jow *p& o& 

:}i}M3 J-M ^Ao «£ >axa :oA i»io -croxx»z» ^9 
.<*: «AX9p ^r ZfcaXa ii«Juo .^jA fceu, 3oao | 
-<ro\^ bus: .Jaaia boio juauo Jiiaoi :x- ?»■»" 
tj^* ow ^oA&a* i»: ? :o £ i*^ £i ^ ^ 
■aoo© l&f^a ^EBJi 3al ;.;.T-r> a-q^s oixxx? 
:J*iu ^ot^ ? *£* *S .ad*, .^w 4o ^er 

-°» J*»? :o £ *»*? fei :^a>a O-aaio &to>* 
-o!o;i« aao .J*A«> ittox.s eep : &» ^.i }»& 
v bo>!ekBo :;Ll^» ££ cistA oxia : AXas» ooA 
:oi\ iaql en) jjaflb ^i ;j£, ^ «o7ol* *!p»i 
£^«o :^s»> cfa» Boa :ii?o\. ^ofcto* «i£ S»j( ? : 
ySoi -oioj\jo ? oifcfcx bo .«fco^ ;*o ^S\"ia kii ' 
^otoM **» Jb£i ? waaia bso^s &ooa ni :& ' 
' : J .mxo\.tolp yOSzax u3M 566 

It*. 330 .yOavxtiB a-33 Jber Aatt&oj; :J^3o2a 
33 jo^ .aid ^:o .cri*X A* 2 " a -^° = > <* Jt : \*"^ 
l*-2*3 }ooi aoj. r ? aa .oaojijSj* o*» :*ajo2»*. 
A«io ao jo.No :Ai* -Silo AiAo *>5 : v oe7Ai«<A 
Aaxo :ff>.a~» JSoot *>3» *»? o\3XJ6>2 ^»3»oj -A^ 
a\Jio 'tSV'?*' ggAa «ovA° Ai-o :&aaa \^o^p 3*. 
jois Isop >£io -Ji?o\ Aso? or^I/A cu^Io orAi 
,13*3330 ^JtO iA ;ooi jLAan : AsA -Aio -?oI Ao 
&3o\- Asm crisA ou^.i : *Acr iio ^o ao.s 

-I'iAsoo **xa jL^So'tS loot 2*033 :^33i ^D 3~ ^tJtd 

;*~ *Ax ,30 :2*3&*3 I*>333 £?X3 :ia© iA J*- ,3i 
Jlitt Jxj -crAspo : AaiA fce3933 „O7O3O30 ai»o 
Adisxlo .2a*si Xi. oj£Lj6o : w cn<&2 \>- Aoxi:? 
:JjctU3 <^2 oouo :ojioot "aAfiAlp ^ojolA? 23orai 
aVs.o .<r:Aso <!sAa:slo : w ojo!03or .ooi^a a-Si^io 
■ ffi>3>3 uoroOOJCD qx.v^.o :^U <^1 iapi? -ojouAat^* 
.SAnao <AWo A 33 ^A A*A 2a^o: o'oo Joojo 
3*A ;otr AAao cL^ojfeas ^2 2oo" Aal ju2 *Ao :ioar 
«i» Ayy aAw ^3 33 .ejaSoi jdi &2 r^oi&A ^0 
,3a ,?ia o\3 tn&iS JxoAa ..atuoiA:* o\rty :Jx*ai» 
yAis VttlNjs ^0 liu.33 : IL'^O ^tS ft.\,Y> ^3 

# :ojS oooi ^i-i\b yoioj ^sA ^ojS otto J^Aiaa 565 .{tuo\jo»2? v <xv*ax «i» laoi^ iotr -*-*2 2J-jl> a*, jlsi : ^,j aoJs 
&&i A^-o :^si ops »»«fcjL *jo>o&m £? :2»a©2 
a-X JaJ .2au2 wiaa 2i*i» A-acjaj :o>© • ?v'. \^ 
bA, £ .£Ti©2 J^fcJ : r*» #? 4^ *»* «Sjao 
:2*»^ Ja«x3ad cr^ap l^iis iSi*? Jooi ~isx» jil 
2*~>*0<> 2so<u sA v x-3 -<&-,? £p :l-3oi3 >X»Ja o2 
o>iaso :$£»4ft3 apai^ ja^io .;iiXo &ao»3 loo- 
xs ^30JC3-:o iJaootr'so :22*ixa i>^ tiivft :^) ilo 
Aiho ,?mo cnscji Jul £o : ;%o? o J^aooia ^cu 
i£j| 2>a>? J$ji» oiisioau ^o :2L^m \i a*^ jip, 
iXx iio :2iJ^» Jut iooi r i as .oarij^o Jeoi 
:;iXxa J*Vi ^aiX ^p jcia.s2 : }:i\taS »*CK>0> ^B 
:>i>A ^2> ? :c& oi»:o lise*, «a*A c*.>ai o*2o 
4^« ^.? »a -laii Jia \alo :2Xo-~ JSbiso :2iniSo 
:Jii r Isilia 2saabo : -erroL-'icua \i, jiuafi -i» 
iibo- *so*,» :2~-s50 A.oac »ttoa 2iwa A Js.2 :b»2 
J^aoo> o^ors ^oai ooo £'2, Ad«s> £ iiii ^iab 
yokil ^*~a 2i*i Sao .2~jt» tfor ►mo au. ^tr ^o 

^ # ^e w* : *?*? °* [ (,) ^«J •* :<4 

r? *>*? '°^ » ?\ >» J*>»? cps&» Jwo : w aiaai s> 
-orft^aol? ^c> a^ ^S,i >a -A^A^ l****, $m .<nio\js>l? y a±xxi ^iao 564 jj r ix a*. ;i>c\j j^aois &^j aio .;jkx-; &attS 

& j*2> jia* i v oi*w\ £ ? ^^2 r -ua>i v qv»t 

^ lsa ** 1 tt? \!**# : vf*3 "3** vf °^5r ^ °!,?* 2 ^ ut »° 

<A. oaf*, 2*.aa v otoo» -ai? cjfce^gft -.^oji a»2, 
«fc^O» £P r? *& -W*»oS ^p tiuli r >cro .^cls^ooI^ 
Jlwe ojAs aasp ojaaS :ai*»i> 1» ,lx :cr*sQi. joo 
jooj 4i^ £: so^iaS ^i ^ £ >p £ j^ 
^ 4io :&aai ojM^laoa aa iliaoi-a cuScA o£ 

2©;? :aso2, Abia ai 2iae\ r a ecu -l^aaa :ai..s*»2? 
ne?" ^i ^?o :J«H^i? «!*^*A ^^» J^ft^ 
r$* £> g am :<n) >»* Ujxa eo&o .cjii- 
^•o :2^x»a TOoxs ^ai Xio ^: Xi. 2»aio 2jb 
Jeorfc £o :2o£& ^abofl aatto c^toS ££* *,«» 
»ft ^fjt .;i\«>a ^Afc 2*2* &a i^ en-oi 2au» 

.eu^el ^s aA« Q63 .o)»aV»te \f**»S -*» 

l*lo xLS? 23o\i aooi ^? :iA, fccd? <^ot? 

c-X^ Mpo J***t» ocr ^B : fcA «)o9 ,» tfs?**-© 
2i3o\? ojfcoS o.v2o :laa^4 2»3*.o Js? ** = &*& 
:- ofo»3ij v o<nxii o>5 v d(Aa :aSi a&o -v^** *** 
^iis opftxa i^ojS saol, .6&a JXo^ -wo^oio 
^cnAv oaaJwo :^2» *£<S v oo^ too ^tto JWob 
o:oJwo :^o7o»ai3 ^*2, oVoaH 0^90 : ^A^ 0^ 
2X3ua» J> is-lo .ji-nad oaioo : -socC #^Js 2aop[ j»k 

dopo -.^ooA auttS? *U ©>a*o »Av «4j* •&*? ^ 

Off? «©|Ofc©-* £» *»*•** £^J ^ : #^*9 **><* 

.>7\ 2io\ fc-*o :2i*o ^2 2i**i. &B$? l\a 2ao\ 
o'er o£^ 0.A..0 :??V\m £ap -woikou.^ ,Jap cuAxao 
^kOT *# >*»£ &S* **?• l^fM <£ $g -2*>2 
-.iLa A -oflal, 2So\o .o-ii £ *„?»© «"*^a*si ^©«rVa 
ouio :l-ii~ £ix -op u eia&»3<0 .^iilA £.2 2poro 
A^i ^oosiM o-is.2 cua\.o . r 'ico r Js2jb ojup 
aifl ^ooao ?? :3ia.aapSo i^a*.^ 3 °\^4° :2:xA -yi o 
.yooja *,&Jmb2£ 2^piu^ \> ail \a 
^«2a? j&fe Offcafl :2ju,"i» ? ^p 2ii~2 23-jca dOJK .ojio\j»2a yOkDX -iao 569 jvni \i. ^.yV/vna £o >~ JidUB orbcA 2X2 .aofc 

loo: JOfie? :cri\,x03 IXcoao \ii cn>?o2o .2^ n »i a» 

2&bad ;oer „cro*.*: o-asoo ^oo^ibs &io2 t.oi\a 

oSiSyNlo : Jta*« ^ iL!ii ^po .^^i ifca ^ejl*-? 

audio :ou"Ao oi£L-o :2i»o2 a*ki2o Iaoco^o jlor^ 
• " • ■ ■■ ■ ' • ? 

.m»? ZvSo\. od a»a*2 &o :;^lXcd &tt3j, »cnaXft» 
„i» o£ is>2 :2?pj -01 cnaooio 2 s *a ni ear 2i>2 ^o ii 
iai lis »>? :Jv,ox» w &3 2aa» «S JS*2 :2iao\ 
.orftao&S ;.sio ^ ojS act -.;^s 2?ar *» -oo4>o 
..ixlS o?o2o :2i=nofl oasJOo :2a opt oaaJwo cA» &2 
Ailo 2v3o\ o£ issl? 2i*** loot -as-j :2xttl ^,? o<r 
r< Aa yJOxio it\.^o :2i*oiup ocr A.i32? -aajo 
oo- -oiiio .;o<r laue? 2^» \i, [OjAi-is] $*oi 
~i» «,aa? 2ia> oojao -^^*2© :;cri»> [ (1) 2a»4j 
iauxa ©o> aaae .orfcaoaa 2i»oaap A-aSI ro :2*.aa 
&&J3 --xi? w cneM9D BUU o*2o : opalti oAaS 
-2ot^A ,,..-TrtTo ,-> as o^*2o :^»cu ^»s 
ouait ,1- 2:>o\ : £i<A>? ^afi 2ii~2 2auxO aoN 
CJ3JSO Six loco lySjSO y?^ ^ yOtri^^jaS l»oi 
yipO .J-ifl? 2J0CWJK 2-V*? *»?*- :XAj3 -^a 
:2aaoerJo ^2 ;uiv £*»? &B 2oo- Joo.Vxao ^cnoiiuA 561 ■ o^fi\,irr)j|3 v <*a*» Jxe Joci -oioi-2 aa -^3o\ -i»? •$*& --Jo&i r? °? 
jiLoa^vJ 3 * s °***? *»^P? #?** ^? : fo\» ia iA. 
:«oioii \> ^V» „<**-» ;*^Jt £»o .2*aa£ *y^ 

;^o .paap <uicii &o : fo\Vo o lattx m!S ttuso 
JfciaVl : »6 a»2© Jiaao aa iouae -ia» *><A J*£U 
lAx ^s8 2*o :2*»a£ AmoS .\o-;? :^ia 2^A»? 
0^0 abde .w$fc OJg :^» iii 2>J &l — **aJk, 2i» 
jhai 3S Jjo . aM? cr>aojc3 :cr^ i»;o ^aso -S^o :&» 
^i :wqpai aao .£*? \i«o <^£i \i- Isoiio : ^.a-ia 
^a> I&a*? eor <^i :opeoda o^o^ad ^ojs :o»S attS? 

.Jo£& y;jio -iOlO ~~4N20 — CJJApJSO £ M 070M<b 

-A^» ^ias 2~:>o2 Jiopo :i» ilau a i) ^-sao ojS aao 2 
JjsJo :ii*aa isi2 ^-io -i^aa? \a k*l aaao i^iaaa 
:>«l33os Aio*.2o :o^.3o2 i*aso <~Sg2o J aaaxa &ii 

>y& 2^2o :2a0L2ao 2-loia Jr\rao : ri 2aab 2» aaoo 
i^oioLm? f»o> v ocr\ao .crjuap <s»baJs2o --iauai) -aao^ 
jaauai a p \\,y : Jiaoi^, -aao «ni locr an3? 2ao \a .(.Jo* W?| .ita ? W 

IV .ouaiyjcali v cA5oa -*» 560 ^ae -.^oJk„ <V**i ^p ?~ iviAv . *»*A 2*2 <??*- 

JOuJCupb y.croJaoojJ} : fcja'ii^ao 2*iS032? Jjbom*. 
A\.>,o Ixa 2i<Ao: oA ;o£T ^Ja : /3.\,\\,'\,ft>I 
:-cro^: jio :«^ia 2p2js 2<Ax <ie x\ ojasA 
: ppaiai oA*=» jtjLi^io -ili^Io : 0730701 \o'isx2p 
u -croA*i- ^soo uVIOVmI ^0 dvocr jlfci? ^cubjoo 
: lipoma errvoaa ^croa: asox ^p aa .Ajs ov*.f> Joo- 
op P-isao : j&»\,\\':>\,ra2 jo*ioua fcoA oiapA aba 
baa labob I'icu: £2 : gi^Vyn i»o~ ^isA ,ja*&ia 
■ofAwi sa Vy'tAiA oaai. bis jQuio*a ^.a oct .oia*j3 
oiaolfl xivioVa ,-OKVinah ^a-olas cAi.:o oJs2 -a ai 
-3Jl£J .i,b» Isoab cri^o: Aio :o<x 2aJ poa oA 
. w oroS2o ojata ;oc «,iaas * oopb Jala* *A cr ejus o'aso 
opo .;».ty> ^.ox* . ase? opoara poo :b»2o op lapo 
v ^so? cpup iSt :oA isolo 2ii»o .-aPo bos iiaap 
:*Iso ^Atr po ^i*2s **2 <^a puno : 2^acao ^-ax. 
>vJM3 ^»a op .^pisol oAa Ai.© <^3i As- pablo 
tou^Ao! oum -Baa. r^ase? opxa 2!pl> ^Aor -ciola^ao? 
ojftvoj J0070 ..oAio Aa.o : >v*I*Aao *iso — obMo 
--icboo pA*. ap o-bisA Aj2o :^»a* yA>» iisoj^a 
i»bls2 : jQAy Vy a ^ C); jCwouj Pjos apo .IoAA 

.2fcoiaa*op j3.sio :bofft»o 569 .a^a\jtaia v nVYti M X0 \i.o .^pa^i tf*^* iiv r° : **>°^5? ^^ ■*? £*? 
4&& : &eu*? ££i *» ^-*l¥ ***^ •& *•* 

^trcajifl oiaol v oict3 <^2 :£\Io^ ©ASOto 2~i» 3~o 

^3^.3 &Siso ■'*=>&. A 3 *.? r" : ^M -^^ - kia3 ? 
^ooufii Oif : a\i- uo -&& 2-.03 ^ooiAi- ^ocr 
or&ttfiLwfi \i.o v oau^o2 \i. »>croV3o2o :-a?oaoxQ 
.c^V. a*a~o :.ooT*3o4»'i» £2o jo.s o-Jsfio .236*23 
. 303<23 ^o? 2aof ^©7? : oi»:o i&S. 6<r o\a 

<7l^\\,y3 "3,340 OOf Ji2 :^Qi.*»3fl I«3<>2 ^?^? *W 

«»330 :£ap o.s2o aniJo .^oaA 2jl3oo ooi v ok3b\.isi In'nrTT* -S-Oi. . 330 3 0^0X3 OOUCD '..OQp >!,© v OC7lAi- : v a3\a yOCpap 0*32,0 -.o-izua ^3. ^oJsJsis ©<r 
xttS 3 <^»2 o,?^ 3A0 ..o>aoao\ o-\i Xi. idle 039340 
0*33X10 : v oct"-j, ^o2 oJd33. J-*?-So ojj : v <x>A 
03A30 :2o£& Om&o o.3o2o : v ocvju3a ^0 o~03X2© 
o^«2o :ifa3-JB>'aa 00010 i,3asive o\nao i x oaibS^*a 
.QEifty,mjb v avio , T ^iao 558 ftVttae [ ( '\; I H ? \,Q^3 1 -cato© : Ja*ao -mb? "^V 

»» JxiSo i^Ao iii. ermi locj ixio .^c^iois-i? 
*A:s pp>L jo.\ oxio .UsiAo i^xcuo fxj&o ^u«M 

-<r<Ai *A^i? iiS*S ^nvaot ..isA <V>^~>? : ^M ear 
: ^u.3 iocr ?A\,3 \y,y :crA OOOI *-3*JO i\ Act 

£l -in.\2o :U> M -3oo3 -croaoid M 0|Cda4D <Ai,2 H s 

^spo .Jsa> o^ka ai, ^tA^ „cra\i. itio : jfoiS 
- v o<rAi- «,iao : Up oxlo : aJlS : ;x<A„ ;ak-? 
:ciA i»Io iMao : v oouao w 0ie&* Q^ai ©T*\m3© 
Uiia oiao .also ^tlX ;...Tt> Jv.ai* v i»s cn.xxx.-i 

^QX .iso? o5Jsax3 jm> :£*.»£> <nA xx>2 . w oro^2 

w*»io Jsx2 auOio .«ra\3 c\a \Lo <^3i Ai. i»aio 
? ' "' f tt a .i.aau .xes 0>»x=> :o^ xp'i .c»a3o\ c^i \i. 
Ifcio At: J^ODO :?vA„ ^.i -atfl ioso \sA Boa 
Ai ? J^ :J^A ~*c*o ££ aa :^B» ^n o&as 

„n.yi\ (') 557 .oj»o\,«2a v ai^ox ^iao ^Aaj £ie -al© :o*or j»N\a cu^ol \i ?^o\, 
Jk,as. v i»3 p»X3 <^x&i. ^ail JjQJ :oj!S i»2 :£xa'a3 
boa-..\ ^^°? J»« .laaS xn ^to :^*<ag >a i^o ra o 
J&&0 :<^Ayi v oi2 juoo :jfri&« ^0 fceu. :&*»»b 
\$, v ai2 -3JOO :&i.^.<Vm ^oi* &2 .^JSfts £ i*4.»>3 
-**\~ OPT ^O^ax W02a zarS iaplo jA\ 0<7?a ci*a~ 
ai^o t*,? A*2 .\iA ?jaa ; <r J» Aoot* ^sj? opou 
otA \i. v oa: 5ouca? U?^3 opo :o& >Cl3? P >*> <^2 
oujo »jbii- :crtS i»2^i? pa» 007 <^2 oj.^ iaoio 
:3oao Jocr Ii«o : tiA*. 3A -no aoao : cu -^o2 
jyaoiavy A-qjo : H\,xpaa loco .2o£A wiaaoo 
ojisp ^aaislo ;>.: 2ibt \.\h ak?o .o?4wO oaelo ocr 
:. aas on a>tea 2*.ofu\. \i. 23oa» ai» :&soJ^ -iao? 

.«?*»& Jocr Sil l*aS.xao 
J.iinJI ^39 a*. 2£b\jfs ?t»>H ^aaja o-^tA 2^2 jo.\ 
:2a\so ^0 low afliao Jjoo ^"cr 23JK2 o£kaa 2a» aa 
Ajl* iAx £>o -lAao ojS iooi aen* ^o Jio\;>2 &lo 
S'*&isla : 2L»*a c;j& oAa Jf-^o :?\VV -crcAi. 
J-aoa ai ;x:Ajo 2i.is 26010 :e)ui ivflaao : 07.30 o£ 
2o<r ^SJcap ^ct-Jsas *Aa : 22Ajo 2i^So2j3 2joiv3 
1^2 : Jooi :ai^ ■aajsp Jaois & J32o : r rA_ ^0 a*^ 
.©©A >»**** *»,? .*? ■£=>? iaiiia ^o^^ 3 i&ox \l 

.ouoiyjcaia v oXaos „iso 556 

• 53Mp o>xa- "A :o303f23 2 - 3o» ^ms :^\ oi»; liacr 
^osklsap >i :.oopaX ooAi? Jao <^»I o*aO 2&or A: 
v^jA : j.aa\, -iso? #\LaA cojojcop i»>3» vf°J*sp 

: tx»i£)3 wCPOSOXd crjcJLi Ixx Ax m3 33 .&0O»3 
U^AotO 2iu. ^uso :&?W3 ^2 i^oa,. <?Ai oixaolo 
«tiao A^o : £39 0JO0 : xn£J .^u isoa 2cr Aao 
: v oojiap -issio :;,».tlnb opaij cA >£l3o . v ocrAx 

: i!i» ^Acr woroj^aob 2*340 073© -cpti Ax wMsio 
OTiaxoi oAao :«o*« A 30JS0 :cta^o1 cn*so JO'ix 
Ado : icnA;A w-3*o -solo .w-o-sKIo cA Ac 
ifcoscructt :jo.s 2iKxCAo .liAytoia Jocro :&3<moX» 

■ ?"rt\i< jo loci .rTU &» 
:Loi3 &»3 ^ xf lAacuaS: boa ciseA ;;*.: jo.S 
2x«4 x- xA iia .U)i3 SVo ^Aor ^ap x- criasD 
iapb 20070 :w3JKx2e ?>\.n» „cn*~30o : cA Jo<r X*I 
*» 3mA olxSct jcjlI lAlo • r uc 1'iovxary. Jjo i i a 
2xfl^aA ;oo- an. ixax Ajoo .^oiJsi A : -creed 
-i» Ax iiAi -3 X3 -5!oii\ A -3i»o :2xxAo 
**> lieu? :cT33ao laoJXO^i ico ocA oWxSl :2aao\ 

**3X 0j3»2s ^3 333 .Of 33 Ax A^l? r^JUXtJO ^JCj- 
230133 2suA„ yOOJS ftyl 33 :£a93 w'xJSU 2*X33 203d 
-333S cjxioio r ? lisl 33 .yoeuA Aa <sp ^ixl 33 555 .o»a^jtDl? ^nVaai -aso 

.;tiJinS 2im &.J3 &«1 «=<"*? oct^ :oooi coaa 

*»!» :2=UK ^o 1-LkSi a-i ianl o)d»oS ix: jo.s 
23*330 iaia 3A otaai .^tkO i-Jtfl 2i^>o2 cjS 2otr 
: ;>vgjco A cicru ^siidi Aoo :;x.'Ara iliac o^osaa 
^vw -.;<sia iaaa :2i,Ao2 iS: .eraisoi A 113.33 alio 

: ' -ct^ao ai*>o : &s>2a OJ3 Loot ^x*£U aA *^fP >^tL 
iJAl ^.a ai iicAo i=d_ 2icjS oja? AaA^aoo jtaio 
Asii : 2*??\ ***** X'y 2 ^dJ ocA ^sus * : &,* s **> 
•lom a'aia ojsfJi acuAs3 :2otr li±»b aaao Aa jtaruc 
zpoa'i xtu.o woio'soi* Jo buo- omi -3 iocn ioa 
}•*.? ^.? Jc&'i .lauaits cifcai }&2jo JaAio aoa<Io 
aA Jsil .&S' ixaoaoaJS cnjstA ioo- aifij :?rX<u33*07 
-.I nr p S , 23333a «croAy2 23&Jo :oocr ^A.3. A i-aola 
iotr aA* Juip aS 007 <^2a :oeo) ^dotap ^,? 2iaer 
:&V\. flio: 1^3 :oocn ^ftJ Ac) : A^ai tA "-^ ^ooA 
J-A^? 2i>A ,30 Otii Ao .0303.N2 0303*s33 'As 2 

rAj03 -.^oai fcaoii &ua ^ A iJ2o : v <ii2 2oon A2 

:2&2*3 Jaibb ^p :2aja© -2aM 007 ojAaa Ifco-'bi 
: ^^Aa *» ^3 iaaa 4007 — ii — iao 5J<i*3 acAa 

.cr,io\j»2a K o^ios M k» 554 2^29 23V? *?*AV .so<r ;iAja r? lis, i^i 
&>T£ £8 2iii £a? \i ? 2ia*2 :2io> 2afcl?o 2~»a»a 
^s ?f«\w» Jsiai- Joer Jtia^ia .jxoafea Xocn ti*-U3 
Jo£ia 2&3^ ^cA jioiao :2aa\.a -.troaosjlo l~iajo 
ero^i £9 2>a*a -o6 ^daatepo ouap ^va si :o^i 
.£.£33 233X0 333*0 a- ai a :2ia3.cu(D licr I14J \i 
:2e£i Xo3 o&isla :a»2 33 iaalUvS ^a v bcA ^afl 
iila ^ oaoScro : v aa<A: jl\jS 2paoB oaaito 
O333<o . v o-vAv -n^aao Aiia JiSftCtio :Zo\. oaa^o 
v oc?io\ Aaoo :2a\ap iilia- A&x2o : ,oerA ajl£J a ^2 
:o>6x9o 2i3AM Aslo :2.ab^ c^i &300 .2al*. ^.i 
Jopia 2x£ aaio .^boplnadoo lo^A o*aoco o,aoio 
^X? :-.Saia fislaBa ] JUl \ia :ercn^A »oioLa taaa 
2iaaobo :^| 2i33o? :<£ >\aka 2^i« fojay [^2 

: .^> i-»>« 2*330330 ^? »\ -^-M? 2 -*» ^ 
«nx» Iao\a 2±3*2 :^s lA ? 2i^o 2Jtti «****!. 
ittiik ^spa sl^i jll\ JAA3 o^2o • v oAfisi 
\fa2, 03J0 -.eocri ^bcj.k.2 &&» [C^oiJSopafc] 
: »AgO fo o t S ^wa iSfco lyOop a~o .^ossxe 
oift^i 330 . v O(7uoi3 ;o^k2 «3*2j ^0*2, 4fc^j» 
•uOTA3»3d o c 3o ojaflo roocn oaa.Sx: v oml»acr 

.sic ,«nXoi9l? IV 553 .uiia\,inlp .osaax -i» 0JLb9» aaia -ai-i? 2&2 aaA Ixiia? :<£ & aso'2 2a*. 
;c6i? »oioa»23 <^ Ja2 Av\y &I ...Aty & imais 
»«3J(ae oen? :oiu— ao ^eroaa-aa foai>< 2aab 007 :2JL. 

OOI JJil ^CO .<^»aa< iS*23 2*XD li^aol ^90 <^Ofl? 

: ojS locr &*2 ^3 &*» .liao\3 ^c«Al i ^bittA 
Ia*i/a \a. o-\i aa locn JtOi :c"^oa^ TiVfo? Jiaiaa 
iV° 3 ^° -oi^i- Job; "aiaa *ot jilja \a* low lautaa 
2iiu2 :ciaA. aa afli iAx ^0 :2>,aa^:> 2a>SaX3 UaA, 
likaa^ 2a baas <A*2 v o<Aa v oaooOio v a^oup 
aa :2^>2 007 'atO iaaia cno .oocr -jj^d „crasoaB 
lc£ A ^Yfl o :cua~ j» cnxi 531500 :oja2a j» jb}» 
'j&l | r 'Xi- j : ^sok Join is-i? oiXa j-wya 2aia -aa, 
"-32 \> : ;1Ajo 2acr:v .<r.a J^oirp 2iKo*ttio UbpaV 
2*&,iKd -3 06 -i3 .^xb li&23 2vt\S :cr^cwa2 
Ji3.S» £ jiij&a o2 Sera Jjo : oja a»2 aa iiaoa. 
s-3 23ax? 23cia* ^a acrufio : <^> 2a 2 lis la2 .*A 
^>a >3 >^ => ?*•*"<> :^*ajjy»|> jiflBoA &**>£> &3Gtea*> 
<<alU : ^011 v ooi.3oi*a3 : 5^ ooo- ^iaS^S Ja*2 
pasp Jaa :2aao\3 u oio£ap Asa* aao .iiJyco £» ia-.V 
aa : A#2 ?i*An .„ a p ?yAri o::?Mjo :aaa. o£ an3? 
.oji^ol ^> ^jfcj; j^ai, pyaai aJg' ? : jc&& ~ai» 


.<rud\js»la .oVafti -i» 662 *-J»2Js2o : ; fU\ Uoi cniap ;ooi JiAi $±xa otjo 

Uor 001 :i£J*- iocr -C770JK.:? : h.\ ,( 5 ^? 2sxi v?? 

&o :;ocr -n-jo crux- { ' ] \L o&yJBo) :o»3 Jotr ^iab 
:*a\ fiscA Joe 2^2 1^2 .tnxi 3-Sm? iocr . Sty 
enS ''-''ooixjo ,^030^3 ''V?* 1 °^ v;V v V ?? : *°&l? 
o£ A.>o» .aa :2o£l £> j3x«o vcraJk*, l^us iJ^aSa 
ly'.'Sftt ixiiiio :-croiki. oocr o3a> i^AJ» ;>.ojo:3 
■=i3.soo :^to\»o J*:L Js*3 ,s, Jlii erjicrboo 1^2 \i. 

„»o : ill a3» 1^ <£»? "- °£ iiaiftoeo .<ro\i 3 
'A cAV'i ^9 -**2o :2i2 UJl.330 A «»cr^:3 cnxiis 
:^k 2i2 JBax £ Icn^A oio*o *i>o\o :2i2 Ti.339 
-c"o!k,2 J*33 iioo 33© .w*3 \>. 3J».\ «*x.I? 2»?a» 
»A -ifl -l^e*3 Jen^i? 2'ialS ojik 2ocr .ais A :2©cr 
^V- U5 233^ 2i23 : °A 3»io ^o\ &$J*d r 3 
la is 4^2 locr Of -**2o : Ixillw ^ocrAas 2a»-30 
v.? lii .ov*-2 ^ai- oaa»3 Ziioo 3a£Uo&i v ocn\a? 561 .ouo\jq>I? v <iVnt w ad> wcroLla : ^3 i oil? JjcuV « ^s al iiai ao& 
Jooj ^ea ji<7f oo> :^3o\, ? opiiy Asax ? ;£»»>£ ;otr 
-o? : JUiacb iil o-i !-»?? <^?i»? *Ixa lienors 
IxazS? jiaJ .)ooi ,\Ay ^xo Jnwii^o ( V' !) aaap ? ) 
•ojse?b &?*M ^V? :Io<7! ■»0>'»y £ iapii? eril3 \x 
•4\ £ **& :J°ff! JiB.? j4«J- X* : tf* «? ** S * 
2io*at ^ iqpy Jiao :tf£o\? -ojo,?^ 2^ £j 

.JciSi? i*A ? ffUKoSg? 
:*.©«? 233>i^p &fca 2«©a ^p ? ;|« ^ ? ;ifc£i 
4©?aap ^Aj|^ 2?-o :*oa oj^i £xa )*?**=? 
fei : Nocr lAAfl^ap 2>2jr ^>© : *£ Joe fcj ^ 
*>»>* i**?B? o-.\\^o :2ooj 2iS <Jj»o5 ^m l» ?? 
6j^5L 2*,a*a : ;LS^, jjki, Jbw eri» 3*0 .{Koe, 
Je^ii 9>&L. iXaias -.ooc yjinao iauaij 3 =Us\ 
• fcAoj Jnifcfc ^fl W^oJ £»? :P j )^oj diai 05 
£> fr 2$ai£ bSie .owii ,U Jfcf : 2o£ ji A^o 
:i £Jjp °*^ —a*© :«oioj*>?jb 000] ^«*3*I3? h*Sor 
iao ? opaxJ ? : iptr \W* ;<Uii Jon oiiadob 

^ ■ " * f * * • , < * 

.Sit, fr&& (') .Sic owbj (') 


.ewoV&i? v <i*M -aaa 550 

£ia 2i^e23? A*: : ^a ;?;\bi ..\offi ^i£).\» & 
.OO07 ^JCftijKM ei*ri&g3 :oocr v oo>x: 
-crafls [ioqi ^35 : i*xbo ^'a*? a*, ^a 2asSk. 
-cioiaso :c£ ^i*^ aa -ejoijg 2*2, :er.s»\aJS 
•aido 2 v*>A ^aioLL ^'is aao .;i3o\,a ^craaoad 
-<rc&l i Jy^S.slo :oia» ^s *.en©iii \^ ;aa :2JM&_a 
2oot 2*J9 a» -.'A*: <^i -CTQbOXO ^so ruao -;.At ^» 
-crasoacr A^? : Jo£ A -na»o :?o»o :2»a £ib 
.^oN ;ocr fr»2a llXto Uo±? ;aaa -aL :j\Latt 
oi^a £.a*B X-xAio ;iAxa 2&, :^s oat aio 

: v oo&a oxia.SIo .0*13 2&ii- £> 2£fl*a iicrioao 
«?»*M> -<ro«u5Sio :ooc- ojAxd J*3o\,a -croa^o 
:£5tt >a-» ^e v o^.\i ? :Jc£& v ocr.A\., Ifcoai 
,^. ;oa : jXo^gS jjia »ao .-oir abJMtj; ^oofA^a 
,aao .;oer a^j© „croajafi? iXaaa : 2193009 3ias 
^xoas ota i^oijo ;©*9o : 2aaa.a 2iia ojSka tjia 
■A«-o ^aA ^oraLi* &ss :.oerj>so~» ^si Xa. 0007 
:J*ap Aakjl ear 2an 2i\s ^p :oi&aaii 2>s aao 
°&a o^wa© .2a-a2 ,Si -o-iii i^ ^ ?ooi a2jc»o 
lioraoa £» j^soo :j^p ^ ^ ^afr alio ilaaa. 549 .<mo\j&::> v aV3» «iao : iUo? ^3^, -S-aaAso ^io\a iSia Ai* aA^ ?aa 
&^>fin ao ^ia si? 2»©^? +^>° &*& :Juc Aa 39 
LaocuA 2a»>fc jZaxe ^9^ ^? '■i 00 ' *»i cnji-Si 
:ba\s.i li-oas ^o Joer itoiftop aa :2ooi jifl i~^4? 
iaaaAjja ^o-oX.;? : 2i-iii? i'aSoxa -aua- ItKoxiJa 
?fBAo\,l jcjA^ ,qAi oA Ioct **~>oo 39 :}£.o*;»:> 
-.fc»*u3 Jas 4^2 : liaoi*.? jaai tA, Jfaai? Ifftn&tt 
Ai. ^aaaJsaa ai :2aA ^0 Ja3a 33 J*A>»3 oA loo- 
$p fffV7»S v 03.30)13 1*3*2 :j?.\c> J'vu.iA-i ctoscA 
7)10 cni'iso ^3 007 .Isoa r »ti, as avoaaa jA^o.s 
0)30 .looi }i\th la 2*aax ^e ..0-0IA.3 li*-o : loer 
2*32? j<&3oyi o\n crA M*»fc>3 : r* ai *? ?■»•§=» 
.oAA ia orfcaio :o^aoca\ crAa Aa. «,iax:3 jL&isao 
^crcui-aoi? )Sl : ^CToAa* ojoi H^Ncaa iocr 'A 
' ' 001 :2aal3o jxedoX cnVs jiojao .00: 2*a\4a :cvoaa 
Ja>*io :-oi) or^kcnaj jiVyHPO :-Js~ Jsis2 iS wiast £B 
: A «o3 : iocr aao2© tr»vA-3 isai u\ AA*2o 
v oaaou ^ isjsa*.^: 2o| : Jo*! ^ap ^ucxi? 2*.isoi33 
: -i3*d £ oiaisxaaAo : low 22Ax> 2i3«o .^ ^os 
Ja>o£ crAs iix Aio -iJuaoi £fco^g? Joer »ie £2 
craeoA^ :2au2 [iu eVja ^xJsaoa 2aJ :&Scoja9 ^aaaia .«7iia\jCDl? v avni -i» 548 <~baxi ^oou5 iA 2i*2 .^Ao- ^90 ^aJ^so . oaoLS* 

J«?oA, :&u 2au.b J:? :j<uui o2 Iama o2 :i»jo 
•^uc ^ a aou.? iao;* yfieox : 2uc\a trjA^sa 0007? 

,3A coilo : 2a0io& o«~o ^aab .00^ oouo '• *ocnS 
• o^.t^x; cr^o^^a :^iviBttA>3oa>2iaA .Im^A r ^ v? 
cieiS yoojupo : , 'v^n ^oi& oJs! 2*ii» jo.n 2*aa 
cjcuo :oa.2ht&x& 0k£2o eocn -*.actao 'Si :&oi*a 
^s ft . fl . a je : Cv-obo Uipoa. cr^o^^j ^iao v ocrA 

- tr^oi^ v ©crXo^ J$JOl$ 2<nSA »--3^»o ^ofr-Wii, 
^oovi*.^ A aaaap^ ^is^b.s 2*>oa> «s\.? \\-^ &: 
2o&2 Jap? AJ ^bA oAiSiusn 2*Aso :2fcAd» 
XttJ»o asoa act* 2soabo : i^Jsjoi ^oj^i. 3-3 

i*m 0; 2aa '&s6oil& \aj, i^X oa» .^U. ^Aao'i Jus 
&»<* . v ooj*oi3 im^i v ; &2 : 2^ aAjo ^3 «A~ 

. (, \oov©i3 2o£i v 2. £2 

•loo; 2iio? ii*03? *i=>o\.? crisooi-s ^a ;*isai 

.|. v oc^b«.| 547 •«!fc*V*2? v aijax -a» 

:6s'i^£ iaii ao.\ iia .^oa?^ 0901 ^aa? &V n ? ? 

oyaacLa v a» a>a : o-xoiisivlo o^jSjs; &WsJo 
;octo .' ''*Aai wofokfjs ;ocr ia/a t *») 0T& ^?Q\,? 
:ji*axo ;b^ \fls3 l<rXi? «0rci*ojaS iiiiase ao,s 
aJaiJ .aMuO^: C5ii\ \ttsa i^as-? ^ooaaio ^CoJyo 

-.miatioS Jsliafl USoxj jXouJ ojiao .-aaao \a Xa, 
-$*33 co\ l^o cart'it ci\a Xas jj'^m iyi? iiaer 

^ub« : -woa-^3 v xao oci*? ^3 l^a+tzl Xy 
Jaoabo :c7i^<A-3 ixv2 ^&» ioo- ^aao^o jii)aoi> 

-ass ^3a\? w.a-iao :;^ia Xai? cr^oiaiiaao ^0 jpii 

^» ^oo& asa*> :^ii? ^isio ji&i **<* -^V^ 
|ue\3 oiJSaS ,*» ^a*. aa o^tio : &~oao Uaaoaj 
Jor Ja-atia -.o-<Ai« ^sxaao .le&ii ^iiia aa ') 
.cj»c\jb23 v o^aax Jxx 646 & v iso <^aaa JO.S 2na .<r^*«j o3oais2 t^^i 
aio :2£L*3 J^oafci ^p tnvaox^ oislo : ooer ^o&ao 
Ol^j; :li*»2 cn\»s.o cruo\2o 2*3 OopooxO o»« 

jo^ 2aba .laiuis 2i2» .oauso oooio :2asxa i^*A 

:«ocj .'vaL w^aub &3£ab -eniisi odfui AxsJo 
-050 : 2*1.33 iao> \io : JnimS r cnxAi :*Axio 
2'ilyx -^9 :^eni»\ y**i r cui>».aao .liCul? 2i"2so 
oq- 2u» Ji&vA llV 32a :^Lii 2*-^ 2a» .^cjtsseuo 
aa : 2>«ol-? iooi i'ajtas ^oo^JtoaoiS &2 : 0001 ,-i.s* 
:;u\.oy> oooto o^a^Jsk; : jao\A -C]0j*«0 oiv2 ^a 
tfaaaa 2s» .2o£ A oAfio i^oopojaia 2^S^i oaA&o 
0001 r *2 ^axS .Sa ^00 2£&»o 2^,ao2o Jjjoaio 
ooo) ^ -V* 1 *'* ^.t i *> x >x \.r\ pod -no* Xao :JS*?i»1rti 
AsA &b> ^.a ?y\^ -2»r 2«^i3 ^g»e :iM?oaav» 
o\rtia 2aaa :.oaj4?aoa^o ^ooviSsAo ^oenS loot 
: )» f rtin o»aoio : Je&is oiaa.w<> : ^aoaaaas ^aois 
&a .^iapkoxaa oaia- l^aiL 32 ;vpa\,a orft^aao 
2-^jt 2mo : v oau»oS^. ^ oi*^»3 <H?*3^ J»*^* .[.^ ^o*^| ('"• .|.<nwaa .«»oin!i| (*) 


545 .<niaV°^? v?** * "* a0 A~io lyOAj j^?*,? :<**»©*«»« ^30 oboj ^*iao •»?« J ' 
j£ ? Li. <**£> — *»> J» -^ v»°A ?& *•«*.?• 

.OjS OOC1 ^MXM Z^ OO^ &2»2 <*? J*^M« 

^Ao :^ax*o yZuo 2o££? £*2 ^a ^ 007 .o? s 

:^\» r ,? no**} •***& !*!>»*»* >•«! ItV* &**?" 
{ki^i : v ow.Sco\ao ? li^o* *»«*> ^a'aoii ^ 

■>mA ^ \s .S^vjiff :oocr yVaflhft ii?o\? °>^^i -* 03 
\i, :oooi Xf .. , Tf1ft ;cL^lAo .ooer ^faL ou-i focr 
Jiso? ^{ro^V. js'yAxo .oo«r ****»? i'i^o *ii\. J^ax 

iA of»n\,4„? .orftsSyy criao? Jja* «?fc*-S? 
■ ;; ;\A\ « c^xkn^ jiriiso*? {A> Jeer mS-wyi ? 

ffS 00070 :.oot3oaL ;c£i^ oi-i; 2i?«\? cra\iao 

jiao : ox'yt3)h.l Ilia*? J?o* ^>a . Jt^yn o l^cSjo jj IV 


.o*6\jol ? y amx J& 544 i|p£»* ^£ ot.s-Jjs 2©-Xio 3«\iCtt,iB ^a» «iio 
^^ffli? Wo» ojS fcu^o .#io3 l&»e?*o 
.0)^*tek -07 233 2*\cu» Ji»2 ? isoafi £» J07 :2c£i ^0 
}« 2o£i ? orftaajoi? :i»2 ? 2^A*i o,^ tg&x* 
^a» «&?«■?£ i^ jLi -fcfA^<j ^ ^ 

ol }i»4s *a»* ^l.) £i. 3 ^ 2>2 02 :a.V^ 
-** ^"!\ *±lo$i$> 0001 2}*>afc ^ja ? s^aOUfe 
liao !«3iO^ 2*u;5 iA, 1*3 ^o*ii c&A t o*ox 

«*»*? ^ka" J^kio 2&i 2ia Ijft&fc ^»A 

!U***> 07^*3 v oa>*ai 04330 :jlfes 00010 cu-kflaS 

1 «=**•*» £? ^«"m i&i OOX-l ol 2ttU S-\ Oi» 

=°4A #£j o>*&oAo o-;A*Ao w ^t4 *&j&»9 42 ? 
00010 :2~M9> o-.s\~3^ K 6c%x$i a*Asi *-2la-lo 
ct.?-23 ? :i*33030 2a^ a-V, -b5 .233*3 2?aio 2^ 
-*" k*^?° ■&*?> J3&& |do» *» :ioo- iio iao 

- v oou\ap ^*34>3 ■smmmV 
543 JUL iAlais i^ix-»o il^o £&* 2-coo :*iV*? 

Op T H**- oi>i30 uOIOUiQO 0061 Ott»Vi ^y 33 .op 

\«A _ n y^'*" 2jw;o 4Mc^cbo s fr f ffrfry V*32 fiH 3 
.iLM_aito> 1> 22333 .?- 2pua> Is^ ^e z Jx$ 
l^a>3 i*.osl» }At ^a ^cu :©cj iiX.2? ^^V ^*r^° 
jaiii A-iiiVio 2joVo : Zoof>c iao\. -JCiao ijj-ki, 

:;x?Ap» ;*.<>**. .^wv: ;As ^ oo»\ *cro .^a 

: oj&ss law .jcuV la? - op **** 34^°*? f»^o 
^aJ r ^io ysl^ ^ la £> riso'itt? -ai £?3<» 
jiao .607 Zi-oisJ ^p ^SXO :o« 2*1*23 *cr<»33 f=P 
:^»3JS*JS3p© ,Ao jiXjla^ojosJA :ojup^'ftcco ^lai ^01? 
-i» w 0ro£w2 ^a 2il*2 .JlaJso ^kL po& 23<ca»o 
.«cia«i r tvut s#3» ojisp isUto& i\l? iiiaoo : v cAaa it 
■ laalx jso jtaTiio : u oia»;3 w.ssso* oalx -3 ai 

.2lxo3U.3 £»ou v aicp :i»2? 2a> ^*i 
M 3»3 oi^Ittb i3*3>> wJs£fc2,o :2aocu ;pc;r? ska ^ 
2£pdUo3? 007 ^.i .©jla ;ioxii^ 2o£i otaAii :2i£a\ 
**.>? f^io :;aVv crla \i- iom Jsooaso <ap 2i*aox 
-l»o 2?o\ (UM.\:o .ciS sS Jiuapo Jajta? : ^aa 
.2 £l, 2a3~2 -naao 2v-i Otil Jooi -ajup &o .^s-'iol 
w&do .nisi-? l^ ^2o : r >~3, ^asb &? i&aa -01 542 jcwaaiA &>B3 dfjii ius &Sfi^ 23£f :' r, -aoo» aA 
ilxeou J* op,? -.yOu& aaelo jC3*3.3&ao 2i*3\£03^o 
.>»\^ ^p oiS Xiii — ,2 „raox -aao lia-iis wlsddop 3A. 
o3cn?tIe :op ( 'j -oiosauoo J-nfUtpn^y oaaa. ' 1^2 
a- Ji\*2 iliaor aA,. *■•«. -^<v>*y ^orcuntot Jul 2 ^? 
*oi<&L3»b : o)6s«m9 — *3jo : ;:A<s 2a3 *oo- ^a 
*A-Va r 3 -woS'Si^, :2?3 ^£mo ^','iyo (3*307 
sOojd :ooir ^wilT Ax> yOop SwIlttJO :;*»»>A oow 
2aai ^3 2^2 .cjisc JSocr 2a.a33 073 looi JS*2 2a** ^3 

OXSai. 3-D3 :JSOGn 2<TL30JS ^\ 07^«mO :1w3X 3~ 

.yoob aapjto : v 6o>'b-23 2\ai f '\A.f1te i^as^lisoi 
laoaa? a»V -ifc» :J&2 2ioi ^p 2?cr iooo ooaoS 
2ia~2 2as\_ »ao*, 2o70 .ojS 2*&> 2j.'\c> 2? 23 *2po :«^ 
..ercaoiAa iotr 3>3cr 007 323 :cr.s<A •a2£)3 -Ai\x2 
.2i3*.2 233*. cnS »Ai? 2'3o\^ eor aaoio :er>.w3 ;3o 
007 JiijtD :2s\3m cjS 2>3>op lS? :<rA aaoio ^,? 2i3» 
0100 JK^ubkxj! ^3 ai .2*o\^o 2*"aiA M 070ft oAa 3u\ 
^d2 ^332 ^Aoj^ ooj 2aii^ a£l3 :o*0T *&2? 07x30 
oiaaa, puaisisso :aflbo>o ^>»3>» osoiL. :. oo& 33020 
:>,07oflA»S 2jea3» Jljjb o\aob :2a,ax \i. iioi j&,2a 
ojS *«2 ;l^b» x\ 2'^23 .^«is.\i £ ? jai^ iski^a SiffiKtfi 541 


.IXoifok, ;a.2 «ou.o :;xoou^. v iio iiu© l»o* o'op 
: ?»^SV ySoi ooer ^aoi? 2a*i &xaM J07 ou.is5o 
:2*\iaa crcuAxIo : ?T:»>n «*>a -i» ojS 2ooi Jiixs 
jJMT.ti ccriiJo .oupaMo ooucSo : oioJU_»3 -J 
:2aoi» 007 o£ka3 o>ap &aao3 ^<tu ooo-o :2uaoiase 

♦i&O :iwio -crJkAib j\» Ajduo :^xB3 &Wai & 
«iao 6j3 Jow i»?is2 J^o 2sop die .<tl:s*:3 2» <^j 
.2?ct Ifcoa^ iA, Jsooi 2aoj*»3 :6p aeris ,xAa 32o :js>3 
: pofli <hXao : $Ja ojS ^fiM : ^<* a.Sa ^ao 
,2»03 ^laoi ('V^i4so : ^A\ » Aaii o£) 2o<r fcJa 
:2iaa«aAj ^ cjS iocr ^liort jco -aao 001 42o 
aaa-e : »ej<&.23 v 33o -A^io : oii*ia ofiyo \Lo 
- v iso cp *A»b 2a^*so 2aaoaa* 
.i&pfcap 2a-xd -iaaa ej^, *ai : ^ iKa ^90 
;*d .o\o\ a»\i \a ^0 Jau^ 2*.axi; fciaato ? ?^\vt 
«i>aii cp^, Jsio : ^ix jcsv- 2JJ2^> -o*a o^Xx x\ 
Asa-i sitae .;s,o:> \a ^» ia^ iXaxiio :^3 .W> 
-xs»x „3» »oraJ M»*iisk; :2323, X> 2ocr ■aca ^ 
o^\ 2ser -a; J323 .2Xo£Ubf3 2%'xVio 2x£x Jvyi - i 
&& jnaJi >aa .oaJaAao \x ey.33 jea £0 : v a» crS 


.ona\jal ? .a*xw «as> 540 

.^OJIM &* «C7?oSa. -Uo UV» 'K^ ^l^ V 

.eojiap |m \aaso : £^? oj^Aa &o>2 ^ 0X-1 o.sio 

<"^ r»i>> ^Aer Jllo .2^2«3 -c-cAi, tj»\ o : of&*o 
"V" MO .&»is Zoo] ^CLt.3 :-cro\i. v ooi*ui':>a» 
*o?c&i ^i, v ia ^cru-ao ;Ax ^s :2is:o 2&2-S 2*»aii oar 
**«*o uiiotlo :2liH ^.i Jooro A^so :„oroLi. ^_au.o 
2oci pla ensoofJ ioj& ai* .*cr©a*2 £o cj3-jb> Vh 

^ tt 'Sk £> >A JS»> >9**J ^° : &»°? -OP ^»* 

■^-V ^cj-ao*. xa :a.ao ^,o.acr jo\ -eioxau. 

.-cjaiia <*uo^o :2l^B» 2i^o23 2»a. o>ia ^dIa 
i^ocA isoio 2iao^, 007 v ooaii Also :2s»5 2©oj aao 
**?** ^>^ 1i*k£l r*a 2&o : v o*w\2 JasiJ ^ 
: r-i--2 ^V&>? :ojS os»: ;:^jo 2i^©2a v oouip 
-*^%? «**2 jS f« g? ocr .j fi^Hj ja <^i ^40 
2Xb H.i*c7j .^ao 2&<n ciaoafl xjyj© m, £2 : cr^oofl 
v oc7tAi :> o-sjos, o-jAs^ **>oT© s^Jetf JsSts Jiaii .©op 
v o^X je.\ lAo :o^t oaoi, :^bcrA i»2o .}Lai j» 

4ms fc£ao> £» :ojjtoaua &»£ 3? ^07 sfto 
£? 2*.<ud2 .vu»2o MM? *ii 2x*a 2^ :°^3© 
op idio .2i»o« 06 opquo :&3fs oJs£o .iox*? 539 .gttoytola v fvvv>x -9» 

&A>9*, <rS jii. r >9!0 :^ox ilia ;ocr lacoS iioo 
-,a.Mo :otXmw o&a ^ 2s-3 is«p« .2*9,? JaJiap? 

.29.931 or939o ?m.ot» 

uhJM 42I000 JaaaS ojS 9 as \Sl93 jSj :2ior 2io\ is 
:2s*39 icUxo ;ao36 &o^x cm 3*0 ^e : iA. ojS 
2:s2? :jibo« l\ym2 loci jefnaob 29-fla 9^ ria^. 
*OT0?*2 5i3o : 219900 .y? iXoa Jof t>*b -aaa 

,9_s3o :&«i398 <sjCj! -<r \o^ trS Sil :or^o^ e ?s\x? 
cniao .fA>2o :->o9.t 1^ U>9- <A^o :^axS «a?©a*2 
2©oi .o^fioea : jixboii licr ^3o\, iow 4i\* A*ao» 
- v 3»? -pi IfcoV^ri? :^?^2o 9*i, A.9i .^SSooo 
^auaV? 2'i*Si ;A\. ^907 9\3 ao> ^*? crA a>«~»S 
:2aen>a 2=^0 ^i&'i 9A 2*a.9ti ^i;t\ ? '-l?*~ 
ika* Jot via AjA ^00 &o>29 liuxo ^i. ^tolflo 
001 5^.93 :^99o2o ^aibJO **»*♦» *? :&"OJa K.3? 

;M-\iO ^9 &3< .%*i, &9JJ3 JUSI, <rA 2a\,9 2.950 

: &~:i«^?o l^Aociao CsxsoJCio 1,*£jb ^sok Aaoks: 
^scxasoo 2*3329 r is-a 90 :-^94J -i=> t?> 22 A» ^2o 
iVnaa .2i-90 ^1 ot-o :£il OO01 n9J93 -2939^ ^fl 
£2? 2»99- : ^ois )>Jta ^*999. Jti: :ocr **at lS iA .tnio\j&:? v o^ox <uo 538 


Jx»'3 en.Vao i a ado^o M) 2AjYbio : 2s:utt.b i^oo** 
Joo) fc«2i £saa f ^2»*-d boA ^ojAso) sJs*Io :2vaa 

■ &\ > ft > y» :cA U*b oOibo -buto? ;sob> : yaoX ojS 
c£ gSffcJo :^^i <*A -**>? 2i?o\, ^o oA ;*-? yap 
f*Si -cnAoo liao\ 05 Jk*2 :;jk0u>jo>a 2^.3 yap 
ioor «**v boo~o :i i .\ a ^aceu ^s 2ocnp yap .2d2ao 
2*0O*o :eriSQfl:A 2ooj kA ;!oo? yv£io\o :2^:u «oaoJS3 
ysoo .^oi..\^.s Im'x iocr kfiU.fi 2^3jn 073 wJsd&opa 
■rwao :2oci 'aio? 2a*i liola biu. : aJy o£ -ovb 
JysSo s la asp? oj^oi*ai)a v-Aa cjsoafl tuqo Jabas 
^iao -.cn^aS^a i»i libera :JS^o ;IyA -wo b-2 
-crwcxibiS «,*.oaA; 2i-i.? <^*2 tlLbio Uxii 2ia 2iiA*~ 
:2IAjo ;iia, iaAl isbA or&bAg3 2o<x iVlo .»\nv\ 
•■fllt.aoA wi5iK2 ciJtAi siwo or^oA. ^ afl -i » 

■ >.¥t.Ca-io ,-x.bao -flab :2^b Asos x- 2-J--3 J**.b 
A^o Ifsio ■ AV ? on 2o*-i oA iauej a^OAJj 2f» **,? ,*? 
. v oo-»\soa yap cuix A ^?° : ^' A J*^*» v ocr.\cA 
00010 :<r&aS iotr ;oAl yao Uwoia Uwd oA A.b*o 
ejxoaA . ;0ujd js^ts4*s&> iaocuA 2seb> o^cuA o£ 
u0Toae».tib :£a yap : AA? J^a^b loer -jtojL: ^? 
.ioioa Ax- Jocr *bxjo buso AAo :*,bbi frJJ, ^Los 537 .aua\.al? v aVoi -i» }bcr ftS** v",i & \ \ ^o? Joer ^io : IfLoao ^-aooia 

<ui cupa£> ^p ^C&io : owpo3 m4^o : Ixbis Jsa^ 

aA^e :o^JB jauaseb poji© ^'»io :Iijai3 &3ojVk 

OCT : 3^333 ft>i OlJS&JJO iVJ Hk9 ai .3i-3 uOToSa. 
^1 -iaNi ao.\o •-»«* *A cvuAaG ,.» tuaB -i» 

: &&> Bu.iso &&» ^ajaaijb : J3»<BS> ^,? *>0» 

io^aso tZaorb? i*>J JaLaS? J,fci*aa£ jiiai &?»*? 
-.ix«xt> 074L, ^a si .ouVeOi i»x:o 3uAo ^i^ Jilsoo 
^.bx* .Jios cvoxa bjj -r^io *i$is.lo -cnx£i 5jJn- 
b>'x.2 iVi'viia iJKo«- ^o3t>>a Jkbc? ssioa bpo :U~x» 
J2*'Xb>? bo 1 <^4 :liA*soo ^J\2o ;&\biifc&po :o-AV'io 
jM&\ft*jLo :^A> 2*i<A^ >V=P? *»>*» "-b^ ^3,33 

■' \ ■ \ _ -m*i 

UV» JUft A»2 .-spoil & ij-aax ciWw jpo : loo? ■win\,fn2a .attax «a» 536 


^Xapo -.yoci&ja yVptaaxo :2sa"S ^?»ai? J-ioofa 

.;oer &s ^ wi»? 2i*Aa3 ^ao :2i.aii -a» ,-.? 007 
oocro : yA-tto &»2a .ocA oporto otAxa aoiKO 
<\ao? «c7j ^p *B«a*? fc? :owp AiA 2&ia ^Alii-ss 
fcoaoas cA -»«>J : r ? &aoa* ^p xis -6u 2ocr "aid? 
ojxs -autDO : Jisio ^fraisaoo ^iaoo ^*oP*,? ,Nl yA 

isoaoia -aiwsi : **??\ ^°^ ^>^ ?V* ^?° •° , 5~ l ^ 
Anio :2x.aJ3 ^iaoa ^p-asoiii jiio aa 2rus> 2aal 
-VJN2 ii?aa erpo :ocr *Aaai a oiaolia -so bio laky 

i»2o .J«05 3xd ^ap 2iii> <^.2 <^?° : -r?^ 12 . ^° 

iV.AnA y^.VV-O :<r\*ii» ■ai. jiaLtt OCT) JiS.2 dOftt 
2ao3>. ^Ab3 iEioia 2JlJ>f ^*2 ^tM^apo :2*>aia 
^o'cno lajts/a \±^ ^*soJ3o ooei r :si ao.So .2«aaxj> 
M 0j*iaaa^£ub <^2 : 2 ' < S to 2ixi- ^ruisoo ^jkO ooei 
-.Joe A^.? .ocjiae & ^? V •o?*"\o^ ^ao ?^^\.^ 
erase? IwVofla &2 :2o<x A,Ii ' ' yxrJsila ^ap & jS2o 
^aoXopoa jA oof <^2 0001 ^v**^? **? t 3 *? *? tr *^ 
:2oa? lid ^.lo Jaai-aa &O fclo :2J&2ao 2aiU> 
000; r ^i .bov'aju, siy aois 2ju2a o'or ^je 

.|. v ««r^io| W 

535 .OUOSyJCD:? yOUU -3S? ai^ao oar :jtjri oar .ftVw ^aoo. ojp ^3 3^3 .o\o 
ojp ^.3 a r .Ua^acob 5^.1 :^3o\a oiiscA : opo*o 
aa :*^iV *-»iOLdo«" 2 ocr -woft>-:? lytYvr.ao toior 
^QAd e« -ix :J**>H w^tiS ojS xx>l croos, «,oo3l5b 

^.3 OCT .-330 Sv33 ^A^P 2is3o3 ,?3A»9 : 4^ tSflS 

s kxi ai isii el :2'iLa A fc*2a &S isoi »J :oA isoi, 
:*croj.2a9 uolo :jl» «*2 -bisiio :o-io\ oj&oftsjl Ivtfo 

2i£^o2s ^o* r*?** i ?. OT ? -°£ v 'r v V .?9 -mox-io 
:*,oioiX -oi-aoo :out3 Aiiysoo :^oi;\3o aa :;iAjo 

.•S*>oo 

:^LX iS^JS er*fii 0100*4? ****•? °& *°. ff r^ 01 ^^ 
07S aaauo .«070u(u.» Jul & o3io :oo2ot }m 007 £3 
coicioo :oiJk\ id *aoaio :^oi ****»?* op Js*ia : <&3x 

jd>3 -iao icioii ti^ao 2i*aii 2^2e <-? ^a\ .2i.au 
^2 iM .X->io :2a*\A3 -wo/a-Sio : &3nB? fox-Po 
: jb>3 -iao 001 ^3 ~o>^3» .o\\£bo ^jut :so>.\ ►AoA 
ayl - ft*"A 2*3030 :ji)3 3 mVldo 2*3oao crisoo. w£aio 
&lVis i\ooj 2*ai.a --2laj3 2i3oi oasis 3A mo* 2ooi 

2*Ax 030 :crjtAi ^.qA 20010 23-3Jv ^3 AXi OSS .^3LO 

:2JJo\, ai. opai. oaial AjcdIo :23bXia osajs ctS Aaa 
^03033 -cro\i- iA 2is2 .As^Ai oiaoi- ojinis M aio 

ri r* * f \ **> '* * * * » »' ******* 534 .oaa\jQ>2a v aa»s Jzzo 

oifcojfgs :c& iso: wojufM aa Jxoac ^a dor VV'w o 
2»«ap© . M oTo*ak & :XxAfta pies ^o^as ^aas? 
:[('>2aaaaaJ <^2 iooio «jaa*.2o :ot&oS ^ o^ ai 
r y\Io .Jiaaj iow ^ao<u ,0& £2, ,<gAJ £ ;oaae« 
oJS i»'l :^ao\A -crai.3o; o.\Io :cn&*. &-ab oj^o 
U-sao A. ax, v iso? °^?*? -^ 3M2o «^» tjsaai ooA 

.^♦2o ocn 
U*i lioaooa- $> x« ;A\, ojfcoS eJs^ <??*> 

•Diso ju2o :;i<uD; Ai, u vro!U. oasi 7y' : '\r £"S 

s,?^ :«oU*« ***f?!? orfivo^ 2^2, ^,? ( »a -wia> £ 
2aAi edi £9 ^oop 2aba2 :«o?oa& aaslo .£so e£,2o 
crjsax aao .Jio: op euro :L*aao .a. as* . aasa oa&xa 
kJia* .JiaaoS ^i ©£ aia. :£p ^Abj .» jkjfc 
enao .2^2a ^.2 i-VA\ C^SkMbi u o?aatv.'a ^p iA 
aa A<2o : ^iAao ^croaoscr v 6c*_Va ou.oi>X2 io*aa 

.2o£i.V -ruaoo 2a«o r* f \-r 
-molS cS lea] tbjp J£b XxAfto r a ?'«:''''? 
:2o0i pie oA»£U,bo .crJsoA 2ooj ^»2o : .o^axx 
>ap cjA Jocn ^it opi : JtoA^Japo 2oo? *aSa p aaoo 533 .cr^oVoia ,oV3oi ->ao 13233 *0TOOJ3£o : «oc«3 l~o:> -do\i. isoo- 2*33.? 
x£ £ paSflO :io«r -V" t?*^ 3 ojiowo :Iocr -ai a 
.loot JK3am -ojoi-iiao :io<r JQx&ao o»xS jSjl .Joe 
:l*ao\,? -C!0»3JB o»3i Ixx -\i» :-eJ9?i J&l **? 33 
i^i-ao buue :iocr p!0 i-aai- li-ii li-? ^V? 
1J ;«orea& isolo iiao\ r ? iii. .Joer ^3 2*3*330 
:-crcoi .,07*33: 330 -i'i^S <Aoj phjo *xt U>2 :l»3ft> 
3302,0 i^ow -o>*3» 2x»aoo : ? . \\,\ &>o\, wOj.a*» 
ftylp 2sj3jw oor ^30 CUD J~*XSO 3-OX. /3»? PJSOS3 :ojS 

ooi *oj©a*Ja Xaio .«,A3 ojikaci £axo "• v 50 ^ 
,•,330 :ioo oJs2o :>a3o .oni^9 cj^l -3io :lAs» t 
liiia ?»o .-OfO&i Xi. -303*0 -Jss2 AflXO : v ocr,Ai- 
jaii ^#2. ^OP© :-o7oa23 >3*o :ojioor -cioSi* 2^2, 
2»o- 000 *a© .ouao $u*>2e :i*3o\ -bio? wOfoilao 
2aos)o tiA*. 33 : woiaai iii. Si'± 2a3^3o : ^sois 
-iao? -oro3*l3 2*»2 oi3 2ocr oer? :JouA ... nit> o 

i^k*. \i- ;oor- Ay2 3*. jiaMft* 1 * : ,-.? ^Aoj aisai 
01333. ;ocr Js»2o :2>£<A ^oiio :Uw° 6? r^* 
001 lA\o :a^ 2i3oa 00" uo .2303,* 3*. lA\ 
s^x «,33i\2o : jLL»ii JaaaoJ 3*. i*o~ J3A1 : IxJnjjso 
^abs^A^ o'or -aio :gj£ -Si© -.007 lA^? -o-ojA a .crjto^j©:? v o**u -iao 532 li- £A\, ji» :2^So2s iA ^ti 99 .laua Uaioft 
2«oS oiiwao <>»33o .o-ii-jo S.\.n-> opaJi© :&Sofcs 
2tt*H <u2 Jocio Jt^uo : O7*toao J» <ris£Uoo :#Xi3 

-oioiatt *oj©2aaco «oro*k*2o .loo- jLaJ siiS £dia 
atlso :ail3 lojJM&g tAi:> ^aoo .iaoo* o£ka i'&l\$ 
■ ^<^ M» j©>. o^aoaio :«oTa»xBa . <«U. qot ^o o& 
ctS saolo .Also oivo ^JSo : u otoX*, cuooi J^io 
^i isii sio aoJs As :}£la isai Tuoaj a.>t» oer 
*„>» Sa*oi £ ? :2&i> ^oi ?&u» jic&g J©> 
^.ox. ,ai ? oiawa ^afl :q£ i»2, r> ©> .^«o j^ 
txA~ ia Atio :^cro noo Sea 2x-soo ?■.':.««* 

:2*i<i2 *,oaoxi Jsocr Zaio? 2«&a*3 x\ ojLtoi, fa g 
m -\&?o\ oa- „ou+- uo .J3 i^icoo Jocn -tti iosp Ajs> o 
tfeeo. v i»3 cr.aajta IsAi e'en £> ^ &ax :o6 aw2, 
aoiso : oyup *JK*aa t .-t.\ iAis ^ aai-o : ?A.«wi 

W 9«^« ■ <4 **** *^ ^? 4S *»i ;*: £ 

.**»:» JmcvA j&p, :I^. £ 2»o> 
9^ 2**^ o?*oA 42, ooa, &a& v oiop v o«o 


531 .o^oVnJa v ^ 50 ^ ■'* 3, 

».lH\m o^A'aa -010 :oj~«*. .o<r\a JcpA &*biu(&s 
isbttVo sJao oioai ojS Jiao .2i>o\ op.s 007 Ssoen 

r ii»>- 1&\ r }k orfcoS ofcj 2?<n sio £>o 
pA^^v. ^p :.o^i ^saiK -*=> 0007 v om.X-:? :oo<71 

£> xi© Bj^MNI #« -^f 00 W ** >r * (,) ^^V^ 
,*> Alio .cnAio lip «cwao xV*ts2,a ^Jil ■&* i*»3 
.bojiiiA iaDio : ^oii Jt«o aoL Joai \jU3^sOl . VtA fr 
uo .ojSaa Joer jtti* ^*?&*< i*\ £ -Ji?9\? W» S . \,y 
J«*. 3AO .«oio»kfl v cul oaa o\i-: : ^oil oXsol 

ts»2 .i^Aj 0001 J^V? ^V? : A** °$ » •** : vf*J 

■As aao .Sax jlix Ji^SoJ oop *o .oop Jo 01 
o5ox : v oop iaoio ^oil <A3o2? y^e& 2x0 icrjso^,. 
2i~aoo .2*Laoo *x©ju ^i»? ojaaacs 2&i oo? £> ^op 
M oiow&0 ^ile oooh rA*Jo :oaaOo oioac '.yOOp 0A1? 
y^jxvio V '>-o ».aoA M aa v ooj*?*\ oS»Jo .Juo\a j< .cr.ioiyxao v a\sax ^iso 530 : jAi^x: &ia cj3© .U*xso a,oju v a» ^a 3oa\i :ias; 

^p ***:> ^p :^.63oui3 jCW -xao 2x.:xo ^3 oor 
^i i*)2 2*ai, ojia *jaa 2*\a*3 : jiaoj^ «xi No^ 
v i» s^to }*tlXfi> ;^o'^ia raaobdoo ai> : ;Jsou3o3i 
J-Ass *4a £o £u 3^3 jS ? :2iao\ Jier? -woa-ls 
v o«r\ao ^-->;d iA o;. VVy> . r <n*bo M* , £» ^^ 

^p ^Li£l? : <^kd IciSxa Joe- JK*2 a- -s gal 
2»o &44i -a ;oct7 2aaV :<&*. jS-sj v 2 OX.-A^ 
2ofps> :;is3 ojS ;ooi **2 2i©£ r? o^ Xifib 
& 42 fcoo! ^oaa? £o :^A^ ^ aa ^s .Sow 
(3 )a.fcJo oioii^o :2autoiiipJs ^*x ^*2 ^Acn^ao 
o^aoio bioa'l Aio . ^WA 2ob\ ^ 070*00 
opa*a :oj^ b»2o .&i\± jSiia e^ta-^io = 2i?ft\ ,\ 
tdox jsqSo : 2ila, ooi ^o cub 7-V««ift ^oju .as»a 
& £2 :octuJs35? cois 2o0i JS.2 2«x» (*)^ & .o£ 

V* £* I *»»> <4 M* ** 2 =>A. ^ .OO0) ^ojl JiL. 
ovbaxa 2aAi- ooV 6j^»> 2x^00 .^JL -iiso &ut 

■t*Kl W 5 29 .ojioVBJb K oMOS -i» 

.00; J-itt? £» oj^p aiSa^ 2ooj ^aso^iO jij-^to 

(SoS £» ejapi. 0001 I2^fi> J^JB A2 ta^, *-&»* 

-ale >» -.^v» u oi<&* JtJ r>^ -^M*? &» 

Jon s£j £j| ***»JNI & #*W* <*& g) 001 .J«M& 5 
ji^lio ojxSi .\?n zo-.scA,. -ais? *»o .Jfcb^g? t^-oi 

^iwo \-?o JMd ^o 2.001 ^li. .2L&£o J*" 030 ? i*r 
\y OBiea ^ilso :^3*ja.s JJisaoo *iao :eriv*~ 
^9 2a>2 2ooi Jwou? fc2 :^jB J3e>tt ^a^oo ^.3 2 

-0 iaL>- $fts $2 MFf&JNI & J^fg* *?.? •J* -»«M? 528 ;ee) oyosb :2i?» oojs 2juxd ( '>,\,tAta JSi ^a 
iioi ;ocr J3ou i-a<?7 Of? .2Jjo.cuo 2aci\_ : \*La? 

001 ^b;? 2»o^ Av» jo.\ :&» ^p vOiJer^ 
oSaea £00 .^uo> jLhiS ojai 2fc2 jbw 2i=io\ -i» 
2*?o!-»43 2ocr ^2? 2xJxo cjsai up :^acL. ^isii c£ 
:*cne&=^ J\,o?0Va$? ' ' ' v oeuap }i»a2oa <^.io : ) cr^s 
iijcs rjXaaati aiA ospu ai© ,2J>*:>is aJs4o ois2o 

^M OW90 a~ 3*^ r^ .&» 2«K30M3». ^OJK ^IM 
W«a? :&aJ)b o£Ls JiaVi op 2ooi -tflO*-2a \*xAb 
.2-aop A» 90 a-i ^907 cpai. ;ooi \nx : fJ Wai 
:2*.au2 <r\^o :caai, oSs2a yAcro : joa ..iso tjlb aio 
v i» :a»2 aao .-o-o\^. j^|iub 2au»iiS o£ '''<*3aii 
.a\iotap? ioaii v : i ? <7TO : ^4 kX ? «"*>=> ^?^ °J? v**^** 
.2o«r Adisjcaoo icruoao ^0 ^ioa -a- o&a &aoo 
o*fe*2 J jV\«T> JiJao 32 : Jabi. dcr ojika ciap \ttXO 
aa. is~i tsAxo ;\ao ii &1 .-3o2 J^o zouso o\nxb 
2fccunio : Aaa aa oiNio Jo 07 iaO^jtb i*i*° :i *?&. «<* .(Vj6o».i»| |.^ui*>| W 


587 .cnioVol? v o**»* -*» fco« 2.is» £»? :^ oof© 2=U» ooi [^J £}, :^fc 

»»O0l 2ia : 2au» <w£ ji*at» «a» ojS >»i ***$?• 
2©r E0& itpl .jio^ 2i<na -x£i op attufe =^? ? 

2*2 ui 2a2 : isii 2a^:> 2a*2 ^a : ^j&B 2a»? «&a 
:*»*» *mi opu> roiiaS 2att Saa© .faoa j£ 

ouaao:> :2\.o:>o>i3 jq>3 «i» ^sis ^? XaJit^n?. 
sjiab <'^SA 2*3o»?fts? r ,? >ooi 2*3^ -ioiccA 
fc* ;oer w<nefe2? :^ £& »CL*o« 2£&*4b 2>.o 
^s aa 3S V *V*T M> r^ ^ ! w S -o»3o2 ^» M otoxi2 
i^s opa^i yO^os -iao ^3o\? anas. A^oo 2^2 

i*\ ;o*'2M^ *#&k P~A <M*° A*? *W 

-spilo : M ojo&23 liafc «**<» croioo *-2s.?J3o 2*1*3- 
'"' p 2V3i oi.\aS tuoo ^ifl -isA ^3 ^ ,&3ab 
i^mS ^ftaM r ,? c&»b £s .& ( '»23fl j\soo s^m2M| 
:3&«aX -k9o :ias^JO ^\ n\ ; \^ **? «M> £.9* 2*2, 
jibs ( 3 )jbJ?o : ff i»V» aa ^Ag Otfpp^jl «a*2,« 

2*»ap? *»&»*» :^»X JSjjJNjo2? ^ ^a isoaisio 
w^U 5uao \*«^2 :2x?att? 2:s30JoY -01 ojS acrui ■oan\,rT>l3 .oaaas M aab 526 jCuaaos oriwA .aw or»3JS :cr^cA„ ^a \.tt\isa -cro*«23 a*. 2a oa^ 2is2o :2~ao23 2aa© ;oer 

IJaaiaai Jsixs : ^aaaia ^oo.a o-jAioo 53*0 &Aa 
o£ a.\.o .&*aao 2v»o,y,tia fLttoa jjo.\o ^JOau-o 
2aaaaua cruris joiv 2ocr aau.ioo u :i« 'V n 

j£fcj &aa 2aej3a J^» ^ ftyi ^ :Jav»i> 2*£i 2la» 
:i*»>03 dp 2i2 xnia 2a*a 2a*2 \a i^aaaia 2aa«» c 
-iao ^S ^oV3 : A ispii A 2ia» ■£&*? r** ^ 

.,-ii ^ax ba <^4 2aaa.« x. jAa^o : 2aa!aa» as 2aib 
IX ny . ^Mi jAi^ oot J3&i 2a~ap :lx.aa »aa> .xt\\ uo 
^2pc :^jq\A -cn*«- ^a aa .21. a*, -.vlo : ;»:Aro 
ooi cA aao2 .«aab £ Saj%t :cnA aao£o opaSxs 
'■lAly eor <A aaol .2a»? JtA >*»3*3 -a? ^oa* -U?oV 
Ais»\2o .<£ al 2da» 'A iAa, &l. iJmbt^j& 
:2aA doi^ ^.bol JW aao .2 % . \ . nn cr^jwlo : ena 
jo-a^i <^*2 ".cAati jiKox^io .\*AAa oej jSi -**■* 
v»? \V?o : o£ 2ooi jL*> ;l\jo Ua« ^aa I ?n.n^o 
^aaaxa lorn fc-2 A ^a 2^2 .oj»ao2 Jkoo? ZijBXao 2la» 


525 .0^oV»i? vf*** "** 

as ?yM ^ oadio :Ja*>i Jooi ^ ^ r ,? Apjf i=> 
loci aojl .JaSoao 2mi»fc J***? 3 : «** ■*?*? tf*=»? 
a0 aa w "ii-.? jisai ^osaa* -i» Ji?^ r ? c£ 
: ^jcaioxSo ^xocAS <£ ^oeo^ ^W :o& aspjLo idb&i 

:o£ *»: *x.aa f »? 001 .Ifcosil <£ llooissso si- 

£j| .013*23 iaL» %o3\i? : ( ^4 | vf"*£ °£ *- 

.?A& 2wa^ <£**> iooji 2*i»o 

aoi.b £9 .23-3 £fl iocr »fl4i ^s->o3 \aot liopi 

I^iiS Xfla 3- l2Lax -is: : W 1 23*3? 2~:>o2 n ? 

^S-? 23»3> C7J3 4'*° ^V 30 : ^ <r J* 34 * ^apa £»2 

0^ -atfo :2^3o2 ^0 ^00 . \jtA.S? 2»o~:sS 

;js<A^> Xfc? .2^9'A *»?** *&? 2 **?* **°^ 

<^2 -»:? iiaiau J^ui 2o£i £& : a»2 2ia<ro 
ftaiio :£fc©3*J^3 2io> 2icraA «*W4^2o = Hp?g 

-.£&» <^2 «,a*a fefcjo <fc3^ s *^°*o : $4»^ 
^boIs o?fco£^ v ooAa »»© 2jus v» ^iioxj-o 
em 23JS2>9 -.Uaaiaoo ^ UoS J^ -05 / a > w jw& ? 
•OB -.(tuSo^^ ^Ai r? si .Ai»2 «»Jno33 i-iao 09? 


.ouo\.A23 toa&ax -aso 524 ^ao 2v. :&? aA oaajlo .oo^Wa 2^2 axl^^Io 
,^£ yftflj ^ImO :!*.; Jicj *o.n\ oi .^S -a\ ^Si.s 
&? \\ , !o :*i*,ax? **? ocr .<J£ $ocAo :Jat2 -as oi 
:^aA>a<o Ilao oooi ^offls :or>»aa 2~2 ag;\A>3 ioo- 2al 
io.Vtsoo sfifaASyisap & ^2a : ycal **i'lo yOtr& aao2 
&E oAa f*3 iooiis ^ap .lil aaa. .oa^Jj, : v oaaaa. 
^e ^V.x 2^2 Ao :-cro"aao3 <jp *3a2 l^o zcno-SIo 
iyi«*i Jaojca u ovafi :^*3a2a Jasol aifl aa :^n~x? 
-saauo :<p iil o~ao Jasab :%.aa ivii A,a* :op aaoie 
1^: .Jaa&ts Jaaor r »? ^ocr ;aa 'So : $&n<a.i *A 
:i*ao>o r cp A ^ttuft) i-Ooaoie :A v: n>.3 2^2a V^ 
<^ <S* -aoti : ji: ^eovstom ^»a 2*2 -ajtto l^o 
2aawo ^Aa? v a» jL_a* v lo .^aw ^a ■>>'V»? Ja»& 
Jooi&o :$&2x ^ ^M jlaao aa\ : o& *ii 2aa 
^a looji ) :ejs kaavadtkj^ 2a»oa< ilaio • ^~-A i*? 
• a-io :I*aao ^ jboaoi .aaoxio .2&»aboe lasaiae 
-.jxio c»ii flr '3?? <■*,? of JSUOua .ojS .Sow Jlia wot .^3 
.«a*.o a^uto :2aAao tjxDo i**aaa ero\. .nfUo :oaL 
e^kaVj li?o\a ,.<roa»la '.Sbis 007 ojiyo-S ^Ai aao 
^apa - I'a*»X 007 Ja2 ^a Jocfi iivA .2a»oA loo- 
.Jow aaaa* 2a*33 2aaooXi ot^ooucA 2a>aa«e or^eA^, 

•1^ ;.^l 523 <mo!ya>2a v a*aax „a» : Jo? iJKaaaA ^i- *i?o\ »f A»* : ***«*? ^oo^ 
aA Js.i .UVs £> *»*> opai» iooi JiAjo ^jiHo 
jo>\o .^Baacoo ^ii aft : 2j.aa2o 2Xoo~ ^o-cAa- 

^.9 ©pi .$&*? ^oliiO [^liMA?] J^fMU o£ -Cta. 

2*a, $2 *9fB>2 £ t*?^» V?° : ^* $ VfM* t* 
ova*. Aa. J^Ae? : * < *°' M~ ***!** ^^9 : *X°^ «►? i ^ 
-aajd ^js 2u*, ^2 -_Vo2o ^a 2Aje £*o .Jocr aia. 
Aoo :!ooi «i3 -oi J^^W ^A^> 2aoiai© : U^ 
, fr; n T ^V 00 V <, »*»"»" Jr4 Jar : b»2a aiS «Vpdsx2 

.?£j 2*aaa £* ^^ '^? : ^^° ^M ^ft : *r> 
2*30 :<^k 2V«M0 cu*XUO :<£ 2a\l99 er^ ftT ,. \ iA ;cr 

/'^JLpkiop J ^5i\.a »mJS ^AO :<£ laaa- ^-.A 

Ao «,©? \aa 2~2 -oio^s :^>o^ Jii»s ^a ^o 

: v ooA aa»2 :ooi isAa 2a. a « 2*« aao .-enouooU 

ifo^ o'o"^ worpjis aSoa. :<A«e A as v <=^ ooa» 

>.oxu A :Ax t*>*^ ^.? s v^ > ^V? i ^^ so " ,<ru 
oiao-i .eop **2a 2»2 oa&Oo .crcnv^-a ^ *?S : ^°^ 
,iro^3 o\a.o : A'.'niiio A'ax ojjcxio : v aJO? 
.;xaiaoa 2a- 2*i<Aa ^uio aa d crcuAx2o :2fcoSj^33 
•aA ixaioB .Vojio : 2a*ia3 «.cr<uj\»: oaoao .jL-a.Vjo .2m2 .ocAa .(7pc\*>l? v aiJ0Ji u i» 522 ^«s .I"i*ina ^oJa? 0*07 <^2 — ikslo : <nS loci A 
.<7p*Ao5 ^p J&ii jSo :2-.i £9 Off ^Sl ;y^v r a 
opaao :^tt)3 £au o& Aon (Aor i&a joo 

:-C>^ :2ao as je!>: aao .-$*.fcio An., o<tA 
^0 ;£?o 2a»a lA* ,W : <^P -°>a* tfP-*^? 

.0Uaxo\ 

cA -*~^* = A^o ?BlB aa ^3 ^39& ^0 3*3 
-ffreu*v. A*. ;Ai v3> „ow»o : A^xs. Xoaoxs ,'t V /t 
» <no*3J : IIAjcj U3« Jeer? ^se .eyaojoi gjSmro 
: M oiou.A -nolo .Ja g . iSo : w oia.« M & £»2 2*4* 2a»a 
:^3o\ ena t^xwa? 2a«oa »vA -***M« ■■■ -™^ 
$A(K ^ais loop £»o -Ai. ^oA^o yoovi^o JLfcajt 

o& -«—S hAA? tn \\ < Vi :oA i*~>oc 'A aa :^0u 
wOIoLjL icuo :i*3 «Aa cuap aoao ilaojoia Jjsia 
aao .1-2 isoA Atlo : -a-i-d ^aoa <^J iAxa ota 

.0^3 oacr^ i^croi**. 
JKO0I i^ox-3 :2a*. 2>iaao 2a»b dA Ai. iocr *»2o 
:a-^o ;ocr ?3Jsxa» :Ju2 ojut^i 2*3to,2o ^la :A«oo 
vioao lao .iroi ^0 iocr Asbioupp l<x>cn±5 )$ jt ^o 

.fail, W 521 -ewaV 3 *? \°^ aiMC -**» 

: 23*33 miap ?\^ <v ^^ ?r **-^ °^° —wo^v. 
23.3*3^ 2o~ Xio :&2<0O && ep lajbio : il!i ao? 

..«£ 2»3J&2? yrA? 1 ^9? ^Asro :^ca^aa Zocr 

"3i ^ t*? 05 .-m«s30 -ffuixO : 23.353 >*** »ao 
low Jw § > i\# *--44 X* *&*>>$ tf»^«*» U<* 

.;jko^&>3 -i^V?? J»<=> £* >^» t**2 ^ ^ . S^ 
233*3 .2 A\ :crJi i»2o 23*3 33 c>oJs ^cu->£Jo 
^.3-cto .^Aa tdio „cro\i- "=ucdo zlscr <^A\, ^3.20 is! 
.^0X3, JKaaoi^L Ss*l\iJ>? :o£ i\i 
op ooer ^iinaa 23*. &3<>3 ^BJK }oo| JN.2 vSOJKtt 
v oerA O330O .yoerfcis ojxfl* iao^ ;oo- A»Io .Ixold 

JJjJo :2uoVa ?jiflo J$^ ,33 oj-axI© :^»Ia 2^43 
,ja~sx30 :J^ie 007 Offifedi ^«2o -2*3.3 333 ^*?o2o 

:2soi <^2 Utoao *J«io :i.>o5 £> >~ ^«2 **? J«^ 
\>. »*2 \o3f\o 2*0133.0! ^ iS.23 eat v ; :OT3 iwoZo 
piw 2L.de ^.3 ©07 -2*jq» 2ioi3 ^ejiihoaS :,^opi 
0001 ^tiaa 330 ...or 03. 2 ^.cuissio ojs^o : oaii 

.[.$*! (R M. £S(k) Ass. ^k imil ^ i<si jo I (') .ou,o\sais yOSaoS -i» 520 2x-a «*»£ ^1© .**?*»? ;»A\\ iocr \ns ?-it-i> . \ 
iocr gSi >a uoff \aa .\Sjs^ is-o ^aat y*'isi'i& 
ii. jM? cr^ ooo- r ^L? „Js»io .J-sco 'Asoas cnxii 
v»j*.iop ^Aaaiaaaa <^!i outili \i- iocr io^so zlioi^A 
-er iA. Z-^-Joa .Iocr -n^, lS iso\S aw ai :iocr 
cppbJtao? iijao ^^ :2»oi \ttx i~i -xi. 2a*'? 31 ? r?? 
.i~2 ©$ OO01 ^■■■->it¥> ou*3-3 £?o : pj£ iocr plo 
ouo\ lo :i*\^? i*six^ i~i ooo" oJpXx? cioJS (*? Jso 
iivy oj^a :o^,xB3 Jo« $*. &??&& 05 :^o»aisis43 
J-iio. Jowb t»o .0001 [ (,, ^*a*JsJop) woio'aau? 
v omaa>.o =o&?J3 ^0 #?»a*V o£ iocr iaa -.^oaoonia 
i*»:> 3A : jfroSA r » r 3 i-3 ,ioer plfl ^ouax^ 
^(Av CsJJfO :^V» ,40 -oiisi : o£a£l3 &3U&& 

■4^g£ erjp© :^Ai ^ 3 ? &^«£» £^* OP ■^ 3 ^ 

:ot»*v-o ioci pit) OP? -07 v09?3 liiki. ^ap A tix o 
jpvjj 33dpo : *>*»*»- oi*Aai i=»o : J07 iaoi^ ^\<© 
sieo : l V . V \ x- io»*J -is»J <3o.\o .ojS iocr A 
io*o M. i^i .Tiio JiVi v *? . J i \\l «9?e&» iocr 

• jC7"O«K0u«iS OO 

zoiAvooi . oiaa JM3 oSao :i*xfl c A-rtV , i*.i Ofr* AAA 

> * * V* '■ '*• ' ' ' i * " ' 

v ois*i lSA? l^M* ^^°? ftit,^ : owAt; 1^0 619 .ojvo^xaia v o^ox wise -oro«2 .joos „iao 2o©i3 ^ae .era *»•_, 2*2 too 2*2 
-V? sxap ^\flo o<r 42 A«I I^J^ too- ^2 ovStA 
**V jaa» ift« ? paaoo .£*>So J»*tt»!» «£ *?« 

lib* 2^2 pi Jckti aio .^-m^ ifbut jiaJ? &1 :©£ 

iS uoroaao&a 2iiOi3 v oouap oiio :2*xa c^sai 2^2 
£? °.f»iS? :2 **> «^ •»*>> siiojci- olA».\: :)-ao 

\Aa -oa^o o: :J-i ax \<A~i:> ovuudi :2^2:> 
:2a*? ap ^cji iap> .Jftyfl^fc;, £o lorAui ^» 

Jo°J*? ^ *s^* *» --el*** 5^i ^ ^V* 3 ? ^ : **= 

aid iioj&la? oiS aao 2^2 £» r ? x- .2i&&» ojS 
.ooap \o ado iLlo : u oio*Amb 2\30 :-cr vOO!3 
.-Oivisalo AAao -.c^'W.m 1*1383 OT&OiJa : <v*X3 OpO 
otffi -oroaAS^ :^j.\ lA^fi kofo 2^2 o-y^o 
skao sjjva lot* ;£*> .9^ 2IS.2 ^. fc s ^a*uo 

l3»a*i *» : Jiaw 2ooi «ajeJ^2 J-.2 pi? (*a 073303 iaS lerSlp eitaaioios :aaq2? 2~Ax? -<r ipoi ;iJk 3A 

.[o^oXWiA] „* 
; & 5aVj oS lotr fc.2? 3333a 007 r i\i ^asfeo £oo 
;ii*M A\4 ouaoo : 2iooJ&o2 -k» JK*» lz**S \do1o 
&»& UcojooI -iao .Va? 23*33 oja loer aao .$*i'LJ 

:AoaX ? 3<iataa; law -i» ^.sS ;n:o ab\ : Z^x 

4>3?fc&3 otJSqS opaioo 23*3 33 'oniaso .23&w33 2aa£, 
;Lo cnfio^ifi ;i£J j£ab :iiao\A -ou*- 330 .oiup 
M 0iau.3 Jii ^.3 jit) .iaesMo cp ioiN : crAAsoud 
330 '^130 $33kSl3 <^I :2339 -3S03 cSo^ -«ftX -330 
&&33 :^39 l\\;> *<»-*? SwU yfru ;<r :o& i»2 «©>«„ 
-asxx -339 Asut lio .^Xosi isA? cA Ja\ fi n^ 
«piao .33aSjsisi3 007 £2 -cr<A\. Ana ■ ..w ^y 
iiiao ^oouap 00019) .23-3.2 ^oov'S*. oiBMalo :.oi2 
^ocrXsoa. om\jo :.O0i3393 2.4-T^inA ^mi,i J*?\ 
^33 oOm32 aio .2JKo£U3«3 jLAoflap iW.A< 2,33X3 
23*3 3X3 ^attiOaai (1 '2339 -339 Off! oA 3302 '.PrfttoA 
2-2 oA ^43333 OOl . 23 :oiJS03 ooer ,-50*03 i-Si-j\ft 
:oji3? Joe; 2oAA «*U03 icA,_ ii+39 : 2*?°\ iioiS 
a> 3A. ^2 .jLiis 3i^ 3ojq> j* opax JlfLio 

*i*. ,„&£? ^^ v e£ ? iad $fte <4,? *»» J] $«{] (') 

.Mail < s > .[.«>*.&: K'M'V 617 .ouoiyiol? v attas wise c& :Jso<r iofi? piso Aao zlaoAi. ^p xnU* iooao 

3JMS ^3 *V^^- 't*'~&9 l***** ^ JC7UO ;<n^: ^A-3l3 

is*: cr?3 393 \\,y :^qioo; -iio 2i3<i\3 &90&3 
»*>_£& 13*33 tra Joor?3 :^3O303iS3 l&si :oois loo- 
aofc. ji :*»*33 jio*a \^-3 &a joo .Juc u«e 
-cA ops : ?*?ft\ ocn <7u**-i3 •anso —out*. <^9cr 
;i-3»3 Ay,y :r*~"i* isos* -ao ^Sor ska .tSfJ* &a 
ej^ ;o<r *«2a J»sI*lxo J>«o3^ \\ , y o :cnS latr <±J$* 
^*3 0)^3,3 .O3JCW0 .\OJO &a3*J i>>i*,^3 30AjOA3 

iS &Saa!ao : loo- iaax «>.ixi3 aa : ^aaaia *.»o^ 
05^43 ;©cn Aiixa ^tas^Lb [^ ] ;Sj : loa\ ytii^ 
.}sa ^oaA Iso'pS* Joe) aiiio : ^00-3 
;js3oaj?^ :o£ }eoi **«afa 1*»3« oats aeX otj £2 
Xi*3 IjOJ&aAa J*oiba» aA ^i: ..330 op iiJto Cos 
■ wUCM ^j\S? wSjapa 2s» aaAa, : v oo^ isoio :2!& 
&Ao lUano y+Sxqt fr* l^o ;.&a5«o v iao era -ajtio 
locr *Bi*xt OJ»ap : i30^*A '.o<r *0$&b 'Axooo oois 
oa-o .^aaucbo ooor t Aj*io :lA3JS>3p ssJJe 2*o&o 133JS 
^Acr .^octA loo] A coo :,ocrA *oo jaiMO -o-bi.3 
iS* :l$6pttx?? ^j oS :ioo! ivkxap &?a\ 001 ^ 
:o"i»o^3 er^auai rvA-o A*. !©$& *Juaoo Jaoso *a .cn*a\jD:? yOSiox ^iao 516 •Oxwe :ir.\,3JJ I190 i^ooc'i .oidi ou&o >Ai; eoor 

ctiS open ^so-b :^»N eooi *-2? ksobcn v bicr jp 
390 2ib\fi» v ocuovsw v ocuiw:> :k*IaJ^ ?^7*\^ 
^JSlo 000; ySil Uo\jcs: \i. Tifla 2»s^p' -&ai 
■a.xob ^i-Xco -ojoebka oobi ^iaaapo : <rJs<A 

iooi A&o -.;^^jo Ssola jinoiy Jo 01 ^solo 
vvsoo*? v oo-^ oxd 1a :&3m.23 jadio &»aii3 :*s^A 
iaipj i-xaoi^ lx*±.o 2"a£k ^00 .iocr Jsia >?^j 
.iocTi -altJ 2X<&g3 &&£ 1»,?^ i^ao? ^P« ' Joor tjIo 
oA ooci ^^V* :i: P* > ? r^^P l^fo Jaaj Jorj ^aoo 
JJiap ^J [ (,) v o»»n?] -.-oiais ilia 000; ^boui^s ,A*: 
all lio .op liid? &*?? ^OT ^p Uxaoo „cro^A i 
Joei ouaxb :J~; oA Jocr ft»2o .2?cr orisaS -oa2 
-3 007 .ejus A<Aa>i3 ii*n- o& locro ;>«gnt „iso 

£?<£«=»» H?? ^« *•*£•$ ifcj »* -«^ »»ji 

<ooi« .&Aos 3iao \a Jv\3 -o-ou.: *»3 001 .Jiliu 
v oopo .Ajo ftsbor 2aJKi.o : ^boA Jsboi Js*2 ->A 516 WoVoI? v o^ai .Aao 

♦*£* eras! ^oijt ^uto :' ''tjumo ojsssb ^u ctA ;©er 
<'>>A* o£ Ai>k ? & :^apV 4* &* 4H *»4& 

As :&0O!O3 *>:&» r.? -en .^g;'.V>.\, cusftto :^i^.A 
cA 51O :orXcA ^p A»I ii»o .smo J&au ^j! Jfyj 
,\cAo :J.idto.; .\\,y ^aois oocrj r^V*? :J*&©ora JscA 

jaii ^V? : ^** r-* * 3 ? £AV -°p *»„?» op Ai. 
lioxso ^A\. ^,? -or .Jjoi oj^a tj>b ;i)<uA .oiZ 
ouao isooi AAtSoo -.aai 3^V°° °H* ioi-aoo .Socr 
oocr ^iaiso iios yQ*cro : . QVttT -i» ;_L?a\? 
f?cA c^iia ^iao m»0(773 ojo)*m ^,3 ai .crAsoaA 
©A ol :> n»i A> ^«u JScAs a3ao : cA«.3 : J&J e^o .Okial Ao :^>?& ^ow J-jtoiisob U^ji 
Atlo : jiao\A -ara«v£lo : opai, ^oo ereaJ 
o£ i»'i .acu <Acp £l aAxo :Js*a 2,3*400 :ctsaA 
..\;A\, ioAi -3-Joifl :-^AV ?? Av» : J*?«\ oc* 
:oi*Al* -Asxxo :luo\J -0703*23 ^3S» iijQ ^Aot 
^tj-*? ^aois ^m Jaiio .;o«r 2*3 ;*,aii-3 <Ai A\ip 
,?- : ' 'JAAsai ^X] .JsoJtci 2boV ifi *>© :^L>A 
r.? .?? 4^***? *£?»• opucsio :cnxflii jafc^o :Jj3 .(Anguilla l«,W) .(.Aoil 0) .[.«u.l W .].&*] O 

.ouoVta:? v o3aax 514 33s 05 Iiomqu 2*070 :2o£i jBSJb »*£&£> ybcrrJ^V 
:Jx*o ;"i3Ll : Jiii»3 iUax «oi ^3 fcocr i*ocr -^Vv. 
miap ;octi 23a : 2*30A>*23 yOavti ^.3 007 .jj'rtviaj 
2a3oa 11*00 .w07ox>2s ^is» &aso : w oioA3* l^^s 
ojusai crJS \Jfo: :o?&bAg -aSi iao -A^o ^3o\. 
odo -Vr^ ?«■***» Jwox. .iso? opojca : ciS iaslo 
:Ji*Atw3 Jocro :4s-ia oof IxA jo y^TV, ^loi H^ rrr 

,aa i*?©V V-? •.?' ■ ;a V t ^ #?**»? °l^ °&* &?*? 
joaao v oiio^ & **A? : \*"* ,?^ : M*? °£>* ft*?*^ 

ocr :l3o\j Job; loo -3 3a .J&Sjcs cra^A iia a&2 
i^ivo . w o;a»i aa llso ioer wov :*0TOm2 is ^o^>p 
?.'..TY> : 3ao2o J*~° : i»©33a2i -cnolLi. 7*7* V^ 
jAl ^00 -^Ot^s M 0)aJS*39fe £ :2l3JC £» aO>X039> 
:aV-U K 6<rScutr(. aao .o,^Ie :^oi^ iaxia jls> o3iu 
cn.it* lo ?A\^\ 0739,30 .a-iial 1A0 2-ap 0u3ais2 

.^OlOXll is*33 yAw\ 

• ,> - ~ r 

3-0 ^ifixi- jflo^i l ' \je\ ooi iopi ^Aoj bio 
or^oA^, ^so? 233^ :Jsx2, £© ^ £0 :2»o. 
v aia» 3dOO ~p?*£ *3S»~3 2*kxaoao 23003 v^oalua 
3*. Jbal vv.3jCb ^3ok loo- *»2o :joAj,3 23a Z-ooo- 
*«-2o -bai-t 'A 2&<u iocr 3^ lAS o'oao : 2*043 .3*^ 513 .ojiol^ttjb v a*ox „i» 

-ffrojf- aa© . ( 'V?W H> v \V a iia ) ^2, «-ai*o 
fe& -croaino : 2^03*01*3 ^o?03*.i i&isab? i'?o\j 
■.lao^Yi^Si ^x4o jBJcb 3~X iocr epos? :^ocva:> 
N^? &o :*^ kt A oo iwiaoi jiaJ : ojS 03»2o 
2*ae4>S.3 caJBaof&a :33)2o ocr u) .jl£J ^&U A.» iSo 
:&a* o A vi is: :o«~ aao .«si&2 23<n &a*3© *-.: ii 

.cjfJisiva ou*ao* Xtt33 4^aa 6po ^oioumSus ii.S.m 
jooa ;o«r a-fi&o .^1«3 .ocrjAi. »\*Vi : oi*. iio 
£? JiSo^ ;i- aao .^cai* 2ia»2 23>lSa : ^ojm 
ua :jo»o3 \i, cj3*2 Jspslo •*>*>>* : «r^jo»3 c\ai3 
?i?o\,3 W 0!a*9*ijo :on &\^kxl £3*^ l~ob cisicx 
-Voaua gra. 3 3. &uo o: : 33)16 ^J3 3» loo- -OVaisjo 
:«3»^ g\m3 2o»m 2*07 2*30Ab2 oL. ^3 33 .;..»VTft 

.J la'ixa ^ i»2 : c£ 033)2o 2ioo\, ^«A oaxao 
aApOiip :.ocA 3»2 ^.3 ooj . (J) 2o&23 Xii W33> 
:2o0i sio liooia ii l^ao-I? r ,? ! \6o>X3 ] .2*2 
Ai. o:ui..SJs2 -o'Ar-,? :2inift\\ en^ ;ocr iaoi 
*£2L aia : <£» 2i2 2*3 JlS?, "4&> *>»**4»* 

^ « ^S ... 93923 »\A33 007 v : -liaov oA i»; .2*0*3 

i-\ 2£T .<£ jlstib 2>OT &&X ^23 ?Axi ijfts&ia 
.,»«5 W .|.jlm>J < 3 > .|.»- >M ^ r4* f*l (,) .0»o\jb>23 v a^as -i» 512 3cj* aiflo . ;y> . oi o Nocr ^Ux oi Auo :oocn ^3«m 
2som3 ^jat *Ais v o . v a i «a» 7»7?\.^ }£&t a& 
y*»S JcatJS v 2 - v ai*uc <^sa\ :o£ i»:o : ;iAjq 
^o-oaioo v oouf>Sv wcrcoaA© .6-A ktidJs.i? <v£iu.\^o 
•3i» .a\*uc -ayo opoo&i 01S -mo© : :---i>yA 

Jiacl© .&J&320 ^1 i»30 AAV? : liAis <^I 30»3 

.' . Aty & 2XoA~ -07 5^io ?»v\i ear <^*i :ioc i»I 
crA aouo .<3iL crtfU Ssio-3o .voao .I-rAva locrio 
Uoas :o& fjoolo :io<r a*,.is laor?? Ji^ai Jaa^ 007 

o\i>e oilo .^oa.:3 jlaa ioo- ;ocr :^3t bioo 

230A9 isoo- OV&*2a :UJa\.l Oj\*3 £.&£ ^A 

oujpilo : ; j io\ oor ^iis. Aojs.SjbjIo .2AaA£Ui ? 
ov^ 2»iseo r-oiaxuo 2/Sajo*: .oioi I* all -ccAi, 
-trcwl ao ^oo;nAo :jL\«b 2aii cos© ..oo>x,2 *» 
2>4y» liaoaao ^i\. iaojta 00- ^ia :UjQ\.p 07^3 
:^ai? ^ociaiss Silo Ja3o\. -afio ,2iiL £0 Jlfb .|.*iE> ^3>w JwiS ,» jAcs eio-o : ouooS -Nao| (') ■ 611 .cruo\j03*3 v**** 3 * - * iaD o^AJo —afta 1*. : e^ iaolo : ^sois ^p 0739,30 
am }o0i m/oo : »joxS loot ^ia? a— Iscfua fes\ 
390 .UAi J&aScii? arxifl^is joo^XmuV -iao 
iXa-cra (rA-3 oi.Si? ^33J3 ;«m :olS ^oAii ^ax) 
V>M?o :^a- r 3vA o :auS JsA ^ijeo iajoa : ;v*v 
*&A> :JJii? l**Bova 9«* &»?k #»• ■*}>-£ 
eat o^^io .JX^io ^<u^3 ^^9 ^iuo ^aVal 
^3 O^ w>4 V^Ao: v ai2 ^io :„3io :crA iaolo 7*7?\, 
^Aar :isii 2^,3 &10 I'isX ^AoT :o£ 300io £sai >3 
:^l»> cpaxoa ^oiicu ^'jfe^s gfo»*£ ^cuj 
»Nfl»?3 &-aA a<».\ qjS *cu.o .isix? ^WxA lOtd^O 
lOjJyB^ ^so^i) gi Jooi japp v ooio»-o :j£9©\, 
aa . :\ . Att la'aa fcttoaii eocr ^oAi v oovju3. ^aoo 
V»°»4? «*** ^oc^AV <W?*3 :U?o\± ^cnoJi- ^3 
^0 ^-ai ^ftffc? *J :lLto-o 33 liil oaouo :\^ 
»N-i-i Ail* w>i33 Ji^si eop :;aal ^3 001 . y oo&JB 

aoo .£m ol£ o^aJo :Ji?«\A aofr, craapo 
^p J061 .o\fi> lyeAab axxJao J-laaap JsoS a\^9 
010*- ;o«r J£> :$A> fe> Jaa^ gfcgff acrofco-* 
M oioAio :Jo«r isS or&axS Jjwoo :Janx ►» i»x* 

-ouo\jo;? v avsaa Jo* 610 Jig. aA, tiasm .%*&* # »?? *„*» a-^. A 

^*> o£i»S ; ; . Sc a \ e :£x.?Jb J^ii.? JiftJde&o Idou 
a?Jj :axa*»« «4gfc v 2o .:ii iab ili-xik >n.vy 

;-v\»o :jioi? Jy3ao\ JaVa^o J*a&fc fisLa ***« 

: win bimjbIo : lio\S jAjoo trisa 13,3*00 
a»Jo .«o cw» :o£ kssio :^ou*> ? 3'ja ojS -o«o 
»•**¥ *\ # ^tytf J*2 ^ £ :^3p^ ooi o£ 

: v avaax w ko3 -<roi,2 \i. •aubo :Jaiy Jsocr r-y.'Vio 
^39 ;x3u.io :Ui» *» ouBuoo ^Oisi : ojS a»:o 
:^ojiap \*,S -auo 2ia«*p : 2fca»J liaw\ ^o : i*a:A 
Vjioj uM :«i» :Ji£o\, o£ i»: ;f\<j S!isisXio 
>>j&? Jc&i ojt ? ocr J^*» ji©> :ii3^ 007 ojS a»i 
-aioXa Mi Aaiao riajeio cji 4*j "oLcao :o£ Assi 


509 ■C7un\<rr>JLa .cocox „aao Joci ^-cx-o : ,ii\i JScA J^aisewivw 2ocn JJLdo .2.001 

.,a-cu.io 007 Jtiio :?!*>Sa* ^f) -oioojsi aa*b »o 
Aluso :Jm.\i 23J9&M aa >MZO :USai^ Ai .|fca« 

^3 23JK3 ^A«? :OTiscA OOC yM-JOp yMB^ Jocr 

2e£ia JaiU ^Aor :©£ ^^ S'yoep .v: a»o v v <u: 

..©cp Js.2 ienSi? 3-t£?° :2*ags!J i»x? ocr v oouis*I 
jo.s Ax iii*.: iaia x^o .ovu^as J^jcb cto.no 
.X.^O-k3 2**'aa 2-J»^A v ooA 2ocr ia»o : 2Jsa>^ 

jaV-wo :}ita»isJ, 2>,<A.\,i eA fcooi laoo* ocr ^00 
ooer ^Wa ocr ^1 iocr ,J»o : 2jB3oVo2 Jooi 
aafl cA Jooi ■ales Ji&o&aa j^io : u oiti&u> 2>.ai.':> N*2» 2cA A 2awa=i 2***3 -£"&*? : * oon *» 2 ,?? "• v* 30 

aa Jot- 7*7^^ °A -*^ : AAf) &oo» iioo 

2ixai 2*.23 iA ;*- .it«? 2*soati 2o*. ©ic? .iisa ocr 
.(TO.Suo riitaa $*2 cro*- iocr 2ajp33 :cniap A*A 90 
i*~ 2o :23oi? 2.Q«A« <^*2 cn^o^do :l*»x <^2 ^so r 
-C rojk*i. a*i2 aao .oTta.nio iaeo :er»*23 Jamba }\^nt 
rocriiMo >* : l^cr^ao^. 2X2 *3crA crt~o :2iao\, 
opeUtflo 2a*2 cA apuo .ii-al Ai« w oic&2 Ai, AA&o 
4v: :^*B &? -aio i* &?, --A^?fc £ :c£ aaojo .(ma\jo>23 K ns.txx -i» 508 s^oraLa faoi. v o«rAa U-aoi^ l-soaVo 2a3i ^o 

oiiabo .^Modxfip ojiOuVi tAxo :2jc*ilS )S\1> ^io 

li.s: ,ap jof) «oro*»2 i-"»e> i-^w \*am 001 
Joci >-2 **? 2cp2 .-*^ orXtafla uaxxo : l ^JuAflUa 
.23oa.* 001 1a jyaoiavta o£ oocr oaci* zjaxtofae aiS 
• <ucrio '■rTtr* -i» locr epaxb 2~2 op Jocr Js-io 
J*i-3.b if^.<"» *» v ooubjifi!S open ax3 ^tnoaAs 

2O0) J-.2 Q1^>nA\ ^Sp 2jk30\, <-3 OCT - v OC7J^ OOCT3 

2Xo liso jVnyi cnxlii Jtixio r-croejsia I.iv. 2-^,34 3 
\etX30 :jixbod 2ao- o& }eoi *S.2 :23bb ^po .243o\o 
:2jii. 2A-3 33 '''jLttspSyttj; )ooi Jaiso 22*la» 2*>\ 
.sbfl & 33 :2fl3p\,ifDJj ;oc >\.\»o 23 ca 2ocr w bj9o 
l£ :*A \»aii- .06 2oo- -nio 2i» . \ym ? 2oc- 
-.loo- j&flao .399 ^L.,33 £0 :°A OOC7 ' ^V * ^*^ 

orisaooib .,jo~33oo -a-joao -.crWacud ll.o -cro*~ iocr 
XAa o^cnaae :2o«r Ajais g) \^3 o zlocr ba3,» ^.3 


507 .oucVai? vf* 40 ? -ftao 

>o*ao ^o oaasfcaa^ lC±xo Jaba o*:o : v aai» a<*,a 

jiao -.Zicr^aa ©2 isia o£ 2?o) **2a ^ao .i*a~i 

(¥<%&») &*B? iisoajfl £9 2o6l «»i3^apo Jotr 

•-M— 2o£A »i>x»o Isatto 2 s*. ai cris^A ;ocr S*lo 
.-croaa*.o .xoaca u,aaoa 2>>ax*aii^ a£L»o jc\rboo 
. oer\ao ^*»*i>.o ^i« : ioisii Jf^r° ^ w * m M 4~° 

: .owA^aao ^ oo^Jlso JopiV i*?oXo J^aos 01a 
:^ao\vyi\v\o ^ Aaao Jaw? icuimmO mOioUm'3 ^ia ^i.o 

.^aflivaaiiiaai :JjoAo*jb &*ai) 2*aa.a ovla \*?ftrO ^iao ' '^iS 
2o£ia laa^a -gifti.^ ^ouJKaoi v aaA 4- ^?oa« .ipcVyb oi Js« yXoJLo JB9OA0 -iao 506 ojSn-io .iojxa Ixtii Ji}aoa -a-joo 4—3^3 - ?*mn -Y 
:,sojxb ^or £> ;Jkoa» : Jbo'ii op -oalo : ou^flo 

-c^A.s Zacaoiao : fsaoaA JSMii. Jxao : orat^S A«;o 

ioS Jiooaosas Je£i iajao .aw ?i\ ? h ;>nnmft\\\ 
ibcbaL -»-^ A* *» : ^^? °A^4 3 -^\io^ £? 
*A*o J&2 o'cn Ai. :&alS iaoaA- £ax ^p laotctts 
v oior jisaL'is oocr ox>is,<2o .jaaCUacXX ojs Jocr 
»oraij2o :&-pa JJkaoaoaA 0|mO oA»Zo : ^ao is oocr X.Ia 
J&23 <£ fej v oao? :i«afl a-5 £»a ^ £fca ooA 
^oii op ds*2o ^-ua? ^oxua>o\i ? : v o<rA saoio ?2io7 
ooo- ^apo -i*i3 l3o\. Jtia? :yoi- 2a*? Jep Jwsii 
cpaaaocA (VeuASl £o) :ocn Ji2Ll .\oA v <x3mjm? 
V*&i* U&* (^')fcal»0&o) iSoioi ft*?****. ^» :o£ 
: v ocrulww *oo) (?<*>^«lSj iSl, ;?ip»moS\ jo oocr 
2adg .>V3e .2a»ai A> tOouS: Ax oocr t AiiO 
2a*'aj wOioSaeio :oai ?aarlmp\AlS JJsoaVa -crcui\. 
-croJouo : &a£ A a*, a*-a jqojcu *,aaoa &aX 
v oo£ cua-fiotio :2adaaL ia-aa oja Joer \,;a ^aVaA 
x^w.Vcd:? ;.\i)ojop.s \vo :o».a Ibercua ;?oai. A*. 
la>i (ffflqfrga) i ? o7 JfcaaMado 6^ >».sx2o 505 .I30VD W^~ *XOJEO JOOJM *9M dor) lixJ? *■ >y*° ^?~ >$? **>*-* : **?° : :i °V 

:jia\L v ocn*'3iJo .c&£jsau JojA^? -eroja-i :i-ix 
wi»a otiiao? ,*= JJk, ° ■ a *^? ,ao\ , >o .^*»2 : v .y>\v\ 
-.Jcr-V-o lao- -oeu. ;<n^i o£ ,j*x* '-^oua*op «mp 
.^aol : v .Y\vnVi\ ^3«Saao lam : M cr?03*i&o op 

.joojsa Jki? &****> fc*?^ 

.jOBooa Jco \x 2ia~2 2aai jo.\ 
2*oaao3*» \> yoa^ JLWJSx^ aioax : -aui-o — .: 

fclXS :m*»3 2*3* :^1.2 ^3 jiof ^3«3 2c£i 33J03 
^&*2a 2*138*0 :^iou? -^"O i^ 1 ^ 22saacsp«io J&Si 
'-is £0 : »jcd~ *ooi opass i^,»S 23^-- a*. T»fl : i~i* 
A«:o :bav <r\.a 2ii*V$ ^.i* ^f>3 : &ia 3-3 
oor J»OAx3 -i»? Iciyitwo 2=if> j£a*er> 3*g ^-io 
42 ,\\,n»,: crp? Upu • ^^V? °»? ^ -P*4? 
23»03*o lSi**tr 2ooi „cro»y2o :2~.^i lioyb A^^: 
Ji»iJS3 2*3.3 o'er A.3.0 -i'iioi ^ao a.Lo nAtrt? .ji^ii j*!, s^au j^ |tyJ4 («) .iscitt o-Js-. joxo j&cuco -i» 504 lien 2a»a*a ens ooc- v »»»v<? :2 >*t*? i><">« *r?*"r ..oojS < £»>© iwVtio ji$?2>o : *V*P *°£* *£• ^^ 
jV' fTT 3ff ^30 2****?° A*?aaaao laojoso 2«A«o 
:(? ( ')2iuii») oj*tt ^ap? ^-V 1 ? ^.?'=>? 2 "^A? 
isvpo i?~4 l?ow JO»ooi -a»? r » *-*■*?*? 

igljSviinp OfJai jqbojJU^D -i»?o zcra vnVrt O 
lixoacruoa 2m3o23 oii x oomi.? ^aicr v ocAa?o 
o-is>iwo opaia opo&xo cru^ v <"-^ }L\tt :ixi 

^isoisjtao? ^Vjo .Iso^-? »!*»*# J»iJ?« or&*a.a»o 
-i» ^att? opasas :&»o lias ado lioiieo J'jajp 
(T'^JaaY) 2ojSii v ocA ^isi : ^axBfeop jbjooj 
v <u: feaoi a^a o'oja© :&a/aoso &?V' ^ l**^* 3 
a- :2a\. 2^oi3 ^oerp Jperuo .J%oa\aoo i-ioA 
&*!*? ojaoSo Xio .(^^22»30 ^fcXSO ^fca) 
\io 2.0'ib J*i.o =^a-? Ja>? ^a cni-is*ap \i.o :I?o- 
:;i^-» \i»o 4U90) \io iJLona \i-o ;'3o»: 

saa AV^N?"* 2aJ 2a~ :joojo3 -aao:> cr^'a.s ^Sfio? 

0) .„«•* (■) .«** W . 603 .l^ma end*, fioxo -oocia -aso .<»*? Jxl'aii ^^ai £9 £39*40 : ^gtfO &»*S 
#S'*o &i3 J^oatA ^sois iisao isAsio^S jo.s 2j.3o 
: -Jj-mo gsOi o£ ;^2o ?As:>o2 ^9 ^cr© .2-'i* 
jooi\j3 ***?? oi^^o ;crj^i xA*? ;^iiA Ji^so 
wi 2&lfc ;&Jo 2*3 o& A*>g» ~a«2» :opa-a 
}^aaao :jboa? iaais tome lino : v oi2 .xo^io .Jxaia 
2*a*> -a~o :2J^'ifl fequ&a v oov'opaa ^2 : ^iax 

-ioa ;ioa~ 

2ajo : a^ 2 t . -i . iA Jtooiya Jam XU3 ^i*or £00 
.&3 ^ojiaa crfco^o orsaoio :Jsu3\o J9? 2a»ab 
.a-.yL^3^3cAo crJS~x«A ^ecrui :^'ioJB c& ^i 
jbooj ^isoa jip. liaoox o3od.\: Jut ,V.Wio 
^sit 2ttoa* 3^ oj3 -aao E4S£M ^ao*-* Ji^Snria 
:a*?J3? arioso ;o9i ^a\p ow -.^xaiia^ 3,0? wtxe 
■Xliio : iier 2i»a3. jil 2ia, NAnso .aii- odo 
: ?j i \tf i 2^i <7i^ oxiaftdo .1U\m ;i.o3>& 2»>a- ep^ 
o&aa a:uo .Jiio ;2i»xSfco 21^2 £k? 2xa*ax> <f : 
o& ooer r iv2o :2>*3ai>6 ifiL~S ;.\oi).\b 42o ^isao 
•*"*Vjl v ?ojoo .o?3 ooo- ^axSk&too yoaxi \a £» 
>??• <?**? :&l6j^2? 233-i^ 2iLoJjo -*i? 
2'WJ 2xAW 2^n\ J&j kS< A i£*«fc (!«•&) .laeraa aiX- ^oxo joooa M aao 502 


Xla i\ao .2iaa\o*.o Ixoujq: iio jaoaa -aao 2a-aea 
t» ;o<r *aa*»o 2oe: 2*Jo ixicpca el 2a 2a e£ ;o<r 
:o<r JStlo :2oer Ji&iiSbo ir.Six ia : ia-iaa trisiao 
.2opiS »nt,»o M «So Ja~ aa ct:so^ 
^isxlo :o<r iakia Joe) ioeia e'er 2>xo\x lilas 290 
:si»oAa &?**? 2ia» ia^aa© :JL£ ; <ro 2a>2 
.nixio^ eu.3o2a ^*"a ? 3-0? £P3 j*a*a si>o 
jooiV_£l 2i» criscS oioo :££iajb <uiou »A | r v>\ 
laau-a *s-oas2 v : :-aas <£» 2i2 Jaa :crA aao2o cjaa-a 
-JsoA jcoojcw M aas ?-t t >ba otjSiao -aoaa>o - n •«'■'*« 
£» isAxa kii ji& ai, ifffSip ;cnS: xaila 2^aaa 
:aa>3© £££ p^o ;o£i s,*0 #j£ -?•***© -la^oi 
A aoi* jteooa -ai»a ( s ""'crJs<A£3 ) 2aa ecu la 
►aoe zcrjS 2i2 aria. jiai jooxaa -aaa si, lie? :JejSi 
e£ U: ;iae :^>fl^ o-A 2*2 oejL ?W« ill 2*0a \a 
2aa si. 2i2 <^i&? ixo^a* ^0 ojawt Xi. 2aa 2aaooa* 
—sikxsao :2aa la^oa. o£ Jeer Jk*2o .A A..\aoa 

l.vaaa Jispa cv\<A jauaiiS cnonao : 2*30*02 ^ciS 

^ti, oofc ^aak ^aae .&£?« ^aoaa <±±o :-aXiao'A 601 .lsi/fta of Aw vXaxo jq>ojc» ..iao ;^i, £3 :2is» o& Jsbuo .w-^^o 2awJKo : JisJKo* 
A> iatMan tudo 2*3*3 ■=!£) Ii-mo .iiVvS <^*?e *** 
iotr ft»2» joojeu -iao? ?"*>»*?» n\\S -.xDo :23oi 
2*1*3 cjiso 2*>8 2^*300 :2x.MJ? &3a^ Jadlo : P2&\, 
: is..\2o li^aiS oro23flo .J^j© j\.3 2xuajao jdaoi 
is\3a :tx*3d3 «IaSo ?v>f1mo\S\ 2*Jsi2 *.♦« 330 
oloAi 2so70i M Ki'\f3 :233o2o .\oo: 2A3»«3?o :23-a2 \s* 
•31 -^ »^* :-**>» ooyaao jior JyiMcthAS^ ^ao 
:oj33flo 2i-3 2 t » cm*fl2o :o^Ua J0>O3\4 iu:3 -afio 
cui*i ^.is^^I uor vsiJa <npo .2i*iX)3 oTiap JsaaofeJo 
: «uo 2ao730ao 2sja »»*- i^a Jcr &J ddi^o .scuo 
ojA ^3? 2<7l^iA *-*3ao : iyj&i;\l ^2 .vA-Mo 

.2utAo*.o 2ft>a*JB»2 
lia'6 2£s3oaoads 2aop &~xo -so*, ii avm 300 
: joaeo -339 Ji*aaii3 Zoa ;.\oi-, o,v : ft&.isA»23 

*.33*>ja>2:> 2X30303>.0 2>.<~jai 2?or? ma\ .afUo 

2iaa oooi ^Js 2o .007 Jsfci o£kaao &***o o&aa 
5^.2 aio 3o\i3 l&ibii -o<? o>j^ 0001 ^.v-o ;;.Vo 
rSp 000* ^*a33JSaao 0001 ^3300 i.'Sctujos iA^sx 
0001 ^3X300 : jojolCxj »iao 2a«3fl3 cuattocAi 
jcaofiu -330 23-3*33 orfcoSga 2o£i 3300 .2e£& 
oifcUaS Jio^:? Aao :A^oo 2^2o Joju'Sa v omWS .2?<jus> o-x*. otoxo joojco „aso 500 2aoaa. opoi. *A*2o :jcdoo3 ^aso 2a>atia cusp &» 
^as :;iAjo yooeL g *wi op coi..\:o ia-aas giaJi 
v aioT3 ear 2aJs23 Joe; J009 o'er 2s5 ?Ito^t xAa. 
>vil*p <*3.io 2*.aaa &ua£o H*wa J*'a»:> ^*yo .&»£ 
omutb 2a5 Us33 trj.a*.o23 isoc ovJS.23 :-i*a» 2<rA; 
Aoo Jiatucbo 2'aai.. : Aoq* as joo^yS Jix? Jocr 
Coi toenail J3oai_3 2s:> 2io& oA 20070. .2e£& 
loer A«2o :oj!a 2otr .aaox iS«2i*aeio : oot 2la»a :»>. 
:««aa 0001 ^aX* aa ^eL ^as a-ao .crXoS caoa. 
is.2 Tiaas :*a5 o2 : xoa pi' 2la»a^ 2isa ojS aso2 
-aio .jAao; aaO& : 2. a. a ovS a»2 .<A aabla JS 
iS^Wl '.fi&ab* 2l2a : ji o) ^ A£ :a»2o ji» 
^au&o :^cmoi -iuts aftiSiO .JaaJaaop sooxvi <u2 ^uof 

• oA X.2 $is Ao jlis 'So ijfa 2*>aiL**o .pi\\i oA 

• o-oaaa- A ^aspo : JJscuaA Joe** 2>>LlS.n> Jjaiiio 
IXa-iAo iisaaAo Isouao 2x-'ati XoA ordiAsei ao.So 
Jaore .o£ JJuoo^x: iS lacroao :2i33clOo 2'iaj, -aa. 
.«i* a aS. » :o-A iaaaoa -aaap *-2 v 2 *«~ :^iap 2*2 2aa 
^2 Jcre :cr>.\\.y A *i& Axo? Aa^ap :cr& y*Vfc 
:^Ao? 2&b Asas aao .-aAa? Jala <£ xA\ 232 
&07 2-u &S aaa, 2oAi :oA a»2o ^crala, oA is-aa 
-^SJS 2acr 2»i: A Aa| a\A? pou:o : 2n.afl 219*3 499 .2.30VD or*w t*oxo jcnocxa ..iso 

Ao oooib .oil *-ai Jjcsob j\ai,a -. lauaa \aa 
^bo o Ans b :$klag wide J6>^»> laJ .o&J aco 
24J fcoA^s v «iio;o ^U v ^jodo «,ii\3 £xatJ ,©30*3 
or^oA^ttV.9 &* ha «j-w :U%4 (fOjlJ^n) 
:!»:> lSit> ;^x- J--3ox jaxai t »iso ^L*J oou^p 
^»2 ,-a»\vi 2*?o±i -oi^o «,Q3l^o M x» ^ 

2>a (Yiflfl) ^2 ^»2 

M a!0O :oifiw ^xoxo jedoos -Sao Xi-p 22ao2*o , n\x 
.psL .bwiSaS- .JJKoaopoa o\!*LSjkIo n\\,nN2 

&jf> la»b \i. op A.boa»3 24-<~k A>»oi lsai jo.\ 

25fc>23 JCDOOS -iso Isovo? apxt Sit fcliaNjb &.o»o 

.&-p5 $u3ao jam ou\_ \i»? foaAoja 

2*3*3 jcdcum „iao :?ouaa o)S\,fl ^a aio • ,^.'. 
i>- NcA? jq>ojqu «iao? 2i*b ^p 2*"i*b x^ ;C);j Ab > 
^J* ? *?? i?oi opaao :^>ai io^s aa»j ^ &a£ 

o£ oot : -oojcp «iso 2?oito3> o-^ajauw fc«2A«a .Isiifta wfiw t?oJco jooucxa uiu 498 «jaX>> 5>ou? jdoos <^>o\ : .x^iuiti -siso^eaa^ 

Ziiik, oop Aftaa ^oa\ , Jx-lO \aA lil i JS.Vio 
v iv» ^axi? :^sJk. i?ouo ^A A^U w*3 jiaA, 00 o 

:*»ai. ,*,«<> ^v ^e*3 £i»j >i, ?4^5? 

JjUJdb oar *b\3a &» j*ut> 601 OP 3 : &*ia£L»3 

i>aX«o :o^ax ^o x£ 23ox ;?cn» «,&? opAg 

^ia? iaaoaia op X*2s ^oia -.J.o.Vu epo -0 -oX*. 
jlolv ^Sa^ ioovi ,«,»»? °J^At: $*W? "^¥?* 

ji-oxi l!^ao laoioa ^ ^ vym oo/o : ;-i\, 
Jou oot :^ioA^ £> -ov*oo-3> ooi «,'*»? °aAr 
3A oiS 4&dao wL^pa Jaaa*3 ejfci©^ jaoiUa A 

ksi *j& yi ^oii *£ fa *&. : V S» v i» ^&mJ 
v cu: scp :;^oi!D*op £&auj» X*. oSySp? 2>^<> 
?M V,**? V^J :«>? £j aa frfr I'ia coa ;^j^ 497 ■Isoja 0)&w ^soxo < <ocma*7 *»i20 is^Aa jcaacw 4*?<^ •:• t^* 30 * ,?? l?ous^ jr&V i ft * 
UaA v oor.'\S...b laJJt io^io « !*?•? l~aaxo *x\± 
7* ftV- ivoaoM? 7'n^" Na^a? joocaq ^ao^ ; Xi;js 
! -:- >\ft jsofcso lS? li.ai 007 faolVvS fcsa^io : 091 
i*afo :jb>^ ^ariSv) oSiiss^ <fcJ? Jbooa ^^V 
^i? jBMMba ^3o\ ■:• JfcoaafcSb ^iS^iL \^ *a w 
!»&*. 2'ii yoo&^A ^13 looro ttyi&ai 44^** 

-JO^SO oocr <wsjtl l^i? JOOJQX3 V 3ai V • ^AvS 

■33-ob :^3a &As £ a-joisio«3 3 ho J&OC33 ^3fl^ 
•A? jaojca <^3a\ iftsaS^s <rJS i^otr ^iio «,a» 
v ooiNmoiJy3 ^xfissJKap aa :jaii -?»Vao $ai»f2 

yxax *\ t ya\ ■> Z»'ita±. &lAjsb 2mj3 JLa : ^3 
bi: iiyi? Ixobl oor *so : ^dyii bao JkA^Z. £? 
:JsabfioJSJl & &07* ^aaAia ^acea i^ai-iin^ •:• oi&osua^s 

mOwmS wsao n3Jtfl* -Js*o^ : V ca r A -aocLa I^ocr ^.la 
Maohuis ctdou. \\^^ yjsai ^nftVy •:■ :bbo •saaoaii 
.;. 290T01 ^oiVs cTjjfti. **>**>? A iy n wkaaufli :«M0 
..iab Zw&atobacbb ^A< lisao-jo jiox yS.noy 
^xax J*4o\ *«atti ai£2 ? isbXiab cj» X> •JaepD flT4w *2axo jaiuoa -iao 496 :?cr oi-a ^ao*'m» ^Aoro ,?-Xi.> ?»\vi 2io>^ ja: 

•*** ***?,? lfc»«»?fc -^i &M^ o-ai lyAoi Noor> 
:-cncoi 5j^b ^ jboco^ puiiya 2Ao ooi 4J0 
«xb 2a*»6 ;ocn> 2&a .0*2, *bo2o cr^ixiS Atf 
iiV^ OO^OO cO«2o :^«U)^ &»o ?? 2xi 2 ooor 
£»*~» c»V& uffiuoao 2j5 ; W3 2»^ub 3 
2i^iai Jo£& jus* 2*03, Ai^ i&^ (?^2au»©) 
*»»{& :2^,A« jioop&o ;^3u307 2ldi ^3 ax Jtoto^o 
ssois cniVS^o , 2*auL 007 oia 2eei ^ Vty S 2iLax j» 
w ap Jvow J^^ 1 ? :&aoaa ^croauco 2?oytt AOOS3 
las &3»ci ^cralx auo 2ao\ »o> &Vaao 
jib*. AOOO 230JU&3 er^xut \i, .croa^LIo -?f«* r It 
oi>2 : j&oo? 2?c>xb 2ii^ ? oj^. ? ^ ilblji ;al& 
.52 ill. iiao •:■ ,ocA. ? £ 'iaaS (a ^»-» 2xi2 ^2, 
ihtrta Jaaaxka *ao\*&? -^ :£iuH*. 2*i» ? * 
ija/aa 2?ojo ol5kafts2 0733 \^ 2m a. 2%attt.op 
<KX *si53 23-^3 2*.i. -u2a 3J&*»3~ 6fcfc*2 ^joii, 
ct«SccAjo jt3 3 2ili» <^*2 :2iouiou3 AX^o ^XxXo 2£» 
2Xix lAOAjo 2 3 cud 5 wotol^i ^3 oocr jcaoiL\*9 133 

H^Soaao z 2a»oo> £ o?i Jiii 111 ^oXjao 

.pasiim A»_ (') iicio (') 496 .Iscrua orftJ, <r*6xo jotuoa Jitf lS ^0 &g>oA^ ^aeodS o^Jlo oooi eusaJsi :JMb3a 
v oo53 ^AiMfO >**??** aa &aa l»ao£ ^=u 
wcnaLi*? ^J»,? Jfi^-i ^ ^f» *-^aao jokfl -»<iV» 

^kto? aJlxio :Jaa-~a j~& £&'ol ni, Zao* £ ^o 

q-^io oa to iia^p ecafl JiSpifl &a<» :!?«•» ^Aer 
^oa\ abasia :oj*asi \i. jlaa • oSis* bead ^oc&a 
JSua tOOiSa aoJs . cwrdtio ^croan^ \yna jaaxl 
J-^aa facw&S Atc^a laaoa &A : Ji?au JSaA-a 

Jocr \i< :oi>«iA ^jier to ?b«oai jlu: ^a»ot 
>ooja ^aal i 001 ^ *" 1 ?.? 4 .? -oioojSl >\«33 £a-o& 
001 NoJa^ jlaaoo : -COA3? ^>yt3b yOii — ja? 
frlv^aoa ;.nni\s <^*i ( Ja-aa iaevoS ioc A\aa 
tnafl ^0 iaeaa ia»oi v ocrjA^ a as :00c ^aaa 
y VyAy a JaaJKaa (^'*o«) &iA a&oio cw&aoa 
omAa iocn frwJa }fcos*xaa ixo\ao v ocAao :op oooi 
oO 2a-V° '■^ tJO £*?* J*<* ?Vl\vi J-oa >a4islo 


.1. « .laojto w*«i ^xoxo joataa -i» 494 *jio ojx& «^tua4 ^<n a*^o »^| JMB& «»ioa*2 
ci3? :}X? of«$s &u>tt *0 «jrf» -»M» Vj?*? 

. $?& ;ooi If. a? :*« ji^s aiaft* £ ? ^ oL| 

ft Joe: w.0*^ IfcaoM -V?* £? W> "■ *?•** ^ 
..SA 2aaaa lufrfr- ol vtafn^ UoX, iso^ Jaw* 
&sio £aax v oa.o*i ^ao-'f) Jaa ^o ^oi\ ^i Jew 
£» r »A\ MeioiaJao ^»xi Isaaa :I>c^ ^i ^±**i 
-.Ja^fcia ia© tt^a*o\fe »?** £ ** • -"©aA. 1 
aoia^o aikx :• iXoauaLfl? laSox Jido a**© «u? 
>V»h ? <K.. ; - rfr-y^ o^4» -.|i©Aai \>- a?3sM ^ 
; j^, pio tf©\la aaa aw** £ ^ *°&J <* 
A *i • iotr A- ? £o yJo- JaatS Joo? UKO» ^\.o 
53 xa J*£U ^.i ocro :^.Z^oik ojS ^*iia aa =» cr ^* 
;ow ?3Jfl a» at?fc& £ ^ •;• J3Ufc£° Jooi ]\x tfo^ 
•:• oj*©i~aa «^*ti £© £■» *fci° :-©ro3J ^PPO* 

\3lHcA? - ?| rrV :?OJ»? CT^QViA— 3 at*** & ^0 

aa ao-JSi £ ^» t --^? Jo* -<?«- **^? J ^ : *.?*? 
f.L ? ^«m ^elK 0»~o : jcoia uSO^B ootr ^3UA _^A 493 .toqub orfe* £W«o joatoa «aso \a. aapwia ooui :cifr.aaaao a*- ^oa5i «*aoa iao? 

lia/DO* \a, ji2 aoaaao v io - A lii ?ii Alus j»3 

2x.>0 tai. laAao ^?o\ .A 2*2 Jva* :2al4? 2a as-* 

iioj 2wa.a :*-*-£ -ajqo iKttejb ias o<r ^a» a*ai 

onasi :2ow tadLJSao &so »Aop j&ooa oci »io 

Jfff i^3k OJX3 kA32 2>.att ^3 2o2 fSOMSS uOlOsi 

&J3 :^ax3 cT-iiy.0 wM«aS oiXrub ^oauiaab aaoj! 
-troa*: Jooi \J£ 2*2 Jsi» Jo? «t>^\Joo Xaio ooi 
Tikti Owaaaa^ ojsoaA -isSo :ikia&oo aa 2o£i Js<A 

«>aa>S &+± : ^ LJk,ao -J-jdia \aa lLoaJ oi ■:■ o^iox 

«,oAi? lao-aa A-oau v a» &©\a*o ^sft.a 2*2? 

,?oa\o :1^32 ^3o 2*i2a jo^o ixoi Jov'aa 3*30 
±S± :\\i\ 2a> . 2a&: ^o lttJa A$*i© 2oo 

2*^©2 Aa 2oa2±i ;oix tfia \^? :&&i -as. 2»oor 
^jac&aopo :2jkaidb*ep jiao? tf?^? ^V4 ^^« 
wfcoa^A .Aaas ^aao ^oni -ia- v ocn*i,Aoj3 ^s 
2ao:oA ^aao &A wisSo : 2&~aS0 o2 <£,:© l!£2ia 
2*a? -*3iS «**Ax? 2*2 42 Jot? ^bcr'ioa alp 

$afrOi JS-JSj© c\a ^ocro\o 2xaA NJaaso :<^S... .:?ovb» W**. ^oxo joooa -iao 492 layW'Vmlo :jaa £.o«3 ©pi ^-aSk (**£) 4r™ 

;otr Jiosoo :^&x^ 2jcja? -as J^V **»** 
3a 2ii jia i*i -32) &l :• is-laso^ „woaA 1x^3 

trtiVi -aVx: iAs^o locr t>A, 2ioi\ :■ ^oiaka? 
! :>»:> U?,.? eaixvaS (Slow) ^oia 2lor» -. AytA 
-iio : oj»^2 jaitf ooj c>3a #aoa^ £^4 ^* 
iocr ,-aa lAoXia uo ji-flJ Aa w»>o^9 Oliaa^ 
-moi^ yO{s2A? -oroiaa^ 2aJ? :^aaiK J^ 
©is :^li.?(TA>o -fiVn ol yOftai 2a»2 •:• -tr-iobaAip 
v o3-o- ^ v a*iiflo4 \i .\ia> ^a iS? oda^J 
c& .<^ Id? ;io\2 o: :oja 2*2 aid? ;^A- 2a> 
: v otoou. y oa-i 2ao-? 2aaJ& 2i>> 2of v o>*.ao2 ^ 
jd? o.s . ojao- 2oJ» J»a2e ^jAa Jae-a J»iaa 
jiop -**> v ooi«o :«*.«ftsaa?? laaola 2\©i- «S oooi 
jior i»o* ^p*» lifluaa ©S A ou^a> ]SeL 
2*ao>* Aa CMj**}S ©p» jiai £oL lis:© :aii»a 
**> \tiia ©en laxVo :2kb» US $j& Jpa a-\ -oi 
£ 2iaAcw £a 2*?^**? acu 2a? 2b<roA laox* 
2*2© la-i 5^eb jS ?u>aa 2i»2 >*■»« lS v io :iWdottt 491 .2aofA> oj4w t*o*o j©oon -aso ^ioib jwi ? »io ;A\\ xaSo a«iA laoa*.? A^ 

<ui jAjs 2ao\, aiao ^adio «oxo : &v~ koasaa 
aa :^i 5 ? ojajaSa JojSi ^i^d J^a^^a ^aa i!!lo ? 
2ix© wt&doao %-a» 2^oa\aa» &*a ^V*> Ajcaisap 
i4ai \*ctjo u 3)m oiyaao — *i : l\xo r 3 ^ Jo 1 *© 
:2jkcjuati3 2i4ox ,boAaa Jotr .Vijuo aflio 2ooi 
aao ;.\odctjo ? ^j jixj 2a3ox ©£ ^ao^JSio 
)JKoLa 23p\, Aaa 2**. AiA uoioLi ?39ooi loci a-i 
: lAi^ \VP *y*-*3So v oi2 Alao • yeoiJKo^ jAoo 
aao ..cno' a a^? ^*2 liLna jaso&a ow^i ?ox2a> 
tf £aa& >-*~ £a :ft^x; ojS ?£ aa ^oojiao )« 
2*ioa a-ajt 2ax-2 2*i-30 ^soo- ^ajt&J*? 2a\oi ^» 
o£ aao 2 aa o?js \ . \ , ap w o)oai^ >>oi :Zv\jlo ]^a 
JKaap £ ^o :£jaa Jo^a ^La 2aa£ 0*^. jio7 ? 
jooaa miy^ 2a~a?o »ii 2*1 2cro ^a&A ^ ^oaa 
Now 2=uai» aA wo: 2ioa2J33 ;2jcDiol: £»a }!*,& 
:2a*ai aeVa eraajco ioo; ->Xa liaia oae jio? 2:>JsA 
3io ^oiaaioal AaA laca*. 2oero e^xutoi ^^Vj* 
2?owa o-,aaa :jtt>aoa 2?cnx&a ovxi^o li-a £a»£ o'er 
2a8» r wo^i^ aao ^croAa, Jocr A<jo oifc»aaSo oA 
^maajoiaor^oA 2bon ^o* -.J&Jaa Jo^iea Ja^i 
i£& 2?o» 2axaa Sfca 2i©\ii Ai 2*0*^0 -2?OMD OlftC ^OXO JbCUOS u3£0 490 l^Ja a- \i» 2x.3ij oer bi"a\$ \£Uo :<7jiii cranio 

wsol^o Ja'ao^t (fooo-) e.y l^aVjaaa l^la Jsi*3 

^*M«3ba» : ki'nfty.S i'xa& 2a2? ^aaabao ai»o wowias 

.Z»c& lie; mi ^siiuo dp 
:lSdJ0> 2-voS iai*ls 2a oA- ootr oV-fl*'. jo.vo 
lS£a «,?a^o .^^eAitos *o? U>& ^? !^,?j? 
Xoil ^oovsjsa© ^o&A ^xo visi? 2'i>ii jlioJK At 
: loo; A«o\x2, ajjsaa-a 2aas3 2i*23 l,34?o ■ ***** 
■oer jAx° *^\ =*° i9 ,T "\.?.?^ : , ^°\> Xa3jt30 
(^jittft) ^st^o :2LVi<A ;«ot -oioJL;? iiA J&a^S 
&3 lao-i*. )ioa\, 23A OB A\iJ ;oor ^aiis 5J3fl 
2*o*V ow? crphS ofJBJt>& :(*' J ')S:ax &o 2=U3a>.) 
Jjuj-b ooi? w.iXx f^ao I (? (J) ffis*l3?) ;A * rai 

(^ 4 >^nyno) :liflft? o»S£ ?i»«ai }*£>£, Xi. uo 

2*i» ^a*o> jcrdis-Si ^2 JiL«t>3 239 aSa o?i=A 

y» J^ia fcooi fc-ii^o -.iocr iido> ;U JojaofcSb $.2 489 .2aoya> crriw ^fioaco J»ooa -i» 4»ta0 ,3a -23o\ Aaaae. ;ooj \?,?isi ;^A~ A** 

:^L? looi? cA»A 2* £a o£i oift&^ap Swsooi-a 

' y * « ii % i '■ i i *• 

aadafto jlo'a ottak •;• op Joe? .Aiao oi£sa!wa^30 
fcoa~ax ^e *«3£M Ao :-<rosA^a 2?ois.o 2laa» 
: &*L*JX -op ^vA 2^4 2*V? ?**° o)Jsmm.ot 
4i.o;« -a -07 2*Ko>aoda JAjba Avn op Aaxo aa 
A 2.oaa o'w llaaaa 2*2a "-^©O] 2aao2 oA 2x-oa A a 
:^.oiao*op i\i\xa ojaaaAo is*?oi aA^ op jii 2'aia 

^cp2a a-Sa ■:• <^> 1>V? **<^V. £° A ^-^ 001 ° 
2*ia/a2 Jti'.'via 2*a-'2 aaa* :2»>nx,Ai3o A? Jxa*. ?yS» 
2*aeu> jao :2i'i- lA'jaa 7Jo>\aasp 2*2, 2a2 2a\j» £ 
em 2*2* lil. *(^')ojL;) J&tfr &» 2aeu, # 
•\aaia- J*aax A? o!uo ? 2aaao :i^ao2 xfla 2*»oX» 
-.-xAi (f^Jwo.^) iV^aii 2xaa0 «o»ao <sL* 
boa 2alaap ^pa JoAi al *A.\ Jaoaifl 2ioXA^ 
^p 2a4 -3J3oxo 2iu. aouoo --loo* «kJsJS| -oiooia 
:<^ i^-V? &*?? -or ^p -a J3i£i ooi 2-aocn. 
2oo7 aAai aao frn.'S ,. '. iii'Jsa av A dcdmo 
«,ojaoSa oA--3 2^o Ja> : aa»oo2 la^Ao 2a>a~ J .IsofO or*- *sa*o joooa «aso 488 

: bojiaaaias tKfl^ v otri««. OOOl osoJto C!is~o *A>OA>3 
&« 2^Uo 2a»2, :■ £019 Jaw jL^ioS ^ooji^opw 

^ oo« ^5*2, :J^aaao Ja^jb? ji^S ^ 

xkv. 2si~ ^Aj OOO! OiVo £? ^ :^oi3 £» 

m*o*xt) £ft . \wa«Sb ^p JKooi ^L»*d ***?* 

» t* f | * mm I * » " ,1 # I * 

2^so^ ^s 2^2>s> »ao Jfca-?oj 2^ *&K'J? 
«,g5Jo^? *-^apJs2 l^o Js\5ii Axuf? :£a*» 2*B* 
sj^Sf o£a\ 0001 oi^aau 2*>=« 2ioI TiaflisO 
&3&i 4*9* £> ;or ifco-A-a JK001 :»» £? 
li«MS o£ 234ai aa :2;U*=ii3ko £4 fcaus^ &?-*» 
: v octjS- ? 2?2 aif^ai 2^>? ocj ,?a© . 2^o*&e &Ofc? 

^aA £><*•» y&ti :2&2«3 2*2? 232.A J*»> ft* &**. 

apasuL ;*.a* 2*4*. £*¥»? $&&<* ** *rr w* i: £° 487 


&o#2 & 3 tin Vina 2**. 2aoxoa -.■Shu oujpa 2*cr» 
v b<r\aa :2*a»ai Jor JJsoacyco dt& jio& ^A^o 
v&S iioo ;.\oioufl *s*xa . <A#h v&xx w *ro's=u. 
^apti 2^. juAaaa jisoai^a :<raa!s &tio cr^ruA 2'ido 
\aai :J\*'AAua ^n\ dor «0!co& lioo : .o»j| 
oV ai jao •:■ y oa& iojciaoa Jisoiojp Js*=A v «xi2 
ajtt*? Jsao^a &a> :2aaa woroaop&a 2i^A jlcu. ^ootj 
:l'i»2 aiss 2ia3 2rAa *~°^ Jlii *-^i» v oi2 
j . Vi^ \op *s*tiaaoc\ ,oa2 Jsxzaa 2aa~a £ao 
aim 0007 ©,ao2a Xi. : lailio Las ?'km{'?S\ -StAi 
&o~a i*oi\, en-ktfo&n \,Ylt 2aaila paJJ 2c&i 

2ii*s vi Joo) A»oi.\: crAoaa 2^o«o :2x-'iO Xv 
?os2i ojaa :2ooi -biasp ai 2a«\ JsLa enfLjoo Aa2 
v oov"5o^ o^xS -:•£& -aai? 2aAa. 2*>aS ; 9 ot 
? 1W . 1A ialS aaAxio :&\Ja o*~a ll&ao «aai, 
:2'i*aa 2'i»2 a&o 2ooi *ttia 2i»3^ 2a2? 2=4 *>»*** 
jfttf Jlai «sa~a ? 2aii+ ?Wft\\ ^3ft JM > fci 
*»**,** # 1 °^-? *^4< A« »? •«£ **»>** 
2a»2= lioiV ;ooi ? ou 2»a 2do\ ? 2*3^ XriB<A 
Aibo orA-a £> ^oToa'saa Asai© : *»:£»» 2a-aa 
2a<nxoa ct3o-A Ji L teJ w 0^^so ^oioaoaaud 

2ioo^ A? ?aa w 53 aw orntft\\ ci£U&3o -.jaoif^jol .2?OM& (f!i^ ^SOXO JO0UQX3 w »a» 48B l^Nai l2£? ^couAao 2~oa:> l^L-3 z^oer^ 2ocr 
-Ou-M : 3 0C7V3 oltlfO U^ocu .(rAi OM&ttla 2jJ 

2»»2 wwoi^j fluepi J^s 2s» M oio>^2 0*001? A 
^f> maifSo ;y>\vj «**V* *V?»> :l*»ooviiia 2**, 
opojtj ttP&o ^ft»3 ^Aw v ©oAao 4°^ 
\?o • 2ao\ ^Jk&I iJscoAsaao ^ooj^a ^L : 2?Ax& 
t*Wu0 Jj-M rjisoiaisfl? ;ivoA\. «ot3 ,-aJsi.so? 

y*ipisjsaa cisoia &2 Oa&h»o flavor ^oaiAa 4aab? 

: v o9^va ftOa- 2?~a2 . ©m\a> >aVv a\s\x aao 
o*-o «^?9f ^< )S.y/p ^crojlS v .T*y,\ ouix© 

-croai 2©ci .Xttx jAiy. (V'aioaAi?) 2aX2 omo 
2cr,. 232? *.oso?a ■-wsija Jiiio (Ify^) 2iLfl> 
(?&?) 2~io2=> 2A^ Jocr \wi l$»ia 2i»2 ? 2wfcS 
^ao> 2w3 oifco&a J^A W»&^ 2*r?o :2^a£Lti»? 
j»ai3\jcolSo : 23erai v oi^S ^ai.^ oapi. ? ojjjwlk 2aJ3o 
Uctd 2ajs> JSoS 2Jy» J^oiiuoA Jow er^SAis ©c; .IV* (') ,JJO»M» W 485 -*?«» 0)*m ^ ow -i» oiiooy £9 AJ „<r©X*2 jA^, ^ixiiJSi 05^? 2V- 
&a2 c£ 2o<«* &? ^>» cTtS JBoax :2*i\. o£ Jlii 
i.otrpoi- >oiuo>A3 ojS ooer ^aJOO ooisi 2?«-2oo -;• 2?2v> 

\o>» JjyJ ?u\.coaa3 :«o«ia iA\ v ocnS 2ocr iao'l 

33 at) doil .aaVao 0001 ^ginm* l^o „<7<a*~33aa 
j&^SsJsl :<A OOOI r i»2 «£ ^ittkx :<r ;A\ <£ 

;A.\, ^,3 oer ■:• 2x»»t& jAo ^aaA. aaJ^DO 2itm 
jla^i O0T JkiOacA Jiia :,o<n!S iocr 2a1» iXco^Aa 

:?AVy3 oiaacp 000- o*ojAaJK2 IxpSse ^.a-o? 

^£ MOUtK} 2-M>»? <f i ,?° : *V*~? CUk - i0 ^*9^P **>J: 
:&» ^Aar loci awc 9a liff -weqi - £ i»2^2o 
iapl Jftvi*. ;« H *a 2oer ,\\wift &o Juioi aa ati 
(? (2) £?) 2ft»b paipa : ^\Wn fco^o «,*o, oao jAi, 


.iacruta o?4w t*axo ja»aco «aab 434 

laaa- x. ^iA :}oci aasaabasso la»b« ^Abp J*oa ©or 
Joel liA cni^oi ^eo v iota laJJp eryx-x Aoto 
aa*o9& cnS uA.Jsxio : lob) -crei-Ia ^*l °^**^ 
: ^La laaoo £**. acaA la^JSajaai b: low? IsaVa 
ilia ^AtT! y&Oaod Jiij <fc**?,? i3»?o iiiiia A? ? 
u 09! j3oiA\j» -Hi. : eoe; 3*2\,n>aa *>.oAaaoa 
&. 3 ayi vv) aA 000; eSatio ojS a^a\>£s2a Lout 
ynvla jno bc£ Jil .ao* iai J&o :l£>cuaa*b?o 
Jtaa Ibra :«aas wJ*as: &Ao& &a Isaacs <^1 .oil, 
JSii , >nv » v Io ^rua ax ^uus ojoip 2ao\ 
iaax cT^aa cjAs-ojcI ibr :2fcoX.iwj li-a-^ *»\yA 

<r\a Jsuii : Ja^A liki*. aa«oai Job) dA-a <aoo 
&AB iaa-a +oer aaaaislo li.aa-aia 2aai« ,?■*• *» 
Jala ~baA]>a Jooi -iia ixaa laaa&o :2la2 Xooeaa; 
-a3o : 2~oaa jLf low ^bfl jaboa lAi^ ■: boa-- 
ta Irua o2 .vn* J\~a &a JSIa *&i -otoaA 
a\n> -aJla <s?ftg* lora :e^ aaalo 2^a, -4,?** 
Job; ^oom-Jn! wotoai ^aaac aao luaao as oby JwoxA 
?oajd o£ (? ('Xauaaib) ajS aJsiaoo : w <ra*«aa*a -aio 
: iXajo I-tcA r aao: o*aio ^bo£ha ava.b •;■ i.t»*>s 

.(N. E. 184—186 J^ .;. joa, ? ^ .j<*»* (*) 483 .iaov© 01*-i t?QXO JS003 *U0 Ja-i ;©i-3 otfci& Joe >Xii» --«♦ X*w> liya>a 
Jaiio :ii.opi Z^cu*»«wn -of©*" <t^° ^Prq foi o 
^80. Jooi Ji^p 2*-apo : *.£or oixiU ^»oio ^©*2. 
^jsie »oio'&ftJKd fr-ai 4*»« :-©7«iso^ 2>Jt, ^a 
u <roi3^ 2"ido iaio *oioaVxA iiucw {ooi ^uio 

:£o3 &Uio ^jX joojw Join ?4"OJ^o J*,i.'i aafc 
. v ooy-?<««9 v ocr\,3 Jafko jocuAlyc^o 
oii, ia^o : ^ )AA y ?i«o-=i ^ocjpai- A\apo 
J^oVciaa JgVV* ^?-a? 9 :^oxi.\!l\ ooc] v o~3*ia. 
&Vy aatoJsiA cA 0uv3 iSo : i-iA oocr oa3<t 
:»ero& ^ao J&u.? ojadi fc9$JK>* *?* #***» 
Jx-apo -oroSi- cta\b ^~oi \yy> oi*s»aa AStii 
(V (, >2a») ©2 :o£ 2&i M o&ot ftsia -w ajS *>S\ 
.\\o3i xa ^>i ;• ^ 2asoi Jtaox \a ^i. \,.V*o A»a 

^ ■ it * j9 t \* * i\, t * T * * ? * 

^Sil lio\S ^U*aoi :;>soiA» d*£f& 4>i& iA«io 
QAaSp oar 2*«i \\Qp »an>.3 -N»^o ^.xp JKoS 
\\yo ; ^i*i*> 2or jiso*o\ao> v oi<7> oaabjl : oom 

23o\a J».o\*ap^ :^xi-ao tiAjc ^*_s J^afl? Sooia. 

^A jAw 2^p r *4 tJta*fc (?< 1) r ^0«») 


(■) i«» 

••■■ v isS\,y ^A«A>, IS- TSu >s\tfi>e :2xi: JSeoro r^VS 

<K>o>3 o'o! & ;*>o*A <A\.tto 5100 iotr baflkio 
J001 <^9<r^i ?&*«'M V 30 z ^ ol 9 c ?\? **!*V. *'$*<&? &* 

& ^oafcoaa 53,3.0 ^30*3 ftVrirt ^A^'aao &o 
opa 0U.030 wwcoie : J-«xao li2 i'iao 90 a. ^f-^-j-* 
;^omo jJLxd 9-^*93 ylo Ida Sa J$% 001 
\sA v ^i*:? 2*343© 2-mox ^0 ^Lador & : cr;&>\yy 

ooir i-ai-Ob* fc-Jiooi ^JuooXao ^0*2, iJsaao oibss, 

"j'x- jLuAgO IdolA LbAjDO ;.lu. mI^S :joN 

iai Juii cuXoo 093-0 :&o£io &WW ^aoaaaabS 

l3o\, oiwa :£ej» jA\ , J-oa ©a£j 2»3o2 23op 

Jj2 33*«X3J lAj-3 ^V» iUi I3CT3 2<\*ti OOf 

liats 2^SSp :^\j 3oojt laiso ocr ^0 ;ocn fc^fcjo 
cupjaoS ^a ;ocr -bioti 390 •• "L-'i* lixio Ixcuia ^,2 
\Sft «V3J? ^?'^ *S^ *V?° i^o : ^V aoaia 
»g>unVim> :o**.ao£ ojsAvo <A*? laii, ojsi^ c^apso 
^s-SA l^p© 2*2o ^m£ v i ^©p^ ? £*& " 481 . 2a ou» m*w fioxo «aao ^<vai A.\,s. ^!u<A ^ ,a^ aae ;i^<a^? 

OfS jlaa aa : &Lsjo lioJgfla ojJsoi, aa^o 

^'b»2 fts*a yap e\,>»a l a ajcaa v <&?** ^? :isa»a.:a 
}j»S£ £» ; v oo^ a*»\ JJui jLaa a*^ 2ii i*}? 

lio.oit 4» liutt r a-of ty&f&ip ^ v* 1 * ***** 

jK^Lsaio viviasul &&a ri»i> .ai* 4m> ->^V^ 

&o .oAlSaa \i» :.«o^ }«« cpa iAi j^?o 
lii swia ^os* tfor ^ofeoox ^ojk ^a-V? fti» 

:2aJb c& £) v oaa5i v oxa3 l'i»2 v o.\,ocr ,W*o 
yiuiu. o*~ v^^oi ooctt a*aap as oora <ria. .Soio 
*fc<w» AaA ^oax&i oau\ : v oi*La, "i v o3?Jm )S 
oiaoxaa .oaaaa \V*ff li-oso oSoo/t>o M<^o 
l^o l*\.ff* Xspaatt yOaJao^ o\ot«* : v bjsxiaa, 
: v aa> awl, J^aol igAio ji.Sfc ^ti |ft^fk% 
.op laaaS oA i-ai»iop lio^ A *.? 
sJU^A iJtax &3aJo la^aa laouo jocuon ..iao iia* 
42 y.ftVp o2 oa»i yaofO iitaaoa 2~oaa U»t 
l^o v oca*La,a v o?o:>.\i 1-S : ^xojba J*.io ^aaa 
JBano :^0ao£ JSoS oiJs. ^aaia Jaw oof £ yO&^H 
fciA? 2apA Jo? £ oTfcoo&is afi^ ^i-a ojsA* .i« .Isojfli (*>.- t 30 * A003 -i» 460 i»al o^o : -cnoaoais oa^op ^ILaa 2'isoi yboua-2 

1 ' '2>.aa-3»o 2uo» \i, f 2ocjb 2sa\a (,) 2a23^ oi-?o:o 

jikoepia .oi2 2ooia 2ajt» >>*o :<b eooi oaia2a 

v oova\3 SI lyocrc&i on,.\ 2cAl asa cpcu. \\ . y o 

v oou!ioi>3 v o£a*>.i lio •;• 2£>=uaocAo ^gtt i'^vA 

JS*2acT ^oopt&is ;oer > v . -ui 2»a»a cao-a :iS.2»3iSk, 

ocrS &is\s zli.a£a& 'Ass -ov* 23je>a cjiao e&aiso 

toii »'iao?3 v «"2 \oi.i|0 .;. fearrtavwa 2*-. 2»xoa 

ioo- «*a« : v ocr>,aija.cA j.oiy 007 ioc ;<up ^00 

;ivoA^a ;»iio *\&apJsap jAs ^33 lox. fixu 

:2ot>2 isa opoao <n>\Ai ^oi: ^Asoxo ^soauos 
2*aao ^i*or ii^aa IsooA £« ^oaca v ocaoA, 2oo>ia 
&y;*Lttis eta oJua«2o : 2**. is-accae . ocA a>i 

ai z.eovsi; JNoS 0001 ol^c &ia ;jsoa-30 

&a v ocA locr aoiiao X2Lao2 : ti^y &3<mVin 
e'di a*^ :As.luaol ^Jslo ^Sii ?A ^ ouaio v .odSfcj 
jCDQjiX\ja: jiAi- r >cr 2Jso&u llkse ;i.V<i>\ lauto 
,(N. B. YJ^=lA* ? ) C) .lasi . r 479 .JacfycD of^l t?<uo J&ott? -i» 

v «ojS fc****^ :ooJ v <>*-*? jaapo laap ^ia^ao 
av?^ ooai oaifl 23 «\? oj-^p Jfcioa-f ixi^so 
JMCp eooi ouikx2e : fkafL^ls ojiap oi^ <Ai.o 

^vJc^.3 2i»23 ao.\ Jocr wcroi^Jo iZ^euiopa 
licusu $*i :;^o\ais Joo? -oiif*4 Jibf? J-lftopo 
2iop 2*-i2 JSb^iflo &**r J*** ^9^? v***^? 
*Ott«i3 iocr ^«aO alio*.? : wOjoiA. *•*» 3-5^ 2-A a* 
: cA o^>ia2 io£i ^p Cli\ ^Aojo fiy^-aoi cri» 
:i--*?S Joe) Um3 £oo &c#2 &a o a ftto a v oiI xAip 
- v ooi^!y3p ;pj^i ^o o£ >>**»2 : 2*cu> ooj jllix 
sae roaafiutoi, iSl 2i*ia J'isoi a\**isiv2 ^*,a*oj 
tniai Taaola 24??* ■A^V 2»o?« IrucaS ooer w oio2«m 
oiiV-S aubxi? xa -.ero*-- <V**?? gfaVS a*5ua 
jp 2lAi Ixai ^AiiS^ iio ;iouoii.3 jVttis 

y6a& -ou.^:o : v oai cjjAo JXa-cwa 2oc .'nfl ix-apo 
oeo] a5J\i aio ;aa\>v ^p »Al -aS ooi J&aaa 
cnxiol^ oocr ou.oa> : 2jj»? ojaadA jJ,oi« ?'»'N\ 
iaja? ojaap oaisaXi aao y oil ^iao cmSt? clV2xo .ipvm w**i *?«**« joooa -iao 47a 

*>\AT ^ **£* ^^ >& * ;x ? oH ? J-«aa Asa a ao li>a^ 

■ ( i...MYi ftjgttt a*, ^o**? iafrJo : ^ lacru 1^ 
U\o9-xsA :oocr etac^ksl I-Xa ^Acp £**'?i> 390 
^okA»s list Joey 1^0 ootr aJkJi\5^ fstts^p? 

: 2a-3a i& JSSOm 3uw yOOiiK^-sisa ^a 2iKoi*X*i? 

Ijsoopodaosa flLAn <^o A :: ?°^r ^i^P? fop*??*^ 
:2aoiX iA -is Asia <^i aA, 09? l^o\a &»<**» Ic* 
000) oAwi J*opi .o<rj^-a 2*'a<xeA doAt ioc ouaila 
-3 A ^.a »^Uao rJK.j^aJp (V'^oopa?) ^se ;«S\ 
2&2aa otfi^ oocr aviso sao oAi,Slo glAo I?o\. 
.oar6sai.3 0001 ^a on? ^aaV- _^:\o : &i*x> la— 
ojtls^ae :liko\«qpo ^ois ^ooojaa llAa, oocr QtAo 
j^se ^AaiSJssc aao ^o o>>aao oaou .as» 2*a£oa 
1 >2«ak a- ^ffi^oaoo .\iLS :2ao\, « Xi» Jaapo 
\a&o\ a-. ^(T» :«!S\ &i> 090} coouo li^on JLx* 
aao .bofony.tSa 2?o\. *»»*3 °)?^ o.S^o : xJ .(S'^.ie,) £f* W .OtruXii 3 (') 477 .IpcruD crfiw viaxo jqqjCio -3» iXxi Jsiaoo <• v ail Ji^I waul ya oon <r X*a*ao»a 
i'icpio i^o^^a 0001 ***-aoio :ooor fA^crAop y^i'.w-o 
►ojomo :^oxoaik3 ;xoi.«o i^aa Jaoo^a •:■ J£**»a© 
0001 ar^i? a*3 Zv.an'nvna U*» .oxfAis ooer 
,00011? jo.S 000; ,-aV © :oiii3ix,; oiao jliaoa opcu.a 
ot A xa hoi %?'■& fe^VT 5 Jxaaaa :~o:A ^i» 
x.&ioa OOOI o\A~M £&» aA.o :oA\.\:o 
Jsor ^ap ;cr-o :jai&ou v oi^ cnS ^wiAti ^Sk\ ousl 
^v'ojSjao r oab i*£b ^jtao l^i 1-ac £ isA 

i*>-l £&L Ja'xi ^^ ^*V=» ^° ■ v?°^rW? 
^~<acE £as : jo oi fVV yj fD „ias ^.poaoAaA U?4- Jot 

., i . n . \in Jo>a JsaJ 3^ ^oasA 
iA in S.y* : Jx,ai ol Jiaer A jtamAyo i»; 
^aoaaa^o •(V v o*j,:) r or,. Aoo v oisi: ^AAa? 
jioja -i*f iaia- A? >iao :.i&o raqv Jaod -ia*'j3 
yO&aoaA v i» lo<r aeru joois? lailo 'Aaoioup & 

-oioLja 5Aa:i ^aooa.e jooa? U\Aox ^ie :#;?. 
AiwVap ;crjo :^o%s u ^a jioA opou 3ia v oi*»a: 
JaB &a :Lia jlgjp ^io <"b&& Jaoaa. v? **'^ 2 ^ 

J-ioia? l\~- cum ~k£ft? JaAa l\*Jl :&^>ox otr 
^kaaiao Ipoa :jAaoojt Aa. -cux&a jLi ..A*y ^i .i?b» 0?4w ^oxo jooea -i» 476 


.2>cuuOm? . ooui&ao Jocrj M oieX4e * .oc& Joci «is*sa J^oiiss .©*M -i 3 
j».:><vnVm „cto;L2 ccoxo :^na 3«Sx« 2ikai3auop jo.v 
2-A jl y il XM Jootx? v oouai- -(Troaai < JB»ni^y.ra2 
lio v^oojoai ^sp 07S oov^Is aiOoS <^»2 :^o»-'i 

(T 'j>aAaoax) v ooi^ iapi 3b . '''.^V^aSa ^0 .0*2 
^.3—:? 2jk a . v\ , 30» 2,3-2 o&aio :2a2 i»l? v o» 2aar 
-07 : 1-sojt ^i»V Jfc04»»or v b«r-aoais 2a As •;■ ^oikal 
oiiio 2'SaoA .oil «3W .. JiKc6'2 3X3^isi»^o ;iio>Aiv3 
v Qi2 A\.: -auiao 33 ocna eiili- fc&o ^Jva^ £» 
4^2o :^i»3 cuaola v o»2 0"" ! \l*x) .\,;<n.%.,o 

v ootAi. jo£i aw. ;^o3-aaV3 ;^xw ^; v cl*: 

2932 .00^3 ooo- «3<niis2o : J^cau^ ^2 2ja*.3 476 .liouo o!»»». kioxo joaAa „iao 

aa Ja-aia oj»\.o 0.W tOojia? &so Aaa J.oa'a 
•Aktti as J3i3^ cAaolo oi>ai . ocyjoo :oo<r mm 
dcT! ^s :Ja\» aaox ' '^v ^°* ^r 3 $^? ***^ 
♦ito© ;«'S.\, li^i.o ixi | Jocj -*?^i ;..V.'tjaoa ;«py 
}iAb»a!03 A.\a o\iuao ooer o\SaM :23oal ifli 
i*n'>,y &>*a :laoM lia» ?>\y> aoaic locra =>*9« 
2ii«-2 ,3-a •&!*- oi*a« ^A^ovaa Upai Xso 
\a.o wau^ ^- w0iau.& J^Axio : jeaAa *a*2i:> 
•.Uatooii JS*sa jaao.*. o£wa^ aaa» iooua 1 6via*.q"; 
acu cja-a l*«o I.WL^.j lavns. JsLa lis aaaa© 
>vA« ir?i> ^-^ ^»i*? waaio :aa«eo& lAaesod 
3,3^, I'-'M^a^aoi ^pa Upjaofi 5J a?io;2 aao • -as* 
ia^oas o& aaA> .Sail «a-.o 2a .Nla «,i^>Mo &?aap 
Ao*5o» ooi liaa ; , »y . Ti : lo-fcfa ^ic Ja^oioao 007 
•yaoa :"-\\,ctfi ^aJSa la^aa ^3*30 :• aoaxa «ojo«,i 

mS ^M :2ioaa3aaa 2aov» Jooib Jjjt aisao 
aafeoi yOO^a 2o<r «a~o 2xaia 2a*a Jasifc &is 
iJKoiAab .Vj? ;A3o :'ii-A ****"> **>? =i=>? *ox- 
t Ay\ 42o -.Jtoxa Jaaxa oia^oas ,*> ;A\\ oafio 

.(N, K. 224 ;^ )Mfp iicro .aie ;*# .a. jfeff ._-) <'t 

.(N. B. 084 ;i# ^ (*) .J? cub cr>-- &oxo jootpa -iso 474 -ba« 2a«w 2a>.i3 isai-o JiSlo : j&iS? ^A»a ixx'i 
:ej?adc l\\2 aAa paa? X.^y oci lis* ^^V 3 ..? 

^Viio .^lioaxiM? ^*»? r-*^ W*>** *4>? 
l4<v3'A\'» aa jd3i^3 Jjaai }A\m aoauxs (I J >oto 

job* : j»3^3 2s&io l*l»aap ,3mm :s*2:x.k. 2***2 aaa» 
^3-cr iocn Js*2 '. Jsooi jl^oaftto 2^oxo^aob oaf» 2o«r 
2*«^ Ijoiii ^o ji^x, jdi : ?V»y*y3 vm->sd 2a-a 
: oo<r y**«*5 <n^ oi Jscusaucro ctaocioiy. Job opoxs 
;«7iii; iio 2oc -.^iisap v oo->iap a^Ay Ifcasoa^o 
3?aV?<i ;AoiD jSki : aiiA- o£ae Xax. J&M 
fci»2,? liaS^ 2io>? ?3«ooi opfti ojjjsoLfl aap&ao 
JiXfiop 22^ojq> £9 j\.o 2ooi oSoiSop© :.oiaii. 
juae i^oafcJj laAas boas 2©oj 5^02 aa 2o<r 
isAa &px 2ruo j^abora -ax ofvni? ^iio i!a— 
CT^x-ol^ J&2 v <u2 wfei 2JKoS»ik3b --i-3^1 ^p iaJD o& 
A so : 2aaa erjiAa jo'*$ -*<&2o 2a 2 a 000) o\&& 
( V (3) ttfiajo») v oc»» N. 2~a» v «2 ( V ( "' 'oosjto ) Jsx-a 473 .230WB ffXi tXOOtO J0JOXD3 M *se Ao «ti3>? crisojbp fio^ v o<*3? :<^JO*?i3 ^p <^>o~? 
jui^o iJsoaoVjfS ovtSi -is-is? Jo&i aa ■;• aA9*.X£ 
;>Vao Ji~ iauoo ■:• a*o? Xaa ^p ;po- jaiJ^isjto Ia\9 
•:• ^a 00% ^p Ja>4 j£Lboxo Jflo'a Aaioo : AoL ^p £xb 
bAio Aaio :j£&pads, Aao ikioai i&l lS-~ aijbo 
ODooxb iocr ^3) aria- aJflb •:• vs*eoifl Jboiaaiiao 
.ou ^0003*43 Ja-'aa ;?m*A ^.io: «x5ao : ^Js\\,y 

jCDao?? o^>i* s»2o «??'? '•' J*~ ^A 30 «»>^0!oao 
ifcojao-ws *soa5 ^aA Ai io A.ao2o :3-S3 Sow* 
oUp oa^io :>o\Aj **3^.? OJ93A Jxous oNo^ 
laoaoAo cna-va ocr IlicrN JJkomOmSI J* 23 wiSoi 
2a o» ii*'ia ^p« i*U-"i ^e ^-.iuaap Ao :^.oacAo 
?JQ^^V^ i£Lao : crisajAsAo „ctoctuj2 X*aS 3313 
IJKoiaisila sJCpaia i^cr I v ai2 Jaixo on^a^o J»ata\o 
•:• 2nA A a\o 24*00 2boi3 ^10 A?o :;>.aioVa3o 
2^Aao Aooia : Wp oar ;^A }*»o jBLaia Jio 

JSjA? Jwoaa 230JO Jic? oop m J3^? is? J»^ 
^.o 1 " orass Jsaa-i3 ' 'Jo 01 »i>ot2o) : Jocr u&bfcj. 
Nocr ivoffi : jiaox jo oifsoaAi isoyto jior <r sXa 
Jap *cio**I *o!«£iia ••■J**3f JS*a Jo^ iiatao* labia 

.:3C1XD erX- ,xaxo joafi» „iso 473 Ai. oris* — *3 j-aa *^2 &&» £» jAi- ;ioao3 

~o>ro&2g o^lo &pa8 Aa Aoyjo xi&o : iAciiij 

g>l^,\ftt\p -OlX.^ <71^JBJO ; k \ttl^ Oat?? 233 iA» 

^» C? r \Ai.ftsjb) 2a4o-x4 •■ 2~*3 ^.?^>o *v? A\j 

.oAio w^2 iJsoao oau.b 2».nVAo : ;^soa 2bJM 
j-fanS o-Xfkio :Tjpi >«o»S JJsoa* «3<7t*? fiiisiJssp 
yjjoaaa 2*b*is> aa ( 2*S» .ooAaA ioer "six^a ocr 
locr oeru ojsJsoa* IfotevAp :O01 2's-ki. » o»fVi 
2-3ol*j &3aaiP Ai.? l^ooNas iaa : gT^. n ft * vna,i 
'A ii*-iisisi ^i*.b ojxfli >flixDO 2ocr llVaop iworosia 
xaSx i4= jZasiS? : 2ib« Jsba ^p 2*3*3 Jooii 2aa* 
^CTioatx-bs lillx ^A^xisap A? 2ai 2aa* •;• 2ia» A?A 
2*2 2ia • m oto3qau ^iaa iucw polsao A? ?A>t> 2*V. 
2i>oi.» 23^3 Aoco :$*sp? JsaJb A £2 ^Ax2 «b>» 
*.ia ^ap 2ai2 2oo)b Jai? oj&Aao ■:• <£ bao«2:> ^Socr? 

;Aso ^s Jt&? AAao iooj* &*ls 201^9 :2*i2 
iiiaoa £fe :*A*A *Ata3 ^ ^| ? &A» Aacn 
,iflV,2a o2 *_*»23 <A •: ASaofisss £ ZsAoa laii 

U| to^x- .\i2o bjo2o .said ftfcoo&i il^lz Aa2o 
AAa :2jaAo£ i-a Z-aofl -V*^ As uiJK0t ^pou. 
23-Js3 2aacr jer • ■ Jau*l3 £08 <na -aiotaoa ^oa\ 1 r 471 -laerucB oiJS« t?bxo AMa -i» .'oo-ja \x? :=ao^» rt* 3 *^ *«£>•?? ^xaa 

: ..oicosa » L^ , i<v\ ^vaoo je>ail^.c=2 *voo 
■ 2-io-A,? lSo\ao o^\aN2,a 

A OaXtO <*V?? ?*AVft OfttJiu ^iSD? iiiJJ 

^Lsia -i?o :j£i a*, ^p Job) abJsala Jaa iaoioa 
opoas fax? Jaia ojJ*^ ••' ^oronA* ^ao Xa& *>?"i*o 
iiusiakSs Iaa«A cn3?3o ;*n\i\ tA&io :{uao\3 
&0^ ^i.O -.Xfih .\aa $> ioc- aXfcJa £a tfacu. 
*r*^? J*? &?* *ooo| ^aa^ -oro'ajA Joe jov 
^0 Xa^2 op?o £of£ ^axii :<tjjj« -isxio U»oi 
:>iiisx: ffao? ISA- ^5?? 1 »? J ? 2 ?°V» *&so\ 
^93 7i>J ^oaA Jocfi <i^0a ooi ;.so»^ «ni\j3 
JjJb op XBadMo :J*je*a wOiosA cjfc» dobts 1*~ 
^JUa laooaa £a© £a> :a»2 2*ai ^> *AA» 

-. -orasii 40Li» oj^ 007 Jsupia J*x\3? j3oX 
-kia tfa &afc fp^ 3^ £& yfcf a^ib^l 
£> 2a>aa< v oaucu l\«3 jiap : £a& saB ops&i 
cr.soi.^xv^o :^i!5 ^ap la*^ aa\,p la a laaaac j£|fe? 


.-oraoJ? jSoai -aao 470 i»ao ixooi :^*ii-*op & o'er? Jaolo :l<&» -~-i 
ioo« cTsixsi -b^'ij-ls? : M a\ao\ar -&a>3 <&?? ****?? 

<sAoX3 : 23oiJS5 llaLi Jjlojo «ai~ £L»a» -io-V 
: op &toV 4ooo )uo ftVn J*is &a Ibaj : &ti>ti 

ft**. ^*Awio v fl\fr> op? : Jaa? ais i-ii-a -?aOV* 
-aio Ji^oi craiLo Aim :«£.: iao .\oacro .fo»\ 

X-i liaer :2i-bi A* ^Jia U*i ^a\jo <^i? :pa '-xel 
&So*ao &fl*\lw ^2* X&ap . Soften 2*xo JojSi 
lataad -oaa ^atttio : ^ov's^la ^c^NSAo : &*'aax 
v oax!v3 luiab ^"ift^, :.*aA ^aolie :1&» aa aifl * 469 —ojiols Aoaa «»» 

o n , s £ai Vniift^s jjia? Ay*? - v o\\y^ ^3: 

.-7) Jc&i Na\. &u»ii ;Ao.Sjb :^?f:bia ^A;jnu> 
lo-Sl? :t±~ '^aa.cnbo Jii.it> r^i? <v?°*» <^i ^,? ^m 
iix-I io<r £o - v iA\jc £& as Jocro -ail W ;Aap 
^9 Jal iseA rAi. ^ap „c-oX-l;> ocr .a- Ai ijii-ia 
X*aa ji-at <sp af»33 ftVjsj ©or »a oat :j3ia «m*a 
jo.\ A aa wai^.: :saA iouiB iAo.Sa ^p :a*oa 
tdi A: .liw laao JojSi ;}•©] ..aioi^a „cr aao2 
:ojMaiOD 2*33© '-<nuaa icAi „cioX.2 rjxiia Jooi aa 
:£jUbo4» aaapo .oiJSoxila 2aaoa Ji* :oji*iyh ;«wo 
aa .ai.jsxal A a%\cA :2i&~ox3a <^i :2fr.oa*^3 oi 
.o^a^a <nA»a o-iXS ou. : 2soju. A ou^aa *otoik*2 
„<ra_3iA Jia : iaaooa ioaaa : Jo-*i x\ ojS ocr 
2ia*2 .^$2 \i-? w^oaoa ^Jo -tjqso A? J-sa ^i^L. 
aaoaao -c;*ato : Ji^,b px o-iVla jisaJSJa iA 

. . . J32 JU. : yAV 3 X»JK -Acoa u a»3 &&X&*. 

^Si .\aA :&u»ii \s»»-i\ tAx 

la^aoV .i«*iaaa\,iop oAaa I'a*flLo V»xt 2 A :-a*aao 


.wffDOJS AttM -i» 468 


:bao; £ iAb ?aAa cA :&» ;<t£A xA, **£&> 
*AoicA ^xo Li ;crS: »\A- .:?o» ^.?tii jsi? A: 

a-\ p& lot .&iia ;oo- p aa. &i» Jo£i o;ue >1*&I? 
:^loun^ oi+ox ixDXio :&3 aSjfiso ^a^s ;Ao*o 

iotas iA ioff fit*; :v-»ifl &sa i» ^o £.i»U \ 

oar :«wcL3a-a ^.35 mu ;..,tv> ^.s: ffUJsa 
-iy^*a \a \i ^i ^o-oiiwa 
: v islao? ;ikoaaM ^^p : w jlfty ^3 ^ aacaux 
iA. A . t j . \Wio ^couo ? aa^o. bks iA joci 'A 

^*»4r *£*■»? 50?* Off? OJj -ir<u.Sa ^a-oro 

CPO^A alp\ ilk? ^ ,. Wwt > OCT OOT ; ^iyi.Sfcg 

i^'aouao v oaa~Jsrj :^u. <-Jto*a» ^i ^3 v oaA .Jo&ia 
>*&AV A»? ^aou Ao :^\,,t^ yiAaaa ?V-'t 
JK03 <Ase iffO* ;off afffOX*2a :i*3cr o^ r \Y\ .ff^o 
^a ^oeifca^a .$j ^o jAJ j£i, ^ Js*^ap : ;^i 
A ..jAo^a ^a ytoaa aXjSj ^ifiriaS V^tt : Iia«a 
I a*ii ^pfio *> al*AsJ ^£&j> -ai&a ,Ao7 i^c) 
i e; : ^a^jc ocr J&U aaa ,*aaoia ^Acr A32 : r? o» 467 .aOlbOl? Ao33 A* 

A.32 :b»i, A :a*^ A :Ai^a "A :a-»? JO^S 
oi^NoxA 2a^ jA? ;n*ap aA o<r .cAi* el Ai ase 

13^? I» <^2 A* .aito £ t*M^ °-^ : ** : ^» ^ 
_aa .oaA aaiL liao? ocr il2 : 2xi2 Aa °£ vP? 3 ^? 
:^j ^iotiii? ZiisNose ^A^cL ^oil ,Acr . v ocA J«sp 

&m A^*? -l^jaos 2*>fc c&a? li^A «!•*■? 3"*° 

.l>»*is . *.oiJUa»» l3\, 22(A» h^-Js.2 ,?o*As 
tx>. v oaXiJax»? tsloi^? :J*2 *»!& ^? Av» 
loj&aeo ii- . isojatuppo V *A*A : v oa^o» Aaoo 

^p ^.VgV-fr-y ; ■*-?*:> kA: 2«*xs»a .a'iue :^ui3 
30A7 ^ttJKEib Aw : v oou»iJ3 <AAaaxA .oaao- 

ArO<OT ZAaJS .^aflUJSl? ?oAj J3?f ;^OU0.9f3 

loAi JsaAl iAoNa Ti*iM v 2s :6^^.2 2?o? v <x*;Aa> 
A JJ2 IsAa o2 :jAflJsao ?oAa isasa oi :2aau „oi 

„<ro*-2 aA^ euoo- i^jA^o.S ^ ,jo»cf»o .^ii. «dl aA^ 
<Ju^»2? :a~oa A? 2»a Ails ^ v a»2 ^ojsox >32 
jsoc; :2«aaJSap 2iae7 ^* ^ k < u J9 b ?? -J^V ^,?A* Tuaao 
>-2i*a? cA :«m*3^j ZAap ioAA 2»2 JaAia aA oA 
oixA Io£2 aA "=A aai .cA low **2 A 2*suo 2ao2 
:a»}*a wAsuo ai: ^a v 2 .J.'.At 'So zlS^Xil fp locro .W0T9OJ3 1 Ao33 w 3M 466 ^3c«» iA cuow .jiaxb craooii ^ap «42 -wal'soXa oar 
^Aor :.3M3 uoraiaJiads 2i~Sad ^o ot&s&gs ^ 

4&3 ^? Jsoi -ou2o? iJKpi^Jsaaa op ^k x^"* 1 * ^*^»? 

ousp? iKOU :iwoajoa &Wii jdl 2a£1i:i ^o 2a?&&» 

l^oSirJao \aisjBu :&£&£ orfccuji £» :( V'' 'ZxAoa) 

&2 :fc? ? ? 2ac <^2 ;«- iS ojS ?oAa 2ocr & :2iaaX3 
.OT&p^'asu 2oio ^crcuuip 2aoioA .32 

:ial, :2£Uxa -isaiiiso \>a 2o<77 A :Jo^2? oi>>^ 
:iJSk.aoaa ^.2 : s«\ ^i~ -2~Sa£» jai, mo i-ioo 
&tao^ Jj\i ^ao; luo ,^L» ^\»30 op- .^jao £i 
v «u2 r iis SiAS* jAaib «pi -pi 2 ,tt itt3 :2,3or <^2:> 
i-aio JmnViii v oo^>? v <xao7 s uffiu J*aYi 2a%£)<l3 
ojika y» «»c^2 2*isA ;»«3<S? :2*»>a .^s-isojp 
*Ao .isoioup 1^2 :aLQ>aa £ '■!***? ^>& <so .qpS 
Si :2o£i TL-iioo jiua a-\ ©S .£3»opo &'$ : Vi 

.JN . . . 3 (') 466 —oraoJa &eoa -iso ;^ou3bjaa .oojli^. jo>\ j.srvria ^.a N\,y .^3 jia^sa 
jAattia w epe :o.Va: v ooi,'iS^3 Zi»?? Je& : oipb 
oucctl A v oc3Joai aA ;x<A— ax> .oaad ^o&x&ia 
:eCWa» .oopla ^pa paop 007 001 : I'iroa .ow\n 

:ojiap? ^T^r .W 3 s ?* \ooAa JxilinS A* &!«& 
iio? J*A*o i~*o :<»\^? iAA iao ^oioao ao«y»ia 
aA^ fl'.NftiuMs >2opi AtLue lisoa^so ;isa£Scki3 
?iaaafe ^ jo> :^aa }*itao£ *aiofc*la °J*r° v ^»? 
X-2 isoen $&.'^ iaAa "A a :. XoouaaA _«^0a laAa 
.^otoikBoda JaAoS X<A A*~ >32 A: : j 

NtAb : Aiaa ;xo,^abo £a£lai«a ££3 aAs Acxao 

;.\i«\. Uiaa J*i-S cnAaa : iisoa. A Jiaf iA 
laor iA -01 i--»J? .-oioAjoA A20 Xcu.W30 
}«&i? oleosa Aw jdl jiloxaa : Jruoso Xo.'Aojo 
■no- ? 00? aA oer ;i\,ft> .:sA-s» -*•*.?* A- a iSa 
AAi ^jsi ^ap ..oriAaoxa ,!a«o : **soai» v a£>*^3 
^■■ftrta :^J io" 1 ? JA«2 }ifiaada *iaocu .3: v iiy ocn oer <^2y : ^ y«:w rV"l^ v bcrA lamaa : fflw*^- 

Ji*i-3 el .2oD23 il-a -O-oJLi? 4?**^ *><T 2S03U.3 

.^ojbsor £9 2a.'3~i Ixi:? oi :^S Joo; .ftvSiAofliy 

:«,fc<uu3-o i^»\jc*» : ,-a2 r Jko,> **%»? *A. ,?? 
• &Oi3 ojAa3 otti$4>2 .\>^!> t \ :^1m ^oos 2x^3 1X-0 
li-'iis 2»o3 ^0? :: ?^ y P^V7 H 2?of? ojiap 32s 

M 07302p ^aoBUaJai "Aooi M 3M A\»3 IjoAboX 
.0^0 2&y -axd stoAn'U.yi^.tnaQa 2*3A3 
^3 ^oJMi : v kv-3*30 tJS^aa ^i~ ^4*2 23 OtM 
«2ii^3 ;»,0CL\\3O i^033 &3>»3 v 0^*-V 2?303 

;'i*du ?23or 5^2? 2X33a 33fM&$ A a quo IacAv? 
2a2 .2&03 oi&Asao ^oioii 2£a*3oi3 :-l«o iA J$ 
iiao? jdi Aas zloiili ^0 2iao *-©{r A^» Ipai ^3 
:Ji fis*2 . isoaAfjj IIo33 Z\3cro» *io , x^a^o 2ooi& 
&O&0 .OTUU3 ;\ojiAao \> lo<r hOiJsoi Aa &*2 
^339 o^j? Jor ::».ocu\. o>.\*2 lii&a. Oj5k33 3-1 
;oa, ^2 iA. 4l .(V'^fro) 2ooi 3\» oi*3jA 

.fc»t»0 C 1 ) 463 .«OJ3«23 &oaa -aac : .o^oia yak, J-lasea opo-? 2*325 ^o>o :^m ^ua» 
a^ «#) ;n^r> .^Js©***? ^ a^ >& £? Unos^o 

2fcO&39*cn3 ^!oo =*?.?*> Jfc^S*. i~=>92a? = r?*M> 

. ,-v.^-. 2Asav£l\so ^aasoo ^oii ^iii? ^3 ^\JQ 
Ja 2'i*33 2au&o :aaubo\x» -a-2a $i»=tt r-*"???,? 
Joa/a :Jws ^Llffi ? 2ao fej :2ij Jl *-2^2 :^VP° 
jajoo .2ooj Laoa 2» ^2 ".ci*.©***^ \=*a«A 2*5o"ao 
,oi :2a ass eta— a -croilaoiA 2*2 JOixao aa : ff ; ftiVi 
to c ><iso x-i^o 2^ c s ? :£^ox£J& *oai ^i» 
41a agfefc? :*aaa.o it^-Aop v 2o .33*. ^Jki-aAa inaap 
2"aJ»JJ» s32 ^a .SaSsa . r 'idXf 2^al'ou» 2^2 ^at) 
2^A»a cjjSo-aiLa : Jc^ia waaa cr^o-ri\3 Ai. 
:^*»>a if-^a? J|o .«,fco*ciA Naasa iLi :2iaa.rao 
isaap aoVo :2i3al'o^o 2-.A 2a£da 2aor 001 v32a 1$©3 
^dLaaV £>a 2^al2> aA. 2l2 42 .<£ t£4W 
2^aflucx32-So Js*atf jcooa-V °5^ a ^"M 3 : baJsajt 
v oeA 2*2 2<wao aa -.J SoS 2la >i <a >\ 23 <AiaisXa2a 
^oaAso 2'i.oji 16 iff ^] ^2 ijSfi jfi J~*»? 

.2*1. Jtoo3 Aaaaoa 

' .' " 


.-oraoia Aeaa «i» 462 ^♦i^so ? v oia? Ua:a pio Joj^j 057 iiw ^V=°° -\ ?&? 
Ai.a*> AaoiAa v ocn*iv;? A*:? ,©0^0 :oi3sx 
JaAex ^wai Ao ^oorisaiuao v benAi» ^io-o . /V..reo 

*Aor r^ocusoiXa £&oa-*AA v Q3orai A«ao7 A 

v ocA &A ->fi>*3 f>\ , o i3 ^o-aiaol^ ?yrnyw ^.a-afc ad 
jOoaojicutD? Ayx) :oA^> Ai ^o&o^a lianas iA 
.aAutttaA .xAa >vo3 ^wduasa •aaje \a \Vyi ^ah 
yoovi^l ^abwaa Zax-oZs? ,AJ v ooAa ^a Js*ii»ia 

Jfc^t? &4«*°l? ?x>. :;^ov»*tro jioS^oso lisoaAso 
*£; aaaoo **i «gix» lidoja Ak*» .^2 &-^L 
•-^ocfj,^ ffal fc^b ^A-A 4i ^sao^ ^iai^aa 
loa\ Ao :^a»v Jfcbafcio &ia_2 ^LiSaaa V S..A* 
A* A ^1 £g :$fcox*aJ& ffauaiia A A acxAa 

.is»; a{Fi» ^a..yv»a 
:<s*i"5-:a Jdaio &ibpO 2a*xa ^sa ^.a J*Jol \v 
:o'ixj aoo Aio v asA iA, ^2 .*A V\- ., ^rt> Zoo- 'A 
■ v oiai lidor ^ JSls oo-aZ o>&J Xx. ^^ Jooi A 
^Aor ^ojiaa A* ^^3,?S A £ &>*2 :o3aa oA v ?.o •V C) 461 —a?ioi? £«=>? -i>» 

(Aid i0U3kd 1*^? ^2 iSi Ua<7T .2'3u0M J*Am 
^b-jcua &2 :>— „itco ^iixatap 2~caa cA ^oJsms 

-iia :2asi*3Jt jklAat \=lBoA X*2*.*i» .060001 sAo 

v,«« * • T * ' ' ' ' ' ' ■ * ' ■ v^ » ■" ' 

.2^0*030! v OC7p^ ^0 

Js^s-iy tiw^iisl ^Jko-jcs*. : JkM A*aor ^39 Xaa 
Ipoiox 1-U.aao jn. v oojia Ai»? :1aot jiais ^ 

:iii J4,?3 jd-soVbu? law oAa*> lalaa woio&so^ 

: jG*io:>2Js ,Jp ^3 liiaoi :iii«2 2a£X ^9 twos? ^ui 
2^soa Cuba i*\. *»>« t?> .}+tx\jB3 +o<r ^oioi-2? 2Li 

^V?9 : V- k * ot * &M ^^ ^>? r? *?^? :Jiff1 ***?* 

4&t» .je>xi oOs ji*4 2*2 ^> £ ? 2L2 ;i\\o* 

JA»» lL»£t>A &^aajLao »«ro : 2j5 2*xa:>ock iA 
^oA-A 3 i.vVii io&ls r.Ssii 001 J42a aivfeo .^oiax'i 

: IXJti ii<r? „ff:oi.b *>***,? ^-"s? *» ffcj <*.? ^° 
2aaSax 2o«r \m :oui^ Ansa v ocn;so\^A~ <^.:o 

-.Jaaaoi- «*•? .^ni" t«£M : )^ u ^a*? t^j &i, -°J**?5 
JO.\ :. oV^isJS aoJS iA »32 . t >uo>i A*2 oao-o 
<^ao .«iao oAySi :^afe5x^o &V>*< \&o .. oscwJK .wOpeto &aay «ias 460 >oA. cu^*J A? :iuo> 2*»aii Jao? .yOep *?»**»? 
Asa A $Aso ;o£i? ^so <^j :&c.ai) iAoao Jo£j 
Ai, :^a\. JscA ^oii. aa lici ., isoais iiA. „o-<Ai. 
. iaJvjCD.N £»iA*-ia : laaikxap ;iAjb» }iao aa As 
^ioi\? i»? JO*io\jCDA Js\, aa JerAis foosiaaaaa 

:LSaaxaS: jAoaa ^isxscutis aao • feJe tx*ai> uXaA 

v isaiiA :^w. A? >o3y^\3o ^?«s lis ?S.;,i 

>»>*V > CAM :4aa« »a»\3 ii jocAa^ *i3o\. ^co 

<X33JQ>3 ,A-i ,«\mu3 ^.-50 lA? 33J0 iA^ AsA 

: v caSoM jiaiavcr? 23-iia ^oi/3 : v barXA,*3ka 
AAas :. oa\£ .aoiAsaiaWro :. oaoAii .bo^ono 
ftvia*opM v &i(T!3 iA, jiyai . ^rt i \n..^ £a 
&i : ^.33 ^.<u33 ias Joe "A : JfJAjL . oaaai? ^a. a* 
yoevk-i? ^ai*o° : v??' a * 1 ^"^J ^•suMoa j£ .JttlAUwB (') 469 * • ,V' ' - • * ' 13 :c7i^^ii J£U£ 2i3\ 2o«* & (V; JopjAi -Ooo3jo 
(V 'oviio) ^13« ;ooii> iasjsii & J3i .2ao%> 6^x2, £ 
&oa ol oidw Xaa Xax ;octu jdi £ . ^>fcfr ^^Aad 

yOJOtoi &^oa2s» joaap £o : }*■)>*> 3 2»03\a£& 

.&b*<jo jtai\i Jtil o2 :2iop oois Vj^^ oI : ^"^ 

i-3?oo 4'iao ^2 l.S'2 : saap Jois tuttisis* Oko 

^Asitoo ooc *A sjxaob ^<tu? 2» :2iyiaaaae ?*';'* ^ 

.2»lfl Jao 2*o» *,<A> iaorof© J*>fl<& oapia •^ *& *?*?*& : £*3? tf?«V ^^? £» 

.x>&j>a0 2iao^ 
&£ : j.'n.Vna 2afci jj i» iA jiaritedi 

:2ia& 2aA» 23-2 NaS :locn tApisao I»*3 \\, oo 

.2ocn -uijo laioa :^i3b 2i*^ ^»oj*iy2i :^3 j&'xJ 
3J«*oo 2»i-3 :o£k.? 23*0.? ^feuapa i^axa:* ear .#*v?c> .*£*■)« tVliol? &o» -i» 458 


:'AXO is.2? 2a»2 :^oxo3 £2 .Ixcoxao £o :>«-,l3 2i*i 

ska :2ao2fi isxa o2 : ^>a*a -'is Iiao- r *a v oocrj. 
: \oucA3 ;«sil2 aiA t .\-itt» v o.\*ocr *A ■. Ixaii 
'S vlfcaaja &> ba-V jsasp v oisi: ^ivo craAyino 
<Aao3 ]S :^ r <woScrA lisai. lis ^isofroue ooo- 
Jftjjk? >'\.a«jof>cr ^ap JtiA . a3ii jS •;• iii^aoa &o 
^:? ^0*0307 ^» a*. IxiaJeb J'yoisi Ao :ia»»3 
^ao ;\,bim»agra £?fca ,- v oo-j*i«i \A 9 ? J*>M^ 
:^j o.\*2 ai :^ois*2 t . M Mys ia*io :2stos \>n o-3 
i\.tuo':icF& ^ . Vi l iho v oocr^ A .;• Iscus oaool ol 
^o ^ooa v oou-i A; :2i»a3 £ ? V ? a»W!> 

^-A ^3300 U>OU> ^30^ v OOOU ^ v eA^t).Si 

: aaekXDS 2i2jA oooi ^ub ,A-i JiA-I i,?i»? 
Cooaa Tbfl v 2 . v oc.Si30Si &?>? f^A v ©ooiio 

r ocrao i^a-ivk ^&33 *Acro .aia :kAs 3*2 :J*oi 

ojlja £9 zii £ .:-^3»i» i3>o (sic) jooho ^ob 
-im : ; > .. t . a» p ooJjoj: ^oojAi* 2iei> ^2 :li?^:> 

.^(o») <> .(N. B S'lM.? Kalsumf) (*) 457 --CT302? J^oai -i» 

^oojijiia ^oJm; ^uai & ,*? "- v <"2 o?o*.i v o«^ 

.iiA r >ii» ^^007 & ;v>ft>ftA v oisi: v v t \\o 

liSafoviS oiia 2»^i-? -wai-3^ o2 :©Ai &Lo»^ 

fry?**? h 3 -** wM \f°°^ ^° : ^? *4* vf^*?.? 1 

JaS .tttl33tt £ ■: ^M.ia obis : v oaA -iii-3 ,A-2o 
jjo a\Vi &i&~2 i^o^ ol IxoA .<A«^3 2so*a 
iii £ ^ir^f 1 ** ^a ai»\j laws dob £0 :2auoa 
r» >* *Va :lavJ3 ^ia ^f> o2 JifrJvfo ^0 oi 2x>'»rt ^se 
<vcu.f> -SaoaS ©i : '\ oV\Yyn\ .Ho*-* : Ratios 
cris.io? ^Lii-oXD ^a-oL.1 .2 lik JS2 : cr.SaA. iSiio 
2o£i? &» ZoLa«is? ^^ v ootnj. ; or&a*.? oi 
cnuoo^ 2ia*ip? «>» .\a ,-aai- oocio :2&op v op^a 
tv\ 1 &? :}A»?^s JJko^ ^xoiisao 0001 £0 .&» 
^9 >f t«v,^ ? ;iTTVTtto iijta oi 2^0?CJoA iOT^i? i*3 
^oojj £ vJSfcia 2©ojk Ifc*^ o£ ^? P„?» :J*>^* 
. juA laaoj iMufl 'jia ol ^a& if&*» oi latia 
Ji: : t.'tr) 2*&*3 r xi& v ooou laio tSs L^o 
;x<AAp J©«*> 2&£> ^ia 42 ?.Vorv> v 2o :2uaa3Q0 
lx'i4»b v oAlioi Jfcii. ^rfjSaaa :?yradao\o ?T»'ii*S 
v oAiio2 ^ifl v ooau 2xka 2>*ftopo *»2 Jocyi 

.(N. E. V^a^W? jii*^ comiutus?) {') 

.W0T3O2? &0B3 -iab 456 iv'JrP ^ oocru 1^> hy\i\ :i*V i el : J^oia^o 

oi : v oa)xaA -ia? ii-3 v omAi. y ftVim ol : ; .5 o\ v 
*i-3JS3 ^laoljsaoo rial? ^ooj^ ^*»\2 v? 00? * °?? <" ? 

Mao »ao*a Jao AXMoaoo ;xJt£> <-j-soi v oocu - Ji*33 

^3J&io ^tlffT"** OOOT ?»ltt.23Q }AVl l3038*S(l»3© 

o& «di tiAau-^i apises wot .31 ^3 ^1 .J33*e Jfcis 
^> yA^i? A-i Jauo Nb oi i»*a lis (f+)^fa$j» 
^afibo ^ jSfl •^oalfcS ^1, oiii }»&£ : \f °>k?? 
si ^Sa 33 v ooou &2 :Jfc3Jp ^e^fxdfta & :&>3 
^Viflin ^ooeu )A •:• Jttjf? lisi I.XX3 ^ocj**^! 
-Mi ^ iaA :2m^ o£ A*2? >ik»A l&So»A 
lit? .<nas3*.ai ^e *Aa -4^isai ovS 4y2? 2*33^ £« 
^fltja ;j,oja v oocnv £ Jo&I? Jus £&*» Jocu 

^p 3a\ :;JkCUJL*3 ^M&ftOCMS ?V*& ^SOttS ^Mb» 

el :^xxix» ^> ol :2xxt» ^p ail iS ■:■ ,\»3 4>°*3 
3_>^ fey** ai» a*a*o -ivm :2*.33.3 owa ^p a*. 
~i»i 3*2 £ fCU&biSa ol lioafib ^i?ac? Jil» 
oi ja.so »oio**2 & si :U33oJ3 ^i^o JiflNio 455 .-wio:? l^coi „iao 

**jkl -oer 2a« lays.3 :&le isxiS oSoa lit ;-.c\ju 
I'aa- ai- : ^s j^aaty ^2 - ?Ai k 3 £f2 oio 2*36^ 

jti2 *^2 v 2 (?v)2&£ Ilia 4: r ? 2iaoro (,) .^!nfe 
oooi :.oc& xjca^.3 2»*a isia ^ap oi 2ultj Ilia Jap 
^a v * •:• v ot^xB3 lyjajaao oi Ixaa yoaUtA^ Aju 
. v oo?\o iiaia? ^ ,Xboa> loci :«oroa*Ja ;.\,ti & 
aaao 3 .3A a o^ ^o^Ni : y ocr^oi»o- \\,y J-nSpa 
Xiao : lsj*a «ia I'boaoub .,.!&,. 0007 l^o 'Aa 

2o£i? law »*«3 \*°°ft ^ '-' J*=,? ,a P ^ v*? ** ft * rl 
£ :iso*a Xiao iso*e iio fotsaaao oi lx*xo ^aalo 
•S »ft#4$ 2&J &2 1 2*0*9? \i- Ao &\b \>. 
llaxap) Js*a ^xiytaa oi 2xlkbo 2^oao>&3 ^ia ^ooca 
r U v ooctjl 1^2 . fo.ywA ^A&? 2ao :(*<'>>«fc«flo oi 
v ooou 13^3 ;i'vaa o2 -.lisai-a (V ( '^aoaioaia) 
bcuo uiao Uxsxxjoo 2x1x0 I'aoa ^eo 2aaoi £0 ^L.3 
-X-^a :opoxo\3 jtMQub ^oop Sy2 ^? .2, .2sdmO *jjo 

Xoi +Sl±. Ol -033 M9 AcA .J»\i5 4J Wo 

v cuXJi3 ^V^S9 °?°T £ ■' }*» *ap v oaiouk :i\.ati 
; .~« x ,ao S :> ,A*: ^oo^a ^ooijKmXm ^p i:A a»Ay 
jS ;>> « tt>iS OJ^ ^ftnaVrt oocr Ai :o*»&k*: 

;'a?A 2'io^i liue yiao 2fxJ»uoo 2xl&0 v oocu 

.-crbol? £033 -iao 454 :;^^b oi .£-33 (?*?*> ^**° **?? ^** a 4?° 2*33ai3oo 

:^Ai- ai, v oibaia5 i^joq 2*utl fiuaS o2 23alb 
^i*a»2 ooo> •;• 233*1 ai, o2 :?oAa .oo£t&2 aii 1^2 
oooj :Jiv3A. ^ia v 6<Aa 2*»<&^3 t .y.1..p lao^ 
OLtoSp £? ?Y>A\ p 2jL? h^Jso : inow ^3^ 
fiA/ayp ^4^» oooj 2» ^oaab lioja .bo&a « jiiia 

-i=>,3 rr'^ i ^ i ^f*"° : v oer^ ^mU390 yOOIJSoS ^3U«3 

2i*3 2y> ? ojl3^ v Ai^i ail \al\ £ 2*\Ax ai^ ? 
A 23233 :2 u<aia o3»3*N2,3 ,A*2 liiA &2 :^axo!S 

2*3.33 2**^, ^i^ttX 2U33XWO jJUXti ^OOOfc (V • ) tf SU0U 
.^oer^aoaer!? 4^.2 v o(A»3 ^3^ oo<ro r^oa-.Si-aia iy23 

:3~ -5-3 **fc 2ooj* :^23 ;.S33. ioa ^007^3.3 3 
P )t»is^ ^5? ?»7 « »y op? ^-A^isaa v oo<?u? 
^jeio ^ ^3^3 ^4-£« ^aAio ^3 2330g& 
<Aa ^p :24ojb>23 2333J&23 r 33>kap:> :2uio 2'iai^ 
£ rii-olAa :la'3> v ocjjl» oapo .a-\033 2s^2 453 .*eraa29 lSoa'6 u u 

; yv>» 'Jao 2* op iSO^b 2?o/o»o 2i?J3a3 

2iaiXfco) ^a* jiai. Ilia v ooou :;oaac \a a>o 
v ocjA ^AV" v ooou oSa :&*aa liaxa ;^a.ii 
sji&iu»e push o'l fyo?o£i& $t jsi2 £ ■: lyiwowoj 
o: aisol ai- v 2 J^2 :^c* aLi, iaaa* :2sw3 ^ia ,» o2 
■■youiup iiS ^il v coivoa £0 .oifcis ;ai el vitw 
iyrwfo o Jxxb ^ oooi £ ffJ$fc e**»j o^« 
: :LVfl? 2i> ^ (tB«? :&a ^ 2** *-iso 
^p X.:'i*iyo :2xi ^p 2uuaX»o 2xjlH ^a&ttfcXft & 
lucuboo 1x1x0 2y~oa. v \nx ,00011 £o 2&U *&3 
^ao^ **2a ^i ^9 fe&ffcjl :xi2 ^ J^oaovaSo 

iTjua^a aofr ^> ^0 ^AssM lia^,a £^© #2, 
&ii ^ia v boo^ : £***& 2&otta£2 ^«2a 2x> A 
: v *n4i jiiaa ^ 3^2 .23<i£Uto3i ? 2»» 2^Ai. Xi, 

2?2xa 2aa.2 ^X 2iOp ^oaoft lS • p&xj ^ia 
£2 :2a f V 1 ? »»• *»& ^W? 2&b s iA3 f-i> o2 
lautt y ooou £ aou? ^0 oora pu-=>^ v °^ .-07302? l^oaS 493 £ tf :$ £> ski £ ,. jd A bxa ^ &V XS \ax 
,-• tbofl ^isio waaoi :>ixsocbo el b-xe -moiLi 
\*°& ^^.H° "■$»*>* Jaaaiiasflo Ixika ©oo>b ^Sui 

V?" ^* \*?*?° : **' a -^ r* 3 ? 30 r-^^o :J*flQ3 cucu.i 

: W*?» <J? ■*•»?* \**l ^!* =<4 ***? ** ^> 

V?****? J?*s? t* r?5? *W **!*? *««V *>«* 

^ \«*~M £? : vf «^ r*^ \f°°w &»i» ^vf °£ 

-cTvioiim^ 2a-j> ? ojl^U aoAa 2^1 ^oj :#£.> 

; . -n\v o lZ'iatt ^p v .ti3 ao v ooou £© ^ojS I^ie? 
«?* £ :&» &-*4 23ocu. ^ H aii ^ ,-. j^,^ 
2*aor :oar J»?j|? 2is*3 *?>*»? $.2 ^ .iL>kl piao 
\jU*» ai: ;ocni £, 2»o -nxa ^\ao £ 9A :^»i 

.OT^oA loer wOTO^S o'or 
.lis*?? 2'iorot oao\x 08 451 .-orsoia 1^033 u aas t*?V**2 ^a B^Jj&fe Jx* *-2 yjo .2isap acnl ioejfc 
:2*>ou2» jltftvyi yOOOfa, £ ^iao? ^en^ i?iisiA 
oi :i*i-,?o 2iLa ?Lvh ioAs !">».?? oj^-,3 2^2 &2, 
,2«'a*b .ootti & :2a»&cib 2a&» el :2io:>:»30 Ixa'ia 

;dsauo»crt ^ao ao^ ^oojjs^a t X»: :23fca ^A-sia ,A*i 
Jiao*?© 2i=> ?? >iaki* -J^W vf tt01 * ^ "•**?•*«? 

v oo>is*:? ^A*i 2~2 ^0 xii l^ 2fcco>4 &:> ?«bAa 
oyi. iyN aJc ju«So „cr<s*-2 i^o— la Jo-V,?.? pass 

^oi^i*? ^iso 2^2 ^oooj* 2*©YSoa? {ie^aAs £ 

^i» v ooou £ JojSls oj3«w J^_3s : v oo>Sa* ? als 
:li'x-:? ^O^sia J*»? vf °& r^. : ° : v oopiso» 2&? 
li^an? £\sa & . : . 2&b && o2 ^'mjS -i»2o 

2^«iaiS ^Aittso ^ouji 2l\S?o fcoi.23 &caxd^ 
£ ,-. 2^2 ^o *»2 ^23 2ioX v pa-2i £o : .S.2a-3^ 
2*fla3 ao> ? 2L2 v j £2. : feljfcj 9** tfj £> *** .-ojaois l^oai «b» 450 fiasco : <** *-^V° ^ "A * c ?= r -? *4=>? -*» 2*2, 

2»oi >S; : ^L. ^wbiao 5^t,?a0 wft^e : ^L. ^oaso 

.^SoOftjdi &ooi> *b»3 ^m^ q*o£oS ?Ax 

.*orbo23 3 ono Sl 3^ao5 ^i»3 c£*~? aa cjjy^p 

2-2 tA& v ooera £ ^oiJKao^ ^'ix ^ocu iS 
,»» :?aAa i-uij? 2aaVaS v 2 l^: :;i>oflS 2S*:>? 
oi <^in5i ,S2>? Jaa^o 2.\oIL*i:> Jf OJ>\ *Sj- 
&-3 *»oai £o .;'&a Jso «t^Aoo ;ocu £ -^-im^ 

yoooj* £ .;. Jrusii ^ Ja.ba oi litya £j : i^aVL, 

Ua^ocA ^naia :i>oijo> **afja & «oaAo :3oAs 

i *v> a>2:> ojfcoi*ai >oS«i £» :2a*b ^p iiuS 2^2 
-iauA .yi^Js.0 :2*lxap safe 2&b ^o jd2 ;pcni lS 
2ia^ !»;?*V>; 2fco3-\ orfcoi fc*23 oii j^I r » v 2 449 .uorsela Aocjd „i» ^aoii, js^JjtoiiJ — sua aa : Jj'aaaaao iaoaowccj 

T *T 4 * w ttm On. i *■ * f * ( t # 

,A*A ^3?ai. i\\^il <?ji»? :^NOCL.3»? &i5 *Ajojo 
sis v o(7iS sattiii :<rii!S 0pOX3 ^Ajac ^M&uojab 
■ouims Jil <K*a ^30 Jaa~'?? &jcio» 2a*ii cnasi J\ 

^0<K j.HV'oo : r 3i\.^ooo ^aois jo.\ leuis -^Ssi.isapo 
2a»*4>° : ^AuaSJsapo ^aoK jrejaiap qofc .^ijjsapo 
o-aoaax £2 ii'SJkcu? a.A o<r iv.vrt - r bis**ooo joJS 
low Jv r ^X30o .iwiisis* C713 3 l^oia Ut*.y ^e :l'L*Ja 

?nAm <^I? v ocrA^A :ysi\. -«uiii iviAA? v ©cuap? 
OTSJKaa* cA.,3 o?JS<A ^a Jtia aa .^aioisap criscA 

liis-i^po ika^frcpo criVS -a-iisao a> i-aio^o-'iM? 
<\jt£li xoA aa yOojxapa :J-wb»jpo cjlAa gij 
.Aft -ba^ io^i? Ixa'? J--3JI °J?-^V. *»«•=» i^oaxfca 
wiJSftob :o^i~a ^VA iaxi ^croaxJia iocrosoaa o<r 

ocr aaolao .ojj-so- ^p ?jaQi J^^i v"*? J-i**» 


■<* li'oao ^a) .Aym-i? (') 
.M0PO2? A co 3 ^iao 448 oiA locx* aa .a£ ^ ? oct* ? iisaaeaaio .2fca*,a 
i-i^b^a ij^ai. oJ^ab 2'aario 2£au ojXa ^vd 
2a op -ioiju. 2*a»ao 2*.'a*a» Jwiis . a^atta £V','i M 
l*o :2,?po> -ai 2*a)\a,o : Jjo*0? o^ka lia- si, 
:^ica ^s ^Sa J t <!Scua :^*aaoi aa 000; ^adju .bg-^^A 
^00 ! v «VkH ♦ ii *»?> J*?ujpo JcjSia ia-a iLi £>a 
2i*i ^00 !2»JsJ r ocr ;xoa.3« Isio 2a*ai 2Ao jj*2 
!^aai^ (<C>2fc©A2aa) ?!«£ Aeio ^a &»»&» 
! ^ai.NJBl ;•£&»> ^V^»o ?i&aia lain 2i*2 ^o 
:ooo- ^.aaai : wO^oiii-ojeaa ^ ..cro.-ifUY iA ca» 
^Agi 0|&»a,aisa- ow [aaa Jjiua :^v-i? ^joi 2ib& 
2^2o : v b<no;^a oacua 2»iy? aA loo- 2a2 Vooo- 
A-ai? ao.\ Jetr 2aau»o : v oo>Xa.3 or.ss^ iajsiao? 
:23*-» uoioucaala 2*.aii? lsx«:>o :2*oA- ^oioaaoaa 
^Ab- .oiaaxs 2oo! „crox,: iA« &1 \L -Aio 
^Ao> ^2bo ^oo^fiifl **ai» aa 0007 ^aaoi XtaoN 

.^ooi'&&£ ^2 aa ooer ^i^ 
la^li qftftt<A\ uoiosiso cocriuo :oT3£oa I^scxAo 
a^SiJSi "A? <^*2 :craa)oa. o\ ? erase 2/a*oa ^H«%«Ayji 
ejaaMa 2ooj ^suo :o£wa Jsaa. ^2 ^p lx.aa oiald 

.;.\iu^3 (') 447 .wopofe iSoa? -iao . oopa ofloAflj &3Q3 w.3-2 ^sp <a<n*o : 7'fVfft 

oifslj* <jAa i*A,o :23^ oji*3 g oA> A»? ^apo 
Agio :utraaooi.o jAi. Ai» ,?^p? 2**.o :2isi*fli 
^cto^.VOmO 2'ila \i* iiao :*cn<&:>axo 2x*3 A\, 

^croxii.3 <o^. 2*p?cno ^ap :dt*&ads a£s>JB a*ii 
:jB><Aoil ^-*_i aabls <ui 2*»s»3 icnkxao ai :2':>isJo 

: ;X0CU?«3 ? S .. V» A i*iyl 2.XOT ^soo -^Ki 

1 2ij3 2i*? a.op;3 : 007 233aa «i» A u oiflu^3^j>» 
A^» ,aa iso2 ^Aa; .— O-A &S 2a2 pio cr>230 
A*&o .23^^) cndb^ai 3.S-0 :cr.\(U03 2aaA3 jiua 
■n\s2 cutAio :^2iuau «,ia ^croioxo ooaj ,..*>'. h -> 

' >' 
Ja^c Ax ,.» «-a3 j; -ii.23 ' ' 'ivni 530*3 ^3 aa 

oi^S.Mo :oAk.3 au'ieuc 3: ioa tor&L&ias oi&03» 

&Aa 2x^3 b :oj.'s«isai.3 Wl Z\*\ Xo ^sp ov"a*aap 
*floi jJJ ai -.Silo low i-Jt&i oiasLaa jd2a iAh .wOT3023 &0» M 3£0 446 ikbaiasiss 2*j laop 32 senile ^»a **?*** 
lioYaooa o->ooci* . oo&aa "^aai. 3 -o!o?2^ Jsaa*k«>2a 
iicr ..cr<Ai* ^iv>3 j^oola :2oot y.of©**2 l^VViiff 
:«oieo*ail ^>S a»2o :o& Ai>2 2a-M :!*>»2 licrioa 
007 v ; :I'i=iV3 3i -3 «a» .*Ai- ail w ftw*a ii3«3 
:-V -orcL-a JaatkOwa :~oaa o£ <xA&t2 &xofiba 
w Si ^as 'SykSw loo- aiooa Jo; ;*.oa*\3 :2a or ^p 
33,3 .»a»iv w-s-Ja Vl^Ab crjtaiS qcriioo2 : . aia 
MliiAo ioi\Sj uOTO&OUO 3-a OlJSbSf 2a-Sp ^3 

o-JsaixA- . .tiVyb Jjia**2 wAxo .ao;. 2bo? aiidsa 
oJSoi^s 2a3Xo \i» Uais* tliso-ioo 2aaA»5a 2a»avS 
iaa.aaoa w aaai.a 2i.'ai» Iv^Q^S vSls J»ai* .2o£ia 
2obt liV a A.JKA j&aSoi li3o\ 32a <^2 :^a\xao2a 
rf^s £*•>».? 2*?~oA 2*3-2 odAio .;xco-\ y otrS 
2'ia^a JvtlnSo 2*bjaA ai-.: <AV^ : or .3-2 N*-fio 
&*2a 2&ao 1^-al^ ooi»o mtvA»«i fty2? 2aUao 
*-a cn\3o 2/5 ona Js»2a JvvnmS jtaiaio :o>a~o23 
213-2 crXuijaa ao.S oooi ^AV^rto ** :2*ofao2 
•2i*3o ;ia\ a JwAo : 2ia*a^o : v ocAa ?,f1.i/aN 
aisao :2j-3 &*2 JCxiiiJ 2«<f>i*n\o l\ao'jiA 32 
^oj\a iijcL JJLaixe ..eouii Aoo: 2Jl!^ji 
J-?oja "Aaeol^ ^»° 2 ? : >V I P.?^ : "*°' r *">*? 445 .worsoJ? £«o? -is* 

.lioiA»:> 2a Asia 2^i3 r o.\s2 jswaaia cnaia :iia 

2*3 ja .isoc jL^fcao oiftt&dS? frf (f^lior*) 

^0 i ne yo )L»o :oocr ^« oi^oi2a £o ^ao 
As*2ttjtt3 ojiajj ;n' . '\%\ aa .000) ,-jo»i3fraj otfeacnoa? 
.ioo; *©r©*«2 <™iV? foAV? 2i.co>o :}oci| ^is> 
:2oo) 3*33, 0130*90 tr,\Wi ?lC < W.'tt «-«W\ 3d 

»a .200) aov 2jJ ^spoaaooia ^f .Saa frVSySo 
2ia0o£o :Jow salso o^oeaCb loa^ia -woaia. 
sa .;?0) A^ *p <*xAi ii, (fOjLi) fe i e,aM9 
2aoa».0to :oo0j ^t-top 0js 0jo&i -au.'i? Jxo^o^, 
4^3? r o&a Sa&k 3* >oi aitta **2A» 0j*?u-o2a 
criaaa 0010 : ^ft^&ap© Zipi ^cjaisxso app 2^302 

^aiw^p £ ^s 0>sAi? jiaCLs? ko :2o9i 2*1 i\l*a 

>*5**4» oi>*. £*i jt>\ ; r o£a ^0> ska ^soo .;ocr 

\v ^m'&1 <OiN JSasaa :*aao.s -3-2? ilk^ais 0!&£b 

•2^o£oJ3jQ>423a m oiom Jix aaaio ^io> 


* * « -V" • m • '' 
•M0T3(MS 2-J<*3? -ISO 

-er ;aai- JiiLo (V ^oawaaij) «S2 jojk ^ae, 
*i*.V<i erjixboacj $2, .aio^S Jsoor o>.V2 £ .flia 
oiXNoi? :^abi 2'ia Jsfi .So? 3^ ,» ^AAu .Soc- 
ial op }oo! .•a*ai .ftuK.Vrw o?.\\m »jss cr.M-rj^o 
isia lit jnii &B* ft.iirivfY) .s^ioiA (sic) ^or 
. r ou«i3 &»*»> J^IaolS t .Vvn A*2ibi .-act? rjsutl 

J»f«o ^ *«&**? :ai >oxo ioo- wfi&:> Jaoiab £»2 
£9 xAp yAor : liap otisa&tbl Joo? ;<w» «Jxm» 
■ ooo- ^acox ^Ix-oaao iAjcwoo JUoia jui U*u) 
lx SmL aa :2o* aoifeo K oaiS^ 2a-ai aA, jim^ 
.ooo: ^awa v oer»\xsxu\^ ? :?!«*, J^i ^ v oopSL w 
*-jL»i oi^b 2fca* ^ ^oojftwX-b o^a £? lieuojo 
£W?o 2aaia £* ^ ao* 001 32 aa :2ooi Jlii 
&i ojaaojoaaa a*J^ 2?aia .lotr „«i» ^w'fcxAi 
v ocr^i-3X^ Jo&ia XAaoao ziooi Jjtpljse v bova2aa 
^is« 2*390 .locr joXso ;io*ai3 ^007 tttUkJjt l£a 
oe> &uaii &lxaia 2*ax i.berU&ia j£**Aa v ; 

lo^-Vl? oi&oaaa&s v oo& .a^ii»s«N t-i?o .^ocriAll 
v o<7ui^o:? v ons» .;ocr Y-jm .ioj\ : v ©c\<A? 3UO& ■ f^M a (') 443 .wOpol? A oafs «i» ^l.u :J.oo? Up <w3i=»? 3*?><»p Jsm-?? ^,? <huo 
Op? Jot :ar^v.aio? (V 1 ' '^abajJBsaia) ivxD iaisoo 
-iwccxi^A ;J^aiia "So JSoar oj»JS*2 saAs ^ vvir i ■auifl 
..\*;Ab y^xl oj\*:> ctjcxSoO^o : is*:i,ks lax Jo$ia 
op? : cniS?^? UaoA $p ii^'ii ^oati iA o& Jri4 

ii&i l9:? <^.i :^uiao jxaaa ouo&oais JJ*Aq>^ 
**oji»? .Ix- <oi3 oi>Wfca ;i-m<w Jooji 2'&L?3 
ordoda? jjcplaoAa ;,yu\ M N ji>3oxo JouxxS ;-'»\ 
lS? v 6er^i;,>. jlua>3 ^»i Op iA oil .}oo; Jocr 
Jov'ixSa : ;^\mW ii3oi\. op ia-.\jC3i3 ;boj .ailaoo 
jilag op x\ xiZi Vdotr r pcr ouxdafi? ;is\ \cbts 
oois oooi ^O03 ^iKaoud ^.wSao Jx'iab? :iocr A,x\ 
^oo7 ft*2a ;>,o>nio JfcoAoJ \\y -.Jsoer '.'^r^ «A 
: v bcr>js>ii iA -per ^X-A^S .oiAao Op v <icnAx 
«i i; ? U^oo .wboi ^'i ^cnAxb Zo-a'ai &oii^O 
<wU .<^a oooi ^-»~ivao yg>Ax )Jd ^ou li :£jckj 
Jiso-opa jiTtvrn :. borislois Cv-xA o , ocriswaxNi iA 
:ei^ oooi ^\Stp ^Ao>? ^otAoo vvxob^ Ji^doaio -oooi . onii ,,.Tiirt>-i,3 C) .wopela &©s5 „aao 442 iA.x.3 laot Joojji cjj i^oqi'inV oifcojiisiaaj 
:}o£i *.(Ab <Aanao lisaV^s ^pi^*? : -oiosoAs 

; 5 i" " 

,. o . ir> o :cr>.ci'ita lia'soa ooof w»^Vo ^oor aa 
tiaz Js^oafi laii? 3: £: :^sa* \aa jAa \a. 
&ij> <^ie .lotr \Aa *Aa «f&~ ;*..»aaS o^aaoiab 
^90 -JCpbis :x\a JKO^O ia^: is '^,? ??K> °J»*?*? 
ou»a e &*1 ;*nVii jl«a Jaaa o&oia Ii^jpyA orxea 
;xo.\i* ouaiaa* 3^3 £0 £2 ^a v ocr^ Jlis .ic&Ia 
^oi : JcjSia gyS.vu'yS v oa: \a\ I© I iJKoSgb £s3\, 
..oovicu<w&3 iUdL. ao. \a , ooia£*a ojuoa :\aa 
:2aA_ib »cj 2*~ .ocrisocAa crisaa-as 23oaa a*X -oa 
(? (,) oVAj3is) £0333 23low cpaxa ^\i 2a 3 01 a*. £2 
v o<nXa lag iVyy .yOOfisoaXsa crao-3 laoA cr^toVo 
^ 2aas3 ova r alk*\a? in\. i;o\so3 ? v : :Ja-3 5 
oja&x M 0iobtw'3 ^oaca a-\2a«ap . v ooa^o:a Zjxuouq 
W-*oo z^fr ison^3 opcu. ^«o\dop :2^o333 &Aj> 
abiydooo :230/DA 2a~© : &Ba» wjauo :.ecriu3 
V*vj2? enx-^oS a^j aa :2«wi -Jiotapo : iaooj* 
: oxuciiaD ia-aoia -op :oraaa Xo^ 2ao; a\... ^j £003 
.oy{sS.yin <ra»a Jaa* «sisxio jaaaA aoa-a 

f ▼ " 1 * • » Tit « ( ■ * 7 V « 

.•kfefcofc (') 441 .u.cao2a l^osa «aao L jcsoAoiia ^/*°<r vt&oa&a! aa A«o\Acco locr an. 
^2L ^lao0 ^ap ?i.Njs aA gi :crao»3o oraaoa 

:~oaaa ^ctumio u07<wi ^L. Jwa*. \y p w-aaJsia 
IouvjoS 2aeT3o .;ooi ^Ai .\ocr jl-ip oil ^*a* oaa 
U^olac ^9^3 2juj .ojS am. iS 2ia« la-; ;}A\i 
*ap& 2i^o2 JaA^p Jaua : ciaococla .o-3 iXoaJ-a 

&2 :;o<7! -Jasaisl JB>oSoi& ySop ?oAa ^a eA 
-o-oaoaJaa J_A* ^3 mS .\^a\ ,\2a Zoa ZocroaA A; 
aj-aaia Jaw «p) »32a crA Aa^a*,; ■ 'V^T? «^*»? 
2ooi ci!ai>ia j ^l^J t b v ocTAap JtnAofl iui. oera oor 5^2 
<rA X. ^ . 'V ,. Jxaoi : ?y>raafl» 3^2a? Jaot aaJ3oSA 

«Tfc«^-V> ^4» **•**»? -W ^ «*» -Joor »^* 
^J&JkI :oiS 2o(T .s.2 fotaap? 2xaiaa<J ,A\ r? JjUAjo 

4eoi 2-UJ 2xl'ae ; ,.o/ay .So^ ? &A\vi ^,3 \i 
2ai2a .ocjisa-oa 2a-.oaao laaaoa. *» aA a*. a~a 
aka ^0 ^ia ^odor :N*2iBis ;»n*.-n,„n al«> 2lra~ 
• juittti Jt au fl x a 2***a ^oo^aoai ooor : . oauaAoa* 
5tH °*T ° ocr ^ i0isao ^*^P t* *,a~ftit> 2~ico 
»>***?• : \«*i «***? J«bl ^f2? -iS»2 Aaa :o^3g 


.*<rh>ols &oa:> -aao 440 (T^oisoucr^ mOmO :«nwo ja>>\ ,?0V?»* :crJSo*.\\,\ .jobSo 
yjLSO .oiiau bcnio : *Ja\s(A jcujSIo .i&xb <*£>■«? 
IxaJaojVaaa t^lv^x ibA.o .oji^So.i Sbio iJia'SobA 
jAo *? ^?^^ *?^? $**?*? -o?oji*.a ^oojiaS 
u3 ;©o! -oa .0iM*a^ freWaa Aisba J»aA- : *-io 
&(oa oar? craq4- frutjLaoi Jocr oafibp ^\>fr aa ocr 

OJA*. >3\.. JU.3 j,>\, ^3 O CJ? Uo$±* • J*03X 

>a : ( ''';*.oiojai jXbb ^0 -croiai aafa3 f*?aB? 
v oiai ;ai toX.^ ^ivv ma? :ic>iSi? ji^ Ji-iS i*V 

CTpxti JoLl ^Xtsi 4s*iJt!sab ?»%tv> £s -? V *** 
&*Sai»» cio.\ l^kyn oi ;;JKft.Sly, law \art<Aa v «oi? 

:<*>>*-:> iisb*ba }Jkaiaa*cf ^Lb &?c\? cn*o*»aJs J3,?a2 

t**?eu ^acn? ^i :}~bao^ jlia* £9 ^sl nflttAis *i~ 
<bai3? ^j jUc£i < ""\ tf?«4? ^T 13 \;>\^? rV- 

-6>o ? imaitu) (*) ( .00 .»-iS .a .la»Z» ioAoI ijAivSa .litpxa .oil Jfl*' 


439 .vfflbal? £cda ..iao •.JiX^aat «aZJ ?"A»a ^otr\a as'do^o : ;.:..*yA 
:J-^xa £U fcio JgjSia (?<'>$$£) fe ia ^ 
£9o -ZLlia &o4ao -cniAifl ^cw3o «sV.aa 2&ot 
^Jjuxi •«oi ^g-* cr^cAa v ooi3o*.? j£^jj 
ojiso ^aaasJSfta <^i :-cro:u: ntt-ji yn\ ^ekiuuc^j 
:;ojS?3s o?fcoaiu»a 2a*fli Ja^, aA^ 007 .^oi.sUo 
*>i : Js^, laa^S v oc^ ;o«r \alao jiuoa ^0 «j§l 
;^«6\ap3 ^,aaa» v oousp -S^ba© yOioi :,-«• j£a „£i ? 
j&aa&S o£ aiu Jaojaa ^Vp ji&i :^oocrb ? &S.fr 
JsAsp er.\<u.? &s>ai» ;*.ofUai *»i'a?N J** ^'^ ^T ? 
\^i ^ \a^ v oeruais ;AAi fflj^o Jaafca* 
Jacia aakxjt jiuoa ^pa jicro .cr*sawsi*» ^jj iotr 
Ja^ap .ocraooiOa v «uo7 06 ©aaa aa :K>^a^ iaao 
cta» o>3o :^0>Ao $&, "si. ;L^o Jaoi> I'iflLsoo 
^ aaa : a»i aa iotr \ia : ^epJaoB Aftttip 
JjoS? :JaaoA jubia ^oaaaia ^'^oucd v <^: ,A\ 

.^ **? :i?oa ^.a oja .Socnoi* v ©o»so ^ucdIo v oo6 
: <^a ©ifc.oai*. ^ £© : jBaaas iaoasj, & v o<nwo 

bte*a a^«ap jaxai : ^iap; ^a»ai>a \^cr r^*"- 3 


* ■ . ..4* • m. . ' 438 


2aJ\ \^er? *Aa| . m\v\ e ^JOisMSO Joir u<noi«2a ixi 
iocr -.Jsao 2*3o\ . oai a?>.cuai*cr:> ;*xa ^spa 2i~oa 
isai. -iaia *£i :2a.ai ojuc^a ;-~ 2a.\* a-3 : 2axo 
<><ra <r^S iSl : r \nt>o oocr r xii- J-aJo 1^? 

• ioN^o ^ovaox-i? °ov ****** ^?°°^? 
£2a ^JKkhdde l>S±t Xocr a?js:*e 007 2&3*3 ^3 ai3 
<vau*.a. er.ScuiJy »>iAi -C»io :Iocr iVviM ^»*A 
oci ;*>Qicoa Jocr ocraab ^»aaa» as :;Sh3-i 2*bo<n.3 
2sNouA ;<>er ^Ai A-^ai, aio : iAoso lAoa liw 

2»3 &ib : :\.\-i aa o&a J^aa. ^ y&i \-\r\aS 
^i.Sao aa :2aaJta CAao fc*U.sfc taai ,3-oa lA ? 
J*.a*ai &ao*a :owa i-saa crjA^a-3 ^\cL»cb.» 
* f * \/& ? to-JS \\.vi :^3 ^L- £$»tka< -oj^a cr>>aua»cra 
afio ^o «a;ou3*ojt3 <4i : JC&aa 2i£ao3w \\,y* 
-triiala 2xpo\, -\\aoa ear 2aai : -orcAyb ***?^» 
^2 ■ (,j l itt.\ft < V j.S^i \mogtt? ioi ;.\ua :2ioa\a 
^aa i-Jtacrifl la*!? :^a.crJsJSo sllV>\ f 'A\i ;«*.N4o 
o"^a2>.a &ia :>.o?crjta ^ao :X»;\\vn cr Aap 4socr 2Zifi 
•■o'cra {r^obAiy i\!u3 ^0 ioo- -»<r: ^.a £ -i-aa 
-aa-io Jj*ao*opo J-AlrA &\ cnVa oi^as Xaftio 3Q0 ? (') 437 .wODOl? l^oafi uV0 \i, o i \S . 'n!t a \ ocr looi 4a: ^>or ^po .niseis? 
:2aaA3» ^.2 «waliap locr 2<w^e _ai :o'cfd orfeoJ^ 
&u?i» *A sumo? :2iojSi iiJAo? lii-is i^osouo £» 
:2ia &» &jg 4^ *£ 2cy .**&.*■ Jfl 2<S>a'i fcail 
; A?mY>) , otsai .oicuo :2aa aAiiso JLaJS &a£k» 
ydjSi? : f sate llsoS'i, ioro . v o£i ^sai. jaJk&kkjpa 
1~A* 2efo .^Serfisi ?twv-i tl>o :-»r^: 2a*sl3 
jisaaAi A.3CU0O :2*=li> v o<ruXap \\, 53>y-» jsoSofi 
♦Vauislo :>*o? Jv-a? 2Xa» ^ ioaa isocr? eri»a 
{Am? icrisiaucw . rtTAvt ^a. 2<*© .2o£i? 2as fiuoca 
£.2 J-aox ov-aox *A ^ .^a ^io ioo; 2*to3 
-OT«^2 X*x'ia> :ioc7i aaojL i*^ ooj .2*2 £» jlfc*.? 
o»i» 4*-*** £ a» :2oo; :Wj :A»o :&m lo<r 
Joojm -.,1a 2i» oor 2aai. ? ^oao? -ao* jSl, .jaw 
£2 .2o#2 -ojojU? J<r ago! & aa : ia-aA 2xia* 
^jss) :0rfcau2?o er&oo£J? (f<*>J$f^n) 2yy 
-,oioi-,2a <i*2 :2lb»oJK!0 2a» I V 'boooia wao -i^s 
ou. tSJ aA 2lao7 .axlivi t^? aiU ^o £2 2otf 
2lq ?S . y i 'y .ctxS JsA Js*2i*3 **■*?,? **<" :o ***?5 3 Vpoa 
Vi a— 2 ^Q^taa ^tiiA iooo :-oia J^o ai^a Xoo 
:&u t\ >tAjD° -eP032a ^aasfto "ad r< a*oro .-oo; 
.*OpOl? £flOS uX0 436 


2aaaoaa yoartkaiaaiaapo :?i^,Soaa ^xo i,\ njl ;, 3? 
0cpj» is.Jn.T^ cnfl?o\ js«A ti\%\ :;jk<xA» ? 

:2»ua» \i ^»aS\ \Wv ? «-»} ^>o? ^»o .2ooi 
?<r^.S2? w3: *» 2i2 A.Ji .cr.NA* \i. \vi ^BoxXo 
: j >.n « V ^ ?****? :i»^ «■*»•?? o'<r? -craSaal 
i*\ ni y£ .2uaa .Sa\* 'Si : «cr 2o#2 JvA. cS 
.jiaoda Uoa JSb^I AntAl 42 :«ci 2aa JsiA. jouaa* 

►» Jooto ciao^ 2e£i aai? :i»:? l^Aib <rjA» 
: ctjA^om ^j £3 .loom M Jooro -.;*..<* i 
.^o*3 2~oaA:» <ui :Jwai*3 2aai ioAa 2&oattaLa 

cr -Noui.V ****£ JLcaoi n? £ ? .23 s b 4-2 4©ii iwa 
Jfc«oa Ux^c^A ^su^ ^oj x r&to :2»a^» 007a 
tdgMk? 5^2 i-o-oL- \i, Act: iA Ujz<t .oviJtoi? 
&aa a- :3^xao -is -ix woro&aoa oaaoila 2oua 

•2^oau^a a^e 
iS?<ii. rS* i^jOw 2lora ffldOttCCiA \*aoi o.s; ai 
•^Mfcfcjo &\*a3 o^ wJJtai : Jioai Jocr .\\x>? 
&* U^i jLia :c7na Io£i feba~a *aai aA pai» 436 .wO?3023 &C03 2adaa:> isAs oojccA xi cJs*i»iao ojSaA craai.© 
Xa. : ^aKisjko \Afl Xcou? \*'> , p aiiJo .iiLaxX 

<A*2a lo^oiaa-cra &a "-4?.?« Patii? ?oAa £^.2i? 
^3JSp*3 :\A>'.aae ?&>aa?o acriss 30 :^a-aal i> «^2a-is- 
xa- aiis-Ma ;^!>: ;xoeLa«3 2i=u< ^» Jyaas iA 
}L3 or &ai^ 24si-A ^S ~?itou (sic) opts .7m\vt ,-k.I 
■ierXla gtJsokaaA Js..2a^A co >3.i3ai3 :2a*ai 
2JJj'.'^<rvi li'a-l^o :2aao iocj lisajo ^Aop X*aw as 
2x.a» aJ. laiby :&aaao liiaa iocr JL» **oj*>oa23 
iAa»2 $X ba Jaoia :.,c7oil\*a 2i*ai -aabla <uia ow 
.2Xoaaa Xa~*>2o <££>a.o *?*«?,? J»,a>* :oiJsodoAa# jSoL 

X*ao7 opao .2a. a 2a ;Xa» Jo<ro ildi&ao cra\S v-aao 

i< / " • -,,... . ,i «\ . . . , 

j&*b>c\oi :?^A ,?r *V** ^ ax? I-? 3 **-M :2iwa 
2a3 opoo&a jo^o .jooaoai^ jio73 Java era-soXx 
loan -pyO &*&9l lie* .l*JOa i-Soaoa ^aniaap : iXn\ri 
.or*xa.a 2LaX ^apo :«'ora <t^So> ^ao ia^A ia-a* Sap 
ixaia Jos; ja^iu :Jwui y^aX ioci wAoaaa Jopo 
Aiy*. ^VV'V ^ao 2x*a ^a ai .^cxsooo 2a*a tnaXa 
^a ^u ato -i iioicna isoaaa ; A . v sa 2*£>boa msJ&A 
-.ew^aoaa b\. ai Oojb plS aiuai ; ;>>oa\»3 »8» ,. r> .S\ r >i O 


P .-oHoZ? i^oai u & 434 ,?^ :^a2, ^ ^iaaj oi^ ^ ? ^oba^o 
^W *•* op . . *tj#0 44sai -.^oojiap ca>o 
W aAi ai fts*^ ai^oo sj^ttas ux3Jo ojJKoS aia 
fca*> ix*\ <v?o- ^i :2^ ^ tfo) ^«^ ? 
&V* ^ t* &*i *«j £ tfojiVpo .2oei 2a^' 

^p iA o^ .2ooj ;«u.sob v.oieaaA„«ftxs v o<rAi.b 
l£ij| 4\ £ ?C L^ 0,6,004,? $&$# j^ai 

i£i£ J^Atob oi^a<ba*» ? £ ? ^joi ^ ^ 

£«o :;ocr isi, Ism? «ojoii» ? J^^iiao i'ijV, £«aS 
.xao .loot fc^a l<$£ia &♦ ^ ^^ lA- UU-A 
a^ao :*A.o^a &feoa> ^o^a oraaxa 2ioas uAoa 

.^oV? W .(n„,„, Edm £^ ? ^ia^ ^".^ ,^^ A 433 


^ . . la? ad? l^oao laao J?ia ^»<m^ &**• £* 
;<C2? lii -ax* J*^* 3 **^ : « ? vf?°=^ ^*?? 

llaa li-os iaoi licA .kow jia ^ojAi-b o?**afl-ai 
jiof ? ojjA.\V>t : i :2*<iuOa»? ,001X0^? &aiLa 
fcoaJ^J ojo&l ^aaava -ft! \aa *-j* **? £»2 

^aia aa l^^wrpi «n?asS -ojoiioo sj^oa? 
Ala :&o£i w*»a« a-a a?N lift©? . . .007X0*4^3 
.£sbal .fa.fr? *?*?» 1*<><& J? ' **4 A* ffi^ 
oiaxa-o :2aasa auasio : <-?.};? 1fc? •^ a? a, ?° : 
jo .\ 2*cbaa£ . . opai- S^ oAooxXl,© sj^saa? 
4^3 ;*4 :2f£aaaaa lfcjaa^, ^ fll ^ J^aiuaa 
2j»-aa ^ocn^a 2iaf ojia 2©w las }->*.]£ sjioi 
oat a*s*o i^oior? ^oofJsa^s a*^ «pi ;i*a*> ■ ty\w» 

o^a-ola? ! yooiia loot auisao «S1 lacpVpo .££> 

Uo?<o ^ ji'aa* ^ . ■ v?** 3 ^ & "^ 
^.i :lia>o ?v\\ou. ^m \oop$i osaSa xaaU^awa 
ixaos |Xoaop ,ocjaaoAflA oxWo :2aas £» -aoa~ao 
^aaoo lioAl ? llaa sip ^ aa :li*a-as? lfco»aii 
2^3 liar v oaXaa ^J *^o> fclas .&ab »» 
:iaa .ociftotoj^ :«rX*Xa»3 lXx\ \*Ax la*ai .wOiaala l^oai „iao 432 ^p sqV? °^ "-J 3 ^? &>»':>*? }'w ? Sw 2'iai ^3 £im 

joe A\»-ii ^«1'A v <"^? £3 :*•?£) jiuxd a-\ 2»or 

dia -tr iA -cr 2bor .cr^as&*a r 3 .\A r NI , \ ,.. \ 
Jwca.5 uWo'solLaa £—? 2^j=» iaoi iiSL. .Jnooi 1^2 
JxLia jLo :asA o-Nio ou-i*2 ^iooo ottXtb ocai-ao 
Jwcju? J—^i £*? Ja 2jlpt : 2*asxa y oo-j^iX3 ?>i-*o 
fr*?SS :orrcriSi? l\> r n wAJtjj j&»*»ao ji.Tm £j3b ?w ? TK> 

^.a .eoj^ .ctt»B ft"?"N j^ja iflia ^o>i. :oiisa^ 
:JSo«7! crux: ff»pV.N g n c&a ^oenAb-a ^So* : }ti" . 'H\ 

2a*aa ' ' 'anajA -iSio :listu..n a3>io &.?YWari JQuSi 
..bcrJKn.\\,V y>n\,.yo tfiSo aa : ?«'Ati> JXa>»? 

»3>30 : <&~?? J$J&*» OodCSfluS ^3*. Jfcoaoa iaopo 

v o<r»\<A<. *-a .Jbaft ^ iaa*iao lieJLSfca 2aas$ 
v eopaJ^3 J-aai^o :eifc& oio yOcAo : xeLa, a»\ 431 * ■ V' ' ■ ■■ • * -3- 4*J :«t»mA«Vwrio xA oi^oalaa .^oxxawj? 
xA^looi Jxoxo -Bxao Axa Zoo- xsiissp acuAs ;o£: 
Ula erulVx eef :ojjJi30 wixa 007 41 Ui-i 
Jixxod? oiftsoAAabo '-Jxa»9 J? 01 M ^ 8 (V ( ' J hNajMpS ) 

lAl :Joo- Jxi? ^tOYv\ 30A3 ^<W r? °^ 
aia i&j&x, -3 -ereixoJsxio .op -sob gy apVvi 
*-Ix.4y :2ooi -*,?M voaaa Jk-oxA £A«:?? ;^s,o» 
*.i cri» 40 ojS aapJH aA, e& ^2 -jlxao o(u\S 
^xsx.? \\,y :^r?*> Ao ^&*2,6 ^-r»S? r-x-oxA? 
.x.ox- 0007 okx-xxI? xA ZAsoaosq .^.soaaAxA 2x2 
jXoilj-a -aX Aaax : wxixa 2xAA I*xo-o .«» 
JS*3S o&a> ixo A 007 &l oj~xxi liaor :jkooi JisJSj&ao 
Jooi ^oja .Xoer JS^Sy &V»? ***** ^?,? :2*ojio2 
isjxxi :» e*?aa? 2x*a liiiAa. X*2aJs* -01303 xA. to 

v ^3X3 OOI XA. {Off Bit) .-XifiO OUM dUmSfc 

o-.So^ low x*.: o-JSUtl? iikoA-ao trisax*!^ Ix^A 
iw»~ 2'iox JxlL v ooj3? : &i?,x»? lusox v ©e7&xA 
7vV**o 2x\> xx : Axjo xA, iocr xxjed .lotr aisivoi 
TXtOxs io o! ij-ao : 2x*xx< s ^o-.\ Ixw j j : opxX. xA 

.Xiiaxiao cr.scuxx. .aWii (') T 


—WaOia &osa ->» 430 o&jsasa? Ifcoa-O^o 0T&a/a*a ^*? :>.a*9»a^ A*. 
-croAao ^aa Jti: Jul? 2aa\^oA>3 2i>*i :ajplaaS -cr Jaa 
£o .;ocr l\so ;o6i? ;-ob »*?? fr3 :io(r ,«,!>&*> 

ooc ^a -troaoxB? fA»? vf^^'^f ^0°" fcaenS^ap 

i*k* ^aso .^m A aa ^aac oocr . oa^o}-* v oosaaiJa 
;ocr .afLca illa^aa^tifiopa cuua-A ipcno }eoi iaa 
oLio ;,-u*. aLia ; cjfiaas j^aai oudii ^so 007a r ? 
&I :a,a^ao aa -oiosjsj* ^sp ii-? J3oii &? : 2*a» 
Jocn ju.3 Ixils ^ocpaa-a iA ©or <^»f •*-*-*♦?" 
: yOaiis*xx± Xa. w&^so low pio iviw : oiJs*a»iis3 
1=4 k?°? J>*>«*$A<*M&° *A >-ool=k- ,2&3-a« .a-aa? 
v oaaAxS? ^.j :2c£i »» °& £?°MH1 ^V? iiioo 
■v. ;vVt-* Jaaaa :oi^cu2a>a &.OJU&S l^sa iA^ocr iyS 
. oSoaia 0001 uixit^aoa ili a xa n ao \x isoai 2*o.fioo 
2atSoaA lA*i lA A2a ^ .^oerXoso^a I'v^o^J 
'J W my Vs. fcooi ia^isxao •vla.NX laaaa :oiiNoa3*£>3a 
2aoaa a-~i*>2 ^ogfooA'vuaa 11,73 -.^oaao a\^s 429 .-cbol? lit oa b -iuo orio^i low ,?<n>M : I/aba :Aj>? 43U3 2*obaoS 
...no :cnJS<u&3 xieuVao (» Aso 1^3 : 2*crt Uc? 
iA ^kiA f^ayoci iio* o2 *y2ii- Sfl^ft? iocr 
orfcoSa 2fcoi3£ax 2a3-.:S o :*>ocr jLttJSs? ousc? >^— ( ? 
JisoCUiiCp? :?fVo> JspJi) £9 ao.S 2i.2 .fisoeri :~>\jjo 
fiyjiflk liter, ^3\* :ooff| ^uo» ^oau-- cj^ooXjiss 
iiOoJS? £&i ^oi ^Aw '43*1 yso? zlo&l? &?? iioa 

:2aajaa>V "l??* 3 J** 03 -** *>?«l i*»J4» 2a*. ioaa 
.oo^s liisojpao ordoUUCJS Ilia? &-x~ ^s bcA 
a&ooitf Oi-io mxli Jooj , 03J, 23-ao iSo :oi£su3^ob 
tr.Sis'i*? iaonaiaa ^isoisii \.cr3Jio :ensooao JjutoftO 

liwaia 53,3513 Ivauk? :*or£«S) i^ix ^,3 ^o^ad Vjo^iis 
£a*W? ^ai\ £*2, iso^fl ^ &} : JSuAS**!, iS 

^L. :2303»f &30CU3 cyj3N2o -.op 2oer &*2? &&ft? 
Ao !;^»s(K 2L»3> %2 :^=>«ap? ^ ^ii ^Ll jaS ©gi 
.2«#2? 2*ai2a £9? ^.2 :^L? £» r 3J*Jsjcx» yOioj 2ocn 
*J»>3m Ixuuoo &!Wb2bo 2»&^> iA ooi ixbibaflS 
.^Lsai'apo 2jxi2 ,je :)JjJB» jjsjo jicj 2*s3Jw 

3<L\-> jv^fiiflfls iabi ^.2 : fr,.?-n...t ojiao -ilis*? 

.*0T3O2» iVcob 428 Vkni ^luiu (V :l -iiii) ^oo» ? ^Ap ? i£& 
:Jooi (V ' 'oubja?) y&^i ^>JS3JS a« :^,? (V ' 'oicr) :Jooi 

( V ' 'j&aao) iS :*.?**? &»?jb (fO^tf^) c4 fe*J »a 

Of^ Jjcu OuU wis*, tsia? o: wOTOhI <NU» ol .iooi 

ia iowio aaaV^ l?w :Joci ubofuu ^W"> ^p ix-a 
& :j.trS:? "x\ JuSg ^90 iiS .{Socn Zl^Sp iS jtAa 
.;ocr JSiaioo crNvioibo^b :paao ii..\cu:> Jo<r 0130! 

joo^.Vl Joer insiuL :. sl'iSi.? &ua ♦***> i^*r? : 1*^»* 

: :s*l!^A« eri*« *ocr -n^iu ^M . 3 3 I <rissoo»3 Jocr 
Join aaski aas Vioer ;o3fta ifSoaa l*&x ^o-iiai 

^cro cri\3 JLla J^ofeo :oJf» «VA ** ao3; ? -oro^aJs 
<xA& ^!>3tattS -iaa^Jsioo Jap &i oi -Joao ojej lorn 

»aoJU3 ;*«Ni ^iaCLJo v ooh? :^Ji»6 Jaiii ^bo loo- 
aottaas ca&i ►» Jooi ^sopuk &3 :*wl*3ojai &.**> 
!^r>: &J33 :p^? f*.p3*tt» focr ;»« *a :cr >\ a iocr 
-.ipLJaao Jii- ^p ^a ol <Uoo) sid Jjoi, otia SS>v>-o (») («) 427 .mOTSOIs PU3 -3JO 

:o.\ivi? :*?i»> ^Ul> £> fi »9>jkj| !>-» J^o :23ffj3ox3 

\i (T<*)««l? e*&}s) i©*« ojaisi (? (a) &Si? 

xi£© # # * # # # ojaaoja ^ (^ 4 )jdL3&Jk2;?) 
!>, JO*a? :>ojS2? >4«»J? (^ (5) «^a?l) **J?«I»«» 

^3 :ooo- ,-3-iao -c:o\i-? v barxuM 2i*3a° J*J»!iJ?? 
.V^ii. ou? ^^3^X03 lao'i*. 2»o*J? *****=> &A\ 
:^\.iyo: "J-Afl ^90 2iu2 iA^ <r?^boao .0007 ,-aaJSS? *A 
2Jiaaa aS&k& ** &**& fi>°H> r» ,?«-^? <^ 
;*x>jcd:^ v e3ft.i3 .di &2 :oiiao? Z^-A °? tr r^» 
£9 : ? i.v\ 20J3 v 2 JJO» :c£ A . \> > ^)» 2 . ... T™ 
.0001 -aoiiao {s*2s ? \,H a£k*a oiJSeuori 
\i« av3Q-o <r*\~3 io&l loan -3x2 iA, Jiao) 

Ayv -°i^p 0001 v oL3JC3*..Si ;oj\-> i^,oa .„<nao2a Aoaa -aao 426 


.otrJsirA &l .bcj'liiS <sa.ao3a 0007 .01&1 Aosaa 

.2fcoiaa*0p 
2*£i\i\a? tr^aao ffifcoSgbo opoxb aA ?. < U'%i 
l~-a -JsaoJSjp jAirtyft cuaaSo*. \i.o :aisiM&&o isoo- 
«n\a^b : ? wti aA ;ocr la ox .Jsoir lA^ao 2aAi 
jo 2a— 3 aoXuaoa ear sftwJaadbs 200; ax- ouw>2 

. bop^aofio Juym jAxs :ootr ^ax cooo-jo 2aaap *ao 
o2 :aA ;^ca .0001 ^aabioo &*2x&3^m M oio-ka»a 
jj&ii ^p ^y?\\tti --t-aa-a' l^a &3fc ©2 :2laooA\ 
o2 r j'i'i'fiS *aiua 2ocr -asaio aA oj-bo .J007 lAa 
ot&oa2a lAa : tran-A jaAi o2 : j VMtfiaN jolVva 
V orisoaaaiA -crcAa* k \o<r lA\ >o» c*A*a cnu\ aJa 2o£ 2a 
miacroa. ^» :^xoaa ijJw aoajcoa is-iaja aA 2'a\»aA. 
2a.rmu.-i ^bisia 2aaio .JLMxaftooo iocrj aakoao aoAs 
A-00 iocr 90a. epasa >"A*-a ^p : <rjao a*^ja ^acA 
paUAao waa«l ?a> euaVipa ;^»aJs \ytti»n x\ JtAa 
;oei a-jol .aJoaXi A 2Laa -eroaoaaa ^2 :2ai loer 
;.\Si3 :tr .Soila a ;>n\-vt IsoAa. lii2a J& 2aoo3 aA 
v a*ai>o ,2ooi Ixoi l£ 2'i.^s Ai. v ouuaao\\.a Aoa. 
•-ei^p^aisa 2*>aaa ;»b«a laila ^oa^l 2.^2 -o> 
aA ouo .;po; *ois* £ )y»ii*aiS v otA*~a 2a-\jaa 425 .^oVaola &oaa -aso &i aaais -Aool Xao .wkS'ix »*4*aa :&-*j ^ijo 
£» loin v\op liaa, :ioci pib :».oS^3 JojSi *J>0 
.^o iiooi ^13* Jl£ Ji-x- 2^3 ^ae M oroLi ilaaco 
J&la :-eroJ*»:>:. &?**? * S **^ JS> **.? ^0°" *-CLd«j 
^so iia-ia :cjjU~3 Jsocr x-is ^»-? ^?~K> J»'*r^ 
:cua~ \a- -crKuV. J© dwaaS -ow .'ail co-oia i~io 
&J 2aiUa aA i^-aa .&*ax&>o jocuoiio «3& 3A 
^3- «^i 2a, as lao-a J^eo-aiao :2*ati2 ^ila .n~-? 
-iocr . 0J9A9 ^ZsoafJ -crosoaa :2«7a2 
laoaa &&» liojaa :Ip«» ii3oa \oot ^Aoa 
,js8 j /r'S ^o yVV.'.Tin ;*woue>I? a'ipoi' :©ooi ^ibJsap 
-i-iii J>.o-50o :oo<r v .\\A»Sfl Joj/aaS o^o^a lS— 
or*\aa .2ii2 ^p fcoc? 3?a 0iJSOJ»»o) &aua J-o'a ^aoa 
A ii aaa 'bivr „oioa.oa* .oo;V\\ isow 2*cu aofs 
oaoa. ;<rA: :i«txoaii jaoM oi X.Uia Jul ^i. locr 

us ioen a2u& :JVH? J** ^V»« ■*?« 1^?^ 
lis* oia&A laai Naa 2i*a- *32? :?oAa oi*<aa e 
.oo^oittuoia 2-io a*3 2aai. ^a ^ist 2saa -li-aa 2ocr 
lii- 4^ie : oop- ^**^*» ^oo^3^3 «<roX~i :opa 
^.^ n> <^4>a :oo0i ^\ ■>«'<» i-A a*. ^ooifrJ»3 
;i.\o .isooi ^o*JK>s -cTioiiJO fip (vaaoj v oou» 
2a-0u ouax ^2a :oa\,AcLi cr\a?o Waa» ^ia oo*. 4 ■ 4. ' ' m, ■ » 

.-CT302? U033 -sao 424 ai :;ooi :a<-ieo triaooi.? jlao a ** ? optfli lisaxi:? 
&s li*aa £o 4i : ov\Aa ilia? IX*- ^p a.v^oso 
;.uyo lAxs :^li:? ^^o l\fl £» ^op-JO-3? .;ocr 
epJ^ibe • NjA^ 01&& -^r?^ oj^oer M o)<iaxa«a 
iwojSi? 2^©ia -isaJk o^W>© -.a^i.** oij» ^woio 

i bAx? ^0100^ ^?woii or^aois *-a*l ^i. i-a* 

:oi^ 5 p Ipoa-f &*&? Ja-iV, jAx *»? U»P .^fcttap 
}o£ia &©i £» 2^aofc Ji>iLo« ;****? i.»I owp 
pffcoai? ia-aaV, ^ $\ : oooi ^a^Jsap 0i**.ifca 

£93 i-jcia >oisi !*•!(&*? ^3>v\ £0 : Jt'a^p> *?C7- 
^la-ai? *» ^io .-007 (ii..\/£Dp cd\s lo^i? Jfcoa*^, 
M 0!«il^3o :o-A t^ifb -? * s **<H^i J-3«w? «©?a£aa2 
&a^ $Sj & low 5?kJ>ap *^M4 :<^ r^5 ^^^ 
vo*a» ubeoau &iaa ^aoo* t*^ 3 ^*? : <riao >oo*.i>:> 
^»o Jl-iio ^ laa .Yiu. -aAio : cruiaa-oo? IOk^o 
ifcoS^a low Aja^ <soiv? : w**#? *"?*» ^i*? 3 423 .woraol? iSoas ^aas JOoi\a oka *uL cri»oi, [lis ,Aej **> .oier 
5J (i aap? :o£ ootr ^a*»2 JK*li*»i 2o&2 ? {Asa en^a 
.^oiaiu £ iaalS 2ai=L2 o: :x-ax ^o^a^a ad: ^» 
Ixia T1020 fc*.X cro^QXp I^oia yOo^aA j3i 39 
£0 o: o-X? £0 Jtil^p ;asi, ^3» Aaa ?u\aa 
. o\\yS 0001 ^auao & <^cb 3390 : v ow\a rfl/iiVfl 

^ :U»3? 2iw 00: 2aJSL2 v 2o ^-S*? J3?« v oouas 
wfl iocroao ^,» ^ .aflLib 225 lis^ooc **2? oer 
\xa .*3oa4ft3 1S0 v oauop ^i*?A-? d~ : 2>\,n> 
io<r £0 :^iSi? a- ^3*^ ec| o~ :\ocr ^o^iS 

jLkoa 2L»2 ctjocAo :ojjJ*-aai xJ!^ lo<r 2^Lai S;ocn 
&**ao S^ liiaa 45jM ^V-« &*»? ^?oj 
:2o^jba loo aaS ioci 2xb> a^ (? WjliS^i) :2i,*>:> 
*,? or ojjCDi>,3 ^aoaaaa r a &OJE$ .;\.»03 1*. ;i*3o 
:2i ? o^ttio ijoa^a jjsad :fcoor ©j.fc.2 ,?o-Aa 
.oja? fts^fc fcxaso 2% ^ 4Ua£> t&fc, (1) 2*BLa\ao 

&0<up :oa Uo\v» :&»»*>? lo/a*. Ji'ai, <j& oo«n 
.(Cervical. N. £. t&aW) W .ioi=i (') 


.*»b>3o23 Soap w a» 422 CJ39 :2*opaa 2ioi 42 ^3 2o«r jo&jd .S\otr iAaoisso 
ubaiu ocja :oocr ^*JN3ps °J^? ?*>? ^bcuab^'ifl 42 
a-. ^63 >A Jul <^2 -2^Al v bovi30? \i. criswa 
Jjjaa^a Ixasos 2ibb> : obcr ^ioJsj&sp 2±ui 23bx4 

42 yaii 4oJu3 : 07X0*3*33 iia iA i\ao,v 
&i3iiao iA &4xax .jben \A W 07Xo4beuej4i3 

2'3aoo>3 cuai, ooo»3 2xi23 : 23oi £2 ~3 -oi 2a»o» 
zoiajaiaa ybouao x- --»X2 £ :<X332o ^ioi 2iix 
oiXolS ^oSa Xj3.rt.x4b :2aA* 2ia»3 J*«Xip lien? 2a»ia 
Si .apai. A\aa* X.2\**3? ol :;x<u*aoi:> 2§*X ^e 
: fcocri ;4xaoXX38 ca»3 ,ocr.\\„:vN 3A~3 aoAi 
jiabr :-oioM3J3 \>y>S ooc ^>xbo X^iXi*.? oV <^,2o 
<^.2 ^>3 2oe? lit .-ofii ^x'b ouap? i\*.p*3 .boixlx'sx 
J»Ax ^0 $*2 'Si :ootr ^aoXAtt &~30 2*sd ^»3 
soAa . bouifci. X*»X i*V, tS .0901 ^wbXao 2iLfiLo 
&42 ,&2 :'H>» 2X03-X333 W.SOi^ Xocr Ivvrtvn & 
.oii-D^ £lU. Joot ^oxsuo op v bi\M3 v oerX3;.\3 
:2oet jux- 2jub>> bw «"4ij ooi £42? LV^ bbf 
2obl 2er* ti\i>3Q v ocr\,3 v oou4L3 X*2*>X* Jjaa 
! tx— 3 aa Job] A*-3 42 : i*CLo 431 . M epoJ? iStns -iao \ajt? ^o*.*>2, £ i»VSo "-*° w aii- oujosoo-a ^uV 3 
;oer pa t 3 *^ 3 &l ^ ; v>v\\ e i\*x Jisaa,. £2 

..ocnAi.3 ljilioras ^Jto 23AVO.X M :liajA 

**3 J'itt.i .;ocr ^\» cpooiBb ccAaalao? 2fc03*g30 
-ocr ^'ia^ao ;?.'\«a ^03 :0\«x» &&2»3 la'Sos 

(V'^jaojjJBjalai?) lI^suoAo 2cj*3aS : \aJUa ioo? 
Z>*W 23aoaSa laiaa r ^3oJwa ^*iS :**op iotr suae 
a\y jior 2«AO erio^ii? 2\*X ^.3 ;:<Aso .24ko*3«»»3 
■Hi- : lau&s iOAo : ivA <A o 2ia*S : loo; *oio^»2 

.IXDfeda 2?oiJs 
.ofl^ ^2 cris.3 JxuovS tdi r^°J3 ^.3 ^ena 

- OOjx9i3 . Oaal.Vl3 07^033^303 2*03030 :2boj 33330 

lusal i\ 230JX3 .0001 ^i^ v o«nua^ ^ao yOioi Al 
<n^-? ouowi. iA^s wlA. ojta : Idso^bo 23©Jse«ab3 
laAv? fiistouaaa .ooAa ? li n'n»2 aa :ooc ^ffVy 
<70o> ^3 oooi t^sa-^ ooo: yV»3. -.croceaJS ? lilifiBO 

v OOlX-i- i*3* ,?? J*.? 3 f.3JS ^3 l30O3\ OfS .TIoAa 

, r a M nu y (') 


.-.0730is lAoai „iso 430 Jux-? Ula U-sitA ^p loci A~? iA ^2a-xk 
v ocr*yA-sab? ?ili&3aa ^AJ jioio Ai. :2o$2a J&oAa 
iow ^o-opo? ^>o ffc?o -^aqia, yO0p(4i Ai JikoiLai 
»i ;*.a-3 loccoA >*0k»? 2g£&> ;intft..\ &afib c& 
Ax>? ^»? :,o<7& i?eruto»> ^ss °>^3> **> :2&&3 

\,A. 2*acn :<">•£> v* 1 ^ 3 ^ A^ ,fli : °£ ^ftVftil ^ 
: 2ml>3 ^© &A»a ^ : o^i ojAa <ap ©iaA Jen 
Aao JttAaA v <o^o ^io J001 lisii :2iaf & po Us«a 
7>f>^,\ enj-ai lA^ loo- »a&a lA aa :. juBad 
:«ni*a? iA« ^» 2a\. ofiia. aA^ ioo- V *A~ o^a^ 

.000? .OCjJs.2 Ja*»4 2'v303 ^OP 
:*otr A*aaX ds*2ioad t=>«Aaa IiAjoj A-aer ^00^3 
oA -ivooi o>&*2 feoVrm 2»o* oTfcaa*a> -oj 41 aa 

ffpp6*\? 2iaSa lA3l 1A2 rsaAs aau \S oiiSb 
>Aio .aauis<aia ^odooas o^y i s : <nJK«a4a Ausmo 
cu»-oa 2axa iswx iAxoa i« -ax iaxA db»euo2 iA. 
2»oI y» -2"iia« ^00 2-JU6 <as Joe; i,n aa :2oci 2is 
^p cr*.ai£la >vajCM3 : u 0iaAa* **£&* ^uo ms sA^ 419 .*0T30:3 £o33i -*» ■■JaAnr ^M oiao o: -OOC71 ^isJOf ojs^iS y otriS\io 
y » s-ab : u of«&^ 2ow Aaaxis »^Sk .ocviaoaa 

7 «-'- o;J&V* ouolV. 2o<r &o :wia^2 2xa laafc 
•7-*- : «»A -iaa^is. isao ^p quo o2 V iocr oTia^ap u o;oX^3 

<^i ^crc^-3 C^?iA3 «Woi&- 05 £© :oi^oo^Op 
:2a*0pB 2rf>i -fci iA, t?*^ 3 *#* .^ : *W,? 

;-■*■ ? !*«?? i*©?i*»? -**»* + 0<7! ^*° • i ? o: *■?"■ 

i-Aa? 2a*2 *wO .J~io aui? :;ocn =>& ^.ax? 
I'in.vr>5 <^i :;aso\.>n>3 2xaa - r ua- n N Jlfljto> *0i<&ae? 
-aaiao ioNi? :ioc77 2jQ»2a> jijas cr.\o\\^, ;*.*^ 
*W<&&JS&3 2i*xao ?<al^7? -^ooi <??** #w ** : ° 
2i&3J0oa> <^2 : ji^ftfflto cniooo^ ^cii-? i»-ca 
.2iiuo p— is :2oen 2jo2.» 2j~? o-JSCLi-iao ? i\V^*» 
aaAsa :Ssoo; ism ?t*a.ft>2 ^>a aA ir>Soi \j 
^v\ Xnij :^A J-UA»? 2x3a JSo&o j\ vA<yA 
^e v ;!^JOi30 \^<7i ^Acp .0001 ^o.SU cuS^cua 

. u epe23 £oa5 -iao 418 oiu.Saii ijasi. iliala loo- .ni.es IboiLa Xttexi 

,;Xo^3 23^050? if»V*? ^^ £» 

)iayjy« jsijtJS? ^V>J^ Ai jo.s iocr ^ojao 
: v O*-i? :jCa*0iCL30 tbs\2>3 i*bo?3 ^pii*? 

(T ' 'fitollo) iJsiiise ^s 2>>i» .0001 ^acpkoap «&i3 
ouaoofia <S*2a*so\ : r i\j©l3 2aa2? 2ao? ^'Vi'tia 2ix 
:;oer i»:o du2*2a ?*AkSp >a :;oer \\,-ytt j^aao 
lJuia :2-u».bujob $ itynn 2?<r locr is a •aS jca-a 
: cue? r4*° \*W&OJJfi»Op i^*? ^^^ tf^M? 

:}cjA^.b yooba <rJs\aoa ^ocA 2o<r la~so ab .S&atb 
.0007 t .\\^t v bcri>aiii3 :lA ic6 £b_bib &xl a iSab 
l^ajsap ^oojA^a crao-a .Qgj.flV,. 00: 3 bar ^2© 
2A39233 ^A-I \> ^ocado crA ;o«r aia Jiber :Jooi 
.0001 e? 3 ^ - 1 * 3 < x t 3 v b<r Jscuivtisaaa &a ybojL-.? 
r? 5 v ^ ^? ?**>» ?ovbai» >\Uuo aA_ loo; lA 
(V'ab'iao) : enxSi 007 l^^p $*2 '■'^ a v** 01 *?^ 
^oJsxi? Joj girak =^^? 1^2 : Jp« i»2 soAa 
2 L^A* £9 li^flu -OL^is v 2? :2ls& TJoJSa :c£i 
.trX**. o^s ^p Ipa- Vnv . iiaoj :ipa-JS joqS 5f ikdrtf) <■> 417 .uo£e2? jSoai -i» fc»lJMuoj» ? ^& iisoau^o :JKocr 3?KaJ ? » Vfl? > 
a«\ Csoen li»*cr*» -^ fis^? ^«o<r 2&X$ <nS yi axy* 

10001 r i.SoM i^N ^«-30 ^»» -wci^eo aA, 
)S r ? ooo* ^AbilJsap Ja\a £> 2'i.ai 2?c^jo ^.io 

d^OttxS 2*i:>isaaoo : cifcojlisiapa Jfcoc) ? , f l> H y l» 
:«O01 ^SVwn o-iSoiU) iA. O^S J?ikOfc v^O .2,^3 
.'.col ^<V> -»A>\ (>' ( ' ) - t rjoa^b) l*>o.o!t .sc^o 
acuAa &2 : cr Asaa Jo^i? 2ooi > m ? 1\ ,aop iA^ & 

2i?4 2m riii- ^ 2o£i *& Jtii ;**** 2te*i? 

^00 ^oj £a orkfca*? As £> Jooi £ .iJkaCLso 
?fluAa oqj ^is^o? Xi-s iSjt :*»ee; iryxou. ^oiJsoai? 
-j»bM aA & .0^ Jooi Vv t^*** 1 ? 1 ^ v^ivoaoo 
.enJ*A>oJ\3 ~x^>* ffihtt &»? &?$?> :3B«fcSoap 
IxjAoB 9*»o . crJsaoa-? JfcoaJK- •*-?<"? *A, o£ 
j*> -aJtaa i**~l *4 :}>9^3 2eoi , \Ww : cnxfiA 
aitj&iaa -woi-asax? 2aS ioAa 2JA*i» £i .^oer^Vaaas 

o-SnB *>?? «or <^io .2?w ^Ai 2o£is &»<&x^ v octp 
Jsaof :opoiio^3 low i^\yn J*a» i*»?2? !>***>. 'iv 

416 


aajiv ; aoAi o»<ua \\3 ;;sa£LaIa ^35 : pufti 
aop! IjkJAjcd aA *>.oaA3 .axx-10 cmi ^p 2a~ Jx&i 
^V^'ojiujaapa) 4wlo crisVyyi l^^o p Aao low 
Aartas .<A\i ©J jUoaa ouas saas cna Joca As 
laaxa Jo wis : biotas »ip -.caoo -crcAa. aA_ ipoi 
^t\. «ni*3j. 4^1 ;Aoao $.*! otr Jocnio : Zol\, cjia- 
JcAi NoA? ?4°^ig? o>3A*- Jaa aA ix»a .oiikoAa 
:JxAa iaJKa? ;ia<xv A'iaia aa :^>Aaa Jocr Asia. 

A«4 &? <k?<° *^P * 001 *^ , ^ a ? **~9* «ffla*&,N$fl 
loo- laxio c>A &~ -croAaaa ;»<rAi JjiiAcu : iiajaja 
: ( V ' ' \ m .. 13 . t A ) -crttSflu.eAa ia^iso aa .a!yJl- Aaa 
-creLnaoAa A.«.aob -.^Ncr^iaA w oieilooa Jojabo 

^spa jjjjaaa :o-:vi»aas ^e "a asp oaa ^aps .fcV/.^oS 
Jaajo srjtAi aA ispcr jiavcis .Jeoi Ja\a A :^o;o}^ 
JcA:? JJkosoud <^i ;gj\y>,>,a jiaooAa aJ^&b Ja^aa 
laty ( V ■ ''flula ) :-c?o'aaaa ocn ^e^a^i ciiSoA aaai? 
Act Aii :is*pcr ,aa.«7iao AAd Aa. :U^cucnaoo iaa^, 
.•taas? crisp a-A Aoa. :<^xudi 
i|a.bo J*3otia ficia iseA? laisJao ^a ^eroiaooS 
^oemao ^Laaaa ^A— <^2o :ayjap\ M pi ;:Ao :;aa»fio 
^.i -.JcrA:? ;>. (n.\i v?»Aa3 aA oiAm . v oerAp 416 .joysoli J^cai „a» 

: V*°^ >••> l£* *f?,?-4 v^-*? :&a*tt3 oi»k) 

^MJo ioo^ ^ v oooj» ? : v OOJiS3 ^ao ^ooj^ loci 

aiioxao Ufl^bo Jjxari^ \yn jai ci.sWj ^h*^ 

» " j! II (I II . 

J*ft? &a oj^Ao .^J^ fc£^ £ ? :Jm ? 2^0 

of*\a ^j MaV^ ? 'r=>^=> *?$» r o& 2ooi 3cri» 

£ ^iax3 jiii „££ >4^?4? #A-is *» ?*;^> 
^yjiaa :2od? ££© .^ ^ 2 * £ :;W^»? 2&d& 

4fcouo :^V £» J&J3 2?*i ? J^ioS ^a ^ 

■2iafiL»«^ v ai^ 

:^oa £fc£ 2i<w ? o^ ^ ;^ -oro$*2 jiicf 

.2«5£i ^ 0^ *b* £^ ? ^s» ^ ^ ^ 


.woraola 1^033 -aao 414 ^ yiauam*. Jaoa aA £itt .ixcaona Jx>'aii Uz'S 

lis jpq>.\ n\a ^\*i ,\aa ;ow «aaa? o&a lisaa. 

:la»aaix .ocr\x^ Jo&ia ^\aoa aotfaaa aa :axOii> 
ai.O - v OOU }<»£& «3»Oaa paap .OOP ^> \J? 

: Jocj otQ>» yOOjAfe tA : ** ^^ i V****? ^ : .?^ 
^a^caa job a Joei aib v ocr.Ai. .oopMS .oo-ax> tdi _aa 
: ^»Ja*ai "3-^JCj* -^3 J**** iA, io«^ <^ftU -53 i»3 
:J*aoaii jicp \cj<t3 j\*iOM ^33oflo jUa^ J-aa <^ia 
.laopaa £a }iriVj3 Jc£iS tra-b ^aJSJKap ^oomi 
«Sass ;» ^ia ijotr ^oroiLi Jiao; aA, oua\\cu 
Jicrca v om~3.Njl jlaax '^a£»3 Jfcoaaai : ^ii2 jLs 

..ooidocaaxdci 
:iaal.? i^i laa-a *scAb : Jj-aoi ^a «o?03<ro» 
Joe. a uoto**. [lis aA r oi^aa VUxaa^ ■->**? °* M 
jS laoj J^auKaao ^p :<-ix ^saio ^ao^ rJXeaojaa 
Jaa Jiajiy \ds Xa\io -aoxaia v i.nftro 1S0 .l^jt 
l u i v\ aA ^oaai^aa :cpocu3 acppoAap ^cro'strop 
.txA*oco Joe, povbaa v ocr>S £2 : js*23uM\ Jiia 
,oo& : V . Y> . \ , „ . aa v «wa* o2 Jaoa v o\al» l\ao 
:laAi.a J.vaoi ;io ^ottu-Asi £ao .acriaao Jom aJaAao 
3jc» J^^Sb o2 iLaaaao .jo*3,aoo Joen ^a .©e£ 
v ocr^ Joe Aaisao .Joe 53-JSao yOOjS i^oSfoa £ 413 .-OPOI? ^0 3 => -^*> ^ooJS^is*. £ ^a v i >v oao2& 2*»i? w?o\ &'< iSl 
lioao :a&a »*sA v o\.o:Js.N ^iM laser 1^01^ 
- v o<Aa 2*&X ^iAo ^i^i» ait) v o3u r ivis lidA? 

Js*2i2a -Aa yoopa iA laoaS ..\.::u\£ cJA-? v <u2 
.i6|*3Ma X*2s6i£i xcu .ocpb 2a>.S.acAo i.ooJsJsas 
^eov'abu Ai.o :ooei ^sSopo t^iMiub ^V"^ 

:Am2 ii2 aiolo a.s2 :ooer ^Asiio ^i**x? 2>.oaO.\ 
^A*2 fcoi.? cja\ Ajxxo .;.\ii.s ^auj ^7° 
*Acu : oooj ^sAaop 2>>cucaa3 *-V!?>^ wa-Jaa 
2oct! atii .coo; y\.tA J&aj^w ^ w <£» v5:'\?*,r? 
Jxi*3 cwuaoaa — ajtis ■. ;:Axd 2i-3» cx^bau aA 
orto&utdA jirLi ,ou^s : ;i.ai Jjcila ^aeuciaeo 
cy-aa*? :ouAoa iWaA^A >A ;ocn \Aa ..'Irna 

o2 : iy2^vA r ^- *^? °W bCl *?3 { M!>? J?** *^H 
2aass? 2*>oao» -crcAi* Aid ^>i ju2a 2si Ai? 
iaA ; ? iia i^Asa SA. orJS^ap 4*£fX 2eoi o^xfl* 
:^a jo*1\..\: $ ju2 A> <V^? 2 iM "=»*fi>A?o :)?er| 
2i- ^ap £ia oo] 1^2 -.JiaAoi Icrty-? ^ofto* A? 
073*2 n*£X3 low Jiiu :2o<r aiwao <ri\iJ:>o cuciVip , u epo2a A«a5 U U) 412 

A: :^oaa£L2 ^oii^.S A UxSs. :?a>? ol jkopoia 

.2x.:uA ;i.a &*: :.aa^o->^* iiusis . «i '.lis 2~i *» 

:ff?iau. -ai. .n>iv> Ja2 *mVi aa :, cxxyxis 2axA ol 
iwo» 5ii« &*i*3o ^3 litoa .?>,*, T*t 2s oA J5.it? ^ 
:lahz 2i,Ao2 el ^crioas IiA^ ^o iA : iAa? 

^oi \> -. Is'riLx ffVjjyi A3; a£ .o3»i.s; x,jAap 

c^A A? : v Qil 2ocni ?i\^,\f!T lA-S? o^j&eao 
*»i_3 o2 ,-? 13jeaa ►Saob.b .^<b.3ii^A liL? ;^o*,Aa 
ooj.soivxso lA32 : »*ojo A ^uoia Ac : ? uVrt 
lilao oi :2aiii 2*oA Ao ..aai&a (sic ) v? ** 9 ^** 
:^Actj .*\\.. A; ..oaisoflpa? oi^oa»eu v Au jSi'i'nra 
■ fijia? 2iii.o£»o ><A^o 2»o^9 T*i*»i %°*"?.?1 
.ooaao jdi ctoA -isa 2i*A o2 : JY>\.V3 vvAcAo 
.Ix.'ifl isisas 2iI^jQb ^o^ v ok*ocr Ai Aisi "A oit3\ 
J3o£) r crj3 .boayJso : ;j x . 3 j ta jAv^7 v asx-i>Js l^o o-JSii,? &uaxdo y>V>A» . ois*og1 A: „, 'n,%xa ^Acr ^.2 
. ao^Aotr v ooAio ^j Aaoo ,2 A \ap 2^m*2sa 2o&23 V* J-iib oen ^*ie .ZcA:? o jrAyn ^ovt.ftb ^udpob 
v QO*3\k^ v 2? :S,»2 M> loc seruoio c^Ana v ocA 
: v o^;.s 2^ii? ouaoox loAa A :*uo*aax&o A 411 .^oihoi? Ago 3 Jiso 

;: l ' , S f n a 2.VoAjl3 r p AsNJi .cuaaafS \.t.\ky oois 
v o<JU<7ti2 2xii»9 ^oa; yaakiaioaza icraiiMa 2 a or ^o 

«X» -crcLiaS 2j2 &*2 b^,d jso\„Vji ,1^0 
J B ^Ifl O ;ocr Ixiao y t>trS u otO»ao£ J*? ^o -'*ocr 

^L.h '.J*l ^oial ^A-i* :ZiacT i»2o Js-i^usu. v ooA 
^3 :^im ^baJa ;>.aicra3 ?^3«ae jioaa AiA? -^\T 
A .pie 4ao £s~*Aa ojSka 2sai aoaisapo ail 007 
aiiia *Ao : <Aao.\3 lilia juA Jpej* 'saaoa ■V-} ^ 
Ao . v a»a oiJNaoxfis ^3 *>\^o :^jwfcoxaa 2a»a» 
-is ^0 o: :^a ^0 ojs ^u. ^aj&aJsspa :3W 33*4 
Zo-i ^BaflAaa "A 2 .^a ;o£i ^0 ,-a ^*2i.kl :2atil 
5^.2 :2crA2^ e axa ^otSoj 2oA:a ^i*. 2ixiai»b : ( f*U 
2.23 2a3aa o£as ^ ^»a^» ioouo : ;».\t i»2a 
:^p<k03 Aisi ^ba*£ 2xa3c\,e .2*.a-ai ;6voi£us»a 
2*2 2ip 2icr \\jo .^aAooo a-aia : ^»*A 2acuco 
aais ^apa : ?; .. t » a w^co-o^oao c-isa^s ^oAiap 
jdl Ao .^&>ai .ooei^ iiia l^as ^0 : saaAa 
ordw isaaa o2 ^oreu.2 jsaaa :n\iA -fr^M .cojoo 
&$: : v aaA^ 2a£L jS© 2*&xap r ,a ^ .roai v»vi 
^IxauJSa ^a is*2a>is- .2xe*aiA 2I3a <^2 :eifiw» cj»: 

410 «» oniiva wxSi ftJiflao : cr^AsA aojbiotZa ;iaJ 

:lio\v oi^ cA^-a 2i\2Lo :2JKcu*uep o^ktjod iil 

.0)CU3m aif^J? aoAa 
c^aa ff.Vdi(7D3 ;-t\,i w opo2 \aot ixVaox 3A 
^o7o\jbo :i^o>-3 o^aoA onAj, oaeraXo! lAosa 
ilJsaicraa joaioiis As. a£yo Aa-a 2x- »o .JaAu 
-era*.*? ^criol? <tAs i^o-i.? ?i'.'Vo> laAcLflj 

2ia:tso3 ^.ajeao iioja iA .2, .2>v>i.:> &ttaxAo ;^3aaa 
JB^f ^ isas :oocr ^Jtaaxss 2Jsox£Lao <A»aa iia>? 
Ja* lejSis, er^aaa v «rba ^a^o xA-aa? *f : ^N 
JflJsls ops )a£i ^saa-3 -a JU& lepoaa cjiea 
Jfyli-JS*. : <r,A\,,ox \\.y : Z-sojcA i*ia* ^p i*.a~ 
£xaaxfiA? :;?';'^ra (*? 2»lc» -iiao -^oa- cr-*-:? ^» ^.1 
: ooor ^\.T.. Jja.^ AttTJ aCLaA^ba 2a£>a, laoNiSa 
jdiifl JflVima ywi.^ v bouaa*\,o :aiaaf2o 2 a— so aixfi 
.^a«x-^i 2aj3 -iiaaaa :^bxjcw ^oil aa-STo .^Ixuat 
j« laolXDao lambs &QOrtS 'Jklios uois -i.a'W 
^\,la :a»l aa JiaifrnN ^oynAy ^isio -i^ai^ iocr 
fflifiuA ^JL ia*Js* !=aaj «£? : ^-oiA law -c? 
AjL .2ijj»?o i-3o?,?? %?<* $xaaxb Jiiao icrAia 409 * - »*?'•• • - 

—crao:? Oca a u aao 


j$ki>»2 42a ^i .(fOis^) -croajtoAo : 232X3 

^^ nvvi .cr .oCL^aotp ixcub-iaj Ofciaa : 2fccuaui» 
l»or ^ap? <^: .ojiaii a-ais>. jsoibo lopax wtaou^o 
oaax :A,ol? OT~of> ^oo-issflia ^aaia 2i.oacyo> J^aoy 

5t»i aaplaa -eriao=u( *.a & . {3 >&at\nftl _cioaaa»o 
2'ajaa, 2-l2 mJvx^o iSa : jCxAio ? *!>. ->■ ft>;.-> ■ *■ ■ * a 1 ft " 1 1 ^ ' 

-x-JSi? -aoiJSi o=r iA £&'i .aaun2o ^\2,a 2i\^axa 
Jau2 ,-3uaao> :2aIio jiua jsb ^Scp fc.2*ft>aaaJ8i2 
l^aa -.^ ^A^hM ;a£ £0 :o^a, r a~2o r osii 2» 
l^a 2oog ^Aio :2ior a*\ lotr iL-oi .^L- ^tt'Vo 
2a2*. Jku cycAia -aasAao ■'^„?^3 cniA cricou 
£a <^2 paon oiaca* ai2 jSa ilocr ^Ja *>-2^aftv 
-S «afcx2, ^.S Jjft^b :2a«.Aaa 3-^ ^« ? .l«j£i 
:iao2o crjAiH aA v ^ia .1*2 p2a Io£i XjLflcAi 

:4^o3 l^a 2*2 ^aouoao :JsSa & «a\j erJS^aaso 

* * " Mr * ■ ,' J ' ' 

:2a*.. ^»ot?o .J^2a*aac <r\a 00) JcjMa 2aor 2*aa»oXDa 
^ ;t>o»o^a 2a*fiL 2*a2o :J*i^oxa jJae 2a>a 
*A. ^ '4*^ otJao : *?«^ <^?t; ---^o^— aaa 312 ■^<^?l ^->* r^" »^*» M") .aoaftj (') 

.*or»o2s Aoai -iao 408 i^f- aa Zyt>o£picri axjak&l v* ??? s tyW' ^?? 
: v «io£ las 2o« ^»i o?aa* &£ ,?^o .2,33-3 ^ooA 
.&32 oi» &>* (f 0)^) ,ai ^^!s* vfOjikM,? 
&oox3 :lo&2 ,iv» ••?? «£* 3* vO«">»oikS oi3© 
2j,-^o2 gp 0:0*0 .^nSriT^ ^ooja^ia J-^xSO? -oraii? 

.0001 oaVJHl ??V\^ V 00 * 3 ^^4? 

.&£» ooibo^i lAoOadi lSoa? 2i3©\ 2*0) £»2> 

oxiaisl :«o?->o2? J^fttttaai ^ia -a*> <•? &* & 
isiS :i^a 3aiao32 jo-rusio :2^V& ISaniiai 

oj«©3 ^op^a (^ ( ' ) *Jto-dio) -waojj 2-£iL n ft > 4i 

Iactd poib 2ior \ji. *32 3-0 :> ^.a <^.2 2*.oio .ftya^ 
: M tSX»xd^ ~s~? -aai &oo*S X-aal? z.Sotr 2&2~ 
*ojoo»>fc wftl ..oa-i>-*3 -oio-*aaoj »moJS? 2~xap 
«07O33a\ia^ ^croao^d *» 3ao2o :crX~i ^33 .32 

.NEl|,'« (*) .,»eO- W 407 .-<7T30li 5^033 u9M 

safe? i,0*i :;&? c£ *t»ty| £**? **^k **• *A 
<ooX o«m r a .caci .o\Soaa 2iix oaa *» 2XJ»b 
poArjo .^oTftrta.to -cr<Ai. oajeaao -?"% ;vnp ^ 
2scr \i ^ t* 3 ocr -tt*iae zcrJS^oaAo oiox ouo*& 
ski .^oojs *$&* :2?op r> a apois .Joci : ? o» orisA 
Ao :<7^acuucA ii-A lioiu^, o^ i^is loo- I.siis 

ZajSsp? yOenXasos ^.1 rlooi i*i» ojA-isp 2e£i ^iflo 
^lo b»;? oiLb Ilia o^\i :2lsoJU3 v oc7ikxsuis3 

;afl :*socr ;-n . Y> .. lioi aJ op^s iisaioaaja £iaa 
V^V>S v** ^^ °? io : tomato ol 7*7?\S ojaab loo? 

^oo jtiy-i ^oeviaisS *.^A c\Lo -;«U' n '/> lU+?x> 

laaa A*. 1^2 : ^>iA <A f : l£A ^i3 ? l&kotsa 
^oo^iyca w aom«« r^qjS^A^o^oop ^.aiioaoa 
JJ> ;fco?oj<& ^o ^» ^oojlxi .^oiajoxi :?or? oij» 
£>a ££**. X* *9 «??«*** =o?oi (TO^b) 

.^oojS oiopa fiuoi 2»aa. -.^oai £a ^ v ai:.a~» 

■-vs 3 ''' .-crbo:? l^coi «a» 406 .xi Njcws ( f ' '\lai3 ) £»? *L^a opl., \>.o ilxiia 
IfcaSp : iocr wore^l BOiAn lie? ^^ ^,? oi,?ai 

^ape =t*enS jija? i^>? ^?? ^V?» iicifl iA. v oil 
cr^«jo isaan x\ 2?w \\,y £2 , v i»s «wok*l? 
.^e> btUadda & crj&i ^se 2e£i3 l^ba : ^ois^b 
u ojaxoJsais .bo\a ^sbis 2jus -c-<Ai. aA a*sJ 
2iu»?o -*V^52 t ^ 3 °V °.*"? ^ :ii^Voo 2AV^X» 
J«b2 :iocr aattsp JS*jA^ cjmjw >oao? Aoo l\*~3 
:cA*.o*S 23'iib.o ;^oo^ oyjjp \x^o „crob»« aA v 
X-3 ^oojSo a*a?»2« rcrsbojcA io'iXo i_ooi~o 
IsaaJO .ir!La !i\ , ro -^Xi £ ,390 :}aAgb opoivi 
OCT ii* e 3 soAa crjxiiaxD is&bos : iou i-da £a« 
oijai- ^en-a ? v ^,0? ^o ^Aoj .cr^ Jocn \~s laoXt 
oiJS*iCLa*S ?j.^m ;:<Aio -.cpuia loo- aittab *y.2*xB 
crisciA^a Jocr biit^ ^2.^,+flu.b .-o«r ^.oc j&aS 
Xa t » cjabiJu? : ;d&l NoS l ^Lo ^iao Ais.Sio 
^^Au, :iaS ^aoo a^S ^? b-\ ;As<uaJ..jaaoa .^3 
\vi : -JU3 -i-oi AotSo .;ocr 2**ad ji*a iN-rt^S 

■ ioor JJcucd&i, £ JojSi £0 oiuxX? : pit) laso^^a 

.sic ,^ ? (0 405 .-oraoJa 'SoaS «aa» ©J3 :?iao :2ao**t 2aaoa^ op&_ \i. o& JJC»? oi,Ai 

oar : J v - i o \, ,« > . -> fp o: 5a> iSL*lo „oia~l O^X 
: &o>aa l^frsa 3olBUcj9I l^asi Jauaij 2ooi 0ui>3 
: r oj^a 2fc'a*a ^.1 : ^p ^oeriaea*- .cScnioi? U*»a 
^op lor, ts*ls jgynVta :;...\i? iSvix? Joe? jiaaos 

aa i&jhp 4=" *» : JVS*» H^ **?? -J?*" *•£>? 
2»Jk ^ <fc? r ,? jA\. .oocr ^ad* 2*aa ^ 
aivnS lioa oat aio : **»& JW a~3 .ooiis J» 
Jfcaiui^ :f©3 aa 2iu ^Aw ^ia t^V?.? °J*ootia 
. v oojicuqxd3 rfa-A v ooA Joai ^ai (V'^'aAjao) 
- Aoaa &ae\a oiui-3? ;fcaiJ&*^=r x»>JS2o ^a cpois 

2ao? arxi, :^^o^i 2*2 tasa~zo &a w,isn\,.,Yn 2o#2 

-^A&i aa v qict oaooao :^aoa £o Jia-iS 
a*^a 5^1 -.oi^oi fcu^ iikcoil *-ii? ^a &*a £» 
ci—2o oatfli Uuao :^saou> 70m3O bAx Jiaxa Iaa\ 
2Lsoi ^wa <*> (?<*)^|^p) *ai-.\i j£a :2o£& 
:2loS^ ^aaaao^ *ii© v o<m» crafli oi^ iwfcoflLaja 
laaM 2ai4 -Axle .4>*»o\j2 ^o^ 42 aaA, ? ^.i .otn. 'i . 'o (*) (') 


.worao2:> l^oaa *aao 404 \s \ax ^actaa olso'Ao .2&La^ \i»:o a>ao^ko 

a^oi^ :Jysk aa -a ^wfiiiS .cristas i»- ii: aij© 
:2ow 2*fla \a ^p ^*icr ^o?i«JQ>2 .i^a.M 4"*\?° 

W, H I, .. " ** *^** —- •— x 
^seo ciao* ^p v aas? miaJaoS <^2 a~oJWf2 ^a 99 
ct^.3 .JOuicvo opo to-Jsia ^apo 40)013 ^»o toffisikii 
£90 :«cj©aai ^apo crJs&ijap ^aoo :cy*ifl c\=> ^apo 
ojixtiod <^2 \aat :( T' jalao Jjkfla) Xa. £00 -eraaa-a 
2s*. aoo .^IS.vtS o-iio jaAio :fr^2Zoo oa-^- v i»3 
-fr vyi u. ^,13 :ojs {K»2a VvSo motors ?^^^ cr-Aia 
:2'i3aacA ^2^afio >n\\ :I-*x»? ;.Sa-ai orfcsa-aa 
. v iio ? otj^ ^i ij^ijjj X^: ^ 001 &i Ualn^p 
:233X3 2inA 3.2 ifLaAa Ix- a\ 2a'S^1 J»Mfy£f 
< \ ,. \ n: ^2 aisa^ae : ^croi^o 2io ■=>> 2aa 30.430 
2~oa jai© : Ji^At aio (l<*>0*«aSj) 9s, JjUoa 
cia-aa iaai-o r? Si; .izS #>o olA ^ Co-a 
©of : w pt*IaA32 XaA ^apa : 5301202 iiJo^a iaaaaaaa 
ii$a\ Jooj >W2 :a!A©*2 £0 2x.a 2aai»< J^»-3a 
2aoroA iisoAi^a JaoXu ^ap >£<&ia :ej*aaX3 £eoa 
:ppai iso^ Jj'aoa 2ad.o*3 J>£» Ua» aao .2&» 403 .mODo2:> jSoaS ^iao 

<rA *y2? ^%'nVt ^3* ^t2 :cnk3uoi ZyiA vxA 

Jooi JjlBs ^ao OLboIxao iA ojjwa .(V'cyjt©) 
-oiaoia in<ayo ^u'ai^ ^2? i»ii* :2JxiftA -o»i3 
duuu? Jooi si^wso {ikcusis* Jcr : or4U3 3» — \ao«\; 
0T3AM i ?M . ty i3 oital aA Jos; aai :IJko.SxA c£ 

:X.2jtb:>£ q ytAi . 3 iA jj,si .;fco:t&i» J-iix^b 
&4 ^: : :3jsoa.3 Uibo jior i-xAx? (Y |J| &3-3) 
:2i.ert £? Jiflis 2o&2 >A»3 2^.3 A c& ^tiu. 2aaao 
o\a erjco 23* >vi*..\2 lioj A\joo .ao> 1^ 2313 
-axis XlSAoi v 2 :2b.\o3o iiaois jAif 2i£icu 
^feSfes :'i^l AiOso :\?£]3 Jo&i? A» o-^twsoa 
:2i*. ii v 'i»3 e^xBo^ A-aoj a^3Ja .;i»ao ,-JM3 
iooji? -Ar« £ fa^baSK :cu*io ofe JOax 1^3 ^»? 
: jviiimV ;oo: iubb \a ao^o 333 .vlA.o .A 
e£k*? JD*'3ai3 ,32 ^a jo.\ .yt\\\ 5B&BJS cr:satt.3o 
^o<7Ui*33 4001 AA«J ?n;tn»S >sAo3 ^oyapAyQ :^>* 
cn*oouXD3 :oocr v o\i-Xi u eia&*«o\ 2.i*aa* i«l^ 
ao^ -croaoA, .Loo; ^AAm c£ ^aois ^cvia&o-a 
,3- AaAo :ii- v ooAoA cn^03 A*3»o ct>-? -aA* 
-ftoi ^oousAo :2sbAx3 s-oumo ci3o» ^ocrjup a-. .wefsol? iSooi wise 402 


&2 :^3bo*3 >»^Io :^t*?J3 2aJN& ;*-Io :-a\xio'A 

ySoi liicfjai oiJax aao .,xa3o\^ U-jcm oen aaoa,? 

...o-oiaxo 2^o\g3 -ero?o»o : eua*. 

oiaaaS Jiio .*x-o fXLJVo 2*s?3 #V\V w pafl 
:2i&cuoa k vA ja\fi>o :6>a ?\*.S? ^aisaSo .aao? 

-ojo-ssso :^auo*oi v ocw»xa 2&JS0 apj.tA JOuSi 
"^■i-a iiio oo? :£ao ^ap 4°? J .?"**P .»oroaSpJtio 
i ?»«y»b Jj-oi Ji'Sw? i,?-i. <^2 :;ocr ^-aa cjaJ^ 
2jftn> oiiM^ r cA) ^p <^*-» aa :o-Jba *«~X2 
^a&o v o{r^ao .3-A^? 2aaioas U*x»? ors??? I*??*- 
oojJp^s o*~ yOiicn : &j5 2307 24oaaoa& o*« aa 
oabao o \f\\ v ocrjc-:j<x030 .^oaI a<i2 ^i.30 aa.»o 
:2o£& ;ooi ^xkao Z»-> &&b? :2o#2 ;oxa ^.eS^ 
2juaa J*a23 4iso*aI r a aa .oi-> iM- \a \i, 
-.Asp^o;: 2lo^2 ;«isl c£kaao : ^aaos °V??o calS? 
: oj^um J io ot&aiaWp 2x1 aa oi^Laaaa $£01 
.}o&2a ;^a=ui^ Afrtta pp :cr^ao-i3 ioao <naou-3 »obo 
f^aaaS <*-*© :^oafi Ji3©\ aaaao ^ ? 2a-ap 

^h *!• -»=^ or?,?*? #**■ *:* : <**"^ 4*« 

6*^*2, aa z^e^i ^a^ &iSkaa> aiaa s ?■»»,> 401 .M0POJ? iScoS -bss 

(sic) t»toa? J-^i 2»«90 (No jA^» X**-f? bba 
aao . r xl aa ^orobaio :2JK&»3 u (todoio .iLaao 
::«-o 2oor ^atWD? :ffiM,aa» :^ 2t~ :l\a«oa p2tt 
2<sooso?*o *-2a**4 ^? opp*> .^xA^.3 ojSk^ iasiklo 
:er^odjfp i*iao --isii? rojaoaifib op Jc$2 ca ivjcjb 
&3X0 ia A :2c£A &*033<S 2iK&M &»G2US*» JOI*d 
^uis iioii issp yik : &B,?» ^^ jouo .Jasotf ^ofAo 
\i» oisiii ^p b-jco ia lau-iol^ <^3oio .jyxuco 2*»»b 
)S\e : T& . nH J Sso\ r ? 2:s2 .2xojS 2sob>b o-.soui^ 
ojjoo-la Joj^i wisi :2^^M pifl si J^is ojA 

&&o .worosbkb A-ax»:> c^au^cr -solo : Roasts 

*• ■* * ■ t ij $ * « ^i 

\a :,*m :o£ isolo 0i&«&aa*op -a-. ij&MBJ JSiax 
&S'i Xa :op\s ^ot3 JojAl Jssx-ia liouj 2j-2 
i*. oero :^.au2Lo ojs ^aiJsio ft.y ».b ^."iv* \a Tii. 
jo. ft Hi -aoJs ycrtAaoI .bcwftopo v oc,3 labile iboia 
:2s*3*. jCDOi*fliio ix*3033 o;b»bX 23aeupSi jcusjqoIo 
Zs^aso .X*X ^30 «cj*ia(*j».b eoj "aorbai 2i3o^ iscAo 
t*aoda2o -ttaAaa ^croo^llo :ou-i-fA ..otqV,*. 2xx.Js:v 
:2*bi03 ^M k*2xii? Si^se : i»2o l^oab v ooA 
.2«rAi_i c&3 -JtAi jsiu :2ojJiia wiaa JSiia*o7o 
:^:ii*aA Ae2 Jc£jSo : J3o=ut: ;y>\v\ Js^jAaso 
Xt2a wilsXa 23ojo ..o^^ojosj JL3U.JS2 2bVaao 

*<> IV .wopo2s &cda «iao 400 ' : oiS aao2ia -iio : £cdaa -c<Ai. -c*aaa*.a o\i o 
:oo7 2£a» 2aaJ[ \*- o\aisa*xa tkii >ty iS -—is 

ocr .097 ;>>o^\. iii ^p 53^ 2iwa kyai v : £2 

joa* 2ieya :^,^»S jil 2^ 2io*2 :ojS a»2e ;*a, r ,a 
:eiboa»o)b 2aas ooia eeji2, : oc? :;ko.v\ 2*2 A-ala 

jauioJ r » e&kt) ?»i*eJi £ ^lii4» *^9*^« aaa» 
k*2 . . Ary : c£ xejte fr»;i»\^ 2a«r &aiio& cyap 
& o& ^axi.3 k*i i/a-a ocu2 : 2a aa A/wA 001 
2&al jSa A,>2? 2aoT :i»2 Accn ^o 05 .i^si 
j s. M &. 'Ve lii2 :2aa*a -ej cr.vA.a0a9 Zow jii :2a"ax 
2aas& 007 cA 2*2o :«ei ,.vn\a *4**°\ <^L -en 
A,ax* 'isao ^icuefr : ja.rtnj e£ *»2 .211 2a- A.a2a 
.erfceA _*>.2i 2ia»2a 2aax 001 -auiv-o :2o£ia 091 2a3> 
•• i» > vn\ <na.ao>oc2a 2*2 ~ajc» iiao ^eo :iao: r ? eet 
iso2 YU2 ^Ai -».>2 oiSa e'er :J[Ow 2a as ouecn v 2a 
Ulaisnfis v : : <£ -a-aoso enx3i 2aajc euoer : jo^xjaol oA 
:a»2 lSoaa .criSa-a-a JfcojBLito iitJiso *jka*ai j» 
tfxeni 2l2 2s£ ^:^) 2>V?A 1** 2^» JiaJe 
cjiaaea 5^b iaaxis Ai-k aa :a»i ,ftx. no o2 ? ^ejS 
:^» ^O'aAiO ^ ^xioa ^ \a «eui*»^ :^qx*3 2i*ao2 
lawcua InS* saxJ ^p JAoau ^Aa.Ssoa ;**oaoi3 
:Aiao^i ;JKoiaa*cr '3 2 Xa. ^eeiJsL? TV'S?* ??° 399 .-oriois likcoi -i» 

f?»? «£*»■? ;^bi -^ &£} Ibj? ji^i ^^^ 

-iio :;o<7)> pjop ^i. pfltab -uebiop jp ^ :: ? «n 

# 097 2^*3 ^ ? :iocr aioe ^ ocr? ^i : J©^ i»i 
Jo^Sia : ? o*o :JLi£:> ;^'oj3 ^cTjl'ojSis iaAafto 
:^4k3 <V»A 5 > tfaojfti. ii* 2i£ -*« :jiaj f 

V«oJ**-i ©Pais ^j ^e *07<kUi Jj»fcs2. ? 2^Si 
£ott©ai ^ajBDoI iso^o :or4«^r **> £?°!3*v«>2, :00c* 
*ao .-1.0 oiM? cu^cud ofcfl^io :JsSiJ oj*i.,a!»> 

Vjl x^ 0001 ^afJssl -^a» >-t.S^9 iiioLCUxai 
" Ia *?? ****? ia»aio 0001 oaaaikKj; i^ajo z'^xxa 
i&$^ -a*. v oojfty,Js^p avSLiy ja.nnj 4^ aa© .»er302? Aaai -iao 398 & r c&b : !«,ty> oiJKu^d^ -«co2? ;aso£ii~ ^p 
lar f MSLM f^S^A** 1 ^,3 Jooj tii'iKao .Jocr .o*^^; 
.ctS A\3*si 2a\» £>? --2"an.:? 
jbl'SaeA 2ow JJo*~&? -.2*o-fl« .pkA. ^? oiftAtt 
^» 23-*> lwa»ftao .^i***?? 2333*) '^IS :0 ^f? 
JBoiasi ii?<»V? 2fc3-i©JDO 23». 2s-> 2o0I X.2 :c7^L'f>2 

I^mO -.2,307 2a.,3a t?aa& ilioai a^ 2^2? :ooj tiisl? 
?■"..■< 1) ^fi iMfaja ^3A.JSiB*» ji>9^»2? loifo* 
or^aatiraS oicno*J : >»x aao . }i\ro 'aaa v boiop2 

«Js*w>? 23o* cp\a o£ fc^oiS ,aao .-ciaJ~,J? 
2XSidoe ciX^a.S .via : ±.ox*i liAa jia Uffi? 

U~*a :o7*\ao2 2-ic? 2ija\3 orfev* N& : Jo^2? 
•2oer Um „woSi.b -.^.ox.3 oife'sass^o l^~- -oioiiia 

sa hiA-a of3*ia t 3A \i- li-aoa £ii3 &J3coix>o 

^»2> Jfco^i? ^v*>° .^ ftu^ft^S ;ia^: *» 

.(YJbbJ-aoJ) (*) 397 .u073o2? likoaa «i» W Jio£ -i<^A llow $b^ £&£fl »*£» >a 

:^33 \^sSo ^ "Jo oil? ^.i -**opi wOJOi30 3S iXA? 
4^2 : v 03aai v ©oiJ3 :2iXa\io 2xa u CT<U*^i:> 2J03£ 

: isnu'ftob Jyiynan : v bo<Jsb Jyaeb ii^^ ^rtn a io i^s-ao 

■ x *»tV ; i» 2»oa -aioa? 

.Ibaooso Josn lAi*. uofttai 60! £23 \v-,r« :2*Sa~ 
cnxiU tA «ab iioT? oj^t? -oroa-Js joxuAo* 2Lx5o 
£m*ope ^? ot»2, .J-soiii? J-? 1 *^ ***** ,*? : : .?**^ 
:U*aaob cttj*\~:A Tftdtft? : °&*s pi. Jsiflo :>oo? 
worouiSfcs : lioiv cu*a r \u.o .atooi 2&L duiLasi 
i^omS ooi 42 bji^o .*g»fcj| A lift* *\<A 
ft.'V'V ?;?VJ ll ,l > A,Q1 f : ?.? w^oal- ^-fO :5i*3Jo; \ao 
a\*<N2o .o^iXl tOOUtt >* >** »*? O*0h£ .Ji^P A 
2n£La> v I :2i-i^ ^jmx. r^ii^ £aa? <^»a ~*^ ybcniap 
r » ojftifeVJ -Jiuab? waiLl^ ^iig? jiaaM 2?«r 
*»:s2,o las *ao .e^cu*iS3 W*»<n-» &w , i : vn\ emxji 
.bortSLOdeb 2D303 2'i.isit is v* : J**£*? laJWi 

A^Lisxia :o£ -ocr ^ib/Vw Js*2i-aoi oJ»2o or&dfeax 

.wersol? l^coS -aao 396 .carta- ?33J0 ^i~ ^*a-^ ;*.» ***> ? opo-a iii\j :«*.! 
noas M aMS Is&uJO M 0?03S033 Jjuttou &3Ufca 3*3 

^o~ ;^io Xil? erfcoi-igiio .jlat w»iwci '' 'jooa'ii 
cn\...\? .^^toii \x <Ti\\j&o ;y\\\\ o zoTMoa-s 

9JS0J -<ro33A3o : ^co Ayn si\ ? . t , i < i . n% 3 *-i<r 
«ri»^o : cruxaaoo-3 acriyo -x- ja l ^ ay ao . ;;«\fl>\ 
.-id -cro*~o i^aal cytfiio .oiiKaua*pp aaoio »» 

ijio^ifc? £Aa **«-*«> ^«VJ ^a *» Apia 395 .ji-rtwVw a- a* yMi :2*>?^ Silo aibJi ^p li?o\ low ' ''.£&*? : oof 

:icL& aao\ -V*^? »^>tN ^iXc»o .'■'i-o 
&»£ iki r> ? oo* .(?< J >ii»fco ^ii? *?) 

1 ' *jo6k*x\? ojia&o? loci :^3o\,3 cjiiiav,? : ioi,* 

(°)^%IO J^Socp Jjio 1&, ii« .<*>£•* J*,**?) 

^i-a. J-i-gi? ( 'c^? liafl -?M Asia?) : &L-03 
jd ; ' 'to^JsI? \a oawo'l -3\. U*a 3iJM v oboao 
oar :tx*?il l~o:Ao lan^o JaA a-iao :Jor ,&&3ee 

.,-»: : ysAv. lAvN :'afl.;o liasaoio ;*i\xpo 

^ajQVa ^Uo* iifc3o\,o 2x*?*e? ei^oa **? loo- 

.^d> ei&oSg .W m &m2 ^33&3 2vt^o 

.lo^uyvSia ^o.? •iM** v **^* .(N. B. eie V"b^ I'YT --'■*■» tJ— o* -i» 394 3-3 :2i3ot A>fNa opao k».iOko .Aofcaa t>3jc o'er 
;o- :A*3 &3Li. ^o>3 (I WJSo\^o U^oZo ) 4%3o»^ 

ova £(&» oo* laoo*3 ^*3 ao*. .&KO ^33323 2x3 

bfl^i? : ***"<** 23\*3J»S fcttV.1 2*~o -.^.isjjco^i aA_ 
^■V»VV 3a : ;«Wno Jt'.'tB v ooAa iii- ovassb ^p 
^.2 otfJo„i3 f ,j 3-ou3 1,3*. >nA\ ;«mO .2*0*341 ^ootVs 
si? Joero .'■ ' ' <-»3 3i^ ^e l^Aa opsi Xxo :J333X 
xSaa»3 oen ^,2o :ot.3-2s ^^A :2i-:>is ^p ^i»o« Jl£U 
cx\S3 : oar 2*3**i tfcboftacjo .^Am XoS ojS ^otf 
^ju2 ois2 ^asisso .eor £300*3 cno ^i*>ou ?t.>M oC* 
\i. eor }*3»4 v?*£ ^?° : *^ aAJ!a3 ^^ J»©3&att ^39 

OCT 2»0*3 OJ33 : U O7O3302O :a30\.3 <Xi3Jia3.3 230O* 

oot i»,3—*? ?y>S*.\ >33Jt3 \ao .aaa jsoVA ;%-;> 

(5| «0! :o<7J j*3*3 2i~3 -or >vA\,3 :<xS.30dC(2o : 3303^2 
Jia-i : crJso*N\3 ^fio\,\ o& »S*»*.Js23 Joj : <r-.\.: 

^O 23^33 ,3- 233^ aO.SO -f^O ^3332? 2X3 .(312 i^S ) .<r!y*xNJ md! »>»? <*> 393 ■ liivAin ^LLa» wi» :$M° -iajtn 2j2 ;iua*\ ^Aoi ado lAo ! .aisisciai 
Xaoia to,^- :2i2 lafcaao ^>e jSaZa ^;Ls>2o 

.?A& ^ (,) ^i*??? : ***»? (4) #M Jk»I ft-*? 

>jc**A £o :2vi£l »» xo-ii £ aa -ioo* ZAis Xoojo 
j3a 2o£j ^?. 5 o .fclfcsEj iSo *oo£ ^©p jjaap 
^i>Xb lA^kao :b)i.oua*orae <h\aoi»? 2a\2 6j,v>S\a 
:2iai» £B JaA*? k*£^ **r<** ^^ °^ f^fW 
-Oc^ai. oooi v a*aud») 23oflucjai ^jpfc ' '^Am ojaaio) 
Jwaa* :o?S Jooio o)W ^ao (H, iii~2o oji-ao- yp x- 
V w--yao5 Ja-jo"? ^\.'& Jsii tt^s :^Ui el :-.s»i> 
o<n*o .no^aapaa ^ij*> wiM&aoia \\,v> :->A J£x 
Jsii Jiooiaao :o& i»2o J-3\ aa o« iAa-J^ia e£ 
2ia» -i-o :— x4o '"'-m* iiw) &?. ?i«f ?c a» \ , tt>^ 
2acL0S l "' ) 2i3«\ ^3c; :^So-i aai»2 aae) .o*a ouJsa 
jrfft.^yA 2a r »2 aa Joj ixisii isa-jwilo .-croix- ixi. 
loo? ^o^h Jao ^.2 ioro : o^rvS^ j^uo) -wa-ia 
i-A >a j " '<rawfxx2o ;g|<s.\S-A cX-isJJo .;nuatt ^sp 

.&* ( 8 ) .Desuiu 0) .^A*. I") .^m,, I > .^ ijdtffe 

1^»» (*') .£*« v^^U.1 aa ^^ (") .£<* -aft <») 


Ji-U.\sn ^LiA» -iao 393 


wlor !-';\-^ waJ ^i-aa ****• ***** *£?*• -°# 
6ji*> m\rvio .^?o\^ offtaoilo siMa^e :J«^aA9 
99a ■ to>\yA erpjoi? r* ,0y ' ^-"r ^*9° • E'^ftV 
j^ia ijya *}* **& *** #• ■ ( * ) U?^ -afc^o 
0ift&0?4} J*A? J?$? (s) >o^;? cjkoiaa>aft3o) .©w 
.01 As aw ^^3 *lo? J^N»i *»?*«£ & :«woa.>43 

ear jra.ySS «a**J,? fc»>e •&« fc? *°°i "^fl^p 

Jsajco .0*3 loci «sufca> 33,Mp ow -io>4o :or*& 

icniau. ni. Jul ^V'n'nb «^2 :cuai ^O* 7- flVfrw 
I070 !«&*»£• * — *fl *** * (***?) i*A»? 391 .fr vw iao ^Lwo* ^tt t :©07 O&attS -Wftwis jiitJLSO wil^ ^^ ^ 
•"^ &>?? •*$*? :£i~ ^'^^iac^j ^ 
«o*aoia^> r^oo^l 2^a ? 2iii ^i r^^ai ^o^a 
.2o£& «*£« :J»i oiia feor 2fcso* ? fc> 2W .^aop 

J «o-i 2fca*2 U\3oao ? .\ aofc lasa-i© ^Aaii? Jib 
Us ^ 2a* Ifcfcii .jiso\ ^ ^^ ^ .^ 
:y»o ? M ^ ^orb JsisM ^ :2iia±J ? w *i*s. 

fc**o : &aX. ;4<ttitt.pp orfcoi fcjvj : jior j£^, 
<%£30 .orfco* fcS jfc ^" : u ora^3 ^ opiai 

-asm? 2ii 2ia.op.oo .^oijssa^? 2-* *ii ia'^S 

"■*■ *^ \?»***» v^? ^p ■-***>**> Wi 

^ao .2iixi x»; 2qo» ^^ ^ift^s 2i ^ ? 

^? B% *efc .2ioi3 lix 2oo% .^ ^^ ? 

4-io :o£la» 2x»i» S»>fc2© . w xJ .( 6 ^2 ? J^Z 
.«W» W .*£,* (4) ,^ (j) ^^ ,.,) ~ (I) 

•«ff»3> W .£fc»^ («) ■itvuiSao ^Lmou «x>e 390 : ^yio^aoi J&b&aps -<* &<**A >»»*4 ,*?© 
, ( 'oA-a JiaJS*? ) aoioa? iia-I :cA-:> hrugaA llo 
-iio :) jiao\ -axo tlOo : (i, 2*»Oi£a ;re.\ia o,.s*io 
Oj&ttod? jtafrjt :2iao, *)&i .o£ W^ Wtfufri 
^Js-vs.} : w opJo ^.iso ^Jt ^i: 2a odd .,'i"voyi ^x-dua 
«raov 9^ ioAi Aa : <£» .ya? »JKeAg .\A^o 
<A-2 v oiso»<niao •v'^,? <&^k £i :^\*fco&9 jiaJp 
:crJscA 2i2 S'*lp A— a dcr booOa ') 2i2 2*1 ^.Virta 
4y2 .£&k 2'iLa ^Acr Al : 2a<n &» 2il 2jlO A a 
Jaaoo :oA *<iiA.a 2»cu : fofrjjQaaAia 2i.^a iocr 
cr> A\\ , ^» :-a*: Ai, aayo -Jacjaa ( 9 ) ?•■%!:•. «m ^Aaaia 
^i-a-a ; ?- 3 ? ■^-' iSj c>» Aa 'aajp zJsXiiaa Jacreiaa ,jso 
..^oAisia IfcoSu-ikA ftoboj : low *oiofc»2 LLxaaa cAaa 
2aLa isAis ^Am i&2o - v aa(A ^a-aaoa <A-ia ojAa, 
. ? . ' .. Tia\ ^q3<j>*a .ftioj J32 tcaAa 
2o#2 2a s . *-2«»jS2A o^lAi Jiac&, 2id? jAsi **o 
l^W53iv aaxjo roiaai- crA -V»^a dor I'iClA Jobiia 
laoaao lakJa -ais iA 3a£uodi .offtocajBb Ubsa 

r * r * * / •' * i' 1 I'M ^^ ■ " 

.oja woyio aatU B oo«r ^sls :do7 IsaJBa ooo: .-■**-»« OCT W .;^o.uo ( J * 

• ioan ora ( 8 ) .cnNaies W .0)JS«JO? .liooJ? ( 6 ) .j\i»*>J»i (') — ^j? («) 


* 389 &* $H>9 tfN -4«aV ***»* «** Af :^o 

:&xS M oroj»j ^&3 aa ao^e :owi. ^uioo 

.^u ? 2»^ol ^j JojSi ^ ^ to i 

•P** 8 jfc«|« =***- xAa >■ &uop9 :cuA«3 J^o, 

w hWJp -*?*? ^»? *&*? ^mp =*>4^i 

fc*i :ja o .ft. ^ ;v . n ; i \ o£ bjtfo 3ao .tfar ? Av , 
*j*6 ;o>© ijiLii Ja\» ft^ ^; ? ^afi ^ 
Jot- cjS wfcftajl ^vot .o>fc& (s) «ii»f ;>Va ? £&£ 

*V W> *»©**«*& tfS liflUja 07^ :o^o £$*|» 

.fy® >♦•<»> .^,*,(0 .^ ?oi? (.0 .„^ e> « .^C) .!&.&» ^o* -** 
3B8 

oraoia 2c£i ? orftAaea Ofcaio :2*?>\ «*>, 2o<r 
4s>\oi 2i»*2 :>- J ^ ^jou ©£ i»2, ^ .S**e 
)D»6*U0 £ ? :^J 2i2 iii 2ft* !^«9^ «JK<A\b 
ato? =i^i ^ii *$ .^ao2j feu Hla/a* «^*J 
< J \&»o&9 r «^a ^ : 2^j ? o,**^ ^^ 

n^ *»■>*? s ^ ** *y»i (4) Uor Xv«? .^oai 

2©&i? °>*as*^* ;o?o :2A*A ^f2^*«2L»i> ^oa.J 
:^«Jp £» fea«\ ***• 4^©"^ Lxq 
aa ^Lia opa^o igi^ o'er jilaojaA J^i »£» 
ft»M$ &aj :2i<* ^ib^ ^jyafca fcii) 2<&> :»*i 

feoA v ^xici £ .*3o» .liasi© ^aui? Jita 

A2 oaa0o :2*os*i \i. l^aiA f7) ofli* aaa Joo-o 

v aa» ? <**>W> 2iao\ a**** .Jfruufejjkii 

-.lac* £uaaas ^o^aA ^SiS? ^ja : v oA^oJaa 
*> ^Liio 2iaa\ iiflo .^a-li yoaS cuabi^ 
■ jaA.n.^ i ;\ . n .i d£ owi, Jiiio :2oajfeaAj 

*x£Lfe JKsi 2a,jo :J» JSii o*to 2aa»a oo»2a :gjS 

.4* W .^ £+ (•) 387 


ii**£> 2io£ o£> ;e0! &*2 -&S&? ^Aaai? lis 

•4, ^> >r vf 07 *^ °9* v^Ao -&£l Jyrnrx 

I^taio (,) 2»2o gi) yoamc >A iooi **2 - ( 'Vaau; 

Iaoi -a-Sxao (1| ;a.»>3 *>2i-»io :«0ioa»2» 2xak ^ 
o£ iocr M V £) : 2ii~2 n ? oer .&*u£o li.kfca 
05 3A :o*xfli <mds^oS £3: ;e«T i^» 'So :aii 
;ii £0 J^ojaou. ^9 i*Js* :2i.aiio2j 2ooi i,enj» 
£ 42o iltt^o i^a ;oo, >4& £2 :^^ loo? 
oor ajou.o :{4>?&S iooi *S& lAiaxia 7*»i^7 

2*2,0 is->i^ jia-i :,A >»2*o ic&ia <£ jii ^po» 

ta ? b .*&& ^ til ij^S l!i ^i ^: sa uMSia»\I 
£2? :o£ Mq2o :i.\3iA Jfcl ; 9 o^? B«p&*|9 ojiau 

#5 Sil aa ,J0 £.2 .fk*o'di ,'iafoac 2ia« 2ief sxD 2a2 
2^3o2j 2a2 ^us ;4sLXjo> fu« :*»2L»i i^ajA 
•.Ads ^s««s ^ jawr £2, .40^ 2ao) ^>o :&«* 
:2»2 --ajtaoa riiap \a :2ialA -*4- **2L&>2 2*.2*»o 

Sii ^M* ■-}?* :^ *£*» .0^4 (")Ui 9*) o<* (,) .<^i < 4 > .**&** &»M ^ *S* 


• » * ■' * * * ■ s 

.jl*fc.aao ^Cu wl» 386 

<*vi»M aao .opoi fci^o *\sxoo :oux0«4 \i, 

oiaa^ :AAi» &e<u i.\ao .ojlia jai &** ^ ; «V«t 
t* *£*£ **& •*»Wo -J**»a I*«*aoa ocn J&b 

£o 2^ bi^b ««Jr ijgij :b»2o ufjosa o£»bi 
^acn u}ft» :?jdo» £ ; ? <7r 2ao*a 2ii*j ? .C )^ ; -^ 
oi-b iao .J^fcii j^ £ ^jjt^ ji^ ^ ^j A \ 
■r*V*> <4 ^ 2>& 2»ab :I#>A cuii :2 ? o, 2$i 
±H Jfci^jb fa) 42 :2a<w ^ oi ^ ^3^ ^ 
^or a* g» &£ .2^*3 Odsii, ^ocno t2^j£* .ai. 
: v ocA #2 i»i **<* ^V»o . v ii^ cj^ob *>k*i :bij 

Wf ** x* **^ ^ *4 vf^w^ **? 

oar a|4» £«*4$ ^ £0 :^4 ^J ij^^i 

~&Aoqa :««7)oi*2 jli^a yLhdtb ^m *bo .Ji^a ^ 
^oiib^o j^b iko .J<^i? ^ »ft oiaaia 
•#** o^tto^ i^ ^^ 386 .JJfl^lM ili»ilW mSM JXax iiao .£ o2 :fAr-3 v oojJsJ JxojS 230i*. 

!*&*» :*-** liSjaia £*& £» ia^s \^p 
2i~3 ^o)A,2 aao .(fOj&jba) 2*«a*c£ ojaAi ^ 
C')fe5»Jo ^0*0 »£ *&» &** «tf ijEp. ^ 
.&*it^ 2«*xso j tax? 2i?J : &S^»\ A -i*3»ax :cA 
£j| :*xli ? ^J&Mlfr 4& & row |&b mMa fife 

< 5) &a& e6) OpUDi ^33 :&uXsxd $Sso iSSS^o .©A 

»<» .'"'JXo^ii? 2*.jpj g>. lr> . rai > J>i2 :roa> J<rt &iio 
C^laaa :2m> iaai 2**ii *-^k*2, :2^ae2s ^oj.fc.2 
>* 2&a^ ^cni** .2aAj 6& ; «^o u map5ft£ 2ia*2 
: 00 J&b t&i. litfo 2-bi 2i*i\ ? I ^ 2oci £}^ 
. Js*2 2Ls\,p 2ior 2*3*33 0)23 3*£*3 a^ :a£ iaoio 

opofi < -'ear r ,? 2.3*?) .oojf 2*3*3 ^p 2afl ops*. JS*2a 
lOqpfclf* aiB *&o .2^34 cjs» 2'iflo :&*& 2a*>3 

.}&> tf o<* W .£*& ( 8 ) .#»* (?) .£lj» ( 6 ) •3 .Diil«U. ('°) 

IV .fc*o»vn ^L-o. -iao 384 ,» &£a oas>fcfe ^& OotfccaoAoa $f> 2»^, 

°0 Jfl ^?) :i *?«\. Uw Ja. s o .a*.o t-Aaii? lap 
s«»o --^a*?? iiVcuto otiao .Jo*? pi &iso (a) a©A» 
-creep i o& aafisb &S.Vv *»o i&As ciftsoi .oil 
aisa ^o Ul? iyoofc xeie ^cA ;o<r +Js>i'i<x> crania 

2i»aA isoii, o'er riaooi- a3o .2L ? ? i»o*3 ^u..\i ? 

liaai \i. o& jtJaao oil ja*a-is fc S2o iJmA liaoi. 
** 2fc*io 2i3, ^3 ?£ aa llty 3 do ^jdo *£ &f£ 9 
:lia£so*a jWwin W^SSiosoo : jooiAjs ^o ^k*2 
i-b»>3 ,aax> 53,aso© :o'oi li^ooia ouioioi, 01&& J.\I 
-ct lsala fcaaa 2i*32 Xysp : o£ <-\^ cuiio -cr 
:»ovic\aSjK & . i»2o 43ft\ v ai2 £ao .op&aa 
!{■ (*>£« >^fc Icfji^ r ii*» v oisil iNtio :^Ls 
v aio?4v £a :iapi? ©07? a>oo5J li ^4*2 r *&? 


383 ?T YTr. VT t ■ * -'-*■ ■ •vv< :<ActX el ,U±Z &l Jocru pais :&kaab o>6u2? 2a*is 
r; 2i2, JSi til afisio) :2»io) oaJS. ol ..oa»i< 2i2 1S&0 
Iji aS}o :2**aA 02 J.sl ^.Ok^jo Ui . v n>v>>, 

2*iiS v ooyjap ttto£ : *^^b ^K &43« Ojiacr 

.2&a 2io7 

■ ttn yrn fe&Jk* i^xsaxis? 2iaAa 2*.;kis ' ''\W»b 
\Ww ? ^o ©o& :;^^>. ^ ^oiuati&a 2ow iriflo 
iJM&^So &oaxdA v l :;ooi aaolo .?:'.'\m ^A Jocr 
:o?,.2 JojSia ^Vfo ,o».o ' v o3.ioo7 :;.\iiA ^Oftdjtg 
:aJ^ a-JSa .^oaIo^. ,N\ , y ^0^*2 ^Ixa&p aa 
('Wiojafcfc £) ^a ^ofcii :2*Ofcft 24>oS s a*a »**£» 

.2*i^ ? 2fci>» 
2i30\j 6*»>«*A ftsi.2 Jdiv : ?c p A3i: ? ;« 
-foo lixuue Afllo iao> ,lS ^o 2's.m so? :2ior 
-oroi-2 ' r ';« i o S ,w :2ai.ii^ loero o«uJS2 aaa Oftji 

• * * *▼ .pa * i it t '* i* j • |Tl 

^Ao? -a>.o .auafl £9 e& 2©<*i JS*2 likal £lo -4007 Ucsunt in Cod. IV. (?) 

.-.OB v/ ...OUAOXXli, ( 


.^BMfM ( S ) -Joe, .W*O0 ? W 2'iaa^a? £© .cno-i? gg aaa o£ a*: Ji^ca D 2 
*aa ;nS aSaQM : (,) a»^o ^» ^ia cxr ?«^aA 
: -Aa Ul *-*»» & _j ? ^ise o^i-o : v coA^ 

lii :i4i Uj? :aapl v oojim swa :2juppa v ooj3aA 
Jia~2o .2iiao £o lii jiSo* iij; :2ix^o .^V?o 
& :ao* a^o .9I4 J^o jija ^ ^ !t? ax 
2fcoi» ^o jil ^ba tfjja saijl t$M? oj^ax H- 
2ii, -ft^J U*6 I^Li, ^ Xito.5 2d£i5© 3,4*2 
I001 £ lap £ja± ^2 t&* ^ox loo- & ?2i*o» 

1^ UaaV left llak* ^dr'e.W^o 

^dii :2aaett, tf** ^e^oi. $4 la***? .^la 

2&or 2>fcS ^AJimlia ^o* 2iia\ jLa^o .lax. 
aio ^ slfctf, £0 jai^o ,30* oo- £l jjiaab :,ooiuo 
°**?^e -yoouai O4s*o S%lp : v oA^io2 -idfcja 
Oia'ta : v ooji *»> liao\ lia.? .<a^ iao, ^» iojia 381 .&0M3M ^a* -ias Xi2 J^O 'S iSlo :^isp v out2 ' iowo jlii) tSii 
:^o«7jiap ^ i^3o <^&» aba© .^dcn*»3J3 saoou? 
loo? iaolo .&Xp*o ^i»3 3&aoa oj*^*l l^iola \\y 
xvi.iiO JM A«ii3 lo>a wiKM2 *iap 3-3 oop.23 :aoJS 
\3a i^3 :2~3o1j j&Aiob oil £UM : oiJfciiuA 
jAa 2ao\© fia I^o^a ^aoaa ol : 2£aa^s 
^L* aJsi laoa -.J.^.oSa ^io'30 riaisso ' ' r xii.*op 
<yxfl ^07 l~i>a'A M.An 2'adto JiTicpo As. ^i*BLua> 
^-.oi? :iab:o i*ai loo- A^» 2a 07 \ytio IlxiAio 
.&a <i~So3 yaub k \ jsaacbao 
-X»2, rlauaa lioj ^a 9^ .laoso *«&S<Ka Jib 
a.iisJsapo : '^jiob^vao cJ\*i*iio ^0 Jils loo- Abodes 
»Aop2, #2 : otS Xii. o2 Joir 2za <u» £ serial X*. 
Jipoiy iocr :ii» :ctjkSo» " 'Jsoa ouiy? ) o£ loo? jUa 
dor iaal. 2a a>$ a : .VVni a liscoucco Xii dm iiaia 
.yJQ?2og)^k'WW QT>A\.Y)3 :loo? aVx. "A ai» :iis*isi;0 
^so :!*~2 o2 :2i2 aaoaisap :2doi a»2 >lAo ■&u«o 
uflu.a -cr ^wv^ijA :?c".>JS33 A lix.: : 5y°? -^ 
laa*3isioco Jaaoaaoo A: .lLai A*. 2o£ia oaa £> 
: (ry '2iA. oi :$>&> ol) l&fcfo -X»2 : (8, w-ii- Ai, .ji-n-yn 4**°* -^ ao 380 Jt- »a : Jo? &ia ioiviop JiaJ : (,i }ft3e *»0)i? 
:aAo£a^b oixa.Vo^ 2xuoo : grrtA wausab ^>iiaa^ 
^•xsole ^ixo ..aoJSl? Jix*i : \\h ^a« '"^ocaoa 
io^V-o ^oilsoopoa <£*r? *^?* °*V? *-*** :0 A 
-a iiso YjAsoaJx!^ JSaI ^9 &?« ^wo : -CL,asrA\ 
«OTOX3*j xi :Uw) w3or ;>»xV»3 >3X xa :x*i* 
Jxli jlbfff Jj>~?o ixot !, ;^l3 V^ercooxd ^iis Jala 
Vjaxo t bc& isAa .oacr ja u-d.SXsj xa :Jbf ^lida 

' ' ' v o.3.liLi jaj xiol? «ar iXsa^ Joai scnxaooo isai sa 
-X&i b: :jiabr opt4& isol 3A :cr-Sa» . xVa jla— i 

xa :«jdo3 ^-xao .J3a3 C&tita Jsii ilal o^<A 
&?o\ ;ber xblo .icr-V* ■ n = JJto -^ox.2 ^sa-xssa 

:^UK ^^»^ ^y,T1ftS JtScxi? :oct :ak*M? ocu;? :^b* 
erisoas . xvs : vd'sois J&xim*. xxxb :;^1» a*0io 
:l\~0 £oi ^L. xxxo ^ **i ji» :\~?o }oo| &Jk3 
^i» ^XJ>>o :^sou.i ^otrA isA? v 04 ^ t? t A \^ a ** 
: a»:o Job) -i.\.\^o V i( \isiO \x ^joi.xa -ioA i*sai.«X>l (*) ,^L^ ? (*) 

* 379 .jiso~a» yL~a* uiao 

-^aJs! Jaocu oof ^»o ,;i: aaL :«isi A isii aJJAa 

^©ci ^i?ftop oA;a : *i-a. Lauaa Jocr aaol© 
^iiy^ao £ :»*^<? -croaoJao Za£;? Q)V«~ No£Aj&3 
JK*jL»i3 utibf 1^: :I*aixA ( '\>- 'A.SacA r ocr 
:<A lis "Bias £ ,apa jj ^ocr^ ^aao a a jabajajLa 

z^iao M <no4i <^4o^ £© r^oioabixH **V"° -w^A.^ 
L»>x yu.o 4)soJio ype v f»i r :'a*CL '"''coapaa lAl) 
..Naolo .ox-oi ^Aa* aiaao r^croaoiJa ^.V^,.. ?*»aA 
: ^Aa. ■=*-*» o jiiij. 5fcj aa«<&.if> rcppxai \T; A ^ N ".r 
el :aoAi >^«1a? 2a*a iL*So .<r,S>4\ <Aa- Aftwo 
iSo crA bisojo : £*ia*.: <ot*3 aaia o2 : ^oym 

&: : ^loicyAaia Zaoocris^ Jbx 1^ : toaio ;ixio 

cuS iaoia (5) ^,? JOik .orJSooudsS Jaxaao 33 >Vflrr? 
.-o-aarxti ^.\io :Jso^a oi&oaj^ .^a. 
:;jsoaA : 'iocr ami. Nap Js^&ao: Jauaja iier 0010) 
op JaAna : aapl aa iotr ^aasa js^Lasi ^oto&vo 
ail l^e .ftaiLsoi I^oaa^ sena-Nap ipcua ffiviN 
■zjaao Jdoflia oi : iiai. dcr*3 maauA aaii's lt /Vlin 


■ & ft» y» ^L-o. uiM 378 ^k:? :ioliJs: e'er 2aaia oi&ai&vi ^po .ZiajciaA 
2ia«\ -Vaba ^ctt aao .?i>fi>»\ Isfli fcoai^j ii: £i 
;i£5^» £*& ? :2i: a»i a^aas :a»2o a»>*2, ^o. 
•Jim gi W\ ? paap Oj^aa ^to) £© :fea£ Ifcejisia 
,i- As^so 2x,ae 2io& aaqJJsJ .&to *ft£do 2ai 
-ouae 33j;o :cnaa*A £ai aiiia :ia*a»3 2u'Soa ,ao 
:„c?<v-A iao»\i? oua.3lo ojuXai Axb aao .tr.Soi 
ojS «Sx :^uo! *» xfao .oji .a^b^ jX Jiff/ 001 

Jfcaaa Jt-IJ? ^£>u.\ ^aaa.© : &?«\ »3 :j£j aio 
I ^»X <^>xv ;o°" *N : «12 Ao .crxVna loai fts»2? 
*$*. 21^p ^aa ? Jooro) .oor 2aai(o oixm^jk iS; 
aao .CTLioiaoU? .oauis^is cuas :^uis . aaia 
^j?©-*. ^ ihbxi) :2mo2? Jo> ££e9& ^aaiapfcl, 
*J &x© .Joists ctxaAjA Jiao^, «,S : r 'cji^.o 
. ftW S ©£ aspi aa «aio>aAa oar 2**^ aJtdgo :oei 
-♦*. :^os '\aa <rS aso2o tr^o^ -*3>»2 &?9V **> CTT 
wS btioaxb :&a^.a 2aor &cb Jo$& Js.il aap"2 2us 
2a>^. Asax aao .'.'>m\ ishaxs Jiaj ' ' Calico Lao- I 
JaaVa :ase2© ^croasati jiai Xi, <nx4i 2a*o l^| ocr "^aU ( s ) .a^> 0) .p»« W ,a. p ^i (») .^ _vxs (•) * 377 | # >r *- * ' * * oils :< a >fca»2,© J$a *^?^«) ■-??* V? $* 

joq $2 ;^iaya ^ ^y? Now J?£ »• -J**-? 
jSo i^mi Jaoopo :»*»« = £*•*& ***<* v°*^ 

.lilxsaa jSiiKi Joci ac£ >a*^« s2afl>3(< looi aoju 
1^0&tt m<iAa 2ooi aojl : &m?3 *-V?? *♦* »« 

:*aa :c& fcttol, :A*? 2>si. Jo* aojla (5) &l.?t »> 
&l B<*>*5»i 2*Ao& ^Aor?) £>««» <ss ^N* J^o 
axix sik ^»*of .l&Aii &ai a^? 2i»«i ^*? «op? 
a&ife «**?$> ^ #g ^! :(?)l A WH« «fcW #* 

2^ 2ii aojl ft^L»i? mi : Js*2 Ji* i$»* $$* *-i 

,»i\» n •*&•+ ^ m (7) '■**** *** {5) 4*»! ($ J .&XWU0 ^L-Ou -i» 376 »i ©ecr fc.2? ^-i &a- o4«^^ -J?g? ** ^» 
^3o\ v oi; 4k^° .-CMo,a%> cp s o) -.^^ 

lO^ia ^ftsa A 4*2 i*^ 2©r :*>*» eS* s^«£ **•*• 
£ :[S ^o] ijjp -a**? 2~x*4 111 i*.£»> 
^f ?( J >2*. &£ ? £fcj oju? ^i\2, & ^2? '-•*.?♦ 
?aka &jen©»a 2xa*a 2*4? s (1) cfc-? 2*aa*cpoS) .aJaS 
-i3^? 2» ^A ouoi? -«Tio*tl3Jtio :ocp ;K<ay 
low ^ix? -Jn»2 2i»»i» (4) iicr guw) «-*^? ii? 
:b^W> fd" ? t ^Lo 2l£-a» «C7!t»JK*2 ? M& \V=? 
J» i»: :o£ a»'2 aa jas<y-.a~3 orfcoS 2otr a*3» 
JjSai ^ o2 »j£ft # ?Ui«3» JS.oc? Ua»2 :«J 

^& Jooi £a :2iae^ *«* #« ^? ^N# '**?"* 
2cA laao l^VyO 2jJtt-aao v om*i^2 yOO^a ^o? 
^s v oo^9 ? ^Aof ^2 :2iVJ ***2 &o&2» Jaoa-f© 
^eiJSsAi **?4»* : ^**? ?^? o t1 V ?? v ocu.\.2 
a*>2 ? lia-2 :2a*V*? ^V ^ V** ^ (S) ^"»° 

izuafcap o2 &a?» >o0* ^o £o :2a^ 2*0 ^«a Js*«« 

•tt&l<w> Ji M .0,71 W .evub-owN W .£•* W 4^!^ ff**? 375 ■ JjjomSm ^eu *iao zoiiixcjxt ^fr*S\ & 2&^ :' '' tf i»i Aft) ^*o& oooi 
^AsaJsap? ■ ' ' ii-iba ilia? ) iil gjccA ^S*2 ^iu. ^isil aa 
*S\ aa jia-2? : Jor &*ii a cpaaa ^oil ^'^.?o2o V op ) 
^Am? :^oo"? law a*a -^o -io.? op 2oo? :ouaa*ao 
.Jaa J-loiao Jaiujb ^o-oiaii ^a»or .cpaa A,?oia 
*ooj aaxo :2x,itia ^i^ t* ©w 2anl -^^j^ 
^x-afl? o"^>* A*2 (iiisao .&tt ^so ixiaa er^aafts 
20070 iiaoi, op iocr a»i-a C%Aco a*&**o i.Aia^p 
r a>«soa) 2»3ia :<rjiiai.3 :.s>aJa *■»:>*» : ^9*> 
:Ja&i^ iow -ia» ^b ^a ixai) .JoiSA ' : '^A,aaoo 

m » * iaoo :ooi iaoa. *» oiai-JSi ; r iuo^; Ilia ^» 
^ila ^xo jSo :cj\. v o<n!S oo<7? ^ieuaao JiiLfti ooon 
:c^aaai- a jo :A^*a 2auatf ^s y±a .ju& ooen 

^t2 aa : r »cL v» (7) a-o .2aaa.2o r ^^a J» 

Aaax lao .2ajo^ 2«Aa3 c& .ao^iSaa aJSlflo .CsHat 
ff£ ocn. &a so :23 ? 2aa.£ <*>ji.xi& aja>£ :?Kn>y 


• - * ** - ft ' * " ^m. 374 


,: '05.302 \£< ^^P J-?*** cuAas^o .;<t.Al3 oyifrVai 
v oocr^ 'S :jla>ifp>\i 'Jia 2*2 3ao2 .Q3^ :Jcf &-VB3 
o-joa . 2s 007? 007 : 4338 2>*2*3 %»3jB aia ^4.3 
-33 aoo :ooi 2vA\ 2>2x ovarii o-iisao . ^Alio 
-crA 3392? ,A*:o :? 3 <tt3 ,333*3 »A-i v oo& J3,iSJU3 
i^fO 23*33 tlBO "-t^^P 1 2l*30iy ^.yO.lS O3»3o2o 
»3» : ?*>>» 3 crxis ep Xocr 2*393? : Jer vs303^ 
Joer Juisa? 00) £?ap^ <•*- 390 .iic^a I.'Ao jJcsa , 
CT^ -^Sisi Joj!»23 cr is ni, 1^-i :33s:o ' '»,cn.ldo :23,32s 
A 2ocr ^Aa l5k2« : 2x*3ti jiof »39 lifljav? »L.o. 
&*« »*<ri>fc3> >*i?^2 ^.^O .230! 233^3 1X0*333 
:233i AXB33 »A»20 »39 ^.'3*3 : - Ol03-2 \>. ^3f04SX^3 

2iao«u? r-eoj /33a. IJ.^m **3oao :2iCu'iH »v'.'v\ 33 '*V»S32o ..JnX&S 2i3«ox33e y ia\v) »3J ' • ) v «5k3. > 4»2 
loot 2^3 :^33>2 33 13>3I3 3 OT^XX 2393. C130 33fl 

»3o l^o V ^<A 2.001 ^2> 2ko*»3*o) ;i<xaf ,\\vi 
ikckjt? 2^2 :**A^ ojij» 5^3933 ««a*i* ?ofc39 
•^3L3 i^o :2ocr 2ivx 2333^ &o .locr Sou &*lLsol 

A** = A* W (6 '°^* &• V* t«P : K S l * 2 
* 373 ■JvYwvao $t*o* «a» :2jaw? ^fhfijsaps 23.3* a* c 2*oo3.f iAfl liao\ tfoA 
:&M etkcS -opi ^bgft .^9 jisaai JKoo! lauajol? 
;ocr joi^o 2ocr JJ» yasfiao : r er^ ioc- I^iaoo 

o*->) stasia (J) oow ^fc^**? $*£• -^o^ 

;<a A ^v A 3ft -.Jaws 2au» 2icjS <4 **~ 3 '' '^^ 

icnAvifib la-is (5 >2s» --*is^o a« &?f »*9© 
&& fcoa :2fc2, :^ifl ^ao .oja o&>2 £ Jtii aft 
l^oiicj .Soaoaa :2>2* :op£ \i» ii?9V^ -°V-»> «W 
\&tl :e*\ i»:o ojft4 ^* «oj-l»o :}£.*. a*** 
M* oi^vx aaa . (7) A2i^a *M <£ =W (6) J*><^ 
\i am^ .jai-»»o isa-ia* -xxo :««!«&2 \x 
ojS -ii»S pads Jaafti :2-bMJO>^i Jp yOa&a cr.SXd 
-3i« -00*239 4^0 :\Afl J3*\XO l\x £3*3© .2^*gi 
:i»io ^V.y 3ft ^aa? QlbSjQ fcoS \trio -. v o»2 
\y? 2ai le£ia Z*>a£> waai. : Jaa, a^3*»2 ifrifrii 
.\<A Joo) oaa) aio .orsfeci 2»i- o^a 2ocj (8) ^»2,o 
-sio :1a. si Xi. I a 2s -0V?x <3«»* : li?o\? crisAu 
( 9 )«!*-Sjia ^iftA o.\:> ^S-2 ^s ^a*2 ola,o .oiS ^ 


■ 2Uk.U8 ^UOi uMO 372 :^e**s £*>aii <'U»paojio4» fcnatSj aaa :**a» }i \y , 
****?? Jg'itt -ojoiaa oocr fAaio ? f;'\4 ^ofo 

aaoi© :o£ oe^a l&aljl r piaA jua la-sp 050 
liop ^l(u, p^a -.iaqio ^ua ojika jiajb lapis ^4i 
sii £a :cvW>o *j£* ^2* : &V* £*»? °J 
:tf**op0 opt jla.^ <4*>»?fc c>©k #aaf *w«*«wft 
yfSm oaaax mo .opsaia fc^*.a Jaaaa* uiie^e 
-<x«\<A £B oStlo 6jscm :'*?a\ *» 
^w Jaaoaa Ip* »•>&» fojfo ^ jiuaii 
^A*A aoat»j £a : ?» . tio\ loo? Ariaopo i^iacji.^Ia 

.AyJ^ai 2'i3^ (^auj* r ouapo :^Li J$*a!» ^ojiaao 

da?? i?^a<)i #*<*, ^»di »* <,»£ £, l^p 

I*ti> 6?fco^ i<**? Js s a :2iui aia^ op> ^d :£i» 
\a. -cr^su :oiioS ^ tO&ia 2au& -a j.»*. aae .oja 
&* £ JK»j& *»?^ :is*a 3xa o2 :c& i»2o oai 
i»2 ^i :«£ iso;o 2au» 2ia,p ?J& ^'^ ^ j^j 
:< S) 2fc«*aai .a&aflta Ui a-*A,a :£« 61 $S 2j2 
* 371 .lii~i» **r<** -* 30 £ ? -.O^chAj ^o :£ftai ^ cui :o^ oooj 

£V <£ M* = $***» (2) J~*»> °p« *&,*! 

zcpsTii ;ow x£. ooj» .,Asakapo «&»$*> A*?? 
t£& ooj mm :»»$• loo? Ji£o .^op JU«? tff? 
^ial ^ $» :-*?* <* <^? ^ ** ^ A 

ola ^oUi cb, ifo 4* #$ v^?^ & 1** 

jL ?? jiol off a^o : (3) 1N»?? J~?) &> **K 

ojoIo •■ O^oa^A *4»xJ? yokil ^o .#>aioeA& 
*»£ jiNfrjo :£e&,»o -&?? &=P b$1fi »^W ^ 
■ w^t"? *a :?J»a Z^rtrr ,Ae* Joe ba»2o ^J-** 3 
^io :c»a*k ^> 0001 ^? ^»? **>*i **-£:»« 

.CUM OOCT- 

J^i» ? >Ja .< 7 \oiJ *ap«) iSo ff^ -*»**> l°&i 

^o-aa» 001 3&A ^» »•* **°* fl" ^ **** 

«oo»aJ* 0001 ,Aa:? A*A J.061 x«2o . -.cn*V*>? pa» 

tf^jW U«unt in Cod. I.on.l. "> -tfSfrW .jM, jiafej O 

, v oo^» ** W .-1?? ( 6 ) v *Ai, W . ff? 

»4* 


. Aaou.3>» ^uot M iaD 370 

*£?& %Om Silo ;0J4^ 1 fly tM otiiA ^'^boA, 

i?or ^ai. 2*» xao .d£ ;o<r tOuaso :2>2x oj^aio 
•*?&? .?*3 =^3 Jo£i sa* x-3* ioo^ ^&i :fc£op 
4«^ J^'jl : <*}*& &jL it' ££ tf^ ^ 
£© sj&fe 2aSi C*)^ .fa j^ ^ .ftai^f 

-o'er 2»cu £» ouA raki ^SkA 
ayi :o?fc\i ; <r cwii? ^jj 2au>B jl* ono 

Jj& *0T di iwo l4*j ^i £*$ fc^ (Q^jfr 

z^cjS }o9i iapi 050 . v oaC^ca ojS ^'^.AdMo 0001 

• VO^iiij (») .^ g (9) 369 .l»aa»yi> ^~o* «»» 

zl'ia-b Oj-'ib J^fe A*?? ftp &*o»« ^^ 
^D^itofiA^';^© :ori*? JIM? .fr &fc y ,? # $»> ?3*B 

• ^ ^ Xi. aao .^kx ^JKX aa **? Joai -ck»*-2 

V^ J$fc*»4 'ft«4» fl* *W ^ :J ** a ^°^ 

^mxD }JWCb30 .o>S ^-is^ ojaS $.1 , i\\n\ JoAi? 
&»< ^oi^a? lojfios: at&o «>a»y :loa j < tt>\ & ^i-» 
oiali Jocr ojcmo :2>aWi lo©] -AS° **>?? £*^- 
a^ 2toS©ib oo; Joei >=)* J**"? J****? :?JoAa 

zlatr \aa cr-A is liiio ..ecrjS I001 j&^o :^o»iox 

j v rv ■ * v. ■ ' 

o£ >ow ae>o : £i't ^©7 £» $* *& *©« a'tio 
, , *»<U A u"-^ J*0T -3JO -o£ io" >»J« : °£ 
;ocr £»>o .lia-J >xi: pi. ^iffc £0 l?>A* J*«p) 

( J )£ ? : i^^^ 2001 a***? »**M* M*& 

£g»0 :&aa £ o* £> 2a~3 Joor pi* tf :?V* 
CoV &a*a 0ptAi? <*>ji£§fJ &* 4ia*>»© J?©) 
£ ? o£ loo- Iscoa* :2aof0i -a? »• .laS^S ^»i>- 
itfAtaTW ^*tfT® ,MAi«« &$® 


■ 2 iVlu . Vtt ^Q. „i» 368 2^3 teiLB 03 5 ,0 .jBMp CUM £? 3&* \\(1 iioo 

.;?«) Jaflb 2a> la v <aJ!»o : iSuJOl N*3 -cuioaoiuia 
uojoaaoxa) :a»"i aa l ? cr c? ^ ^S 2ior ^2, lSao 
JS.?* < 2 )l3 :od o*»2o oU.6 ..*» V ~ (*)3s 
2sax :2iac\ ^oo^ a»:o . jo jpya 2^ai Jim cup*? 

.2itooi £ ? o ^oaaouou iSa (J) <v©oj? s^a) jiaae 
ixcuia^ao ^oj^ Joo* £ ? ; 2*1-1 ^ ^Makaoo) 
^Lasao :^?M»o / 4 \©ojl»«i^ li, Jiitoe* iS« 
£9 <^L ? < 6 )^afis lS ? :as>2? ^ais (')#$£«* \i 
4bi^ ; y ^» ;o<ta ? ^ jjijo .^iso o£ viral? ^s 
Jig *■**> . (7) 2ltt3oxcio ^iiwacoci) cU; lal 

<J *f*M4« ityp ^?) 2LA w* 23a^? ^« (??? 

fcica «=">* gpg ** ^ *•*? (,) ^ **i *$K 

aa : eTvxip Ipai isii iauoaso : 2'a^flj 4uJs,oa 
J*W? -<fo*-2? t» £3 :o£ aax oil £ ? zjlo&'j 


•Wk <») .<&* JJOU? m * 367 .Jisa-iao ^ou wttO 

*£«£• 2*2 S§1 Ui :MJ >£*«? OOn2,o .£»£ o^ 
;oo auJSab ;o.^ -s-Ja ^4*> *«a :*ai* c£» 2*2 

.^b^polo : ^ i»i &* *♦*? ■ V^* 1 01 ^-'? ^= l -= t0 ? 
^o* k& 5^flJO :o^ ,>44> U*4 ,?**•• <^fil* 
fcitid? ^Aop oi*£>*ift :£±\ JsoS *J»f23 : f,) »»io 
odu «4,?i? :«i» A3*? :j4?,?r *A*N° -,«*«=»? 
:oj\ **>£ ' '^ t :o A V? 2 ^* *~*<^ J-*-**? -^.^ 
Off 2*2 *©**> :A i»:o I^M Jaiii^ fe*|*fe 

^ -0 ^io :4«=^ m> &i -*4 (,) # •*>•) 

Jxx zcrSsaS <nJK*2 M> Jotno .?ra»\ vv \b ? > \\\ 
.A.? jfoA aa? oi&v^2bo ia-ia : aspic o^ trtxiin 
: foaiflyAla JJsa? oj^ 90^0 :orii^i o?iS*3. *ae 
ro^soi? Ja^b a-a .Ja? iaisavao " '^ixsoa 100) 000 ) 
.oA JOaio JojSi ^> Aa*\k*i odi £? 

jiora) : +*£»> 2a*.aa- ,» fr* *fc* ' f?*^ ***' 

:2»..Vrt A, ax, v aao? w qc*'a£ad3 a-oif (6) -^» J**?J? 

4:o : w oTo<iafts £ 3U0 £*2*a 235? ^»? :a»jb oof 
:2soib ( '' '2>\,A ^M)h erosp jS*.o :^a~o* J*ae\ .\<A 

„ *\A (7) * .^a, ? (*) .^Mj ( s ) 2uJ vaaol ii.ai3 Aaiut ^Sor ai»o .*?*£ ' ''lis ^oja 
laoii. :Jo? iao? ^o ^ .a-si jSo ?23o) J^fciis 

X» &•» #??** *?*? *»« .?-o ^Sfci IsS 

>*Vp .Ja*a>o J4«» g c grtyfo :«oio3i .\^> ? all 
Xi\± aoi (4) c£ Job t^l icn^eno aifl »a -eroala 

»*»*- : '^VA tA<^ : -*? :0 ^ **?*0 Or^ '"?? ,23ei> 

^*osaj^ i&j 2? 5 2& laor £l, .f0»**u2 -^? #«*.? 

,?ii3 :-<rjoo2 *US lio .2o£i *^ e '«f 2^ g\i 
-V^° ' 1ft**vS °>V? °'^ i? 01 ? **hH° ***** *? 

Asas ^o> aao .om-jo ;A\n &uai> iqtSi .sAo 
e^aoie &£»> t^fce^oS fc& iai *&#$*>, 
:<r± isslo .oej *»JM Jii2 £? 0r>&6o r'^cr 2aa» 
:2ic> 2^? -orooi? jjtik> ;^.y^n aofcao ^« ? 
lA^S i»Io ^aiks ^«o -ojojL: A* ? f^y ^ ? 
^i-ii^ &£* v k*i 24wV, ia ? i^ Ul jL'il .^ 

•A*? <■) .a^i^ W " ."«*« ( 6 ) J * 365 


feb :oja A^«Sk.fts5o *S»2, :«S v ^i ? 2*>2a» l^afco 
Xs .A jo> oiisxx aao :' ■ ! ^»ai3 '^UpS «ojoJL2a 
o'er lio^A *??M : *A<* <wr Jasl Asax uo .Jslb-b 
^<iu <^?0d? Js.a»2 i*£is :oji i»2o 2ii*o : Jj^i 

Jasoppo :?*&& ^ *>,**> ,?***? i^»> U*& -o 

iflJ 2oej 2x0 -. ^jLo. 2ia©\ 2io>a wfcaisJaa ^ttl*^» 
;^a? Jt*2 2ocr 2<io -is»:? li^ak^o ;ioa^ Isor 
iaao : w o?o\a. 2otr ;au5Nsp orMa aa :o£ 2laao 
cjais sJptA aaiuawia tfaJ :2fcL^to f^a Jocr 
.Ja-a 2s&a e£ 2oc7 jct,o :«oroi*2 &oi<a 

2300*3 laoio ^.0.0 jCDoaod 2a2 Ji*ai>a Z^^tA 
op fciid :&La»a 2i-a.\ *» JaAi aa :W % ooja2i»a 
y*? :-aji :Jsaao2« ^oasa-d ojafli *mco :2a- ik'isil 

«*»2 :Jo? li.i.iii, kaoio 2i?o\. ;ai °»W yOCjJs^a 


u -* 364 SfiwS^jg Xi, oa5Vi iwo :5 Ai ? ia loot JB»c£>» 

.&» &.©iS o'er Jaal. Ji^o :2? B )> jgynVi o£ aojl 
4,a» ? -?o*A^ o'ff> 2*a^ l*» :ocr ?A\- ov?o 
1*-© -iia.aao aia ;.\iV3 ioer jnlda - ;*iV ..-, ^ 

-;^ao oruaiL. ;ocr aja» : J^. £^33 j^Ci oixLsi? 
2*1.© .jZosoa \i ^A> &m &US3 ;<re raofc ;L.o 
SO©) iiai^ ©£ a»2,o :^k oo<r ^salda ^i ^, j^ 

** **r°* J*4? **•© .ov?ajaib ojS fsijbe 050 .2}» 

PpttttO 2^090© ii ? ^ £mAS OCUaio :ei3d*»9 

a-A-NNi ?»? iocro .22» oj^L cuue : ^^e \i 
jSo :<nsA-? l«i©3 A,**? la^ :<r.\u ^» 007 2»a^ 
£«2aa ^ s p 007 faaS^ iisa s?i ©7*as iao ,^mJ 
^ :ojS iaolo :2x.a* ojso^a 2©cn -o-©»\.2a sis :mujo 
life© ?-i» Ma.s? e'©> Jsoi^ -i» ouifc ? &i 2*3 
■*»VJ >=W £*?^ **-<»* H»ao :**2,© ©or 2a>^ 363 


£a»i :^9^ Joi^ 2*?* 2*e£ ;<t6: !> 'j^? ;»a* 

: &ao»,B *ap iaa? JJfco-kaiaeA ;^2o : Jo*A 4»oj?? 
\yn ' ;, 'asoj<o .oi&aoraaoo oi^avYxAia Xi, Aoolo 
•^o^Alao ;»oiajoaog «orois*2:> ^gfoUiartt ^ae ai2 
.Ja<r?3 ^»>a> 2i\.A ''' '>«*AJOa ojS jcuo Jlfli© : io? 
:jior Jaora <^iap 2ii »3jexi . ^3 :oor jiaaayo ojS iaolo 
:oA &ao2o iaujkti ii^o Y^aoxa ijclb:? 2*2 2^ao iix*i 

(j-^.\i ij.y [lis ^ao 3*2 ,2v*;so ^ixaxa Jxa 
lit P„?ap) -^ ^ iS ?.? '\yy :oiiyia? ( ^>m<vw.aa 
oo- A*2o -J-oo .Soi*^ xo :' 'i^U. ^ao oA J&bi 
-tra^ltoia o]jct>*$2o :&i*;3£ob ^?303 ^30 JU2 ,So^ liar 
woiopjg ^io? =°A ^ ,?■? iserr? |H| ^acao r 2"iy A ) 
.oA idtoaea :m^ oof oj!S ^oalo .J^'.Av. ?*>*y 
:o?JKoS 2ooi jMo iocr X«I ;;s;Ao &ia>« ,393 *p cr *> 
2a3Xoo liar ocro : -JoMis paao oor ^^? J*?*J 
i^joao 2i:*aA 2axV r ap x? : ci^ 2ocr ^.aojoab Ituixp 
<rA om ^^* -Ao lio .tnS ocu? oA Jooi 


■A ».W .jovo ^i» \.\g '"' Desunt in Cod. I'm- (') 


362 


:jmm JojSio opjl 2o£i :1J : ^a^ ops O^is Jafcd 
^i» ? epos ;octja :2oo! Uaor ii* J©£|2i ? ^J 

c>so* OoaJkaio .<**» jiS jotfi? ^» !v ofiA 

v «tfu»-** £ :a»i aa ^c* gig (4 >Ji*©\ ©o? 2oero 

2*3? :^ ^2 i»2 23a* .*iaX % a 2a<n X»'^3 

aiuoo .X.ocr aejua ^aoici»a ^op Js*oci jaoisJssoa 

•JfaqxA ftvya 4?aa*0 : v aon»sa iS ? ^i \i, 
2*2a &$* ijpfcjj v ooj.?*\? j&* 2*3 A ^oo, ^o 

Jsaxii? 4M? : ^ **£*£ (7) iiaai *sl) ^oo, 
*J>oi6 : 1y\&ixS (8) fc©w ^oj^^aos) «oj .Jbwoi^ 
.U^AoJj ^©'©7? Jiiixap? .^.^i, Ji2 ^aisisjo 
« ? ) :«©>io9*»> oifcoSk o&fe ^oidr ca 5 p 4iLo 361 -4 * M * / * » * 3*4 uo .opa^Mi 4^Uto 2*-? ^*i ^ojSa ojS ^i-.Sjtlo 

;poi 30&- sa ;li*WJao looi ^>or ,ap : JVcj 23 of ^p 

jiu?* oou'A -Jfci? Jo^i -iiaio t*a>A>Jw? 2*5 
2J<rA £2 -oi Ifcosoaa op :2ooi Jidb Jttiaa J*?ai3 
.Co^ia |is3i^ 2oer iyl? £iQ3 J*^?^ :^3*3 l^iB 
3A :2saJ -ocr y-cuk.2 l*^? ^<Aa iA &Jlo> 

:2mu3 -da Jooi ^.23 ^saYv\r> 2-A» e-uce .2n«.*x 

Jk4o .2'irti-o IftoeVlA £» <fcCB 35340 ^*op Cti iSo 

floors < - 1, ,?4?? : ^r** JOa f? £? JJ-X» i .? 3 ^" r°P J?°i 
fk*Sy ^O^ap 2a- \a £i\b zijxo^iS^ 2!&2 -ocr 
ixecAo ^»2a ^3 -ooi ^&\ :£bJ» ^&i I'yjo^ ^p 
:l$a± ^op }?cn JS*i? : 03X« ^x*2o .J&A ^as iilabo 
Aiao.\2o . f ' : 'i301> 2'irV **»$• «*$* t* W M4 
"V.'Sy ,393 I.0010 .2*33oitaa^2^ v nftia aa 2x ^< a 
2o<r JSd.23 Ji&iiaaoo J..W v oc&a oflaa- : 2i2aA^ 
lAa : v oct^ uAx :2?ctjjj J-ruaa -Vsai aao -^fp (' 


360 .^*» fcap~i <**>^\ aSAj 2Li <fci? ^>3 ••opai«3 
mfcoa? <j-io o-iflox ^ia ij££gi £»£$ &A 2om ii*. 
,?#M>?) 2silb> 2.\oa»o:o ^>o &,xi :oi^o->-ac77 ^io 
:*.crco\ a : M oioi»'iis i-\. v oo^a ;*A»y $ I '^Jspsfc o2 
ooj ^» ^A« ■««oi ^ooVfc-2 J?«>? : -waio\,xo2o 
(i >6ja aJtaa) :2a« 2~eA .Sow ^w» :21m Iv.a^ 
.jiofljoai osoXjo^b *£&? *-*> 2ioi :2&0T 
.&>? JkOlia X.OC1 :2?<n^ X.oV trX*ifl ;hS iio 
-^ ri.\X2 lA» £9* OG- ^.1? :iA A ^eo! (3) £3A 

2»~o :o)a5ox3 2*2 2tts&tto 2il *sla uo .oar i-a 
t»3 oior :2a\»? 2aS. Ho . -u B .Sosou :k: ui ^o 2*2 
^p I'ifiUa 2**J 2ii2 £io oysoi. fc*2 S3 : Iv^opo 
i»2 ;oor Jxais JscA ;\,>t> uo -lAw? (< \; H r,-* j 
.Jaao? £9 Ijoi Uo^ 0*w2 :oA ooer V ;*;»JT ^oA 
oa o^u, ■=ub>5 : v ocA i»2 JOJse -o?«4wi 2a~spo 
■ Va.s oi^a? vi& ^ai. ibot? 2ii«2 Jar :iio» 
2JKX-2 : t oop 2i2 bi- 3a :o-4ooaa ooo- oVatt Ix-mo 
J-o>? ?&S&a &i> 2iolo lU4«l op au.Saa 

e\A **&** (0 ^f» ■■^?w4i? j*>;*3 

: Aujco ;«- 2r>or ibo .lflaa£>£li ja>o\*2oa\, <j» Jsor'ap 
v^i-j^t) W 4449 W .^ ft*** (*) .^^ jj^ (•) 369 ■ i-m-vo yL^a* «aw ocr a «07©3*2 Ai» ocr IscjsA -ov»~ 3A : jcdo\.2oja_ 

:o&ttfr. ojiaioi? All ^boA^o :tmap <N*ii crXoii.0 
:2?5 A »a ? :2iaJ .^oli. JiS -ataxia 2i©V 
2ioHo=> cbA law ^51 &A}m ^03 ^V\ ^q^ 
007 tiai'jS o£kSd uo .Ax ^o? J&Lox J3lo oar 

07*sp ArtJS : -^-^* A ^,?^? 9 .?? :^o*3 -o-o**: ^p 
^kaiA^adoee 2».ojA2&ocsc ^Joo oA jaA* :> :fc«*aJ3 001 
.Jsot?? 2i\A ^iri iocroao -oo jivbc&o 1-Al ^ssa 
::xiA© ^oxo 2?br low aa&, ' jooi-ioi^ w? 007 
J&scgo :a\i :2cAi 2.i» :2*aor -0-0*43 oisao 
23*^ ^LiiA C)# W > v 'i^A v aA* ^Aor ^L?) 
fcjwii 2*2,3 Ay* :^oi £spaaAi &u*» 23073 
OpU&i :Uor 2i>»yA oAio ii ^o. ^3 007 .A.? 
ivfluXio Af2*3 f J ^i :2iadad2 lioA <rA £1 opai 

* r 

;oo> JsopA 2ooj o^io? li'isp 073? ^sp .opai, 
.•nA~fs2o otioi iia 2}g £ 3a 4: 
w oTe«toa^> ia ? . 3a :;i&»fli3 23o>/d 007 ^3 2oAi 
0$ M '2a-» :-erou.S»i lalia Ais 2»^iY>..aj» fcoA* 
Jisoxt iio ^-»b .** 2joou3 013 007 I^ooodiA .<* *J W .#•*, asv* r ^ ^ .j&A.o»i t (') 
.(N. E. 9^) (♦) 


-'-'-■ 1 # ' * * 358 ^i-o. fiio\. ii3 \Aa jiii, iioo .crJS3*.2:» 2*,2Aa> 

f'.'Xi, ^JftM otni ^JQMO l&h? crS jsAx aa :er3to 

aao -^«:? Ji vfiLiS & mA xdor &03^o (*>£«& 

l^ap iofci ^p ? ^.i b^LmA* 2a?o j^i ; ? c£ opou 
<-^*« ^07? &B&* ^V?p? :**,? oior :erisiiA d^a^ 
:iA ojS loon A, a* .oar 2ioT3oa otssX !?<*?? J l >\A 
::x»ai) ^o pen .^a^ ^° *°<* -«roiL: &taa tuos 
^3 007 :;i>o^fi Xi, w<iX>a ^i ocfls :iauxa $ 33 
2Js2o l'y~ip -ojo -.Itaixz .aiissap Ipcrji licrica ^ 
o; :3o~ \Sy*> :-££») ai o£ i»2o iii-o .o-.SoA 
233433 ocr ^.i? :<^a*^x3 acuta*. £ :&;oa\ «33 
U: .l^a rt oa -ereu.:^ Jor icjcroae Xis.Sa -.<S Xaasl 

.U*XO 2>Jfc ^V?P : ?<" ,: " Satr eoo v otrA ^2a ) *»poi 
2ii^ oca ) A*3 2i*3.<7po J»> ;on JsA? Aiysp £2 
m <^> X»o'er >.ibo2 lioi Vy.y : ( "'JlAeo3 333* 

-.<£ 4*fej ;« £2 /)**: ^Jsio <£o> tfi r, ^^co 

^3 O97 -JSOISa ^\)A t*^*. :^30U3 53340 OOf i* ^Vrn 

__ — 

.«.^is» .Jiii, lira ;i« jiirss »»» (' .ti .Jiii «<w Jooj •«*■&? J»>» (") .^ (») * 357 »*■•■• » < < * * o2 :2k3oaI jiocuiy .aai-b : om &aOso$'S o£ iaol 
-eri-i Ojjaj&ao ^Ao&) ioij&o : l\*;ob\ —2 
-Js^io :ix.^ixS c***3o2 i-\ ;ocr paij ,^-x»a 

ojV.? <^?^^ **>r* o°P * oa! r^V J? 01 ,? r^vA 
'Ji239 ojs ^|i5 ioc ^i^o : 3aEUo&I jq»o\.2o3\,3 
2£atUt£2 r ? of .otaefc&b <^l iflAl ^o^o? &tox&> 
x£fcft :<U<i* jiao^ «£ aaojl? J* (J U&» ofao* aa 
iS? jis-i- l\» ;»rnya«.iv» op *-?»»;> orftsia 33© :e>iM 
:oer Jaoia^ oA ioer »*i\.? oo£ iJaS 23-33 :o^?^3 
: ^Aoi 2y>a>ya v oaasp xi \aJS 2-U-.3 ^ 3-i bfa? 
9?»2,o i?3Js2, 2ao^9 2ia>*3 la-spo .0001 ,-JUia ^sois? 

.oar 230ib o&3 
jcja^WoisJyo :2iioo\, ^L-ou 2is3 ^,3 (, 'iis3 
(t>l aa -.333- culs-a ^ s, ^3 Jor &fia*oa dor rl^nhfpAJ 
(Okl* £> :22l^o l^iso ^x-xa 2oc! :2&b» **q& 2£*> 

0t33 £0 M ai003» iSOC- jsldb .SVyy .^OT 0X3343 233^3 

^aiisJQp ,3oo ) -ioai 3—I <ra? J«r) : 3jcx» .Sax-? 
(H, Jkai3Ak 3 -o? \a» :io Niopo 2©cj ~a\,>oo© ojiss 2ooi 

|V *&.oii. &x2, ^0 eias^o Jioaio AAao :ojwyi £? 

Jo\t!^xe oujo 4t~eoaa aa <"' .00? «dr v) ..jio ( ) • £?> ( 5 < 


356 &610 .j£^o &&i ^fSiatj ^'Uaiafc© >sxyab 

J»^. #> fr> ojafli© «,*xV ^o • op ^ ^ 

aao 4^*&4 ouap fcSfje z&aL ^ j^ ? , yA\ 
$n x£^$a tLai* £.<v A>& ^^o ^b «^| 

«>^ JojSi ^0 j£oa ^ora :*** :<£ tfi i»j 2$^ 
• - ^"e .^ *«°? 2-So :fcio*sa»of JkooA~ xia 

Ji^tt Jicj 05 ^?«3 r ? loci 4*j{ -$xo ^.ixax? Jii 

rW? : *?«M JySfa v* ^ *?* J* 3 ^»*? ^VS 
J901 oaps.p z&ojnta&l adi oaax ^s ; cr **2 .; Ni Desunt in (*) 

( I '^•« *M| '"' •#«+ ^ (») ' Cod. l'.r. * 356 .2i&*SS0 ^-i<>» -»» 

iao'i? 2»a*i :ia*S &°* S 9 °^ ft 4 ** **** ; *A? 

.a^ dttfU^I > *4* ^r*»* ^^ ***** »° -ft" 
~ ,-\\ MoiOf^fub ; 7m>t*A ^*a*^° 2 ?«" ^£*? 
2ooi *£*»? aia -«4 ^*° *?e? **** »•* 2 *^.? 
.«oi«*l*aio ops*. ^i»*» •-«?*» »»».? s ««l 2 ^ *f 
ppy V? W» :^*fc £ s*pJ ,9* V** 2 =»?4 $ 2 . 
.^AaJsxBao jk )2» ^ $2 :ooj iiaao^ lo£i ai»? 
}*o • «*, 1*4*) wa\j ,*?~ **? 2*Si ggft 

fiS+i r»3»S?o :2$M« t-*t^? -*°* : . l ^*» 
bass i~ 2aai irtA-a 007 2'ial ;i~o . (4) 2*owB»3 
?«J o2 :g 2li& 2*a& :o£ a»io (S) 2i.?ii &*i) 

V*M «3«a*15 *«£& &**H* : - 43 ? ^ **J ioCr ^ 

X& oSl? :^k 2*2 iao'2 ^*»2 .0^ a»ofta2 23M3 2cjo 
£0 :2o&2? ,6, ov-3o2 £> o£ loo; .»£* :^isb 2^3 

sop 2ooi fc.2? aaynS* ' '^V? >W) 3*^ :< ^? 

Jocjjyii .^?0\- £»**■ W ,;.s<ni.<ia (*) .1414s "*? ^ 

,jiiol ( 6 > .^.a. fr,»gS ( s > •£*•*!■ W ..**;? t^M 

.oa\ftu? ( 7 ) ■ ?i'W .. r» )JU.a. ^iaa 354 ^j* s£& ^>o ? oifcoii-aMo oruft, JSoJ-^o 
&3 tt*°» £» J*?? •* ^»aft> aa oufcab ^i :ix*ai>a 

■#•»> t» 9J* wa-io a& £ ? :o£ j£* .H^otm 
W&£ i*a» ai^ii> :*<*£&** 4e*> ojwp Jooi ^0 
fcooj o^is o^£ ^3i ? o :e £ ;££, ^ J? ^i 

0*07 iaaJ^ \i, ^ ^aaoe jieo :orx£fl» ;***.? 

■ OT^l \vo cry=> \Lo 
34o ^mo) :oias ckm ^o. ^*£*. a*a < s )<»o 

;o£i ^ s o .dp Joo? **:? ji\a A»lo :^a ' : '^^y U>>£* f* W .,£_:, i&£ (') .a^3o Jio,^ A y,\ jgj, (') .^is is^o ('') « .^daAa W .!*n> erisojjouo- jo A 353 .l&witas ^i-cu „33S ^aJ &2 :ot&£\» oAliwti? o'er looi ' 007 o£? 
.ojixtox? Jssol v3l l*.b- ^ v°°^ oiaolo .07S las? 3 

• 4&p ^iai ftA*. -OToi&*. 

ooct! w oio2*» aao .wobb^ouO^ onk& iisio : -ai^o 
^'^aaoio oii-o .opi ocn»^o Js*l3bo3 0.3*. :«oiau2 
5^ie <^> is.ya? ^Ai- tivay ^L-b : r ascbisoo aa c-S 
«.^V.) liabot* ^00- ^3oL &p ^jat >X*. &*3oSb 
jiasofl ^007 ^?^3- &X3 ^oa* ^^? <**** ,*? **? °F 
*l' oJs*oor ^aiL lien 'tea* luia? : v oul ' * ! ^;i :q/V\.. 
&o*£)b l3X33yl3e J~i3 &t*aab :op obao2 —3 .aic-o 
»a i^~ a {vmuo ^o^ Imu 0010 .i\jaa£3\iS^30 
I007 lisl ioi ^a :&*>£ -Sop v ootis> a^Aaab .330; 
;oot Iboto IvJlJai I'sou. la' las loo: juaib all ^aS 
is.oo- «S«io .*-ooi 3ujo>2 v ood3 ( '^Sc 'Sii£ ^p J> 
,(K*ooi la^3 Ja-i \a :oc? i»0u ojXa >-oc- ll b^Jsapo 
lajoA -paa? »S loot bcol £0 : A Joe 'Xa A jdio 

JC33 JM 2*2 3*C>i 33 :N*Off wA&ttS 013*03 -3 

2pot £03 :^ou lauait 001 loo- bablo ,A«a3 ^Aoo 


352 oii .^ooj^ Jooi wM-iaoo :erxoi ^ooji jooi :ix»o 

Jocn aaxoao? ^A-& 42 jS:_ sC'ta&Jo ft^V soAa 
llix*) A*3 ^oA feft .2 ? <Jr £> ^*A\b v oejA^ 
•** 3 *?? ****» x*3 -ouiiso i.oeubaAs 
iixoso low ^» ^ ? joX $Xo ^SjtoJy? 2at? 
i-oAs ^d. 2s,3o ocn 41 ;ocr jaflao :&*.aaa3 ^- m ^ 

n 2^x*, *i di jxi^a, ^ £*-ij .:?<* **;? $*» 

^b ocr ? 07Xo\ loo- ,3& :2ai^9 ^ aoaflx? 2ifli 
£P .?? : °£ J9<»1 5»*» -oroi*l3 0070 : aaxs opis 
.cr*af*sb ? 2L3s2 2iioioA. ojS J ff oj* ? £4 2?£ 2 ? o? 
^aaixap y oocr* Jjsaobo 2*3o?a^ 42> 1^3 2obi *jah 
. r ?i±? W^oj 4iL 2S£aS jit? ;»n\^33 
^At> pjusa -.sj^ ;oo! uoi .JLsaii© ^itoJh? 2xa 
?»i :«oio2=u6 ^<tt« .Uoik ft^ jc*2 -3XX2, 2*s< 
oat 2JWB2 x*3 ^0*2, ftxau. lopa-i, oo.Sxio 2j,"4J 
2*3 1 5>»>3 yoonao \*2>qi ^tdi J^i^a^p 2laxsp3 
^X ,.39 :.xaoi£iati^ oXio att3>o r^sjx ,30 *VS4 
001? -oroa;*: ^2 oi- ^3 33 .oocr ^©ovit*2 3^ 

: ~3X3lo —ouiiie ^.b-ls ^*mO : uiS x*»3 : oiao; 351 .2l a 3u.aao ^i*.ou «iao : Jopi *9\ &j)l : ;»> n% . -v aa -3 dor I***? cr,S i»io 
£9 -fiAaaa ;naap ill jmm iS? : lx.>a v oai ol 
Ifisls lii Ja£ tf **» ^e»4o :2»^j {s.ocj Jkjl JoooU 
-^i-cu uiaaoo IsoiJ ^iaa Jaia X^op 1^ : ? :^se^ 
as J^tt J^SP &iaio :#aii» 2aor -aio fcfcgo 
:6>.vl &aoova ^ ioao2o .^aai 2aa*o :.A Illxixso 
^fMtg* :6j*tt«2? ft^po , f . i\re aa loa-^p 2^e 

r k: aio .iao! ^»ia iicniao ii*w7EC ^i. ffi>^jp 
crisiiQi-; :^iAgO o— o»o 2aoti '"'lai ia*ai>? ) jXi-oA 
\Aa 6$ juialo :jsi* >to3 opoi. Js*oc: ^aajsaoo .^asis 
A3o\ ^A(77 Asa* >ao ri-xS ^ojAaJo :2^o3u^, 
2aaaa = JojSi $X i-aos :oi»i uo>auoa4aoo JL«iu 
->-kx2 ^>mo ! ; ti '.' pS ^a- lSa :^ fty.2 ixaa 
2'ai.a o(ti 2*a*aS acrrio : 2f*,a ?>n\.A ^L-Ou liaoi^ 
^oai o: ;£ :c£ i»: i5>2, :oum \a* £o 42m 
fr*2 v : :i>3-?? ,a-3 .^Aor \> 2ii wOUua £ :2J.^3oV 

: °V>* •?•*> 3?«r t»o .o£ k£ ?4**»*w * bfiifo 
c£& 2auaj& 3>x> Is-iio .Jctfia (%p, cjaaia 
: «:Lio 2aflU oct jasol ^ap ,£koo2o .2aaXra Atlo 


350 o2 :2so7 <£ i^fii :c& i»io : oA locr aAs J^** 
<^.2 2?07 <vj3# <^> ^*»*? : <£ & A-soao V2x.ai3 
Zoon xao .a-fUo ( ' f *ii>2 : r \cr cnS iao2 xao .ioiia 
ai : cr^tA o'w J&J& ouJs*2o oi^-nSk bis : 2a3A 
o-^stA \io .:"i\i ^p osStraoS low -ooap ^~>A 
^i-ou i^ao ear v ; l^: :c%\<A x*2 x£ jdj aa 

&*s bia ^spo . Jfivi? o£ >&*iio :2A3po 233 Zatri-o 
-**.^I? $*2 v 2? :o"^~ 2«ua? 2*3»i :-Axi? eranS 2*- I 
2~as :cjik\ i A.£Lx'2 p i-io ocro .„eroi>.2 J «n\..-i cjS 
2(71^2? ;Xoii3i» ^.2o) .ou^ao vAxo :*07o£^3 . 
.„<rox*I 2i*vcpo> o» r o oa~o r^cro^. ^30 l^V -i^si . 
4oo7 -^>^ ^ : ' A*aaa. ;oa *oio*-2 ?*N\a) a*a 
.StA iaao :iiaaoa ;*o~jo ' >U»? cr^ 2fc-o 
-.^ocrai^ax ,j» ,ail aovie s^oj ojap oaa/a? (s) ^-i i 
2o*b *ap Jiitoos 2490 .^tt .\!!>.\ ;«i: ^> ^cu; iiio 
^io :c£ a»2o zlyvt fcooi ojtua^s £'?> 2sL aa :o'o> } 
<*>;£&»£ du&b && .*?? & : r f-> Zaaai ^**2 [ 
jSaca ft^Jk, iocu £a '-&*£*? ^iaisap ioeru? :lioj 349 .;isx-a» ^o* Jyio .0u3lJ!D aeijua 3J3 : fts.001 3*xd loaspa s^ocr rj n ii fr : jiasol 
£0 .jkt*3f «?-2 JS»? ioo) ^Ai? inasp 007 JS.001 
>iiC«A oaor*o out yOtrXxii }&£? s^eoi £*'*! 
ao>© :oiy Jiaoa Jao3d»£ Joe aJaJo ^aoou 007 ^aoo 
Joe? . Vuiio ^xa $0 .^ocjisp ^fl.i/aa ^>A Cocross 
iaax? £ :;&>? *op*j{ aurAb jdi \i OjSWi 

.iow ii-o &»3aoa iaixa c^saji. Jooi $aa*opo 
.' : -01 oiJSJsiia ^>3SA ai : ^ui ^ocAx o\\flis2o 
^or ^ovaia :oi»:o ^L-o, Jjlxi& ovsai oioolo 
v oxaS.\io |5| v aaai fc ya : ^o\ ail3o -ifa-aa juaaj^ 
aoucao a=» : IiaJoI iwa oof jla-a AiJao .iaa*. *» 
-o-.VIo -aJttSa iaaa: 007 Va-as op %ny ;^a.la:3 
ojb < ! ;o-ao aa) : ;*nSi.;l 007 jla*a ^o* odo\A .«u!sJ (♦) ,od o-o^l? < J ) .jtilj A.V™« (*) .jfau (') .;o<r ;<wsoo ( 6 ) ■ ^ oSnSi iy w .; i* a «ya o (ju-o* «iso 348 ">ai £i .&?«^o jLa^ ^jiio ^$a> jj&u? 
^*r °Jf* V* 9 JS *4^»o :^adt«Lo ^>.a»o ^ioor 
fc#*»j ,?<?£^ ■-$$ 2&4« jojSi *X^ ( ^,?<Lj* ? 
r^o :Ua«a 2o&So .^kaftAo 2La^o ;.\oxA 

J &3+X*> 2*£^stf ^li. r s 9*fc .xio ^ijoio 2*3 
! 2lor 42 JoSj 2iti : ££ litoo^o 2auM» lod; 2*ab 
^.ojais &&» 2Aocro Jsfca *&»•> zlylsjx 2*ai, 

,ai .«Ax aa oar atiJo : ouJsca o£ »ac^o : «Ai ? 
^Scj sia / J )«juVssj Jjior) :aa»2o opai 2ocr X.:? 

:-is <£ ^2 i»: 2ssx :cjS up 2 :«* v aA^io2 \^y 

owo <£ fc.2? \a ^if? :,A fo»:? Jor £\apa 
iiiui i fofottaS (?(*>or*sojuo .van, o£) :%*&*& 
2*>2*%> ■#*,?? ;»o.3 Ibcrjoio i^jQc-aii ^ Ioctu? 

lals cr.s^is v «scjAi. I'aije :;xii.5 2isaju& lija 347 .iww..yn ^ -isb : mooo \\*nY>b _croi«~ iio ! „32o : ^iso : iao 2o 
oar iio\ : v ocrJ> iaqio -oic^o .oa^a oispiA^ 
A: .iiosuofia ia^ ciS Jaii :^ca X*s looi ^^easaeb 

Joi^ls 9UV9 233X33 3-3 ".'"'jdoiiJk 1^3 ©3<JT3f2 

^» JsAib »S*<u.o .^sk w*S — is5 ;» ? Tt» A,ax* v iao? 
: -i?io uMo3 iKO^ J3J3o : Ibaia ;,.itS <^*2 cjJoaS 
iaai? 2Jfla2 :li,3JL3 ^^xo M y>o*V i fl\Vip Is— aoo 
li^ao oaoB :*Aot oiooi t oio7 ia^ajp 3 D^O 


..oo& i.ii >a oo5cro :»oto*>3. i 2 Jjio :oi3*S3 ai^crio 
oA 0TV3O 007 '' ; ;aj3J».3 jAyA cTiaM iasisl ^.3*OfO 
aL» . Jo or ^otul sjcob*aui\iJD :ojS iabia *3\iA 
ojj eooi h^o ; oA oooi y*** 30 ? r^ >*^ o>.to 
&aa ioci wOToL.! &3oaao JaS 23i.g3J> 3-0 •- M> ;\ | * 

2&.3O&03JS «^UO it-? J^AO -*3U3J3 !l\,5 2ieT OCT OB 

.Jo^ii M, «-aa: :: ? or 
JsJL.3 oid 2:1^ID3 JVVVtb : ILli : 2ioV **3 J~ 
v^m? 0739" \\-v> :2*lU'& ^oOotii oxiiao :2c&i 

2<&Ai ji ^o<ni m# f :UiV3 2^is ^3 &>£ .ji'vv.yw ^Lh yi» 346 jaaap? :£*bf jO-i ol status 1*0*] ^o iiaj£ 

&*>*£ Jor iSj .-crroLi ^SW ? ;*3aoa >.» xi 

J«T? :UI Jail JojSia :i»Jo v oojia) ^ ji^e :*wo;i~ 
JaXap? xa :«oj.bcLi {3) pafl Jxoro) .1*^3 -oio^i 

■v^^ ** #$*> (3) ^vp? -^^ <A &* -^» 

■ o»?V iiso .vsj jui £0 
*ttaut ^a^ .^Aof ( ^$anse :x& ;oi« as ^a Jai^S 
Job? k*i© .iaofca &ai^ (5) A»$o :;offj ^A\> JgVV\ 
^p : (< Uiaa» £0 locr sitoi j£ ? ) : &afc & ^ty 

rJSaasjA olots aa :&a>, »\o^ i <\+ ;©£ia waai. 
<£ :#$ ,xux £0 ;oei ^Wj £a 601 &*& a»j 
.Jaois ^ M js£ ;»iTlfi A,ox. .aaoa ciaaxa jil yft j 
:c& iieuo oXo :\ia5 ^d^io Aax ^03 ojfivai iao 
JlAao :&ak o£ «Jsflo ^ocuoias aco .*»£ ^ 
\oi oot }jb;3 ^iio ^a*©r .ydaxo ;c£j ? W5 a£, Ak(*> , , \YUC M M 


345 mi * ■ ' * * « aixiai iocr : ' '3A» A aa :2'ioi» .ee^a 33A.0 ^\~aob 
<ra» i*~ 3A0 .ii^aol iaoo-a caii 2ocr '''-^io : 533^0 

JJ2q .oiJSoiiaokttoo crJSoa-iab ^o loc Jsono :233^. 
:oj!ik oocr ^iiL^soo cji ooo- 'r»~» -aidaou, 23iik, 
-Nsoio .jioer l!s?o ' ' ^\jo £ao o^ oocn ^oo 
l»*.£Opo .oj3 2*aa li 2ooi ^aos :ojS oocr ^CLAaob 
^-*aNo :eor 2ija& i^A »a lories ;»-3 007 ojS ioci 
iocr aaoilo : v ooa ^??«2? tv^^ "<■**•*? r 4 ^^ C7, ,? L ** 3 
;jit3*A 2bobJW 36ua> £: : wmJ : <£ 23a«N iS 1 <r.S 
: aiaao crJS xaii ^00* ^o wio -$?^ '"'^^S??? 
<^i Isor £0 JooTftve : 5^33^2? :2i\^ 62 : JSii 2a^ 

.2?o& a&u%*4 £a ?2^2 

.&*?£ faoaa ^o^s ^3^3 :iij»? -»•*> ( ^2a\^ 
xio .cnaoa, .bsdoua zajtsoS liV^a cnaso .oi2 »»to 
:a*i 3-1 ' 'axoio :2s\£b ... flr a^ao 0.33 :^»oiS .0401 
Jocr X,2a dor :2%y,5\\ J303 233^ lie*? :i.iso ocr - « 
uOio32 2xi^b 2001 jsoadisap ( ocro .lioaai ^Aa» 
03392o ois. iVo aNao .-cruAo\aisjOi 1^3 :.bou» .AiNi? «■■') .^e> ■rrs 10 (J) .jiwoo (*) •»» (') •>a« (*) .»»;«» (*) >*&*#» W 


344 

aero !1mu\ ojoo : ^soio JiAy/pja ^» txA -i*p f o 
««^? : «»i °A **£« ■£« £» Aak2o : a^ *} 
°£° ?*V« £ A?2o *»^i <£**> .^ 2*2 ^f 38 

WM? :2Jtt^ ?Asa>3d o£ Joe- Jk*2 2iai, jio& 
:«£ iwlo cr.\<A ;^2o .^wB^adoioVai :*»<A«o« 

W-wo^to zS fc.2? 23i^ 2aai- ^ ^»i» kii 2a£ 

ocrr ^oa a»» A»i 3AO VjQaO.n.SyA Ojafcia ;<>cr 

ojS ;ow jLao ajab 39^ iib^^ t^or oor 2aai, 90 
2jJWo .oraaA <rS locr si.il £ _aa : tflKto 2ia« oo 
iaolo .*0?cuU923 ■ ; ^a-\ «ftsc& *sJ £ : ojS b»2e 
2aai.» |,: r ^i :-0fcia*o J&batsl : o'or 2*ai, q£ 
asox uo .oi^Vap Jhftj ^bafeoo :2***a (8) «or©:L2 
.2*iLs ^ j«An w oig'ta.\ p o£ acn-o „a :dcr 1^*0? <-?•» 
,3A A»Io oiasi : criacA oot 2*3> at 393 Joo?© 
-craaeu\ ^0 ^aS &o -ociii jtii^ Aaceo 1^? :Jtttu 

- iWft i ro j cram* IjI : "3 1x33 
:22^ 23s) UJ-» iod J^A 2b\3 2ioj 050 
jXio :<*i*A \xia> »a 2ie>a£ ojjtAi O^^b 
vJ .^070^0 ( 5 ) 343 .Jj&WaM i trr *Sr uVlft :}*.*« i*ikx juI opaV.i ;ik«.o -^»?o (,| tu :o£ 
Jislo :^A^ ojii \\.o :)XtoX ^.1 oj3<i-ai i»cni3 

lot* JOJ*a OOl 2il^ IcXT JUsAo '. ff^eA TlflO 

• * » » ^ ■ • 

o2 :-iisiooo ia2 Jsa liaa\ :c£ iaslo :o<r J^ VyA 
:3 JS9ova ;» ocr .sea sj :a»lo lia-o v ?>\ ,«V 

\»o -crja^ &o 073 Ixmo :''- ) Uiospi {S30]L :-ai 
locr Jka&a oof Uiao^ ^o>o*, -a*or ..A I*aa 2aoj 
-2 :aao2o VJaot 2i£n2* Asii ^aoitta : o£ aat>2o 

\ J ■" » 1* 11 1 *• 11 

lismaao^ -o>is3oua &sot ^aaa : ^iso ojS ioolo . M aas 

.*idyj&ao Jk»oo; lA^ai.3 
l?a\ ^iiip uaio :wi\. iaj?x: :i*>,is.\: aAo 

<4) 2*atosea •?!*£?) :2laao ooj *^a :a»i aa 7v>»i<ttin,\ 
>.1» £9 -.Jo&is 1*2 aiubaoo 2ii A-a.\ s«&& (51 2aoa 
oiasi^ 'Ap ^a*o> .Aajcxao ^p xm (6) <^,i xS: :2l'i 
wtroMja 2*2 2a^o :Js fe*2 jaaap :»b2? ;o?S i»2o 
v :? 1 $S 2*2 2*ju pilo fjs>=> J»-a> 2o£)3© .<£ 
ja$2e .<£ 2*2 ^s«ao ^asaoS : juA \,tro*i-3oxN 
.oop a**a cafiSo jjaoiaa ajoa* 2ia_A o-A cjovo 
:iAs:>oA ^lAaoio -i*aaa : oA iio2o .2io<A;.\ 

.%&» k j? (♦) ,.«vi» W .;,h^y.N .*» ;»«i (') 


.Ua-iaO A n'nfliti uVtf 342 .Ant 2aoae2 Acra :J>.a. ivocr Ajo :1sot t -*SV r ftt 
.a/a-o :oi-SsJE ^e I'i\-^ a-i-isisi :osi: aio .<^> 
Aiaoo aoa.? 2aA3? ,*?=> -&-> Jot- -croL: 2»*aM 
2*aao2 o.k.1? It- :oor 2a>oA 2»aa.o orfcoAi^ ^0 
2a r a oem;? :enxiVb 2ocr asoio .2>*2jca:a3 oicua t A<r 
liaer :00V jiasO'tA cVyftoor. .j-3^3 l^aij Jcr •^AVfrr 
2ju2 ik-k. boa :Aej 2»ao2 Jap ^ftU-io -iivj»o3 
»»o !&ua yap 2^X20 foraftA 2ri^. JsA 3 jcnia 
.2i3JciaciS &B?f ioer jn, 001 2»o. 
*-A) ^»2i3 ;jsaa. ^0 .c&i 33 :^ool ^ ^ ?0 
ens AX3 :'■ '.'w/aao jtj 2ocr -croX.:? aj : pais 033 
Aa, \£Lio rW.As aa) 2iu jm aA3;\2 33 lAio 
.-crcwb\ia a~ 2a2ao cA 2ocr Ataisaoo :«cr »aO 2a. a 2 
2ocr a^Aa 2-I33 2i:a> yap a- Jtx :-o>t- aa© 
mOUXoolA v -va» \\,v> : iacuo ojuasoio : cA cruen.o 
^i.S ; oor i iaxoap tris A yap A«: aio .Aa, A^o 
uo .yabu? Jfloxs craauo :<ra5Joa 3*3 t^cr cuxaAis 
XLA-isis: :lJaaX3 Afcb OCT 2i2aA „cn*t~o :2aly$ $i©T 
.cr.Vo.aa Jas j&A-Ua -aa2 A -erXoA 2M aao .oil 

J f * \ • » II » » f l# 1 - ■•■<,., , y 

A : aadlo ^ikxapo jia -aao : j.y cra-iiv a**2o 
2*a30 2aa aao .007 2i3X>so A acni-iaa i\*ocr 2ox * 341 .;,&»>» 4*.a* -*» ' ; io3*.Js2 : dor ji^jcovi^ -cr„*« aa : 2'a\.3 ^? 001 
^■\«rp) \clxo .-adtJ £o :op 2M4» JJlla 2>ao :,3^- 

*^ojo : oar ?. ka jojo opucxio .&» &ao~3 007 
.a-auc» I^V 3 ? 073*2 ^ap? : W*? «= k *° .-crro'an- *,& 
2«~o -2*3^9 (J) oci cTT'ia^I :^ool ^>aJS iisa £9 Jooro 
2oc ^?kis»o :2i.3 Jkj? 2afs23 loo* laia? ignAwi 
o^2? iisi- -iaa: 2mao2 ^ki2 2*~o .Jala v»oro*=LJh< Ai. 
^iaa ,oi2 <mc>o 2xa worozta** cutis o :or^oA 

;.\*~ Ji&k ^ki2 ;♦- ;xi-2 '"%$? a^o .;as2»»? 

(7, 2*.a»fla . aao*toi? '-"^^o :^*»Ua) aa ^aow li'iia 2*aao .cuoa2 l^o :2aaae2 cooxa? Csi^s \aooS jDaap 
2ASOT fts*2 £ : i*A a- oiooZo : -o\. ^00^ Jsocr 
:i»2© ^oojtip .a*. 2ii.o *:' 2do- 2&.2AAU 2ua*a pass 
:2a~ wAaV<B 1^2 ::naso 2aaoj A k>2 jSa fc*2a*aa: 

-DJXB vAi,3 :?.'i f 1 > lA OU3CV &OCU r 3.S 3>fl ^503 

:2»;.<aaoi oroaxxao ^\V\«g>^. croailso .01U3^3 1^3 
oxi-o !2^i-2 ' ' 'JJla -or -aa. >.*odcc2o dsi.iM, 2a~aoo 
Sin Acso2 i^« :2**yfl o2 loiablo 230m w&ai *Acr 


:>&. ^^V? v dioi m ;i_ (.;i\.\.ci) ,.i\\p> (*) .n»w^: ■*»* O 


.&0~U0 ylu^Oft „»» 340 W&a Sao) .<*&*>& ^ojia jSofca ;ocr «ejo*u2o 
oor Ofyfc $$ ,«,»**> xiL :^ ia&a 2boi ao£> 

-olS ;oct ixx- : ;ocr 
'xivio :^33oa ^e *il j& loo) ls*2 . r aoi.» j& 
gpjjl o£ iocr j^j g& £© : (, '»2a\a o^ub s^il 2oen 

?i??.<xA r .? ouiio .^ojAa, <%ooi ^g»o :£fi?.) 

.2ap*3 cji Jocrj ftyi £'a jJs :2b\^ JoX oaoji^o 
•pofcaoao &fl:>» yooiuo a-A 90^ .2, :i?,a-5i o^2se 
,^ 2i*,o .paap <roap \tlX3 :-aNsI, v»°J»M «** £<» 
2ii \ox 2ilo : ^ ^0^2 ^a^: jii :i ^ ^oejsap 
A«2 2?-apo .^aap ojS gB«£a o-?o.M2o ?£i»at cum 
4fc **>>*» o£ -i>*>o :Jaya? o^ik \i tioo 
c7L»i.o :2i<j> 001 Ifeft #$? Jfc^aaataa© .er.va^ 
-cui- aao .2aivto? lia»i :<")^t\\.m ^^o : laao*. 
.&*.?• oj*ap ^ia: aa -.0$ oikxa.SaA «ai :ocr ?^rtfr L_ .h»("> . rV x.('°) ^Mi-W .^i ,„,(•> 339 .2iab-«iso ^ctn ->so -is^is? &3« criao «oi.i« »a aoJSo .^pu? J-OoxS 

:^43J ( "'^*s 2aof fcoof ,9AO -co ioi>M? &&*« 
:iuoi 3a) iisOu-^Aa OOT laa.^ J-**?* 1 oA "A* 
iA. iocr wCTO^J Y<^ o: Js :crjS 2ijao ^ (:) ;»-a 
Aeuc XlLsoio .001 2*3^ iJ.i»s *=no3 2i«\i. ^p 
isbi as :Ioer Jrila ixAa JL.O. ^i*M) ow cam loo- 
^JSi? (4 )2x«i jd2 o£ *4»? ©ojijL? :op*i»X3 )oa| 
•j tA I ao,.o 7?"S?* i»3o3 ,^»3 : °A b£ux3 :?r»»ttfn\ 
\i? 2aa^f 2aion\S Ijo.ii- 2'iu.isi^ ^oa2 -Asi 
2UJBW0 2ii2 ^ooj.is.2 ^ ".^? &&& : (s \oojM*«V, 
( "'2?c!? cicjS) &3u&>« lisial ;:s 2looro .^vrv.yin &£a 
ilia ^jssisbo -.Jiazzo ^Aof? <o:iiii :^so 2a*. :aixb 
&CbJs jiob as laaaflo :?cr ^p laoi-* 2a\j <A 001 
:^^Ax3o23 JLo> jko^ Jba*i£Ld2 £» 2boj 3 oof li^&o 
(8) ao^ .JfwisfA opo^o ojisp ovWA opx&i 2ii-,2a 
:'" ] rua B-3J3? J*oV 2saaA 2axAo J&dU? : i-o-is 
A ;ocr 6*2? :J-aof ( '" J i»'io ^*.o* 2s*ail 2ooi l>^sup 
: JB>ba3at3b A*a iTaso :s*a \a. 2k*a.bp0 ail ^u 

..oewia&V^ 5 * 


. W M *,*(■) .*S>? 


.**>&*> i,; 


.aJS? 11-0? ' ' 


.i-a-JS ' 8| .p^tiila Am ( 7 ) 


• Jsero oij ( ) 

• Joe woie '"' 


li» 

.iixu-iao ^.o. ^i» 338 ?**> ^oojS '*£$ trf ;£a !i»VS ^» (,) tf*5£» aa 
l ^fti °Ja ^«?^ap aa :?oAa a-i xS'2, :\**J^ 
Jauaoa fcaifca *£i ^o»> : ^o. Wlo V'^oisxjno 
kil Aai 2or : JflV . TM lA'afc* &£j ;** jcr rjoiiib 

:&&» r ojia si, ( 4 )*Wf !«gtta\la ? 2»oaV 2*<U 
2a*o ! tf a»o #x ^V? &xaaa isii ueieuo 2cr 
■W *?>**? J^* J*w *£«■• s*»i & liaor aa x\ 

2a 3 * ? j4*ft i ft $M> ^ ^ $** * 

Aapa? -or : ^aoaS ^a ^o fr*j »*£& £'2, .^.-aifcap 
Jiaosoo i^a ^^ is^o ^i ? :i ^ — 

A^ aojs ^ ^ajtta» ^oua :<»)£»£ ooj ^aa» jSj 
:2c£i jb^i, jjfe^ ;i2a ^ ^ -J*?** ji tfx.2 
jloa iai ei -.^aoafta ^.i 2aasi© ^Aaaio 2j£? 
jjalx £$ ^ yfr ^ ^ ^- ^ .^.po^i 
ojaai :oTa*S9 2a>oA 2a-aoo ti&Laa laaii ^labiapa 
!0 ??>i? oar «oj»*» aao .^oiaa*^ JjdoA) Jocj 
r ^Sfc9 c-43,o A«2o cta.3o.sjc: 2a«» -.^aoxa ja^aa 
ai sa^iy P>^ ^ ?o* ^ojo) i^aLp &* 
•>?»? $■* tf?°\ tf? 05 .en 2«aa**a ©& oox4» 337 , *. '' me t * ' - '' oiS j»*flao ii : <oto ^*A*> 2*3**? Nsa 2s~ i>Vao- ej^ 

2isoioAs ^u2 :cp Jfsiisap *P°>? :0J*fS*2? c&i -s*23 
\\,y 2so£ o&itt si» ^s ©01 .erbxxs 0073 *aS 
' -saa2 :a^ 2*S^ op -xaiM :2aai » 2iN2*Ajb oi^som 
jaaftl : 0*07 lAN ^*3 <As .2~os=j xiTbo ojS Joojjis 
crptAi ^OSSas ^si : oocr ^i^sao -eros-sAjo 
2ajaaa ;2iaja»ap ^~>o»? [: (JI) 2sor -on Jiaos :sao2io 
2jajoap j^Jiaab -cranio :2A&&ap |1 yiL.s &p r *A^? 
>~3 oop t*o> *.*2 sA 2aos ?2ssafi ,jo yjA i 2or 

2SO? few2 2333, !^S3 0J3 ^p yOO^lX ' '^US-isOS ^ISdOflp 
cr>iA£lo \A £9 Oji^S :yOO^ Js*2 3<xA &M3JD3 
v q\.x3j,3 ^wviy A? :}ioi N*2 iasa !k-iA ^p 
l^isisiao sa 2auS Sspaosa yftl'S'*' Ai : v ocjAi s 
jib so 2s-c» A? '''^Asos 2ioj) 23o\^3 Js.2 2aas, 
£30 ixsojs £p }&A\t JijApJa ^oovi^io : lissruo 
:2i3x.s 3 b\A ^^.sso? Ss*2 2saa l^ssauos J*ps*iC3u. 
W^ttSAjp *«3 ^»3 ^AoT :2aoo*3 V oo»o-A ^o>3g&b o2 
:?ofa 2 sot &ioaaa) is*2 j.io->2 2saa ! ^sioap ^s 
:JJdoau biA ^sjt Ai :2.baao J\*s v?°& *"•* "A? :#aaE .i»^ <*» («772 mi) ieil fel (■'> .rial < J > .,» fc* W 

at IV 


336 


2ais*ao jtDoJyoaaao bw Jiacs .aj^Jsiaaisa 2sa 
Jjo'afi oajaola :yoL'ifl ^o:A 2otr ' '^a :lx.a>fc>o 

Jooji? la^ :^C7 ^.o. ii*?J3 Asos lio .tAxab^ 

2&2 2'ia^o iita4? 2&i ii^Ao *A»r9 3^i 
c>ai. o2 i^ JSeooc :Aio7 2;s»i 2 oj^ ^^o .iikiil 

2aba-*a \\y :$S *o>»? 53.,>=9 ^3o : * cr ^ : ? ***?■« 
:iS*o6] *Val aJssa Jlxdo .jZ*StiO A, ax. ^oaA^ «07©iL2 

j-i3 -?-i3 ?^-:,o : «*>& 2k2 lii? i x«Ai: aS: 

Jo.Va.V *Aa : t^ 2jl2 jcaJlaob .i—iaoa -cnoXa-cra 

,( 4 )^a^ ^ootox 

^a ^br :2fc2^fo iJsaisJaa ^aa .axaaijsa jia 
2*b&2o jw.nx jibr 2:b\ laer to^s :2b&2 • s ^-?^ 
libf £aa^ 2bsa '"'lao <^2?) lie; ili-uaV* ^i-o. 
^1 :|*&S^i UiJ jai oA ;otr fc*2 :-3^?^i J=? 
^yjQ l^a-^,3 ^0 v-axJJo ^.a oibj :2a 07 2£,b*4x 
390 .y-i^Xao Jooji jafluLa t li&Aso : wo\ab looii 
-cn^t-b :&»>aob 2ji'aoa ^a© ^jiii enisbA ,rt\n 
aajco ^»2 :2o<* 3~*op «3^ "O.^xso? £5k3 r 'A\ia 335 


,aii*? J»*?J? (>j jler aoft, Ja» .MJ^iaab) Us 
^lis JC&4&40 i^skooa AWo? Z&A* oaisaaj »\*30 
2&y Js.2? &?°\ ^o? >*k i°<* A.> .Jj&iafJ ao? 
cbjo-son \i, )a\ ap aJs«? nii Joaxab • ? ^.WV 
:orJSo^ ^&? ^'^ :;xca^!»3 *£ & J=£o qVn^o 
^a v bopoi) ^i^ aa : J'Soao 6^> ^ia? r ^cr 
:ojS ^xiolo gpaXyj ^Aiao -oi\ ^a Jap ' ; ii*i? 

$S jiai, W^st ^cr £») j^ &i ^ :^ 

:&*k.I ^O)»o -a^ lioaLwa :Iira ^bosa 3A ?2a3Jd 

aJldo ilauaa 2*07 Ai ,ma. J»>om?3 op .lo£ j jOLso 
^ooA ^oii, cni*i3 Aaoissi l^to :2a3|j c£ iiada? 
\sj (4j cifcoj ^ip? .oior ^Afi< .ooouo .o^xio^o 

£l :A»JNx2, £ ttglyjg : v oa»^o t^o J*££a 
ftui A.al £:> (,, ^VP : wOTft.VWaa) ^ ,?attS 
^>o>o -JaiJk,? J*"^,?? :2fco» <^, «4'^ JkapjS 
Vi» iIwyi ;oo- Wab.so ; *Aor ooo; «iii aa 
loci ^aisxapa ^a Jotr ik*o -.lu^ox \>o iJsoso 


.* * -' * * * ■ * 334 

©ff) .?»**? s-ooasaa o£ .jo.ViIo :0L~a 007 laoaaao 
^aoo .2io£i Jfaia cjaJSos: ^a.Vjo .c£ aJlfJa jaajp 
fisOOT ;-aa-S. tM ol JQOaAja 00 ju2 £ : ocr laoa. 

: .3\. 2aor ^ap ooei r aera*apo -craou. Xa. £o2 o& 
.007 ^}vftvjftA acx^a 2ia-2 :l«-i yOii, ix>aAa 'As 
JiJioa ia>>* iauaii ZaoiS J?er? £w axaa»£Oo;a 2a;a 
AW ojaJsosb is*33 (!) 2off; \\aa» ) <^cb Ao :2x*'ao 
:;xax?o jiioaoa ;aaap 2Aiaae£ ^2 £l : ?*iaa\ii 
^0 lSiaso j&pii ai:? {Uvx^ *-2i»sei o?S.Wy iSj 
jtal v lo .2JKaisou.cra L ^ a^o 23330 : i*o&i ia*^ 
}N\ftay cr.Sa^ t* 3 ^*? .aicr ^» ul locr ;.\>so 
luoV 2oci jcoai&xs :xi2a '"'lyartViian ol :jlaaa* 
wgfo&A« iocn 2aiaoo : u oioXao locr Jo^a 2ao?A 
2'a.rii Jocri iiiso jo.\? oerule .2ia*.o*a jWww J*--i 
$a 2oen aJilV :enJ>»aab- aiss &3f 2icj ^Ja ' "' -' j Wason 
2ia«2o 007) 2a a Nad o : crJScA Ws o]S aauN* .^eu (♦) 


.; c mAoi (*) ,a0, Ipa! &>*1 W 333 ■ja *>..>» ^>Oi -i» .^B £& :«ofofc.2 !»,?? !*«*= <^ :fe > *»V? 
b»2o opflgo :^o*> ^A? *& *b* •»$** wo 
£ :c*«w^ =^ «**»$? •'«* : ^ £» ^m #? :o £ 
£&2 ob»b.\2o .£A #° *?*! £° : *^? *KJ 

O^aasbisMs i&£& <*» 3* : JW •JW *** $* ■**? 
c£) lil ^-0? *? °*<* illbaitoaii Zap ^ojia 

.C)^wi low £o s^lfcb-Ai 

^b^ ? ^ io :ori^ m- jm m 4* 'J**?* 

b»Io :) ojV-ibo opox \i- olO>. :^<^ *** .a? -°£ 
U& 2ic£ o& i*'? 2^? -*»*? W&f? C *\«**#M* 
oxiaM (7ib*a» JaooAo .A «©>o^o ^i^bol :2fc>^ 

;;^^ ;^i *b? 2ooio .ooj jioii abilo :}*3e\ ;afi 
Z>* :«4 b»2o «>J fc£ :&«<* <Wp ex©*? oar 

^ru\o ;*,;*, ^b&o -.«,o~k (t<*>|L$y») *>*«^ .jfr W ,;*au* ( J ) .^ieooo .Desimt (9 


332 39) &#h 2io& r i o£ ;oen isJ .ij&XJsabi? 2xi 
iOjSS** liox) 3a <*> «kiii <4 *>? *$** 

JS& U\2o .&a e^a -aifl -coi>«j 2'i.^s 2si2? 
:^?o\, -cu»- wo .llLiab ^aa lao as -.^i-o* l^ari 
li.XX13 -ill &o .crtseuaaa i^Jb- -cr A»3 tA^t 

J33f 1^3 :-aioi aa :cn^ ttal a A*2 **?&» ojaai.? 
2iila 2&J :2aor ;>>oV^ ^- X**^*".? : !h*°^?*& 
i+LJk > < 7* aio <^&A. *? v?* 4 "?* l ^^ra o 2a. ^a 

ail -"iapi :cjJS a»2o crJScia <-» i;7) -(7;ouLaAO 
t^J 42 a»2 2aa* fgai ! AWo opso3 JsA*?) 
r i»> Nap? : 2aaa. Jiasol on 2*2 aaa. aa lor? : »*? 
&xa 2iao\, -oj**- aa© .2*aaiAa^2 -is v oen^ en 
bixao 2a~aoa ^■jw o aa : oi£>>a*aa .v-io ciJSOa* Jtt 
*»;-« ^mo cr.SoA ' ■'cpiiS -.oiaa^a ocr ysp ^xoiJsaoo 

^©^ 2xwV as Iff** 1 ? ^5 v* : **? :o ^ *^° °^ 
:ii-e° ?~*9 ^aBft»? .?»4»Wo ^xli ou\. : 7 *a <w > 
A 331 .jriwiao ^mO* -i» ^ S&& (*>Sfl o2 ;2ll S£) :}iao^ c£ *»2© 
zjaioa ;^-3 *iA& :^oa? 2iia ^ 

^) £2o >$£«$ I**** 3 tf^? :2 ^ J*?* 3 ^ 2 M4 
joi5ffli la'ia? 2~io2 £9 l$£Sfi> &aj ( '" l 99^ 

- ol3.\.Si .oopaoo :.ai3-M t«°J«P? *W« ,?^ 

m, . ■ it \^ i* xj ■ v. ■ 

' ,• . \ \^ ~ ' • " • i ' ' ' ■ 

^o .ojaj^ jy*>*>? 2?« 9i£^°> ***** °?? 3 ) "^ 
jilo .( 7 );i.a*wt ^ $2, :-**& ^ *** 2*2. £ ?** 
iaijo.s $f»tf *?? =<£ J*' 2 x>4sott <£p 1»2 lao 
£«£ 2*^cj <A^ J* 2 * 1 * Wf W" -M Ai 

.liscwvba ^a-o* u »» 330 o<7? aJa :«ojoa*2 .So JJSoaa JiySca Jows i&_ 
apOaa, 'S ^L-q* ^? tuaa . \ocmao ;otr jjjjoaqa v oao 

xsev.3 ^aiy ;oei -croi-io .2a5 ri ;n«ti 2'Sa*, ^p 
ixi ;i7f>\ 3U :^aac laoXay ' \.ooi ,300 .lasao ^x 
joo.n.^yq ;^,.H.i ft»aS iirivpyi ^e ILicAo 2 both 
>sai aio -£>-**>*? "A ^rH 3 .*tx>T ijiaor crJS i»*o 
.\cA ;isl TUao I ^io 5 otAa -cSisI : 2a©r ,\,.n.i 
cr^jslao Iiv.33 :o£ sap: '"'^c\ «cv*~ aio .tt.au 
: l'i'i*S oiVoo • ■&t»?»o J>?^»? ?iJ>i»frxap i'iaa 
i»: Ibix :iao2o oUsaHa l~.-i -*N3o .eabi p3.\no 
: <^!u. ijau? isi. 3-3 A cAis : 2a&Jao b2 : ^ ill 

:1~-JC30 A,ca* v >»3 \iyap .<s,JKeA {7) ill .\*o'o- feifclj 
2oei f&so :i*3att3o iLasaa Jooj «,ia:sap oer 
wAJSSls ^ao 007 1 • ) **fiL.3\4 J?oi) aabaisio ,;iLii\ 
7^,;",* 2ia.o .'"'o-^a-u^is ^oLAjo ^p : ^aois *o<r 
Iscr ^apa :lL-eo .eai o2 :$£ 2i2 iao: isajc : iaplo 
.iSsao ,&cu'aja> ^A^abaob *X.A , .^vw^ ^jj £ 
* 329 


JoiS 3«i.Js23 xia :iu Jjg.1i a orfisaij opesaoa 
isx'l jxnaaa .i-aoj oyn*? =£*»**» .oA^ioIa Ja-fcab 
«,o-i ^a* ?***?? *??^*!> r*^ : ^3,?^> ^> ^33A^ 
^»o :l~3,aab -a>fl $u»o£J ^»X JAaax :^aap &ai 
,^ii a clU J3U3 lis ^>070 :£aJ .2ii &5*4 pbJSeA 

i^craA-aa Jj-=>r ,****? oo< :Jcp2 Js*o .J*a2 -iJ ^p 

^a.tA. sae .oiJSoS -craaaoo : ' ' ' M a?o»,aJt2 \il^flo) 

ska Ai\io Zoa jlLs I.30) iscp :oor lixaoxw 
.o^nS-urn o^ ^ coxa a cn^ loo) A&aJsaoo : ' '-troikVJa 
A>-o ffiiabo -^p>^ JSoaus* Ic&i :ajolo Ino\ lj.i»o 

Jcr ;^cA„ ^XDcraib iocr aab;o .cuaacLb Aaaao 

kdl» iiaJ : ^er\~p **?*« A - Bo t lX ? : v ?■» A^? 
ijjravo OV.302 ^OJsi ^Acr a Jo ^aeo -i ^ fa*^ ^aa. ^L. 
iiiii >aifl.Sj3 M oisx2a Jsoiaa* :&xajo> ouao iajcb :eo) 

.2fcoau&as 

pax, jifcj Ai Aiio 0) .;«. (*) .Ai^o ^ro^^mio (') 

.&a ^-t? -W?o i-craik^j 


.Jiaa»aao ^i*.cu «aao 328 

OwOlcuLbad i^o :2o£i ^se JSiis 2Li \a :i»:o 
„$taJ^ r cjia o£ ^o^ £ :&.a*t ;jsaao Upaaoio 

fh**±*\ ^3f23 «iiNfl3S £? :«o^io „i» <^ 2a2 :?cao 

•J? !? 3 

aa\ :2ioifl ai&a <^i :^u?x) 0010 :I?3~ -ai. oaxdl 
.abo zoi^tAajta Aikol yocraac ^o a*. .;>.?> ^ .ail 
ii*. :hus I'aa^ 2oo? .►do^la ws :2i*J r? ear 
jUj, -l^^S San £ ? p^ <j£ ^i^s :^ao{p lacp 
Js*sj3 \i. ;ocr ' 'ruLio :;oc7- ^»i 2X3 ^CT03, 1^3 
\il oeia :ooer ^iaoi ^u2o .«cia*fluiaa 2oei 2ale 
Aaoa 390 .aa o.H . Sy4 ly . n.i tj»u ^ia? -orotic 
: M o]&>uo orpfca aaiia 23 5 . :2a^ 2Aa 2ior 05 ^ot 
: ^ 2 ^ ^ **-? & .-ero.^iio 2*9&S Aoidi 
*&*A loo aojifiooo .2aa^a 07 .stasias \i, \.*V.,a 
2i: l^o :of»aaa ojjpa : jo<Ao3 2~Ax vela Jot 
" o*i\ J*4^*» \°**?? :t ??^° •°P& al "'ffuia 
£? :^- oj^a ^s :2«£i 2a s o .J^-ao> Jatfcu 
wAxo -o'er jiiwivA -i\.° : &M J^W >V 

«**?**,?• '■*&*? *?•*? : ^^ S #«i aapi? 2iiaai»S 
vA>a ocr g>| oaAi 33A.0 .^^a '<m'*x :ji ? ^ 

•A?«' ;| - V <»>V 4) .^W Jiftl+tt .*H*« 327 ■&o*.aaa ^Licu ^xso .isx* -a*JO ^a-ajai^i. £a .cii^aS ooer &*;» ^kj 
:eor liaii xplo Jauail iii, :.bouaaAa oaS aio 

-- ia? J^i ?o£A aifl^ is*3 c b ^rou lati? Smi 
.^sjoao op J^ia Jw £: :6j\i. t£Uua> U<r Jjo»o 
:bi> J3J3X £a zaJlfl £j£i lafcaa :isii X>I <S*2« 
.pus X*2 Jaooao ait :2o#& :aao ''\t»* 9\. ,?a 

o'or : v ooA J»/d:>.<so &x*ail i^ii.? ^i v ocAao 
v octA JjB3&» 007 :is*:o 2j,2 iotr:? padU v oi: *A>a£ka 
: &aera& Ipo- A\je : ^ ±1 ?« *Ao .liaoo* l3: 
©ma ^\jo .ioj-Via c7iiiaa£io mooni \i» iixM? 
Xi '>ao» oo! iliaziia ^lao-A laao*. Xi. «,aaa 
2ia*i :$S ji: i»: li:o .2fc»*3 Isw 4*2a w .i» :io> 
&TMjtSo }iko£saJo &i» «^ *S*Sa :a*5ei j&j&aa£aa 
o-.SoS Jj» A9I :&ai) ►» *Aor >»a; aaa looto .lac* 
cr.SeA) lisl oitoat. Sao .o£ IfiLA, sa fa a 2>»o*aA3 
io'aoa ^ftois ^Sl \\y oiaaxoo : ii: M! ^c\ ? 
^Vr ^\ aa ' 'Ckla : iAflLoN) &?o\, Joci aaia 
**aax aao .^2, tfjaaia ie^a e£ a»:o :o^a 2|^att 
-sjjaoo 2aoa» aa :2o£i pad a\joo JSin i^Acj Ji?o\ •*w *& (1) (j) ,^V»? (3) 


.jiawyw ^i-o* -aao 326 I'aaX ^°P ' ' ! -*»?*o .JoiSi ^0 vs~oii t^ixo :2fc><&£3 

aixcja .I^aaA l ! iixaax» locus ^aariJopo :24>x.2 
aojl ^2 : Iuuox» pjS aaa, i**ie»3 ot,No<J>: Vyy? 
iocr -aaaso la 3 3*3 : lisal i o*A aisao -2?^? c& 
erisaa. 23 aisao .iocr laaa 1» '''o'ra cnaaa. ^Vrab 
:J».t1>3 oidStaS laa-ai^ ,a^ou 2idoo\ . os23 :liacr 

.A r u.Vl6 : ^J ►S*\jo^:a iftvo^ia ln\. *,a» A 
j»*io : l*U*3o ii-oaa «jaai- 2i2 Jowl? -flat &? 
:^a ^aao r ^: r Js2» caooA fc*2 ;cro . U^ob 
ida2 <Sis2» ioaic .Jjoiaa 2'aa-A wIiMJSo ll^oo 
i^aa.a liaaaaaa ^isoa-isa 2ia-: : -^a,: fea 2^.,TrtS 
issoa ^jaaaa xax2a 2ia-i :2i2 Jox £ ^42 :&x*ai) 
o2 : isii u&iaoo .-oia^. ,ao 2a 3 is 2a : «,^ox.ai> tla. 
.2/DCttU i.is (S) 2Auia -.aaai ..©<AoIl 2^Ax> :2a^ 2*ao 
cr^eA aai) :2a<n 2ssa£2 Jauxd AaO 333 iocro 
V' 'Vaa 3a, 2a or iival A isa.aa? oer Kil :ojS aoqlo 
v ocr\a otiAio :an3 l*3o\. r a.cr .„a» r I :o& aaolo 

*4 (♦) .«»* (i) -AiV.»* J!a I ' ,*t| ^.o (') 

•oris sj. (9) .^uil ( 8 ) .;^JfSia W .AS ("1 .liai ? ;*>&* (*) 325 .jiw-yio ,J~0- u3A0 ^a M oio£^L. 2*3A3 :^k1Ajd> ;.sto^vaa3 Joel jcuflsoo 
llSai© 2*i 2sd2? 2&y £>? ^V? -°^ -Boo**? Jo&2 
?2»3 oojij :2io*B Al? ^ m ;2?or tt» yia 
M f94y a?o .i^io XaOM *-^ :2i.*b oot "c^ 
aifl £o :ejiis ojS 2oop ?&&i 2^L©sS W 2iao^, 
ow i*ajs» \i. :e'o7 ,mc.,tt. : >V\\ pw ;^oai» o£ 
\^- c£ 2ooi ^vm {S*2a*^o vf^ 9 **- :}Iaotti £ 

: v oixi>iM £> ?*>- ;*oso~3 i?« fc£?0 •£»*»? 

.2*30\? oo33 \ ? ru & ?o*xioo? 2*.?i> #$2 41? jia.2 

■V ir-V- cr^ai»*cn^ v c\i^jOi? : ?**' . ' 17 3 2a3**oA 

^« -ffii ;^o».?a op :<*■? { *\«»>Hp* *«&*? 
f "'mieUai? :^a, .\oo- 6>.S.;o ,^m4 Jif?J3 liejSo 

Isoia »» U 07O**2 *-3 J001 JS.2? 2» 001 ii-f :&*?» 

aofts )oere .2001 j?ov? °> **'??. *°?A?» £° : ^^° 

Ao :^»Ii? 2a*ifl 3*20 .^i^su las 2*fla Jfl) &b 
;oei JS.23 ^1*2 :oooi tfO-=^> ^V? ■*** -***. 
v ocAm ^2X2o .l&a? £L? *» :?»?>? ^bcrfco^ .OU_fiki3 (s) . v <»iiojifi«j ? ^ W 4fc*< <} .&** w -^ (,) 


• * * 


324 ^M : ^>" # *<*»? £° *^M £? ^? *» 
: :*».<*> ic& ? e'er Xaoj 2<t&& .2a*ii oen JojSis 
yo*^ ; 9 or ailflo .jbA*. ^0070 .2g» £ aft«i? 2xi&3 
0-A0 ^ceoaJda : cru^p oaiisxjb . o_iotA 2ju>£> 
: o£ v oiso;io -or iioai o-iou.k£U jtDouCLi^fls 
.2so? 2*or? Q]Xao ^ iiatoi :***-> i^ad ^Aor ^35 
<^->ȣ> as? .^aiS: IfcAiafA* ^ps ^.i ^ ? cca\ 
000) oocuo :«m 0aaS o& ouoa xcup 230dt& .\y, 
Aao »o .}L$h ear cjS .sto? ^e^ &i ^ cA 
c-ianflfiub 2a*ap Jog- xb3 :«aiti^ 007 .oousp 
: (, )^oer 2ll» J?w>?) icr^. aao .-or &SafiA wcnoaoxa 
-07 WaDi visas. 0001 oabkx2a .Act 01^.0 .aiMis 
: cjjsi Jjsft Js.^b iiott r o7Aa £2s : ©£ oiaolo 
UissS oi r .\s oo.\ aio . -07 £; ? 2»ai r V^ ji^ 
o-»i^ M e7CbM»43 :^ £ ;iSS ,',Sofl 2si>3 :2*eo 00V 

?K; f1 ' 1 *^? ^^ ocr — : ^° f«W^J nicAi? 
Ul 2*is3 2*2, sSI? A\jc :&»3 o-*i_ i^ oA ^ 
2>Sfob J01 ;.\oixa Ix-ip 2oci o^tsi© ?-\,-> ?tV/h 
:a->0 £» ojS low Ajsjcs sasaSa oucmo : jsooi 
iAiv jois <A.3 ^00 :otS fc5aisst2s Jot v^oxAo 323 .Ji»«*» <!**•■ *** 

^* ? ^i :2^s»> er^Sk H >■?" -^*"^P? **** 
(')«ao 2a-ao) :><** zjp o . ryty* rf •« •?»*• **? 

2*»~2 ^op <^3 :^io om ^Of^ <**<? ?*• 

U A« : r QjA>. low aJfr'? jdjhp (5) ^i **•) : ^ 

£ ? 2*3^ *A, tffi •*£ 4&»flA> ** : ^ ? 
jiaoy pajB \i- *?? J?«9 -J^ **** ^° : ^ , ^ > 

siai ;> f yj» 2^a *m 2a-» .#«> £; Jooi lass <£? 

,(N. E. fjfbo) ^»ia ( 6 ) . &ru . yw ^o* -aM 322 il : W.S3 01 2*ua ai :«,fcoia& mficfc $» |bi 
•°jW •wAJN Jiofc. ^Aor? Jo£i pka> fc ; js^o 

*Aw ^oto^I *>a <Aa») t^jo :«* ;^2> 

jowp ^i** aofc iS> 2i}Jp£ ^i«itti w i4»o 
-c^kaoS \i ^iaL £«> ,^$ fe j ? 
:*W? afi$i fc«w»i ft* »* <o ao* J&Afr? 2» 
*?**» t*»? fcj« i^> &^*3 ^oi £j>> W a-iio 

2^. ^oS Wjaito : JUL* ^2 ? ^ & 1? '^ 

^<n #««d ^!l^» ^^ ? ^$ ^ ^^ 
& oo, .2=A* ? *& ** ^ ^v* it =** <£$*»? 

2i* -.9$) &2Xfe <Aop jd^ £ ^ ai !? ^ 

.^2 aid* Oi-ii *&»io :^ aufc ^iBfcJ tf^ 
i ' J_ 

A^Va ■■-a-iVfl i. ft . n . ^j > ••JJ.^ivi ..jboouii^ .-- ^.H (i) 

.06 i»2« ii (?) . oi ^j (8) ^^ , I 321 .jiaowbao ^>b* ^aouGM Jaaa :«A a»i :<t£> aaolo o^apolo :©oj l \-i\\ 

oraiS: -a*ar .Jacr-sa ' y\\,A jao^. :-aao :aaoI f 3 om 
v oli2 -o-o '.OlS «30J**^? 007 JJ8N1& -<"°,?** ^ 
.' ' 'I'iLVpVH laxs^. Jo&i **>?&* vf?^ : v OC1 ^ **i° 
: $\\S fitoSptioJm ^Aoj^ ^J \Oft9°7? <^?:? .\\.?o 
:' ' ■'i>uV r ifl Ixxx* -isJa OP :' ' '-Nqiaom Js'isojb J» fc?) 
:IiaX3 . oo*£^JnJS30 .JJSua i°w a->A. aoa»ivx:a~ 
a'adc 2x»aoo ..icroJub ! ; 'ai» 00A o& jifrutt :x-so 

wJNokMtte NeA 2a*»ap Jsa : liix3 007 oiS ^»<n*? ^Aabai 
u9T &aaeo uvws. Jsii i*K*aa aa i&ooaoaas N*a^ 
^»a y»oj .v***aJB lisajA ^aid>o :u^Aa iejSj -a"*? 
X*l a» :2a~ai*a oifcoS Msjo dsapJa Js^VAii Ix-aa 
&aaoo!a f&xB eiiao ojSind r ' ! aao .Jar) &aaaa omi 
lia, taaioo leaflet traa S±.o c-Ai. ! \A~o :Jcr 
«a^ ioc- *yi ^01 :«3 -aabi : l^o r 2a : o£ aaoio 
juaS aw A.b-a *ol ai lio V aoAa 2oj£& waaifka 
ai ojS Js'asolo J&»a :^anA.a <7 )paa8 eop i^aaaS 
: ( 8 )^L^o -ai ^Laitab :«a» &u±o 4>ioS e -i :^a (4) .i^mp tiqi W .ij,.yn < J J .ijv^. (*) „;vtw>sb ^j--o* wiib 320 ^a iocr a*isa, .o-Xoii.^ iaoaaj :c|fcw3 ojVa Jaii Jao 
!M »aooi : J*i> Joci a*.aN330 :oil i'aal lioi om 

acr) i» :cja 3sj2o N*J*c» £?&-? ii»*<naaa lano : .A-o 
JS*3 aa ^3 liaa.<n» ■£?<",?? i>ft>V?ao r iivA ( Ycia i 
;a^.\oa aa .\oao ^Jtto&ee; ascA jifl :c£ ^.s*? 
£BO .^Xtaa^A ^M c-A aflStSla ii dcr ^aii a. polo 
(^^'oapji) £o i.ocisLa aa^oNi >v\jo? >ai:oax> 
l&a s&a ^spo .aoAa Ia\.A aaa*. 1^2 o'er I^tl^S c,a 
:&aai>ai la*, iasis*; 07^ ^*r* o; ^?^ •?) ■#**?**> ^? 
op +ooi JuJSa? :,?-. Ifl^JJ : **,?*«• isa ^ $?*" "N*? 
ciaiua ^3 aa .^jin* *?«*>? ''" 'i'aL\jLt) i*vaaa iaioa 
:' '.fty.^n.fiaS -ouaxb ado ^p :1ao? ld*s£& J*?^ 
v oiooj. ^jct?3? i'a\-A **** : \°«A a»io JaoeuaS JaJfl 
*<aJl3? ^.i :oa»i <-? v oycn Y^asoa J^:? ocr Jat^S 
iauaa -3 007 .2'>fi> Virtu. 2>VtN :*;kaioja «a» Ja 
*o«. ^ap JSio :co Jseci laaaa-a «oj Ifcoa-a^ yae Jwai 
ouisj aai ia-aso . cuJs.1 ;>>oaii3) : cr^ -%~Jsl3 oof 


319 


.uOioi-2 iii *? *»a»2© :2*>JA> JS Js*js-ia «ctd : *i*jcm£o 
:2*i» 007 mm :ctA isaio :opofcs 005 I-Aao ^sax aao 
.2 $2 w oroi*23 ^.oon iixb £ 2307 ^A JS933.3 
2io7 I*ai^ ^1 :2 a a a < A £ao A^-aa oor ^3 . j| ,2£*i 
iso<r A :»S*3 2fl nrKs £ H 333 oiXo^p ]s»Ja^ AV^* 
:;. 'A»\ ovalo oct? 2&iA Jldi octi :-ia\ - ' ' ; ^a-iff! .2a5) 

2-AaO 06 ^*^2 '"'^a-CTJO .IwlA CT"\i oA 3u3^ aa 

&«oiucis ,J, oaouo .o>&.2 2^?lX3 -<r &*4ab :oor 
3a? JooT© .^^o7aX«63 2u?g sax? ear -.iCTj^iA 
^a» JS& o'ct? 2*.S» jAjo :2*3 3jjcxAA ' ■oAisoW 
v octjS 9*^,3 533*5 (6) octt ctA *>*a2o :2da£3Uadi 33 
jBiap o'ot ojiao ^uoi? CTua*3lo :' ^.©oj«3o23 2ctiS: 
Al :?)„>» CTiiap cuii? 2&?o\, 23,,. &o .ctA ^ictu? 
-croX,; ;ctA;s :^iap iaubib ;n3ap ocr i^ia :c£k 3302 
^S uiuib -.Ji A xiieS syLipp '''Js*oct; 1S9 Isctio 
:ct^o^ ^sp 2'iai A»2o .^ojo A? -croii ^p W^Sji 
2oct! 333.0 :i±?fk\\ jaWsoo :2o#A -iaJ» 3? 
«ojoi,2 ^*3 ioCTi wJsii* icnAlo : &B3* jyl y»J 

2x»3tt ocj 2JK33^ ^3 ci X*i 3a ^3 aois -24*^3 2x3 


.fk»0«no .,ooj>ioJ=i CO .oca ("I .44»<H W 


318 2a>ia &y2? :2x» ;>o»l^ ^viabis: ^soo* v *©i* aXs 

liai o*oo2o „2« ^fli v ocr;^aS iocr fts*2a :-<r Jftv3 &? 
1 -a- as» iio .^cgiis 'i i Arft ?y » V\, i^U.? iwfff 2*3$,? 
^£ v : . v aa^4^o *ci is-ia :jk »»2o |&S lioxi 
' 'out : p xl 2aL* 1^~? ,?>«■ i*?o»!S . oVaxdsd .ols*2 
.' ' '3ai U^ v o3j ^\ . i&« o3jq» :^ojsa2 ^*feo v 2o .^ 

ijp (5, o3k3w Ml ioo 10 -Jiao: ©>?^9 -3^»i 2S^\Ao 
:^ 6 )stoAo^\,iA^ o ? \,y) :^3 3A< a a^i^ v oSt^s ^sois 
ocr Jaai ,.» ^x»-l l-vy.A <^J ;.'.'Sy> ^a a*. jbS2o 
aaolo cuo*o ai2 JKoS ^«io oiXflso : '^cojaii? 

-.ocr 2£*iS ojaata :ial 2>ao .o£ aacuo o'er ji^A 
cnttjoo \Afl cni» Xtixo .2x>i\ «wojL2 .2 '"'.i-iA? 
-C ro*oii3 :oot 2 acA ^P? -i?^ J 39 ** 5 ^M^? :2ac*a 
isol :cn^ i»: oi^oS <u3cn aia 2bcio .007 2*3as 3. 
fts*a- oi : Aia ■soJKSWp «a is**- aoa i^J .A 

^.,\ff«l ftS. Ka\ 1 a > w l") .^oj (0 .unique in Coci. B. Jaaol ( 4 ) 
,«9T<vau> ( 8 ) .»ovioi3ii> ( 7 ) .(VJnAtia iS^ia) 317 .;i\i»y*» ^fo* -i» >ao . ffi . ^ftn otmjqo :;ftooY;«\ jo.S >3«o .Jix.2 

X*:? 2»\a >S«Io -.otjsjJ&a ioakislo :2sau aai \i 
JqjSl? Jfcca^a ojatii? ::«fy £2, :co (*>eji lift) 

o!.SOii) .So^lxa ^o :oo? 2*3* ^30 .jsa«oftoc2 
fcujLsoia oar :Jc&i £i .crcxAi j3oi«as :eristtwo 
:eriaii ^o» 2*.xa^ c& Al :?™'»'n> 2tiao3 ? ^ 
,ai :*!&& ;*>Io .^jjO £s or^oi ;.S^ ? :<rS JLxo 
-ovi*. ^3 ii .-craaocA ^^»o :"''ojjti3 2ab\.fl a*xa 
^ tr^aio :a^ ojS »Jia : (4) o'a? 2mojb23 Ii3o\ 
*>&»» :<£ 2aa& 1^ :c& -ioolo :opc3u3 ^stof y=^.p 
ha* :^3 <JW ^i? ^JU Jo*. &? 2p#2 oar 
^3 tciox <^so> jier? iiio £a.cj j2fy .& ^A-2» 
xflJi oids^x Sao .Xo(7! ilia I^oi*. (5, ^sj ^io-Ajab 
££&» ^p (6) 2x.o :;?or>? ajc^ 2S^A) c£ <?efefc]t? j 
Jilio chlnso :^i ^*co± ;Ii» 2i^ iLviyj 2*^.9 , 
^yJB^fi ^.oer? :i»I ^v 2^£» ^ 2»,0 .2o>MB3^2 ►*> 

;*- 2^ Xsa> Jor iSi .^A*i li-A tf f *-j- £ ai 


io ( ) Cor. eailem BUUtU ^»a»l( 7 ) .1^. ! '1 

316 : ? w* y» -cro*-: 607 »sa? -^'i**,? ^c»^a^ c?S acr :2»a 
Jaooso 3-oib l&i^A ^oju & iiio-o .yurajib 2?gO 

.?X?kti3 onismMu.\ao:j 
aaol jlaaoi i^Aso ^s *~ ^3 j?oN -Uaoito ixa 
lis ,ii a.»£J U<r .ScA l^lo ijoci Ufl? 1» Aa 
*?<p*A*? (I) tf?«\ 9bOS« .i*oi*Sai »U?jn*? Aiaisapo 
e'en ;~i» '''■-»: \xix a~>o /*>23ojm janul *U A <A 

:J^o Ja-ai & aao .^zux&: ^0 jaAio &t.&oJ 

:^i*£lu03 loci *-.:? :»?aAa Xiao .oi&aapi &xfl ^o-> 
.\<A L^ao 007 ooAt ^o-o .ApSiM £Lfl*» ^4, ocpo 
-iso :o-Xora«3JM .So^jcA Iooi ±'y*XJ :2x.ao 
2o£i ;a~'iso> ^i :£± su.?^: :iso;*^o oAiakspS 
2*2 adoi Ibis :<nj i*>:o lauait 2&i»o .oiftXaX, Ai. 
©o> :2fcai*? Jacb jo* A^SL? £ obfe I«J 0; ^ 
cnS 2ooi 2*J £ :23o?b ►» <u'a*2 *-* 2©oi -xiia sua 
iStif low iKflp nszp otrp aJa .A'lohib ^cr *_ \^ 
liaA i\i3o; 2aor \\yio : fOtr «070**2 tov, t/^; 
c-^ acq.^3 :jo.s ^o\ >cl5o .!»»« ;ni j*^ 315 


:Jpi«3o 2^'ioie 2jtecA (a) -tta^ A*Io .c^cuxaisaS #« 

.Wj&jh ^u i ^ r ^ ? ) :o ,^ ^ j- ^ 

iio . v ocA loir iajao 2£Uno 7y>fof ^> 2ooi iaL 
?x^?>; :2i.?J& «£ »»jt 007 2-ioai uOioteadH jatf 
&a»cpo^ i»2 2x.>a ooio .JLj £a» \v« :A^ 
.cu.2 Oftlb i.\3 Joo .m5|*9 &x cnS jb! : oj^*» 

: *=° : ,?? °& ^fi9 J***** faow -o-oaoajs -zloo aoiv 
iao^ -a©*.© ,}ia f>^Jkfo \\ap : M u> Jki, jk5x{ 
v <u2 aaa aao •*?&-? isie^ jct :<A,? aiaewc&nS 

2i*ad& ejS iaoio eor 2i»*<7i» axes -.Silo i±xoa>l 

ooi *oioL.l oaj aa oojs : «i» J^fcoSg r 2 : fcyiAs 

•* «P «? >ii °£ »****? *» e» -*»<^« = ^ 
(hi iao'l 3A : X^io &u« w oro*»k& sflo 2jx»2 
soar jiacucpo 2ocr «ov*- xio . Ai. Ti*.iA«.2 :2fco»aa 
,. vo a: ben ouocji :cA i»2 3& aaHs ? T f> lA crifli> 
lloo 2i*uc^A o& i»2o 3i-xV^ 2i^ ^£ .2*»>tJ 

.\S;so „.\i*s (0 .aaiuuu^ (J) .^i^o (») .&#*} (•) ■ jisWJOft fl^Ou w3W 314 ■ ''Jaop 2o>3 :.Si»Io u3&« Xao-Jslo .aA >o6j*o :dslooi 
:^A MtJSj)) obi 2o«» -wo**2 liLaa .2,3 s^ll 4»j*I 
i*,30. ^y» A? :S ,?<t:jo ' ,; :iiaao .232* ^ JaaAb oi 
3X3 b Ix^oo :I30m loci ■u'Aa ail <Ax Jso ^looio 

' - , f <• IF f t f* ■ |T (■ | \ ■ ■ * 

: ,1; ^'ius J2so cr>3 locr JSylrs *~) *je»*a ,A do^ : w3 
.**£•£? 5^i ^i v a»2 Jdiirio :«*.i ^Aar jputs :.A asoio 
''Ax fio :) orftAaiJo „>»o:u. j» tsajob, aa -d JaI 
ivmaUlt a! wCUjcj $3 ^aai :erA ^.croAki? .\>i3.\: 
toiler o^s.2 A liiiXD :.s«?: ^3*07 .A**- £ ' "'ail 
-~A \leoi aoj. .l^jfo ^33 i :< ~ 7 'V.? J* * oo?) ^so 
2cjAi iaiaa ^ 2iw U~fo ■ •*••» s»i »a ?.ij»ffy 
2i2o isii aba eis :io*~3 A 3»;^:? jaaai :' V) ;i\.J3 
oup i*-io : lii 33330 Jlio isil aia oi : 2*2 ayvao 
aa isaola -• v i^n ^»t Jc&jA AwJ& a*^, ,390 .^» 
:jii.oo? |Co» ojup JS33*Jt2 ( ' J '£ :*»*2a*3 2il ,330. 
uAi39 }^3 icrAA y+ai& 23 : ^V°? -*3a -Aa :.SaaoIo 

: ^sftA 9?V ^ *** 3 *'&■$ ^ w V ■? ^° ■ fa*" 13 
£ fisaA jaaaScus *»«*? iisa+0120 £ ^Aw ^3» 

.2isoia3w330 
dscu^os 2L> sa 2.icr>2 aii -3 3ois *^?a? 

Deestc.r.(9) .^Jktfi^C 8 ) T >«rf( 7 > .Jul* ( 6 > *»o tJk* <» < J ) 313 i iYl m VO fJuwCU initio £^S jiiia ^><n . (i) ;x*a Jfi^) ^ ^,^p £Aa 
&»£0 W^aa Js*l £fe :-^ ftsi»2 oi^oSoa SmaSio 

jii &# ft :,♦**-* -S Ui ^ ^ ,^ ^ 

f6) **4^ : ^ *?w ^a»j ?»o .Joi^ ?*K'.'in\o 
***?** "-*** *-«^ *»** >* *»? tfjj •-»?*> *» *f*?° 

^V^° '*»$** ;i.<U2A«^)0 :I3M3 ' '^J? iiSUtJe iot-3 

■<fc3wAa liLia -ai-o :jq^ ;b*» ? s^S&S Jso^i 
tf» *ik *AX. £ uo |JL2 fcfaiS X*ii ( s )j^» j 
^a» o£ ;o<r ^uio? Ai^ap :;^>i^ fcSig :- j^ ^ 
gAi? fe. &e»i ^ou -a A^ itfl &»1 ^o .laVcui ■ rf lift m 3^0 >ltiQi ^y^C 312 L <^jca-io A*? M ovoik*2s 2so ooi^ a*£k* vn : ^aia 
jo©a3 As £9 :^ouNafl» ^Aoj ^2 Jo£is ^xvl -Jslocr 

lOj^oii.oi ^ ^ a^»>|9 235 oisM! ^Aop ;c£i 

^90 ^o'isxl v ><a *.aa :2>><vxa3ucr &oa*g3 ^» ds*ao2 
^<ra 22^/xo 2JoS>3 ^biviJ ^A-s aa :^ktt-ts 
<Koa.^4 2-2 lOjtkpf jlWi S ,-aw. ^cfjuftop? 

£35 iA*i .2*2 }?£££*«& ;«,o72 ? ^a^aikor 

2ii '^ik* jii 2oi £ m&f &b ^oi^) tf&fe 

:2o >i<yv\ & (i) JU»JSj| a^2 2yi\v, o£ka :oi*aa?ai 

: :"ixa- 1^ i—saos &o*a : &U s» ( '' '.sx»? 2a ^ as 
ci\a ) v oouap -a*i; aao .2£g3JS&0 & &x.afl ;.Saa,o 
: v ocrA (Soeri 2a*- is 2*><x*ia*cr .\obai.«o iJscuaa 
\i» : ootr -aiJ crJSaAs ,<*iaj^ ax>Us ,7 Lsi 
•0)&&> Jo£is r! 2Xcojab»aaos iuooxi 
^*aaa- as :jooa3aas -aS JL] ais >xs 2*S 
;x<AJS £b s*la : rs ^ tovi aa*. ^jjt as «^i .ytr ;viA\. 
:dsoo) 2aai- jxaA cjaflojaa : jooAw .ia\.,3 j^i. 
-VSaflo XN2o .' ' '^tia &.o*ao) ^0 \iA Jsotr 243o 
2a~» ^ Uj . (,,) -3Sp -»*»»?• :»^ »$£ 

jiW ("> .,A<& C N ) .Jo* J* (0 .^ ;. so j,o I I .oaaif (S> 
.A* ^ (") .*&*> j^mj, («•) .„k^4»> 311 .&Ow339 fi-CU „339 2*^3 5^.2 ^2 :22ot^? $*2 <A i^ocrA Zocr 2*3330 
: ^w»e oooi y* J pao> ^o?S **? i ?*-»« -l^uo 
:oocr ^idivso C&3 ^Am :2cuae> &"??? ' JOaoaLcois 

v oxd1s° v5°^? \ ^ ^ ?? : v ^ v ca V Q1 ? * ocr .V?^ 
v ooujo a*. \i3 laoaa. :CnQ3* ^i v oc£ ao aa : v oiI 
:^oA-3 (4 )^9 ^.3 ^Ac£ -lom <^fi cj*£l* .No3^ ^p 
^o laa\ aeju M) ^o 2'aaift : &=•,?• »; 99***? •?«) ^.Jslo 
I»?ojS> ^2 ^»44o ^3 2*A -.23*33 (i %ia a* a^ 
Jii3 ^cniao -ooi ^isi ^3 39 ■r?' s r?^ VfV*^ 9 ***v? 
^Aw -croi-aolo oaatt : ^,'?» r^?° 2*3g?© j^SaLa 

&Oa 233^,^4 vf°^ ^4° OOCT ' tf*&a*oP» ^ t3 ,?» «^>? 
oca! ? : v ocn^ aaolo ^l^U.3 v ©cp sli aa : Isoa 

V <A» : v OOCiND v oklI ^3^ &>£»*? ^mO*3 ^35.(71333 
: a o.'\\is: £U9a3* $3 2lo£i liaBaSA :U*X393 ^3 

r ^OT ^i" tf? v " ,0 A 97 <£ ^^? "^V? : * a Sl? off1 ^ 
\i ^3 2c&2 : v o33~aJs iSs ^oda2 v^*\lT t**M? 
iA. o\^ .jJMfBYi J-o* l^di :J3Ux> iS ^p liaawao 

.JisuoM ,i*.ou -.iaa 310 otjio &sS Ai< sao .0^0.133 £\i< woroAixib 

»N\,y ^oicr &8&3 wa>oS oooi v offuayl:> : gyiAVy 
, co2 b* :«,^o.ii3 .&i\sy M oi 2i» :cj^ oisolo .;xa*.i- 
: v o<^ i»2o 2*a*030 2~*i JjdJ^So v <ii2 2ii.b V&ioS 
: xi2 ^e IslJ c£ 9^ "S loxaap ^cu 2i3jo* 
23mm ^oicro .vVfXf*. £\+. 3*..saoS 5333? aoio Ao 
<£ locr J3?» 2&3900 :ojS ok»2o oiNaii o^poixj 
^3*2a ^>>I? oor :;<t^ A cuAyiaSo to-aoSo 2>*.aaS 
cjS iS*3 X*2? Jai ay.2 $3 23933, : cr.v^.iao? 2a3S 

. v bcnJKx*3 fty 2 21.3 Oio 2au. lS 3A :2iiA»3 ;.\oa!n 
■ ^<?vkj 2fc3*3M >>»o ^ociAia^ 2JU3J3 JCu£\.\:<l 
:^cnS;o -aao 4S Ji2 2a o» :iao2o Ux&S *oioL2 'Aaso 
23.3 2a o :2ica ^ 2ioi>2? J**g?? **VA <A -**-<":*? 
2ooib :}fcOj33 <7uao 2ai 07a*3dc 33 o .fci^i-iaba 2333. 

2iwa ^o cpoxa .2»3ao 0&3A 0930 aaso : 2j»ifi 
v ©«n^3 Gooj yjooiaoo . 2Lsm 2i;ta\j5 <^2 :2x.3X> 

©©01) ^9g ,33 :©oci ^ M aoo id&'Sii:) 23*2 ,393 ^*i 309 .?i*w>ao »iu.a* -i» $a$ £aio3 ( 'Uftco ?A *i*i~? S^&M 1«7 oon «S 

$> ^O^Ift? lyfe $*1 03 S > J»?* S*Wft* ^t<» 

\i (i) qtf!i &?•**?) 2=cb ji&i po*aj? Jooi ,?4$ 
^ 07£>aS loci ;.s:o :&u»i» i-Si*. p.xd e^sboa 
low :iao oricw pi. ^-? oi < 4 >3»JHp ^ oji «^? 

oot ;2.'..fw U^» *^ ***=>*■<?**> ^S? ^1*1 

fc^a-A^ 2ao* : £& £? £ «?5* °.*" : v5^*? < ^ p 
c.\W> so£*ftO :A«» f?^.? ^'Jf iSis £ jai'n 
, ,\,vn -y iSodb :1x*3j0 .oASioIj iajoia ^ v wc -cr 

.<£ 2pcr,i iviya? 2ia*23 :&*? £?* 
aso-A **>&. «>fc gi lauait afci ^oal *» x£o 
^2x9 Ao cnu? :ixi? or^oS :*.: Jtll U« :^ 
;o<r ^ ail £o :2sao o£ ?Iia aa ?0o -.paap 


.^so-Aso ^Qt ubfib 308 

laolo gflftlft Ja>o^o3 2»<7&i J-Axs -. - juau. yOcA 2i>2 
cbuxta ^aa-i'iaiao^ oily : ^*? -^ ?**»»,? Pfo p'H . ^a 
Jlod ^aovo :.aa*f&» ^3<t">3 v?*#? ^V? .^ooptfib 
M p?oStoS 2ico73 1:: 2*2 X^xo . v oa>o£i ^L iii.^s 

: v oivAl T .Vnt v '\iA £2 : v oJSii ^ . w/V ^lsap (3) 2^*»ob 
ill 1>9 lamo .j-tt'.'yia Jocr iSo im^Is Ajjp ^.: 

iX^ttps? S< 3 >kpJ £o£i jLafca?) ^V? .lXfl^» ? 
iikdofS 3^3 ^ae -ikaap? iLio .2e&i 2ia Ixlcuoo 
otS is*2d a>sAa : .s>a£? A-} ^> *&? : 2*or 
.^ojS lloor jS ;ii^3o 2"a\2 »& : ?i> j ay\ ) Jooji 
;is3i»> :2ij0fcf ;io-^ ^3*3 »»JJS.2 ■>^* > ? **? 

crJ^o ^o Ao ^aoouoo : 2x«ax ,. \ni 2is>*»3 
(r.\oS v ai: jua Ii-» : ^Scr >aojt aAo .&*&£) i,\ii,? 
2ii oi :<A iao^I? A*i yOajl ^?ol &o .JjfxipieS 
^sj oooi <Attxa ,AJ ^oovoat v oo^ Ai. ;&2 .^oij 
2x-o* v c\iiu £? 2e£i? ^isaa ^ j&^o Ofcty 
Jaoi? : (6) ,?M #£2 2afca> -.^o^ i»2o uii ^p 
loot a»2o .< 7 )2k«c« ^iis? ^4? ^ojl'isa ^oajfc <i*& B: , W .,A»i $*SJ J?^> (*) JftSfr W 
i?-« (?) .ail ( 6 ) .w*Jii W i»l >a (') 307 .? .uy.Sao ^o* -i» ;\x*ao ;ftv?^-? 0" ; ^s3cLa^) laid :ajyo»aaa ^. ai^o 
Jj.ii? J3?» "A :U^2 :.ecp iao.io fry). o£ia ^A^ 
<A» Jawo . ,'...T*vS inVliina J^*2a *A; :isiso:U3 

i»2a -Disc o^iivjol iS ' laoeLfl -a .oioj) .-ao*. 
.oo>is-2 OUp :^-v»2o v ocn.Su3 ^?^» a*iio :^ooA 
: v ocj^ a=o2 2iao\ ^a«ci s .&oOS3&l aaa ^crapua*. 
.©oj»is*2 IxCuoe fosy&sa y6a& ^io lOJsiia ' .aicr 
.oaaia ;>.oAm2 ^'i*3 H>r^°3 xb :2aaxa Jxia*. 
cjS oogvo :.oot^ iioia 2ia>*2 (5 'Japcua 03=0.0 .^ 
t*o)Sa v ooA JOJ*^ JK*U*so2a :an.So .^oo; iliy 
?2i30tS ,.» xis* z.oojiluo ^3 loo: lot* .^ooj&wau. 

.2^0X30^,0 ^nA: 
wjd2^o f *>Jaa«j& iai wafcaa 2aooAo -**?^? **? 

aa*«o ijaa ,7i .lX32 gofcf £ :^^ l\S2 jSLa 

:23dO oisaO .*« jS«a>3 , 00*10 , 013*13 &U3k» Jfl^ 

T /« » ,. > * i-< * %/ . # v* " * * p» ' i * 

*.» :2iicr op 2oc; ou^o t &uaaqa laevxa ..oiA.no 
:?.. ? no ' '.i-ox* . asba) woioaaxa 2a=ii*o 2a*^3 ^i-o. 
j-aoi . ( *Vi#3 J^*» 4>fclj? &**» <#* NoA 

.;mMV*> ^i*.cu ^aa> 306 :JS -aolo jois Ai.o ?JS*»£° *-*-> ^i ^p i.^ 

ut ^y 4r<** ^^ 2*** oc "? : ^ ^ 2 *^ r 30 * 
oculo .lailisb f**oasa5v ^iai»? -?^? >A **** ^°^ 

<£ 2i2 i^&oup iJh4& -**>. ;»>;•>? w i*l . rs . ^y sy? 

^ioi2 lii-l? ol^o : ojis'aaosJS, ^0 Jui. M «wb ^\*2 
:cr.Va*£>io aia»!a ^juou : ^Acj >A i=o2 ,aao .A 
2iio.\5i A -3UO-1 >siaoaJ33 2j,^o .cr^*fA ^«lo 
jioaai? :— 1 o2 :-B?t £ :ojS ^^°* i**° .»ft>>V > n\ 
is&ai) ialS? .&Ao&2jeo =ii5i? i*i-o3 &Soa2ap 
:Ao?2i 2Jia» li>? ^Ao^^o? : *^>o **,?• A.2 .2ii» 
mS 2i-iouk? -iao .o^iuoo 2a^\ fM><Ji* ^aiioo 

--l*i*? lisaiera;* ^>?A 9^^? t? °^ 3a ? *** ~ io 

: ' js\»? 2iiJ A: . M 0]c&j o?ov»2 ;;'Ao idfe JjaJ 

_, TtV \S.»3 '^p- r =n^3 uS (6) ocj* i?om >*$£■> 
: 2^o-?o 2jQy4y^.> JS*^ **? - *' .-13A»olA|> ^.2 

.aioAsA 2s*iso 
ioa? -A iii :2iioi ) A i»2o 2ii.o .Z*s>ie 3& 
305 .?iio-aao a^-cl. «»so °.?J '*■&? & "W :-*o» bio £o £o :^a £ ? 
;<rA:o :lmaS J*»ai. -coal? ^ioo^ ii^i U07 

:J**lXo &sio .;>Mi>araS crao> oj.Sijt ^93 £; -.^ 

-fcapjj :;ojSA ^eu-jAa aael aa $ ojS ^awm 
ao>? -op; w aa» isii iworoa^I Js*3 jjasp Jo 07 auSlub 

*M n? *$■ •*?* w* >•-»• : # w»? ***<> i4*j| 

Jaoo> <^iwo :<^JwLao }»«gb kiJas ;isij Ji>i „*» 

^^V* : »»'2«» <»** J*?0 &utt» Jp" ^ xi J^oS 

octu3\~ £»ix; tfj© :^X «Lp ^ aw . i»s oho*. 

\o3io .^ ^ Jm£ ;$p> ^sp : ^fli ££ ? ^ 

.oji aous P.aaoa 
-ercA^ Ul j^a |^m oor 2^3i -if- aa? loe-o 
iao* :£#$ v oAVio: ? jiaA *Tl fcj£ ? Jijai :fe?*o? 

i«ft **?**> n a*o] :JiftttA$j « £& *a» «£ .;,* A»i (0 .^ ^1 w <•) IV 
■i iaiww a o ^Lo* Jidb 304 


^p **2 ,a*5 tyft = &-?»? 2i2 ^iaAoo &a ^a. 
S& AoS ai£ J&sai tf&jfe ifebk* $L Wjp 

: : »Ai «?oi e^ v^A? *W ^ ,?^ ;«oj *«jo) 

ojS low **2o : «2|» Am $&*. 2'iL ? ojao \m£ ? 
:ee> 0*ai v *soS ^ ^fj j£ 9 2oojo .^o 4&j 
'Ax? 2»2a»3 3A Jifiio icaisio e'er 2aAi aa 

lid U? ^ ,aa :e<n &»& epe^e :.a!oXv 2oej 

*£? < 4 >2L2» <7to«. J^C» 2a>i£ orMoeio :«o'e> 
e&upjl l^axa Wjsaodjl Joe; -ejofcJa :^& ;&£, 

: o'er 2*^2 *i*b ;oata*S 2*2 ^4»? jii **>&*>? 
o£ &&I &Aa> 2ier» ^V 1 : i»a*»*« £ : -A iaol 
\V9 >A ^ksl :e£ ^a«2e .S^Lo .2a*ifl 2*3*v. ^» 
2^ 2&fa e£ fcij 2^2 2ie> :^ i»2,o 2i*o .^ 
;?et xo±e ^*2L»2a eor :UiK3o\ ^eioai 2eor m> 
:<£ 2i2 o& 2i2,e :2i»«Sao ^057 :->a :2oei iaoio e£ 

,»*> 099 ^atslj ^ii* £> jl >g r? jidj jaiao) ( 2 J ,£ f -j («) 
Jooj -xoisoo ,j£s. I1L1 ^li; A^ oyjo Joe, A&? «£*»«? - A :? iy ( yj 
.% -.JSm-^o ■••a>o^» < 4 > -^?A or^o to [.o^ 

.(?Jl>«jeoiaool) *ioi\iii margine ,&oir> ( 5 J 303 


Uioo\.o 2*/3*.a &P*k> '??" s 

t T \1cl-v *^iua 

^aflbodi ijooA-io'A &3»a&> op -a ioioM .£iaa\o 
.;*,a& uboadoaa £il'a» **> 2a«a 

iaflSo jiiA J^ocu^ iiaflo &ao(U ^-aauis 
Jia-i :*cioai 'aJt ^ £cr«aso Jaaioa oof :i*.?i> ^o&o 
AS\ . -i o ^ax-3-s A*A 2'i.cji isaaa <ul . obauia 
•aci*. Js^lLasia o'er? : jcni a u,) Hna^aa .-siJ lko» 

oor ;b& &a«a :^oi !*!»&£? jilasoa^o &V& 
^a list .ipjy laafe oja oocr ,.rvtok & :''''j^»ai>a 
.aapl jle£i i~Aa? }ia»i : 2a ou. oja qcai i ^*a lie* 
:>o^ oua >>vy>i Wail ,,mm) ;lS j 2icr A\joo 

-coiai, cuxkx*A ^gO .Z-ao'ia h?i=>? ' ' '<^i ;??^ 

\aa> : jd: ^ jk,aaa i^Lio* «iao Ji*aiJ? cn£a*oa&6 

.ojS eo7 tCLxd 2*£& aAxsA Ji^a jLi ^ 

£0 alao ,^m« -i»o 2aoti w aao lioaf A.\A,o .jaoaos ja>o'\nsj, „i» 302 *** *£? Jioisio „a J$,a»3<s .^ jbjL ?O0] 
ty&$ *4-»<> »#*£ 4?a? -oj £> :^o^ 
^oloia ^AAi? ^ii >nn\»o iiisso - ft x» ft 

v ocA ;•*->»? )&a ^33> i3ojs ,A*iSo • *iak: «i 

%ta? ^»3 JiA *4 : f o-\a ^ : j^3 ^ 

^oOodi tibejSiu Jx» J^ ^u»i> ? £a»^ vUVt 
\^o »&*, w»\c\. .^09^,30 Iscas? Joj #-3i*3 .(V E, 349 oAn v li j^) (') * 301 .230MS JooAfUi J& &3-i jta^ii *>»k2,o .cnfci&o :a<uo ? 2*3o3aL 

..xao&^i lauad jm . oaaaJS*? -.;5otoi 2so*a ,03*43 
v. ' ■ v_ ■ "• 

•JSfte v oai! S j lii 2^a ? j^c^ jsi»^o uawa^si Ov,o 

t* #»?*>)!? ^« ' v n>t>> jsoiu.:? ,y'(r ^Sg> 
:^o*3 000; ^pa iio .op >-2 ibo fAi* lit 390 

3»:o :2>303*9 ^^3 tJQMtjiiu ^>3fl ^OO^ ^fcj 

jxisii Jot v oa^ xi»; #u : ^ 02 x^o^ 
-.^oA fcaaofc jsjhp o£ oi»: r? ^01 ?&iii\M 
l^iil n? 05 .^oo^ *aou ? ^flu^i J<* oji o-a;o 
; jUA\,y -ci . ftAiy sj o>.v; : ?0 >3 .^oob i»;o 2U, : 
-<& o t 3X n? jjia .^oyfcqJSi 2^ a£ r k6> ; 
^•^ **? \«*°/ •#» 2oot 2& om :l3*a ?+ : \* 
'-3i \> NiA(fo :&3 IsQia iyaoila .Socro : 2&a 
•^WNS : oio;»« ,?ao .^ilao Msi-isiM^ ^i £» 

&#Q JSoN o\i« 230^ 04i» 330 .lo£A <W3SO 

A -*r^? °*r «P1 **i isasa? :o£ oiao: ^ojoiv,© 
tt? °5 •J^ojjao*. liUo»3«s Jo^ io3oo :2£Ja .230603 JOO aArt.i ,a» 300 


t^.ad 4<a* aao .^uifsisia <^»1 ;x.>as crease iaoaop 
o2 ^ ^3« :*OffA i»*o ^ocriso^ JaSa :jdo*J5vtli 
t » isocai lAo Aaa2a3 : Ji^u ^Aoy <ao ^S*? ilia 
i^y- ^Acra : oiS oaaslo 2-Aab ^Sor ^*3 oia< .!*£» 
iabjo 2aW» ^3 ^i. .^?c? &o t^j IkaAfeW? ^ 
: >o-^ ^a.v oua : ^3u=u. Lis ^asa : lOtrA 
Aao .2boaas iiso ;^o W^° Aa ^sp A i V ali-alo I 
.aaA Ji2 ao> 2a2, : iA*i> ^_ao 3^33 ;d3Jm 
;»,a;3a*otJ ^3 v cLicr . l jo^Aft'U,v v vA v n>ft.ni 
o\.,-oo olVam ai»o .jios 5^2 ffjA (V ( 'oA-ai) 

.^aajupaAij ^*2 (V ,5| o\ii3) iao 0^ t ap i.4vl r ffo 
Aao : ^1,350 Lis .ocrAaA 2*. 30393 b Iscr oa*3oio 
^a2 ( V r ''.\S,9) *Juai» ^3 oot -iffAA o^ax oVaaxa 
-or cAa v o<rA .najoo : 2-flCJutt Aa. Ajixa ;\..\ 
: paaAa ji*JJ33 cnJsaioa aJa v o<rA 3fc*o : &S 

.^30? $ix iOsi? Zaaaa. 
ff0?« 007 0*051 : jpoAil«t w aas lx*ax> jior 
£9o crJM-aao 230» £> : ^L-? JskojSi jtr>.v>\,aA 
ftouSio jA«2 :Js.oAio ^33M aao .o^aacLjs .offAa 


.oi^ W \~tr ( 5 ) .. ^\ A< l ),,i v .s:n. .w\ (♦) 299 .:* GSM JOO » A h< i «aat sao fciw £i iSl .ens yOisaoHy^ jao&JO* J& ^*h 
OmoS5o :^<ro3-^j yoa'mp aA<&ip :or£soS oV oaoao 
^ooorfiso : v fl 6.11j y 3 &a& ^oejia Uoa^y «<7)ctt»ka 
v n . \\i oI v oou'x.ij 3\so <rA a bio .Ai- £i *A«j» 

!oao -ajLtoao .J&LeL 3b op Aftwwa itfoiba 
J^Mr 3 v?*i «*° -J 3 **,? 3 r*f°*> 2*4* : J?<">? 

Joou? : jao'XcLi „aso ^ajA oasjia :.ocrA saa'i ii 

O^IM *bo .^aU? XcA afi*.? =3^^) v ocrA Zocr 
..OO& *b\b ?0uAa CjS ouV-Vx; lOTfcai OOOI 
}xm <aoa : op oiaio o\m? or&3oja» crA oqcr-o 
»($ C\*tt$A) lis* a ;^oM ^ap? :^W^\o $* ^'bfili. 
ix*aii ,-a 0oi .^ aia ?.';.tvtS aoM l\a Jii'aaflo 
ItkZao fcwLitfio - v oous3 aiLao : v ai2 Aia I*mM 
UA liaoaoo :&tio*. *» l^Ltiib Uio2 v oo& }ooi 
V ,' 1V> ? I'isoaa :cr.\eA oaNi lisj A rn ^iio .-nAaAa 

: o'ot isfcla ;iila locr ix>ifla °W?ia *o >?oXo 
JfP 2 . -*J Axupo .^m ojs «opr f^isxM ^cpoaSe 
jljbAS -0(r Ai© :2jy, -ocr ^Xab as llaajjqaaAJ £3 

.-ike 13 (') .Isoso a jaolVcui „a» 298 2iao ooot r^,?» Ijo :attdCKe ooci ocaoiv ^o .aicj 
jpouy,.-!!, 2ia- -vOoA **??, -w j?a -o- jo»\o .^oiaoA 
2JKi~o: ^ : ^i liio el : ^s^i" *»-? : °£ '**};* 
.Jf^xosa Lino y*k.I y^ym'aa ^L» :2Jsoi'i~ l^o 4*^,?* 
$a tsasaa, :&3S "n^ap *»>oiAsp a* 5 ^svob ow ^lo 
2ii. .2i-^o'2e 23JJCO -x- ^a .iiViraa bioo :2»~:i 
opoab all v oisi2 ^> -yOtrS zvelo 2a*afl 2a\» ^*3 
tx*ab3 ojSoatb liaojoA* oVv>x aa -a .aicr V jao'Xrui 
oisoio ) booS i*. ^o ^oevis^fis o^O :joblVflU 
►AcrA i^^S? 2ii*2 zUuya jCdoAjLa ^iao? ;<ti^: 2*i» 
.oo)Ai i»i,^*? ska ^ao :&uaao ?JHn\i v*'* 3 ^. £^** 
2j^>?2 ^p yS JOo'zA ^S «32o 2ii©T :2»aoq\\,-» iisoai 

.?iY>o\^o j^OoaAa ^S if,?—? 
oueo :.oojS iao2o ?h» : *Aot 2-Aao ^aox aao 
-i,isx2o J<ar».\,b~ti ^.3 2iv ^'jooiVola ji<7f -p:oJk,2 
: M oroi3303 ^ooAa oocr <;»t.f> ^oX is :;-Ayl\ 
fisoao ^e joiS 2ia*2o :2ilb ooA ou-^ J*^**? o'A.aolo 
Ixsoba 2-Ls-2o c.boulLi* pa** tf*??^ >0>Js »AerA 
v ooiaiU \> oiia 2i3-2o :^ajba cpOtfa cucjoik^i 
oSa :23»ao:» : v oot^ iaolo ^» 2ix .otJSo^ V <A#^3 
ocn £; : v oaA islix 2*2 oSe e£m v oa^ {SOax 2i2 297 .lieaop dtoo&^Ui .130 ;iix~± ^09^6 $Sa9& o)± 111 *aLo :^Jkx 
^» iJm tti% :o£ iaolo 2al» 4^0 .$&&io 
<4 ***° *«fW tt? $»" ?£*<>£ <4* 2ia*i* ?Aui 

■<^P •&** "-^>a c^ i*2 ^Soi »o -J^ao 

:cr A **?« gefea&A -•—^o A«; iioo dp ij^o 

£? JaAofc ^oaisosop 1*2 A-aspo :;iiobs I&aiso 
^aolVv "fo* Ufc> :o^ *»2o 2i?J3 3? 2i_k- 

r^opo aaS 2*« sax : 2al» ****£ aao .J«Lx» 
cr.Sia ia .ojS a»iM?o &o inaxAa o$ -*fcx2,o 

^idp. «pjo»aa AaJ© :2a\» ailS i%&± 2001 ^ 
-a?o aoroU'aoa v ooAa ^aua aa :^aaS^ &SiN 

^•»!f ^^ v.^*^ Vf**^ v?M>>*2 JXoxa-: Jxlio 
.2aaao3 jaolVfUa, w aa> 296 -97 J*» soaao^ 2aa£ ^io ^aa »o -v?^? ^> 
S^aai ;^o<A\i iw? iIJmAojqo t S lira's £aua 
2iaJ :dO»oj\rt.i ii*xtA '''jbaiAfaali aa?jsi <-><* 
^oAa? ;-g.\\ r "ia^ ^kfc ^AeA ifcos* ^s J?a$> 
jaolicu w aa>? oro^i -.aaplo loco cAo lausio 
.noiSo :2i©> 2iasa ^Ai- ^r?^° ^ v°** : * aL ??^ 
^> r :ao\ >^ ^°A <MSaS> J*M -cr^oia aia ^ 
joou* .Ax 2&ao?o :2>.aa>3 m 0?o*m ^»o 2a*jB>3 caoaS 
; m i ; I so* ^50 ^ Jtoso : ;vYV.'yt> 2oa» ■a^aJsio 
:^Loac A ^S; :js>oAcli 2s.ati o2 .(^ykaSab) 
3,^ ;a^i ?;„rt> xoS A: :2Vyfo ^i» fcui ^u-ao 

(^V^V?) t'-^" - J>ao &*?*>* °A :wJ H> *?° V^f 2 
2iaJ .'yVn^ip ^A** ■=**? :2 *°> J** "** rP t * 3 * 
2*0 ?oWo ^Sa 2*2* :^S Jjoiaa ,«>*c*a aia aaa 
:jaoi.*\oni looi isoi, ySv aao -$*>>£ <£*? AAi 
A ^•oS3 :o*»2o Zo^i :stA Ait a-la .ooAa okb 
.wcoAou ^aa>? orfcoSg ala 2laa> 
jcoAflLi -a» i^aa -HS : **^ l°°1 >?° 

.liaoAyi ftotau,? 2"ia\ zAn ^AcA £l£2 aaio 
2l2 xaa> liXa Ja'id : v otr^ iai >o4» Ai ee»:o 296 .2aoaoa jcobiSu-u w aa> i*o©7 ib- :ojS i»:o ^A» jso^ Ai Afj ords^ 
^Wfcsp ^aa* tf aal^ j&x ^0*^3 : Ao 2& ©2 
♦1,3 aolk :2a^ Jio? Ja\a> Asix ,390 ^o^> ^^Aa. 
J 2^3 ^ a£i ? ^lAiiA aiL4o ifcto^tt 
*?? ■ *?* * « »» 7 J^aj ^ox aao .^ooj.'Sog .h ^i. a 

JtoaS© Afli ;jAS ;ocr aaa : 2!Lte2 aaS oxo> 
^V* .&VA ^aui^) v 6oo^ ? : r ia^ #S* £fc 
.^oovio^ ^otSU^J^ 2fci ? 2AS 2iop> : ;al» xo3> 
: JiA.*,^! Ajco j'xoi ^3 a i 1 v ciaa*l^; asm: aa© 
wff 2ia» s^ooji a»2o :2as >a ^©r 2i*2 *oS Ai© 
£4* 2io? o^ :2afiL2 oor £9 ^ti^Afe -.^ 
A *§&" e° ^^ *ft A^ 2i<na> :££©»© 
2^©r'aa>o 2w2ao laoj? ^ : v oa^ fi^p jsaaaia ©*. 

f?S? HH *.**&* °,**4« :J**pM© I?aio Jxo'aol io 
»-^ 2Aia .£ £» v ojii.y\ ? ?£a ^» j^fcfj 

V^Aii iA.ci xaii :v oia2 r ja» 2aali, £> :2W> 

|\» aionx aa r? ^oio! .^2a.ai 2x©aVa *wU&i .230003 JB»OjSj3U -i» 294 .o>^> 7*,?*&* °£ °f**^* : &? >^*?T *?>"• 
.22^0* 2iaL2o &5 ^so-kfi ( '\;\^-i v ocA fcooio 
ep&pJsjo : v oop coaJQ- liaicn ^ap jiii ^,3-or 
jie^. as ^joojSai fccA oi^o .^caj ^gsoi? 
s.eoj xsoiD cpao oiao :^A»i cr\.s 2i3?*»? 
^3 001 .^07?? :>V^ 2?*nV*to 4^i 2k»ax v <A*ao 
JsoS Ai* : 2 .? w iM*? v ooA -aoiocl sa : jcs*3l2ia2 
x^io A*3 Ia» o; .s.3- istooib :oA i»io 2a\sp 
Jfi &*, ^01 «,Xos\sA V ;n . \^ JsS 'A^i? :\a 
2fco£K*fiw3 ^i^3 \\J0 .^V>>d t» 0^3 2ioSL 
v ooot4? :^\oi3? 2f3303 jxi Iso*D oaaJ32? : &33 
aio - v oc7mi, ouNk2 Ja«r ^V 3 ? : ^?> M v 0<r ^ 

?lWifT|fT 
^£3 >*u 3i> :»V>© a^ tep^M JaAsp ?*** 
JS*3 .osXsio . aoaSfta3 :-Wao >a3o ,*o>io33ai3 

' r Vj" " Vj ' ' , , , 

OM :^3» 2'ijQii JS*3 OOOI 3»0 .lailCii. &3 23J0>2 

Vlwi !x3*: Js<r.S .octA .m: .ais li» \\^3 -.06 
293 .230003 JOO^CLl *339 U: jcoL £o :aois <£ 2*2 VMp» 1^? :£ol 2xaS 
\i laiiaS o£ 1*2 A,>o» ill, l^so £$ .<gx 
Ssil 03330 liaJs :«,Xaubi\.o :£o3, ol : ^33.00 

£? : A*? 2333 o2 :*fcox*ifl £> ill 2333 :ojS itolo 
V»?* a«2o :2^co 43. 3^2 £l, .4^ ^^ 

jaaUMUO £2 JOOuOioao: 2 3 or io.,339? 2U303 .233X 

.2£o£U ?hv\ , y o .c*2 lafio :.aip> liil \i osoua 
£* -V** 4 * ?* oi ? : *»?*»? *»»tA *•*!» 4 o?^ 
f^is 4°" r>^ -4 ^o=uc :«,*.°*??^ ^» J*i JA3 
:2il3 sAXbd^Ael 42L. lau»i& o^azSsl lie&~ 4? 
ocr .^Saj ^i ? ^'aA.ojca sio cioAs j&s :cpj 0333.0 
^aU3 «croXi* aoo : v ocniap Jkjiub xfrmtA ;i*30 r? 

:2i*3ii *L ^o>2» 03431 l^oS^. «?? 3? ^ei 
2,3o? 390 .^ail, ^iuo v oauii- jjkgia OTiae oiso 
cSilo 23V3 v o>en 0393 : lijJS ^| 30*0 : ,333. 

2.30333^ ©3333 B^JMJ$ 0>i» 3AO .^OOV30l3 

:o£ £©3 <^i ^ojoifi&j© :oo> l3>& oxio : v aia< 

^00^3©!© S 5A»« :2*033© #33 li©3^3 CO^CTO 

: ^A0i3ulKl333 ;Aao otiii 3A0 .**\ A^i a ,y ^ ^ ^ 

.OT333. U 07013"303 ^OO&O© :^OMI yOCT^o'S J3&& 

.laoaoa jaao\rt.\ ai» 292 : 2io 007 Joe -aaasb A : yaoiA £fcoa£LM Jkoci 
cAa &-£» ;sfffl . A\xA :'aai_ &S& "AaiJ lAati? 
Xax Iwm ;x.ifl ^a 05 .«,>.pxa-aiv5fl -\\yi Ii . \t 
liwaajco eSS»o : 1:koX~ «sa Js^Js ,AcA v ail 
&SiN ^Acra :cA foqlxi :&LaSaS oAi. aao .&*3aA 
sooaa . a\*ybiN£3 ^Oflao v ocA r «? Jo? 1 1**^. 
Jcp v oi2 *aa2© Jx*ai) awiiseio .^oxa 2*atiXapa 
2t- 9^00 .??V\«n JJua ^*S -^ :o : ^°? 
AlycA ou^ao :jA*© ^> (?<'>lfa^rtcrtittl>) 
(afa£o : v oo>^-3 ^oio ^*£9 ^'ao\ -^^ ^oicAo 
,.i^io :.ocru32 >-^— »° • ^oorais tonS .00^3*2 
-.Jauaa 007 .oil 2«~ aae .2^0*9 .pSfu i ia .ocuao^ 
.jiuoiA «o>M© JiLjcA o^Vr ^^ J**?* 5 ""^ 
i.octuSI A\? :.o<n*aail iaa:o lloa .oicT «NoS aiOo 
: v o.ao\a£Ja 2a»ais JSoA JJsIo .&LyaS Ai.o v o*: iaao 
Ills isoS. Ai«o : 2.i.aiA craako -a-M-Ia cn^aalo 
*o£Uo laud :lauaJi3 jA a. »o .jocu^\_jcjo: iajJiopa 

fiao AoS.,11 o2 :cA aajlo 2x*>o oja 2:a.o .cna-ao A 
f ^» t ' > t * 

:2cAia (V 'crlitoo) ;i?^? J«o«o : Isi-'-iaa laoa 
Uaa-cua ^Ao; aaa :-*>aJ3 nOxiS AwbsJ l&l ^A-i> 
oi t£bJ is*o(r Slaw &i.awj> c^ a*a.o .oo-.So^Iao 291 


2sisA a>i» aao : J&a 0339 (').<a.\ft < U i \iSy l rr»oH 
$*l liaic ^o jiu.33 :2jjc\S 2»* ►» onA* :23a»3 
. o\ iSJMs **i jaolS 2Xo\~. aaAa aao .' ',A*» <Ais 

, *,\ w 7 tf*? 30 f*?° ^ftV* a*iio : v bcr**oasoA 
oocr oAxd 3ao .dor I3is2? J**?° jiajaaap .oo£oA 
oooiJvio cA»2 : fo.o^.3 2S.\no a^So2 .ocnA** 
2a~Sp lausit ^? ©f -3oaoS2 jsol^rui ..iao 2x»a£l3 
oocr o^o)3 : u oio2«m iio .^soiA v oe7jioi- 2^2 ;nfl 
.cuao oocr ^iaXsp iiio : cjS 0001 ^,3X00 ??VVrr> 
001 ? ocr jinllrafli? oj\*o : ^KoViV. *33 o^2a pao 

©Sj£[ 33 O .0)3 03\jC30 CTA-30 4 A oocr ofiAi : 2iiisi 
Ai. .eoA JSlxso 2Jt*3J3 L.iio : tuXo opo&u 

v oW? :Js-mj ^2 -jo^i ^>or .^iAf'i i&oiS 

.OT&aSoo ^sp .c\flB*o :i3o*. ^qsjlMq :epax l^^oS 
'A? : v bcr\ f 3 ;A^ (V 1 ' v oio^i3 ) :ja^ v ocmbp 2iao 

• 3iJV .004 

217303 ^0 2i3-2 0^ :23or ^V» ^jus Ifoia oao 
i^ia aSl lycal o2 : o3X>2o crA OiVoo cflfcJuaMa 

to? tftff li'^j U"Ao s«^ £ujj» ii'«*) (.'} ..m.Sloi.VVftigp (') •<>' V?**? 0) .(N. E. iio» J-*a .laoaos jso^xu «>ao 290 osojfflia 2?S\j. ^orab £oa?? ;^oa«fi> JksoIx) 
jisab '»Vr ^^.o : klaoat w»£*'iis jj^ouopoa 


C O0Ti3O"Q^ ^crj* ;ivo» ^o „^<J xa : &«a» ^olSo? 3ono^I 

oaa^O :J*Vo&3? IsisJ ^» ^x&2 oocr ooxso :J*a« 

OO0) r iJb^ip? :;^lo &> yxL JJK<AH- -as £ikX 
i.oAiJpio .aas2o J&ou\a3 ^uL «3'5 v ai<r 
^a ^crisA- Am v«*«7« •£?»• ? *??> ■» txil 

*4iii j»?V>>p iS&»;<> Jtt4riM|> v <»i ^^>? \^or MS& (0 

• <rja.i 03ci£>:? *'■ ^\ B> "033 -.a» i~ Af 289 ■ Iscrjo X^<oj -i» ocr 9*&Ao :2xa U?i\ lier? oiJSodoxA :^iso v cki2 
£? 23C13 *& £?) lio-X:, ixiica: coo^o c& 
zaao'io ;oer i»wo l^&ro 2oei *ttdi aao .OltaA 
.ya ^^S^a S isisojaio >1*J» ^p (sic) ^liMaifl eei {sii 
.Ipoa 7i\\S <^eaSo :lx>a* ejSka Icr&'l 1M& 

s^oaj ^aaaus jaTbb o'c&) ^oi :£eaa 2i3a\, 

:oi\io*> ^oo oiuaa* ^so ^2, W £&??* .^ori&ca 
-^ Java 2liao 2i2, la? :i»2o £ttx£ -oraLi. ***si° 
2?oXd ^°J4? «^***J5 = ^* ^^ £?° »^J&» 
^ooiisoi ^AisxJS? ^^003 fty >io .JaujJ? ^o> 
2?cj»3 ^cti^-j.j, ojSkAa) oxaaixio •?-'^^,S 
^ooTojSi ec? ftai £$&» : liam i»2 :< 7 >Ji^sfi^ 
*-is*aa . 5^0*0? i2.ioua ^J isiixpa ; iili^jo is i> 

^t"ii ^oj 734.0 2?c& f^yoiojs jai. ra-jais.s;o 

■0)9 ooer k*aosp 


<9 • fjjwf (') .Desunt (') 

' >&c\ ( 6 ) .;riuiJ: M 


IV .2aoyt> &aaa ^.iaj 288 \a» $fc|o) .*S 2i2 ;k* ^oS 2aiu£ -.ci^J, 
2?aSi a> £a :2p^ ^2 vte^io :2alsfa 2aa^ g, 

- v oou**.p aAox Jerixaso lorn, -.yoyl 
v ocAa? iS^ja :i»:o .Va-.s: Iirio\, *p iSctaa 
i£&m) Ziifis? isnix :2au3 £*$« 2ioa\o : iaalia 

JO^ is*: &*£s£»o ' >3 M2 2^fioo Jtro :^aAja 
:U*se» vXax. v i3o? w oiod23 2a2 ^croo -X.lA.ijco ^ 
■^??A*> *» 2a ? ^o acUS 2»aar :^p fciia ^i ? 

j .^UJ 2i?£ ^X? *W KfM*) U| 35» iA, £ 
:-o-«Ax ;.\a» ? 2i. ? aftj j^o 2aX»" ^b^^o 

&Sfc h^ctt ^ ;mwi 2i*a a«\ A,ftii r? j£) 
; 2*2 2wow :*»:<> ^baloa ^"& j»o2 :<\aa\I 
^Aojaa :jLa2o 2-aojc iixi-a \a (?) i ?--i 2o#2a v oa^ 
•a.ii ju2 Ao :i3J3X2 *A\ iao wiafib <-»a> sA»i£l 

287 .:?o}o £ 


shX $S Xii -Ola .^i&ap lo&i? 0T,aa& *i,ii? £o 
cnaa £ ?^Lm (a >**I ?£»**>) : t^-^ **» (,) **>**l? 
:„oioJs»2? 2a*2 o3>\ytS ^taS 4i l^jSps ocr -.JcrAl? 

o'o^ ^Lxqcup &o :2o£ia ^f>9a £? : Js-'AAb 
$2 :;n3*J o-iao saj* As : criva-i» iA~ l^^aob 

;ocjt Jwpa ^Acr ^a ^*e^A .luii ^ao \A3is^ crA* 
a? :lScoa 2iao\, &3-3J3 2^a4A*",? 2aiL& Jo* 

■ vAm Jo en -troiui 

, oil n'tAl : JB»av»iioo4 ooj oA lS| i»iA3 -is : A\. 
^aAo :l33JC33 5^2 ytn.1 Jp :i»l J-£©33 *f ?'.'S.\, ,Acr? 
:^ci,,,,»3o JcjSi? ojsoaa :b-\ Jfcfcii) .JojUis v ail 
: (7) 3»: ^,3 j&ai*i»oa ) ..Vs5u.\;3 ^p 111 jLix. A 
2iio :ioo: Acas V rH| ^sp3Jsso <^> ) pias Asa jiiJo 
:A .QM3M ^saAsas :2ff^A lii A,^o ( ^23cj 
: <£ *>3&>2 J*2 : i=o2 Jsnuwca .-oj\*. ^0 ii^jttj 
.Aau&atA kii ^ft^b 23JJC 000 :i\i 00 .aiiljsiss 
O^m* .flX-o) -iiLfcfc ---^ *^*»*" r) ^f»7 v* ,2,«r? (*) ■# ^ ( 8 ) .jioi\. •$ fcpl W 

.JSi 


.lsefto Ocas «aao 286 .lajjw &»£ £o :Joai Jo* I*CL& -aitt 2,?oj? »A. 

l ib trap V, t * 

lijSl? uOrojfei *M ftui Aj£& & :o^-? *«&? 3? £ 

ip <£ «i .o£ ^2, 2ia*2 s^lfNl *K °^) *^ 

^93 <^I yOcv&Ajso -2l3\ yOdaiMEMS >4&o :li-x? 
jL-p :3-X3 o2 :{S*2 ^op iS : r i»2o oVB ^aoo9 x« 

O01 frii *l':'30^« Isai. £p In*, lien oio pi£l ftai 
£ .Om fOtr £0 :Xij '■ ! :vi^x:sf5o Jsii JabiscKc iA, 

2*1 A uOJOtf&hMSl \S^^ 3-!Ki-3 '• '*» OCT S^<T 

:2iioa\ J^ca=iS -ouioJsJt? U?a\ ?44? 
.ail ^iii .ocAo cA JsLas : #Am -cr^oaVio 

£io» ( 7 )o?7 2ipji^ ,«,fc=^, aA. r ojSa .2*as> £ 
^\y £ aojl? sA^ boo. £9 .£ ^»**sp ^ :^ 

.JpjSi iA.. Jsoao*> ^LaA^oo ilaixb &ibis \>V??* .iifca^ (5) .^bc* W .owe W .^^ap« C s ) .L^ ^ 

.£»*£ »w-L>» Jio (*) ,(N. E. V^o&fMp iii'i? Iw) 285 


:ou^? <^»I tyOcA isj,; Ajo? ^Ao< ^islx si, JoAA 

.^i *»?Aa ^Aor Aoso ?&£, 0001 ^Ax m^ ?' : '^\, 
\jjbJN5p) ,?? :Aoao jobj^cua aja£ v ? unailbaoai 

A^? *iAo 2bA 01 r» 0001 w oie2a\,b i» :en^an=n 
oocr v o<t^25 soriX, Aw ©00? ^.Vfc.ris v oicno .Jooj 
:*oi©A<m 0007 ^Afc^? <^2 oji oocr r bAso :cnis*»?oao 
.2axx ►» ^xfii \\$o :-3>0 ibol? :crA oocr ^biolo 
lien Ai, U; Aa2*ap ojSka 2loT locr A :i»: Aqao 
v < v 3t A \b 2jka :J»b±f '''«3>»? 2^»?a> b-JO-o 2*ix 
oA yo.wo.viio v o^Jsa!li ^fcsAstis) :!*: ^;Xaa 
A UoA :iA\, oM :jiwr ^>rfc7». v o.saaoIo 

WP *?*» aA, >A ?2i2 •*?*» ^osA© :< 6 >*jkSfckjl 
©jaou.) WJj*, SA, ^ojS Atti) :,A ^k.2 £ 
4ii aV.b» A 2 ? or Ay? '-& 4^ <^^V»? " o^? 
.laoV. hAo- JJ: .aabdsjeua :de>ai»baoai aoJs, i-ct£io 
iixA : ib^xao aob\. : ^bbsio oocr ,Afl ^Ais 390 

tii ^1 dy^tto xg*; ^AxAo v biA tii f>^Jj6 

.^.Sijwd? (?) .ou*4? ( 4 ) JMM4 -croiori cd 00c ^yi 

.ier Joo~ W .iu^ v o«^ ^katuo W .j&Jiykl ill ji*S Jliki, ( 6 ) i .lhcya> & ecu -roa 284 \*sjsp 2*2 2i\* :f!^A«J «e» ;ojSi ^ja>o*fl Ann >2 
iaaiaj \Aj3 \.\n 2,aJJp© . yViftp $k-g °"^> 
— =,?.No jB.Ayis.S A: :^xd 2*2 \tas r >co :^> 2*2 
.^oM: ^ox ©pi ;>..ft\\ ^iuta? 5^i :aso2 £oaa 
'^033 ?2a«©\ ^JjuJ (*)$i&B :2lu) :ivsoi joauiaooi 

J*jo lii ^4op Uji r ,?) iaaxa? fe? ^S^f 
2?e\- i^S:? : v oisiI ^AiisjCMp 'A? i^oa^o^aa 
:^Lj» Aao» ^2 :iap; jsoiliapoi .^oeVaaJs^ o Axd 

ail £? :i»2? 2*2 W %H* ***•? **»* ^.? **^ 
'"'■'ijpOi? i*\ 2jo .^oioAi 2^xaoS ;w\,fti'aa 

j» lai **a3 iA "A .' '"iar^ ^>V° OJi! 9 L ^ : r caa: F 
2fco*oi (1,) >-2 $o) —oioai *» J*i3 2aa l^o : I'm 

_ v.. /„\ . . „ . •&?£? " .js^o M .Desm ..o.\>; iipi.iy»oo 283 


aii ^ >«3bj|2 Ojms ,x: £) ? ^i Ofa\ ^ 

,*? jsoiliaooi .^^iAaua ^oj ^ox Vyy? :Jo£i 
^«) &» as i*asail waaa 007 :Jpk\> v ooa»A i»I 
' "y*?Xo .^U ;'ixai-.S3.\ aa :c& .Saaolo S< J )*oioL2 
Yocr ;*>a aa ^ftJiiso .^a;.\ aa :.\aao:o Yoc* laaa aa 
*aaao :iv"i»:o v octi»; r ''f^do .A3X aa : Jsaaalo 
^l»p fci :^i3 ^ al ,>:? :j^*>aaa Jo#j frii 

.oc^ iu: o -s 0200 :.oo£ kii AVvioo :,ber^ 

' oUaMaia :ail3 hW joca*aapoa .^aasb 2Xoa\na 

.&coa^ w o^io^k3 >a5Jo :aoS .ocraoA 

('^.u-alfcb iwoff 2*3? 007 2i*c» :lpk\> ^ctu^Amo 
i-^ a.aj3.\l .jS^b oa ,£ k-afiaj; :££*«, xa 
■ Icr^A v cu.Diup v o<7u.\^.\ *^i*«* ou3oi^:o • '"-'S\ . 
p.a» ;ocr £0 !j»ai ^1 aao aJls : a»: -9 iSoaa 
^i iA. ,^oai aa : kii ^xsL ^2z±? w a>oi 
ti) ?| w i4> £• •££,-> t?Aaa -<roLl ? ben i^^jJ W s o w XjfN iu,o ( 4 ) 


.ihota l^ooa M Sa» 282 : fScr ;S\ v o^i? '''Jii >0&) :i»2, jooj-isoai 
^>2i :pi\ A> xao /Acx3j ^o v ocnAi. aap.ifcfe 
JKM 2a>2 ^ JS.2? :oi»2o .2m2, ^ooj^ k.2 ^2? ^2, 
iXlQo iS ^-ti t aao3 ^liSa oior ** 3 iv.Iix.is* -.iaj*. 
o£ji© .^trazozJO *$±o :2pk\b v o<r.jol .Soiwfis? 
.-»i X^oao;^ :<t£ 2&ao2 f-asu ' oiao? :mIS iaslo 

jS^ax :2i&i? v <>ow)2j r i~- as r ? 2 ,?9^f 

:XU>2 Xi^\, i*X :aiX3? 5^2 -9" l'i?~ Nas» \yo 
.«'">jS«aa v im ^5? e'dro) :^*2la^i v .\?^ -5? 
&.»» -.Ooqi ^§*) 2^iX3? fc2 :<£ &to~ ^ v 2o 
v o\a.\iiD :>C3o 2-&sp (S^>X2o -^ ^iab 2o&2 .tela (•') .:*&£• W ~a^= W .*? (*) . ? »uiA W 281 .ihmm &Q33 „i» 

. rl «VW>\ i^£J: sji; jacas 

• - ' "■ 

A^aA? : Jk*2 l£\ b v ooui\» ? fcJvii : u?2o 

.*ai -iiaop fcii a.«.\.\» ^.iSA isii : Sab; iSoaa 

■A (5) r£ °t>* Mi) ■ &. Jo^i? was n? eon *,}£ 
: i*J aa^ksooi .^aa O^fr g£) 66, ^ a*** 

^ i?^ **» ^4-S« --Jc^iS 4p :2ia 2lo? 

£*V? &"*> *H* «£ *** *£ ■'"■** >>*»2 
¥*■•) '■?***& aottS :2o£i Jso^p ^w^oxiio 
^ A.? ( " ) 2iLa»JL3>) . (r,, ;oAi \y~ ? ^ooiias i 
■** 2*2 a*, 2^a ^ Jo j\i ^j £l : iso.^y 

$£* &As ' lf .L ? pl^ „oAa Aei? I s ) .Jl^i jii^oA^ (4) .:->er,» iSocia ^yao 280 


.1x1 JOxise &' t ^S\*30 5 JojSis ^o*cr ia2 £l .ojiap 
:;cn^i? 2ioi Joorls 2*2 Jo* £ '''^^ = boon), 

2o£i Syr? >^4^ <£ v °<r-=>c\ - !, 'i^-» ^) 

I^g : (J, dO»o3 joQii,3o\.n.-i\ a»; ^a jQjoilsapos 
TUh^daa • ( "'' ) ?"\'*r .00733x9 ^mois*;? l^oarAa 1*: 
-.-cno^l 'ia o oJ^aJti jSfii ^9*? : r? ** : ?^ "5&P 
■ul^u SS*JJO*«S iA^ low \H .I'xi-^3 <^I 
^03 :^3» «t*>° 3 ? t»? : ^?i JQ3G? jOQJ-io\XU3 

epoi. \>o Iact li^i \>. ' "^sols N*Aa) 2ib« piaij ; 
.3-3*0 .;^CU3\.3 &&0u r-lAaOO ( '^-SiOSpS : *Jk*33 
■ ■0.a\JSJfl l^O : ^ 333- IXL-X A«3? t*,? ^001 ■ 
&S iflSMi jisas fcwJr :jo30 3^ 3»Z J30i»i»&i 
AAo \\n-t r » opoiSo : (7: '^,M j J* 6 * i^on^ 333- 

w 01oS\'330 <^3^3 -*»M r? J0:i0 ? '^ : ***V° ***. 

::'3<3\i 0^ r iVi ,3a ov^aio :o£ aflSftvb ^ 2^33 
wJn& ^3 1^033 .0:33.^ ojii&cu Jn ^OO"^ V OWL3 
o\a lioA -i*Js*:? 00A c6 2il laaso :aapio 013995 
iisl? ^oxie :-cro?oA3 li'sxs 2o&i 9*0973 -.lixLl 279 Jbowa iSoaa u i» f^tf. £2 :2 ? oj3 v ^«. *4 ? \^) :2o£i \i 

r cj^a? li*tt>3>^ :eoi #39 2£U, ? o^oo .^ 

2W. r ») 2»~ .^Aa, ( j >*^ ? &bx ^i :^^s 
: w ? aiar :( 4 )2i*ii» Jjdir, ft^ogi ^2 Jefco : ^ ■ OjGft! $&, tfksa) & SSa* ^ 2lj .£$ A ( 6 ). >9T Afoi 2*2 ^ #*) :2^> 2o£& # ^ 

jtf : V^> 3 ^o *&tt? ** Ui 2*S 2>V0 
:i»2 £aa£ .o£» &£g£ J^fc C")^ , u^ 

^>? 4-i <*>»pjfe $0 :2j£j A */(")££ A ■„f ^^ A*- ****** J**. #*«*,#« 
JjA*(») .jJiil") .t&b^ i-> .I'iaiB iS eaa -aso 278 :;£.cutt 2aof y» i*a^o A .ISu^isao Jsi2 2a ^ ^ai2 

=is£i la^ & ^ai2 .;o-A: ^ >\>ttaa :jaa*:w ip^o 

:Je$& v oo-A ;a,m aA, ^ ! aaa r .^eop Js*2 2a a» 
£ ^a ^J5 , v ocr^ -Jsaisa <£ 2*2 aJ3& Jier .\\,y 
.Jfcowa 2La a«\ &? feai aia & :^ox^a .\ii 2?^ 
^Aopa : ^spadb ^<r ^bcAa. ^sp kil ol^, iA iS 
A.i :aab2 l^oaa .o,okxl li&n 2aa,,Ao :oil 2ajjt 
i-vyy l^k ^»a ' " A .oaiais2 ffi'.'yi «^*2 : oaaais2a 
Jo; :*A ^i.ss (sic) jiapjtb 2*«A» v 2, iikS2 :J» kii 
: ^ XV 2aa iaias <£ &2 .Ssi2 }& < 4 >jS c£a) 
• <^?-l3 ,a32a &±li ^cr ;<rA; iA £ ''' :i ^a.\ 
^a ojA VjcrAi iA ojjo :i»l jooaomoj. 
ViiaxaKap 2ia*2 :-S aai»2, : 2o&ia (6) 2fcMopaiaaJi 
:aasA 4>ii ^JJtap £ icAJa orNcoa Ai. : iao: jSoas 
:oaiis) A JcjSia iA_ ensas -A3*> ?H\a aa A32 
^aj> oppisxaoa ^>a) pasAa J o& is*2 ^Jyfc aA iS 
•iii- ^i-lo ::io ^a*.ia .ojsaJSJtap cjwo ' 'akiaaa ^o 
JoA'ia oaax ;ooi A :,3Lebao JoAia epos's ixr j*) 

.& ? CO .(in marginc Mil ,£ |;| .4o»S<S W .Ja^ai (*) ) 277 .lipjo l^ooa ^iao *S JiUK» ( a )£ o; ?2s5) 2c£ia Ijfr cj^o^j 
? f4) 2£^a v ocr.Vw>; .\aainao W.oojlLa J»»a»aai»») 

r ia ^A> :^>: ? (^S .sea; i£3 i bgg ja^isso* 
A=V ooj) ;o£i ixoi jLjr\ &**$ .^ \i, 

«A ? o £03 A ? Isoi j-ki'/i-i ooo-o ilfcaxiis '""aaj-a 
*4? 4»*^ <"'>oaW o\«a© .^.ai^ao jSacuo 
&*. :2sfcao ioj^i ^o*J 2a*> tfw X^ao -.^o* ^oop 

fts^.3? ;x<waat cfta lacp cj«oa ^a^Ja .)Sojb> 

1 ;su?o o^a ^Jiio i£j&m waaS. aadto i^a, -i&fisi, 

$k£i op *u ? oil ( l, )»^ fc \A) .2<*£ii ^1? 
r c£ka xj^ ^£ .^ajoaoAa ;ojSi . j $2 : (M ^^a9ixeb8 

.(" 5 >2o&i ^^ jooi j^J) ;ffi'.'ri\ 2o<tj KA J i^ 

.^ lie .<4, ;cA; .;.>**, jjajop " .Iscvo Aodj „3ao 276 ;?%\y iooiiv? 2c&2 ^aaa : swi Aoaai V ;3A» 
eriscA if3^i Jiao? $2 isa3?3 : f A*3 ) t* < ^V u ' ^V? 

Ay» : <c*^ : ? ^ *»* £ ^**? t*-? *^y • : ,? i:sjl0 
±>'*» iA o32 .liar 2stt.2 &S 3 ox. ' auos 60*3? J33 
cAo : is»ocn 3\Jo -<ro3o~3a ocr oA : crA is*oo- 
' ''ll^'i ,>^") 233>>A^ Ao :ktOa; isii 3XQae ^ia'iofl 
oAi- Sil &com!0 Jxo bi'sioa -307 3*33 zl&Jay 
:2iA ^03 5^2 is*. ftAap ^3 <£ 2*2 3392 .«,3oo3A 
2ii«: oAab ;sa3 iStJie iii* ^iasos *» ad 2 .2 
£2 2uot V^crcAi. Jsii issa^JSSp A : jlsaos Isoi.? 
.^w V 2 ?? 2*33* c«&a) . 'l\ 2vaio lliox 333.3 2oA2 
3392 : JP&23 oAii 33 iA A*aXpi ''"'Lis £2 2&3or 
As wueistVsi ^ois&2 tjiaoj 2sobo 3*3 2oA: v ocA 
Asjcj 233330 : ,vl\. *Aa .0l3a\.* 2l2 Ulo :'"'oA: 

: ;pAA ^Ai. isii A iao A*sor &ai j&io .. aa Asi 

oA jouo : 23or ^isosAss ^30 <A 2u3o 007? oar 

.tsii 2sl A isii ? 2L2 -.jiaJii 

-. Ao33 <£ ktU 2l3S3 : ''335 2 l-%\39 r 3 ) J0OU33303 

,Acr tdift <^3 ijisicxaa ^3 13 fJNai 3.3,^33 Icro • it) ,^'iioCj -^r &.3-.0 


276 .ihoja &aaa «i» a.ao2 aa w cnA& :■' '2cjil2a <riai» eoi 2oc" ^id aae ) 
Js^Laa .^i\in vi** 3 ^V° : ^ ^& £? : °& 

a^aJsas i^i) :2a.sl a oji-a jJaenaib Jocj aaoais^oo 

jiaJp ^.3 op . (3: ';obi cooispa 2"ip£, 3 o^sodc ^ap lotr 

.;ioL(r«3 fii*.: isooA iiyiivi? >a3o :o-^ ua;sx ©or 

paJS i^oSjkO 2a»>tl* ^o-^ioXa? ,3-rafJo : ;>\y ocr 
2,oa 2adaa :&<vyA joaiiiaoi oa- ajS iaqlo -JtiXa 

-iaei? :^.yV Pifi Joci >-2 2iso :2ai &ae i-isoo 
V;isii^ ^ai-2 $3 ^lAitA -»3Ja axt aa S «il^a 
;»soacuV & V ^aa> VS.'n'w 2a\»a : J^i a»b- A o2 
aai» V J W^ta| .-all £» isil \*£ £? :££■?> 
wiS*2 Jil :'^3tt>i T^ooa .op Js*2 laoaaa ocr, : £ 
U±-> 2por2a :-uXo 2c&2 r> 3 wa\^2 .:"a«^j Isiia 
\iaa^ 2oo) x^ 2a2aa Js>-i*a \yyio / ;) 2a(t? 2aaiS) 
(,, |U».aap ^sp aaj* isAa :2ftoi jS? 2*2, *ooT,?f2, :2a>S 
laSap jboilaapoi .Jo&A oyojtp*, 2i2 &&jto :?ia 
£o :lika&) isil) :Js*23 $S &>23dfB2 '''23;? ; a»2 


saepc passim i»: ( 6 ) .J](H!? (0 ■wi^?? tJoali? (*) . e^oe^K ,» Jfij 

..«! &:? (») .oi$»i.Mp CO .epo^ ( 7 ) .:*<rjo £003 uxe 274 ^ftCUoSi (t ^ecu ^O ^3^, -*°&? 0)^*3^ ^AilO 

tTi^ii^ ^aS j»ai.iaocm x.^.? >sax <-? aa . ( ' s 'lB,a» 
Lis oaaisxl, : aaelo ,b) Jaaa. p|>U cjLtl auii : iojiii? 
.Je£i?) oi&a*^ \i , aaS a*-\i* aA v Jala :©eJB 2a aero 
oiabkil ^a 2aai .^i*aa2 : ^ *?a» & 2*aao v : 
.loci <>c>aao :crJS ;»« Ja-aisTjafi 2joo\ ^o ocr .oakao 
:2c$ia o:is-cA ^iaaS JiiSso —asp 2 ^,? j»ai*a»ai 

■dbo&OB .(*) .(N. E. f-~Vfr tf^a) <*) 

oaibiM jisi xa ijuaii iljdt {lift- itka tier 3J9 -»0J~r. - ( j ) 

ifilybiipj J&ofl) ■4>V? 8 frWH ?.?A^+o .»oiAa -.J»o^ >a£tyf £*•£>*> 

>»wio .1X33 -wo UofAao : »^A •Xo^J? J?«>J *^J obi .Jeot i-L JAii 
■Nuu n^.VqV ,\\J3> ja\w JSclJj? ^joo-rj A\tiM laojfe jioji uoN 
■(N. Ei 284 lib v sje Nuci ^V»: J&aiJdpoa .ori^a ^\*io 249 \aai 
.JJ&J .1 .^JW> tO .m*± W 4d»fp* (*) .sic jSAoaa W 273 .^Jau^ip 9oOV -a» 

ix.?J3 v iao jso^ o& lout k*2 3: JSoAl Iscf aa 
i.S'ibaaioo liocr i^ki* \jA ^»? Jfceoui^a ■■wAwi!^ 
:Joc? ..croX.; JojSla ^.Actl-i -aoAao : Joci w ai 
.<*>*$ tf$j fcoSo) :^ tf* £&L £» £a ^30x30 
r 'i5 ox laa Saxxyso i—^i? ) -wo'iao? 0007 ^Ao- 
£0 JAsoai? 1XA3 Aio ^Ab? sJao : Jnnvl ^o\ 

<$%±sao jior : t5) ji*afl UojAo „crcolAo J^sax 


i.i IV .^3*£»b aaCb* -iao 272 lS ;*»i» A^ ? ooia £) aa i»|2a ls?\ iaxo 

Jio iiaisa>ap Joff) «oiofc*2 labels ^'f* ?**i^? 
OVUO J-too .;oo5 ' c-ookxsp jL*5oa N*ao : Jjoo- 
JiSao :^iabcA J«-ao 2ao&\ JBJ&i.? z^ooL <i?o\? 

: 1~-3X 007 i'aaA., oJ^sa? tf? ?? ->Ar**^ ? : ?*^. v* "P 
2&ae» ;«« uo .230X3 JjQKk'aod .so a— ^ >n\m 
i^A- A: :^i-: ^<A v ocr-ii- (S ^ai lii :2fca»? 

jiso**. X33 <^i .. ocrAi. 3*?*? Jo&2 £P ^J* *-«?° 
:^oopav (*:''"V?"*Oip?) s^aoJWfo &\*x ^cr 
Ji& orisoSg yaSt ^? ^^ -*oj^? °^r v ^? * '* 

iiseu-io 1X333 l*ilo Ix-io : 233JED op JnAo ooi 
mfi^. ,Vmo^ ;nrtaa\ owAxZ & '"V 3 >oaero .i-a'a— * 
yOOfiSp 03X0 : : v oo"«bo^d ftQfp4 :J*W 1**3 'aucjapb 
r ' : aCbJCO :' i .oo;o,*vV v \ ^wa^Aao) : ^oouaaa 
)Io'3 oot) 4^* tf? ?•? -^^-^^ o^^o iwixafA 

£g .^ .&,<* ^.) (•) .<:•? $i *«^. tf»> ■**» (') 
.:& ( 5 ) ..-9*000 ( 4 ) -=*»si r><" ® •(*•• B- < Desunt in Cod. B. (') ,(N. K. 690 
,.or..b(A ( ) .ji ,.3 .aic-o v) .^aijljios l ") 271 •W^g 1 ,? <?o£bJ „i» 2aojio ilia! (sic) oApfto 2ia*i :6# \ynS ^aia j£© 
#*• -#?k. ^ojofc ^p 2jub £e& »okl* :&>*$ 

: ^ Wya iao !»'£&, u oToii- *uaio :Iaoxi «©j4ao 

£**«* o%a aa ilfcj = i^ o£ oaja a? c£ : ;pbi 
aoAs oS : ^a idox .Jooj AataAjsp \aai 2ojS& 
2iiJ Jo*. Al jSj :^)ojov»8Ni Jaox? 0^13 .\o\A ? 
&**>?, ££*»> *ii i^ fe .^ oj> ^ ? 
<*\^o c&^nio .lias ^ SiS vpo lfcoiA» ? 

r a-a« s^oj 0001 ^i-Aop ^a 9$ .^ -oro^Aa 

-erokz ^0^1^,? voomo i»;^ ? ( 6 )^i 

:xo^o ( 8 );^b j^oisi 4-,?odct2o) : ( 7 )je»<M-VV>»W .De,»nl in Cod. B. M .^ ^ ^ 5^^) •**K*Z a aoOi- -i» 270 ;i3 &* &*- is 5^2 ^aa ooi £2 t o-i.s:^ jcAs 

i * 

o^itto : llaj om jpm.\,ifya> ati aia* 2iat a*a 

:^3 ;^\» 30OX ^>OT .013JSJ3 ^30 ISsC^AaO -WOi3 

&*a» \i 9**° :l^'.\m &fc?? ^^?? ^? ^T 3 
^jaotliuifo : »AM &joq» cn^A. Jotr aa© -i^aO-^ 
■4r9 8*f$M ;xai?c^o :2b as oiV_ \i* lis 21^o 
craaja -3 ;>.v-S .cri-.^ -All £o i lV . V . oj*a> 
£9 &-a»b 0i^£oa (?O^Ac) &&•? o'or 2S«>£ 
( J )oj33ol« -crocil ^©ej*?*. £» o fnso^ o :2£Uoa 
:^ao? 3i~ ^3LboS -aid ipcrji? ^.1 :o\, dcr 2a a a \ 
oai ^5? Ip»o -4?jd? =>»<=> ^ape .£aea i^oo 2ieo 
2aox l ' \-trt A Ax ^a oi~Sis il-xsso ^p XvS ^\!S jotap 
oV-i.ifmS «a*2, £ 2aox r _a ©07 .(V (i »2ia2») *>om,J3 
.±&xo Sjo jSfc : K otrSolXio ±\& £apa ,octf;JS 
ow ijia-J ;-t\i A: 2aox Xaua £So&p -pt aa -510 
Aa^? ^.oi»S° :290^ ^ fl 3 ab °JJ j.00? X.: cro? 
\.>y) aouoi jacos Jocn Jt- i*aor ^<W aa 

.wwoio (') .(629 ;*# .X-Jaa?? •*••) «A?° W .jAV<1 ' ■' ' 

.(Vliojj S'iSiw ViSim .iiojo) :^aio 6) .Aaeo^i oil (0 269 •tf^ffi*.? ?°&±* «*» £ ^afcaais »S*^o :ja»ci*b: ? oj*x©»\ oooi ^Vfo 

<4^?? **o .i«ivoi orfcpA &ko*3 jjaaos •*» 
^pjjAA <o*\ ^J, z ;^ „£ j^^ ;^, ? fisa> 

:<4 i?o; *&4 &***>? tf^o .joipi ^iafc» ? 
ojao :^«5 \iajs» ? oojiJj ;jua ? j& a #gj j^^sm 
Ahj ^K $&•** .;<j£i ^ **>©»» ^oo, £*b 
jaio :«7! fc Noa; ? £ao2 4$*m rJiSojas o* Jo* Ai, 
*?h&p »b» Aioo rXdap o^o\ ^a»' ^ ■v^s*. 3 JOfli- w a£o 268 :,\Ah 23U3J3 vf°^ ^^ ^° '*°°" ■^^ ^ 30 ^ ? 
«3 ooi .saQib op ^.iaolo ^o-oia- oii\ai oaio 
-cni fr-ap 033 ^se? ^cro;iu.o 033J3 : A\a '£ 33 
:crJS y;*?;^** 1 as aaOSu l*.3.tl^ ^cros03tJ ^*3 oi^eri 
ssXi- ^30.200 : -iraii'io ^.croa-l ^jxxiaso 
^o .^aor ^334, jikoCUto tS S\-jn * : v oc-Na-3M3 
.oiV^S obis ojatfli Ii&io : v oo7^o\m> jsoiaas ooo 
A-TLfl v ocr^oJ>a : icn^ii oi&OL33»35as 3~ 330 
.jsi£ o-'iaooi^ triso^,, 3*3 lifSio :333. i^soaosJSo 
..V.^Liycriao y*±i 23»lsxio : &i3*.2S £: ^3 2*3* 
oisoslL Xi.o :^s\ llo30 233 ^i.3 o'er joa.il 33, 
42o :l^o jioA ;*xaVxo :>si£ 23*4 °>f4 

aioisis :»oto3'TUi si. JQflvi 23U3J3 J&2 ^tl :21blA 
'''l^L-a 2?o\ 3,3 ) 5^.1 : 23333 ;^cuao*cr io "Jfli \i, 
list 3*1 oop : (J) -33b<7733 ;^,\oat c\^p ;i\,rt>33>3 
-ooi ^LWdop ;Js2*io 330 .isatr 2*30O<r33 tfSU^l 
3Xa^.kuodso IlasdsSfio «bj :ix.3X)o ibi jobpouajco 
2i*S3 lsfiOUO ^ii-isMa .MJCT N3JSO V^tt/km 2iKOpi) 
JJKii. ^oAaa ;»3i>C3p ^»a*3 23oj 2isoj33.cra :jtoa*32 .yoaiMi ( J ) .►Joioras (•) ,^oX t jti ? jjjj. „ 1 1 267 'tf?*5*? vaoax* u a^9 

o'c& o^tqi Oi roi^ajjj^itoa Jeer i^o .idauo 

>«uca ^tt? ? &tox*A <£■* :-?a, ^Ift) fc^&g^ 

2^>i ? ^ ^o £<y© : u*BW «*» ^> 

: Iii-2 jXsai oj^ Aool ^ jot, „5V,a er^» ? 

!$*& ea*2e :&>}ti \± oiii^^ Jdi ^ ,30* 
oj«J ^Lioi *sa :&» ^i ^ fcij ^J ? i^*^* 
-0,0^0 i%, v oo^p ^ ^ ^ <JW 

ioor aittas J^a^o -.,007X043 4^o ;Lj£ r? ocr 
10^ ^attasai «ojooj^,b : &» li ? fe j ;i££ 
loo, *&fcft j,>* .W.^Lxji Jx^? Ipo^io) 

.Desunt ( J ) .^ ^^ ^ ^ 1[tt \ 


I •V??5*.? S**** -*" 266 

:As ^p r oj*^ fcfcja 2a* 2^?aa*> llf-a aio ^ 
o^aio ostauo fes^fcjjo Ottawa 2aojia 2^8 ^i ^ 

t*o*&aoo zaoail 2iao\, afto e^cna :oVpt si .0*010 
2 *~3P *•? •? -oja*? i>«\ 2aJuo :ojfcao* «-aia cji 0001 

tt? v**7 -v^W> && >o$o :2o£& 2fco>a && 

°*r? £P» ? io «?*-** :2iktto3 oSatia ffyfo 
o£ oocj) r o ? lM :2aoT ;Uttt3^ &a£a p"->q»L 

2%0 2i«^a ..aattAl <Ao7 p^ ? 2a*?A &i 7 

f^v t»kj*a W*o tjjjoj ^at» ^a 00/ ><9«fej* 
2,aor ,iv?P •-** £<» :2iooa ^S&ttia jfcj s- ^& 

:;xoac.\ ? U2A0A0 : r oj94kcaS 2 ? oi ;*& o^ba 

*.2a 2>. 2^23^ 4^0 i-otoS* ^ *fc£& 2La 

??o .£q>? 2i*a iii? :211a oe& joai opo .iiXo 
oja^w© :|^-a AapfcJ :Jo? 2^2a^ aa^b 533^ fa 
2?oj3o .(^jooj 9a*) ^aftva 2iaJ© ^a jjjA 
4^ li»A *ojo3o^ Al-a : w ia^ 2iao^ ^i; .^ j*^ ^ia (>) Desunt in Cod. B. M. W 265 J.so.oia . ckdNodoua obbi tvjl As t^AJ r \xaye 
^So-i Jisocvioa) ,bor.Si»3*3 &x:>a3ab -. ;»so,'V...3 
e&Xxb 133X3 ;b#i A*3 IsftivSb : Oftbbj t r l >'vS» 
£4g iaift) l*JS>i£ JS*?S :bor jiais Aaar oj3 .ooon 
v ocA J*o£i ipaai-o :3a&J0M ' ! ;cA; -^**.?? : <$?^ 
: £aco JLiaj.3 Ix- &33» Ai* aa^ aio -aicu 
wocn ^a\ » :}*}-» ^*iaoo -opq wsa*fl *»;s X<mA^o 

A :l"i*CL. I'iaX ? cnjasjoi Lfu* ,3a »*3 ^icr .^trAVJa 
Aab :3i? i^CTj As. wool ijcxpi A: .4^i*»* 
JaaSris :»*33oi ^lijuooi t>>bjs A? iilia ^g»u.iK 
AAai Ao : <*.oi i*0J*i? A 3a W^ri i*oAi bcr 
.-oloaAa JiZa^l : ,'-..-\ii it- si© .t»fiw2 t*cn.iwi3 
t*9 ii-i ;^3a»3dOO :^ois *a~* ;bA::> }L3 ^k3b 

239iA >\A :>-»o .oor i3*vi? worosbboiA ;^cu\\ 

>Abl f'A\\ ^1 .V^o .ofJS*33£o XJti^Ni ^>OT :bb: 

.^33^: ^X33 1 1033 3 : J^^CfS A? ^C7?.SoA\No 

2i=ii- -aixao ..'>AnO fiocu. :;i,oaua>3 Jja« tJ3±Jo 
Lb en -iao ^£i\*,kx: ^ciiiijbs ;ioaabo: : &AxA 
\btra: Ay,H>jP3 Jot 3>t)? :^Al3 C^oii >^^A 
.^Acj v - \ jd ;s33 -axbao jior £l» . v oau3i\ r io*. .fi^ vj? i«^i &rfi »¥*l -?=c*? ,4 4* '"' •*£***. 3 aaJDSj. -aao 264 ^iXJo3a ojsfli £>? -or £* :^?ao &!>>♦» £»»» 

;*& ;©oi ^o 2w>? J*2Li? iA, rsja .££ J<^;? 

Jsp» J T *\^ J?w «?«U v«0U»o :2oci ^»2*op? 2m>? 
&X» Ai ojS JSoci Jisa-JS* .-oicw.? ji*oo? &*?~ 
wo Ai i4. *$•> I'V** *&*bi &9=&9 &V9 
Jilt* %m 3^ h^af^o -r^y &*& J^o^o 

&Lio:> ^oa&aao :;?oi •?*?*> e?i^ xAojso 
kAUu *Aor aiao 4§«l 7*^* °' j f4A t?*^ 3 

^so :< a) 2li£? oifctaas*) :^Ax a»fc fc? ■*$ 
£&£ £»? ^2 :2^»©xS J~><* *» *?* ^W 

o^*» 2l»<7!»^ fcoer? 2aiJ.is» pcus -so. ^o .£•& 
ȣ jZoaa .2ooj ^ix **2jB:m? -op s2*#J **A? 

^ojiaos .;oo) aA»i 2>'a»,?^? 2^5© &••/ : J^oi? 
2^a s o iW-0Jfi.fr £*) ^-& ^**S ^V> ^*? 

:2"iak3> ^;icu^o JfcoAi-;) o'er 2ia*3 fsocn JJ^o 
oocn ,.\,.to .Jsoci 2ljttofc» Jlllxb £0 2c&2 &4»*?o 

.;i,tta»-.o i^ft^- W .^frl? (») .Pcsunt <.') .^ CO 263 .^3*£*b OOCUk* jias 

otfcpjjo*aro :JS3i*aA»a wfceao^ao :«Oi3 
:£uaai fcap~a? ofcpa*^© ijoofwip ojfcp*ax«*»6 
:oift£fc*o> 2#o«>o »<'>jj^ fcAjp ojisb £590 
2'ifiJao ^o^a ^or? v <ic^ial: ^aiAa i»ii 
fcoop ;^aa»o ^eovSaa) ;«£& oaAsb :£»aii Ji> 
Uo» ^ ? :^i iaoiois (J) ^Af £ pi?, i.boji 

^d,?Jd £p?) itf&p ifitpt &£& aiOAa? jfcj 
pi* ii»o-> ItDOMi JSaaoia Jsui SUtoiji :oocr ^iaiao 

J-iocr'sa Wjj»p-fc a^a 0^2 &i»aa» ^au^ 
J?W? map .fcpoj pj.X2 ^ocy^px *W,p :Xoc, 

few s^ip ^p .aia^ ^^ j- u0?0 ^ 

*?tipo 2'ipiys ixaap r&p^ ;ip*,a r -pp ?A^ 
skXttip ^ejLp jAi^j p^ ^ j^ ^ ^ 
lipipp .^A*^ ^ oj) .Soot 6^2 j^ap :2pc7 

:»©M 4&&o :;po7 ^iL ;^a>toS';bjKtt ? or^ ? A .,-a»-»a aaJttXt «i» 262 *mo*&& li~sco .^«A^ -aX^ «,Jkogu^ \i- ^ ; ?0 ; 
! °f?^ ^ <^*^ nymo sopVai) o^o : -cranio 
:2o£A ^aso opAs «ao2e .-waLi p»a -oioaaSo 
5j2fl aa ;ojS3 nttitttA piioo .oj*a*2 &» 2ac&a 

?**V« a 2laa£ ;A» v awaoa &»ai» ££ -pi -era 
.(S^aofaojia) 2a>ia ^ iia^ .^oiaa ^olijs 
UiZ&o 2*a\a lacjoa && joka) ' 2i*ai> \ia &*«*, ao.v 


:$\ 2aaua ffMli? o'er :;xaataa pia ^cn^i ^ 

jii^o ?$&*% fiUo 14^: j&a &or s ' liiio 

e£ .JaXai ^ais 2u«3 ooota Ix'aita 2'aioae :xa> 

A>2*a 2oen w-ajoo x\ 2aJ ^» A*S ^, ? J***^ 
cr.Socioto :^<u«3 2o£i J^ae :^,wa <nJSoa^s> 

.^ri?( J > .(.898— 468;^ A,.^a W ) ( 3 ) .So^T*) - 261 Ahoy* *o:y£ -330 :l~Sj$ *U U\\\ hO .JisOJOS Jj-33%\ -o-o^Jw 

.J£ki~o ^yttt'aa ;:Ajo £773X3 oocti JS«io - W Sisia 
2a»ai -aTao*5; :i^_a\ao oj.aa &oa^ «V»« aao 
attil ..Soao.S l^o :-— o ^Aaba Ji*3^ aaio :Si»3 
$4 yOsS tttJpttoJ*4 £ &1*A jiJ :U e i ^eA 
^V» =i^»? li>do$ 033Jwo oaoxo Vji; Asw 
Xx JS*oo73 CvaocL \a ^ao fuiv* ,A o^ Jim Jsooo 
3» -OtoSisi? ;ocr £ :^oiy0 erS r aii .JJLii 

JsaAx **&• «H J©«~ :<^ (*<*>•«$ A<^o jo.so 
4>» J4*> a att aa $i : ( SW\ 2il?» 30^.0 : J»^3 
^ojdomX £ : J*rt^ v omA i»i .jsoaejs 1^0 ^-.0 cji^ 
^aix iA lS .^ siiio lS .o&ucsflu, ■a>ap3 - Av 

aer? :cOi oixilo «070*wi -cnaAsJ osx0 ^>cr 
*A<.:? ^Afi A oafl : v oaA isolo .£&&& ^2 
M" S? 9 **??? SMfMA 2lx0 ^-siJ :i»*o Sga 5,330 

-3«»o ^33030 :2ic7j J©3^ -i^oai? :2i2 au 

\3JDO Ii Vy .dO A.333 :J3u33 Wai. Xi. fcLjt 13i.O 


.23DV3 «03*3 -i» 260 ;^\m .A ±ttS oon t*2 ImAhJ -siaca crNoiA-acA 

\\za : y oc)S 23 • ;^» "A ol: : ?Vy?? ^ : «*»,?" : ^ ao * 

.3.JS3 : aab'2 LJ^i .;.\om^ v o3a3i yOaA .oioen.3 
.miosis jLaa v <iiJ9i -Doflib IaxSg 2»i. L? :^S 
oA linnoo iaaaxs : bsolaA ^bas.S A : 33)2 2a\» 
JsAa : 2i2 iaolo doab2 : i»i #$o\ . y ail ;cAi -b 
: Ju3»2 iiaer <i*. £2o :33o2 2&3o .3- Af :<-b~2 0A2 
:otV.3 ^gi2 213303 : yL.'itwS ^cro .og; 9— }o^23 
cr^033 <^2 iiAo .2*3303 A? ;-A» JsAs \\.y 
JS.2 ^12 : b»2 2-<(ji . <Ao <^*2 o-a^o Ao : ^La.QJao 
001 .3- A-? ^S A2 ilLsia o2 2*aai3 2oAi r it)iv»3 
iiJsx-aoo ;*oia *0ToiL23 :cwob 3-0 oiaa 3—0 :2oA: 
<£ Js*2 liaoo :xo2 ibAss -^-o\ V* ^^00 :Aa3 

2kO-'3333 CV330X3 .Si 2 ^3 0^3 : (£xfli ^0 ^ Ol\.3 

2ipp .2 :2j2 :> :aao2 23*30 ?jLi< ^33 *jua-3 
:cA 2*2 zuu. ;.Soi9 2^oao cA 33 .2*2 isi» 2No» 
liA» .aAiSb 2^A 2-2 ^2> ous A^ae .2*- A* 

:«»3a ccAi.; 2.'M:> #*° -^ .xuflio <A :u»i 

:2*3^i JjAse w p| 2,3- :bjo2 2~.<ji .-io^. 3=^3 A; 
2JU3 £9 :&J»J >Ao" ^393 53330 .A Ao |^J r 2a 

•OJ3 ^«3X< 
'ttiao :2-*j;i? 07133 2aAy „o-o£i2 j32 ^>xj cjpo 259 .i-jcruo *ex^ -ias .2 .^Scrso v oicrs w O) 2?*. i\»o :2*»OGr33 .o*2 
<£ r o'<7T 2.3^ v aior : .Jvi,^iaa 2oo?iO Jaiti ,J3\i 
.^iap ^Sii/i ^ijoso v oo;S.-vv-jo :)3a£b 2*3os 
{SjJaeiiftfcbflO : 3J3-£Jo ' t \\ic Ma~.\2 erio>3: ino 
:acrs^2 &o ,^3 & :\i. iio .-cosoifl ^criAi; 
: «?3*£i kil :2%\ap cA iao: .^Iaoolso 2oc pifl 
iix=>3 2a2 2(ia v 2 :2l2 2.^ saajil £g} V isii ll£gi 
•3^X30? ii*A :2io? 2x» ocr ais \\y .2aOJJS.2 2itr 
ouap tsz&tfi ^3f 23*. Joci %$o :bas2 23.S.30 -erisx oa 
:£©Xm 53^a2s <A d&« : iaol i~*^i Vl»x lio: ^0 
-Xaisisao rlsceua &Aop93 *io3 \y.Yt .2'3-ojA 2ud2o 
.ddtoxs ^.1 :&ii laii 2*'->^a? i?*A3<> = *»2 2^\ao 
: «r)^ao ^2 ^aso : 3ao2 2a\» —iao ^2 : aab'2' &_* 
:2i2 iap'2 iaasi :i»2 I^i .?©#& 2sxi. v cu2 ^okii 

.^OUfl i?<^r 3 : i: V^? *<^*-3 i?0» £? ^Ai3 

yVwit £? .oad^ A*o*x£ :po| \y,y : iao'2 ;-Ay 
.230309 2aa& ^.i fc-lLsoi v aoA ^lAyh : ^ v o^2 
stf£fc$p ^> aJk4 ao£\&*x\ &o 2e&& :x£i 2^ 
2c£& :i»2 2i\ab Y2c&.&3 ^3 Lis- Jti.yiS ol 
lSo 2c£iA v ^ :xAi j^i ,ojoi\is33^ 4)£« 
-a?i l^o :ocr i- ;cr^:3 : «*» Aaax : oft>Si\,is3aS 

.isoixo tov3 „33o 258 &*& V-3 oi£Sa -ctj:s ska ^o : a atoaS <A &o 
?«A iocra S*y.rc 2~*i aula Viisisjol 23-2o ";"^«: 
ii2 i»bl la— : 3Jo2o QJt'UN iao^M 2ocr ^ ; ?*er 
Nnii? ;i.aio ^q3.2 ^n\\,;s .SSvn 0J3 S *-i? 
333,2 'Jo^jA £2 :*Jsab3ottoe .-330 »A Xbao :cp 
ojJo :23o33 sxQ a»2o 2*3333 ai-Mo .Zoi 2Xox» 

2*3303 *39 3-1 ??...*Y>a TOO*. ►» -S JC3ii .03433 

iiot : 2xoX303 2m 3Q3Jt3cru3o 2ii3^i03 . 2a \» a ^,? 

ojAsoi ai : 2*3303 opa& iSsadjoo 2u\jci Joes 

2i3o\A cr^2i 30.\ : 33o2 miSe-basa xputp : H*gp 

aabio .^.x-la 6>^3. pxi :33o23 ;o8id cf*\ap <^2o 

«».XQ 3332. SO uM33eis »30JK 233^3 yftal ". 2^J!3 OJ^ 

:2-^2 23OJO230 2'i*330 2 3X53 2ax333 :23a; t*23 &_Vao 
:\\aoN 23>«>is £ : i— ^ <^ i»* .JSoaefS 2i*D j-JVyCb 
2j*>iNS c£ ^X- 1^ : &\ap : ? m \i? ^V*> 
y*^>& 2*3<Jl3 :2a*33i 2o£i a-\ -ojoi-2 . ( ''w*.ogi»ao^ 
eiJS^j; 3a -aflo .&*ilSo2 aiuOib A >V>.'.t ocra :op 
aixis IgVliVtlSvi -axo :23\sb 73 a£> \i,o :^33«a 
0.3 333 ^oo^a 2*3~i ''^iao X.yina :o;S xp2o -2>VyA 

1*3 ^ia ,?oa3 :*iiaaXJS? 3X33 tsil jbu v 2 .^AA jS 

(') Dul.a-. 257 .l?tr,B> *oa*3 w aa> op £2 :&3oji&J ixai^ i'iOLaa woroiafaoa© 2^90073 
2*»?^ **?&? •>?* W^*?.?? ejSk-a 2:1 cu »yxSo :*ajn» 

.2X3 A Jaeai. *w2 ^ej»**3? *4>9-**?*? : Jiiso ^ctt 

£) 2,9*3 :-ocr (aa-iyaap 2ia<7T \^oi ySaj aao 

j£*ai 2©oj «©y©JL2a ifoxd ;ocr opus 2-*^ a-i 2a3^ 
2iao --oyau^s Jeuaxaao : Juifll 2a^io : ; *o\aj 
©^A^a *£^*»? Jaai fei &•***; 2ioj©oj :ojsb©to\3 
&f ai »ei©!£a» o»~ ^3 aa -cr^oai iWaAa oaoINlo 
2ooaa3 ©iaa* £» ^01© -35W :ft*£ot© -^o^io 
:o?>3>sax jaL u OT©opi 2acj ©Vnta :a*.soo .©J0&23a 
:&i'&o 2x« jkoot jAapa 2aJ JisaX 2 o£ oaas© oaiva 
iXalo liuu. 2oao 2*a*53a 2aa»a cuao ol^b 2a.2 
2SsoipX ©rojs :2&a£j& wax) aao .0001 ^a* c 233 
-aplo >-32a poiila :^2^i M loo; 2aa aa a»2o :,&s5 
^pi, ioaoa :o£Ua£io A coisa 2iaor Jsdis©x0 l;io 
£© :^as fcii jaS £ .^aax kttixa !>. i*S &JS 
^*»9p ii» :-c< £fc»ii £,*4i©3 llsio 1 ^ejai ^ 

iv ' 


1 .Isain «ox*£l waaa 256 


iw :oocr ^-sai-a ' ' 'iw-aab &,'aba33 |J.\t -h,?-^ *«" 
2>,& .2a\e\so ;,ii>ft\\7 oocr ^Oiisu 2'xtti &*3 
.iVA^iSo .^crbiso 2b so :-oen ^*3w ZXfto^ iA 
bA lS .0901 ^3*3A* liKoacjis liii : >*-? Jrf 33 
:,3OTJCD N*3 a~ Ao :Xioi»*.: A? 23*. 2*.3l. XOaiwcZ, 

:?efio feuaso ;*»ai? ^cjAoiso ^oufb»oo .bisfiytal, £3 

■ 3.f>> iikbaciia 2ij:i^ A b?o :o\itx (tO^kO^'oo^o) 
. oau\A\.k llTjJSs liia 2iao&3. ai. jSLai? lik'Lbo 
oj^*3 liaaoi >*o^ : ~b*ikio wsAb »A-;o : cA Afl 

ail 3«-3 lisaat&ox^b loiio*. i*a r ab «o? : Jiitaaib 
Jtt>«n,bJ (^'''iikdLao) 3*3 :2*»ocr3 ;Aao ^p :-coo2 

{S*33 &tta*ftAb ^,2 v o<7Uioo :oi3 'AaiS yAi- v octavo 

WS^i, OfisL'Slo 1*33 ( V '^S33e) .CJOji fot &sA 23Q1 

iisxio &»*k° -^V? J ,?'k»? ^^»A a <^2 :2a?b4 

(V'^^iaou) Jiaoi^b &*»**> tlL : n.Vftja &» 
IsAao ^ap i^oorXoSb v oa?>.o:A 1*23 la ofimA J iiouo 

■ Joxioo W .limo ( J ) . v oo»5<A ? W .(N. K. *.■ ^-■-~ r ) (') 

.(N. E. .^1 .Jfcy ,a ,:i»^ -cAcl ,'. i >T>i3 ) .;di2kal ( 5 ) 255 .lacio lOiJl *,i» <^2o -ioc- ^&vi ;o^i? laai. ^i, Jso^so? ffi i& a foa 
:ii>\,f)'iaa iii- \> c!>\~:> joi3o :crj\.^ax ia~» 
3,n5 sA > Jiaar .Joe? la^ v cui . n\\i op^ca ^e>? 
^» :ooc! v oen*iy,2 Iv&l J^L.s33 ^A*i ifp'ioa? :Joc- 
Aa ^500 :. OftsiSi ^©cvisao : v oai\.isi ^oon^oSM 
: lru-'f) JJsofJaA v ocr^o ..atiaisxtu 0001 ^*itfb 
iiico .locri bbdLM : v aCL.Sxi is'iinjo JjejaiCLab 
*£?> : li,ouyc>jk>7 t*? 050 ? fV^ \*°&* \9^^ 

.ocuso ;lAjcs :'mO0) /ii-isoap ,-i3 Aa»3 ^<r iio 
sa&u oiAa : iJsoaJsIa ,ail I^a*a ,A-I ijis'ioaa 
;4ff"t-tA aduAs oiko .?.mTYi\ ojxJo : 0007 hO&b 

iJsoa-s 1^; :}oeri aJl£J OJ**?* TiStia JojSia *07<&.b 

^j-aao *cioa2 ^300*33 ^X*2 aj^ iXobisi .aoNJGM -ocr 
J»a> :Joon >a3 (^'^oo^aasoA.) \i Jj^o: -.00 c 

v ocr^ap v ociotili ^133 I'iNAS : oaiisj^ ^o<7uiobab 
;^"S, ;*Aso lA.'sa ; Awip I-a'ii .000; ^i>a W .iacno toa*A «i» 254 isvoxi^ low tyMsfa ^\m .lorn ?—; uoroai aiss 
yocn.^*: &\ap? &»*?> J^f iiaio&o ?ft^ isolsA 

enaaxJafAo : v oo)\*? 34. 074*2^ -osi ^^\\,y 
UVsoo .Zoo- -Sabiai; iso\»? txi ^A iocia-XTVJa? 
t*A .ail :iio Jifli :«eroo»i 'Jix *» ooaj »t V** tlS 

IvSls baxS ^o3io ii^pl? :w3p> Iaw aaflaS 

- v ocrAi. lotnx 2lxB 3«?i 

* ' i'* mm * i I * * ' § i 

^oAa^ -oi««? l tt N nx ab :2*i ©oj J007 07 Via 
007? : ;ooi ojl-Ss jl&x ii-^o : 2«er? A=C w^a»ai 
i?jj^ ??VVp> or*c»«>y3© :ll3oas:> oyjsli, loo- 
: 'ijeai *-33b £kti ^oouAo o*Aisa: iiJSoAo 
V 0(r *rr? isAoa v omiapo i^saJB Xa*> .oopapa 
5^? Jisoisi* -c*o:saA ojjuo^ .oopapo :oSab 
&^oxa slioja oris oii^a £9? s^oojS dlM law 
1?ot lfcpka*3 -woai ^o a**^ : ^,j oiJSaaXsbp 253 .liovo fos»3 -iao £L*o .yjgs: io-A:? :<"-'>? ^» MvH *v.? ■**'*? 

■sic oi33 ^J,>ao3 ex.* w^w^vA. ^.jisp^o :23oa3 doj 
3\» jJo.N Juo lS : isoi olSct |LL-i V4\^ax 
&U9 \i^ risai-t AU03 puuo .a*eni &ji TJiaa^ 

ajsi &a ^sp ^uaa ^^°? tf?*l? ^V^ ■>? i "^ £ 
aft ^a<r :«i r &oc ou? }aJ &ad ,Jp aiuaoo : i»^ 
,-^jJU.o . v bJ*a2 r «3aay< ojU? :2i>ai ^o Jilaa Aiaoo 
.2o -2*aa ttiaa? :.".-io..\b l*m zlmSl o& .o^i: 

JJ33 3 3.M3 Ol 2x1*33 OJJ AVv J0 2i«33 ib\i 

(,) £? :\^^ -p- -era :2Jlo>:o Js^o ^^>»o Ilsaioa isixs 

,a.V> *-fi\-? ioi* Ctetert desunt in utd, 7300 B. M 

.(N. E. 639 $$ .a .jeb» ....) ( J ) .?.V,l\.i I 1 ) 
.2?QW yOie'uuo lyrii, ^iao 252 

• rAoi ^d^y, :i.i5 ^3 V\ r 

*V :*»?, J**xfl oxer ;otS:s iX^ oo^ -a*oi 
JAiap .£,»£ I^iaSai £o :^4D £ 2.0$ j» £e>*C0 

($&. 050 :^ap jfi? &A &2, :^2at ^ oS :a»i 

v aiA ^isl jijt? :^L-» £>?& ^ i»Io Aiiasp ^\» 
e£oat& nniriV v ou^oa 1^3 jLi : $*a»,o 2»o£ 
^o 2s5 £» y| Sy^iao &*& 2?w ^V»° -v5M<>.?3 

io&'ls 2?a> 2l^jt» Js.2 :i»i 2^ ?jii\ iKii jusS 
Ml xiL 2i» :oji i»^o <7?>.l3 Jsii? fcJl? i£« 
:VLda> .Sa; lioxp £aal^p? 2tL*3 ^^ao :iao: J-A^ 
<aoi Ji3e\ .6s3a* *i*flo3 ^>© s(s) ^«> Isoi^o 
°^? \\yi :do^,3 IsaAo :XfL.^> J*2, &Bis» tvwJ 
&»2 J&2 :2c#2a MJp] cjfcafl Ibai £0 :2o£2d 007 &a 
: 2Soa«Ao ^iosa^o lauisi^o :^xaa^o :-A*v\ ^y^ ^ 
«»c^ £~i«S ? ^ap .2&.&00 .oojiso buu Jjeueu© 
V^**?~^? :&il?o Uata? ^ia \a? Jaai <^2 :2cjSi 

.is^i.? W .' Directum hi (*) 251 .Ipuito M o)oaauo lias* -i» ?«Aya &airAo :Jooi Jtaajo ?*':>»& Uracil iio 
.001*0-120 ^ap lau'ail ^Aof? 2ao\!S xiaoaLd : ;ocr ;x» 
v «o:^? :?:>\ap Asut uo .oJs4 i*.E>>A ^a-joi aa 
„iao uoroaoaij Axo : aJa3 : &a*A oaaaxa : 'icuaia 
liSoS? -xxilo J a Aaa v oiI A#io .opoi , ae &?o\ laoi* 
iVnihft ^6?si £pa iiiAoAo : v o.Si2 t ,\.t ^iktJc&S 
yoa o ^ ili*3^a yokii ^Af£ Al : v oisi: r »iaaNao A A 

;pu» C? [ 7aAi?) sjiii? jLi x^jSti iA ;itub> 

\»a ^oiso : v oia.Jsi 2i»ciio */aao\jcp2o ;jsoas>© 

^a-a-ua i^4 : ^>nviv> |4| ^aa J^wxAs ^a ^a^A 
<^k»: aaa :^aCLofSi lyis. ..isA CaAso iaolo .^S 
yoouss iai jjeopp JivA : Uisasoo ^Ao 1 ? Jjc? 
v ooav*3^30 :^ia£e& A*. ^o-nMo . koiAaA .n^atis 
Icnal £9? ::ijcu ;yaa litfiSaoo v .SaVe> .Vi V ^pasbisi 
^A»tpno v okil : A ^Aao.ao . eicuisia r ^? 

-A i*iX> A T3>» aa :*XooA» bio ^3 ^ii^i^o Jicruo woro'SdUo ?Wv „iao 250 rfn -i V, ^*LM 

:0aoi««r ^? :?ioft* suiajbo s<')j£k$ 
-crcu.: ^fioo :^rAi- 'Jib ( *£oabo JOomo 

■ - # 

^Asj ? iva'ioao .^aoX^i jaa Jaap^joi JUxa Uoxua 
Vitt*j» io*a Jiao ^saxaoo fy'trto (? (i) ;3aiii<aaia) 
"«V* »•*••? £? ^?>oba&o i^iUjoao .k^aa .^oa&fli (») , to 'io («) i>0:0 (.') 249 .Isojjta irua -iao liaison jiop o;a\i oj^a (S ( ')jo>3jW3^2o) -ajtao 
op* -err ;ioor ^ OiiflJ c-bAilA ..o-oOjqIo zenxxs. 

*> *• * t / !>■ ' * J it f * ■ «p* 

tx.ia? erb\3 -.ctq.5ojoo : lion? 1 Mflft<Al 
i>*: &o*a : &aa omusd laxfteociVy.So .(T^'cioiij) 
»*acj» bA oaisA .op ^^4^ .ocjS Noer iaui^b 

^ocrJsAoysp zcri^oiL .oo^a ioou ^N? :«niA.i3 

I lie finis paging, nescio quid desit ^•W .«*o\» (•») iHW >' .Dubii (5) .:?<rjto <jjt3 a a» 248 1it?k jA^, ^i a**^ &&o ?^2 w^ ji^ 

;*.oaaa> ? A*° ^oaaa aae :-a Xii bisao aA 
Ji>ai»a -aoa ojxj^p r a*or .iaioM aSo :J± kii ;ocr 
U?«V °J»^i ia«ao .^ojSa^do o^m) 3o «a» 
:?*ioai aitS© -^^ipM iXoaaaia fc^tf) A « 
:a f.?^*J 2~5* }?»*»? fi^A 6£? Joj 2fcoop -OTOiWO 
A«*»t ^p aVkaXIo : (>) &?J& -eraataX-i? ^c*<n 

J23 ax&XXXx? laun «i» 2^ «^ ? ,aXaX2 
**** **«»H»»fc :JXo?oj» Ass ,aa :^opj -travxo .2^ 
&^X.i a*> «ai i^gi Xaor aowcb .^'il J^saXo 

SoAa aa :2iaa^ ^iXaoo j£» Jj£ £, : 2xa» 
?oo=)2 .^sbcu ^>\o Jiaaaaii ;o£ aaei (sic) ^aasso 
-coal ^ea*ao« Xaa oaioi ou&ia .ao^aao «n 
.jb$ iXcuaaa Jaa2, ^aa^ aa :2s*aea 
^a? :&oV3 -saaa x-f-x:? ;x& 3:? ^a j$o 
sjoo, j"ioan jj^ $&£ ,2a,Xa* :2a*ae Xaab ojXa-aab 
°W«a\ «fluX2a :2a.i» jijaa jlasb «o>4a»0 
Sow :,a* ojaaxaVo ■•5a? 10* *J Jo wo : -waxoao 247 


}\\«*> ti > h : i -**'* op:*?,'? t^**- ~^\* n '• pv»?o CUo 

■Ji^VVio 

>!3 ffly A T7'.*S*tA 3*a£ :-co33a£! ^cro»*o:3 >»o .opii 
£9 Txa :?«.i>cc>A JSSpfS i^i? ^ : :Ui» ^,? -=><** 

.J*xsu. ojxa ^i»o :&&£ wWffrfl -?? vft^ :-D f J3 

j^caLiia* :s2o:o boa lActa iSvO £*-»»? oiaojm 3*jcA 
3.Q3 m oj4» : ia*ia? ai&Aaps owai.o .—ob Asa 
&Aoo &A~a i»o .«a3* xicuA JaVaa- oAa-B \± 
.^-^i? opca^ i<i(Ti)^Y>\ -ail "A :"Ao^ wisa*.!? 

«o?osoJf> Xo«Ai \\,y :JjLs:» «3oaa ojb ooo- r^Ao 
^p ocr .ooo- t*t f ia ^»*o v oo&a iaiia :w;soisow> 
jisa ca i-o :&-&* ^oioi*i- '=1*3* J^uo *i» i=i* 3 J 
:iiA k.««.M a^o«30 Aiii <^*i :oA i»:o ji-X? .*JL3SO ii CO .lham 1=mb -i» 246 21&i ^o v 2o :2jc>Ao ;iiii 2xii Ilia ^o . 2o :^*aaxap 
2cLa ^0 v io :&iLo&> ^o 2x-:> ,jp v 2o ila'aJao 
-ocr X*2 :*£»*> jwBB :,aiJVi :ii*3 2«oao ff.N'WM 
^jtOiiQwSiaaN jo.s 2a2 .o^aoo . Jiatoaaoo 2-eoaii .bop 
2L.au . jEo :-M^spi\: i^i^.? &MCtfaa jAa \> :-iao 
:lii3? v c:boa Aaob "•^♦•r 3 v-° ' ^ ' ) * s **' yj r 3 ' V^° 
^07 lioao :jooi*oeo ;i»i (^''Jia*?) 2 aw 2a*iSb 
: Aoo ^Nsl, ^ilaa? boa v ocrja : A^aob :«j© 
ybopoaab : v-x-ob CocroaaS ftyoisx?, .bo>a»j3a 
1 jlai ybcp -051 w >ab kil : ^JSntVwa iaoa ,\\..js2 
isxlo riior'-joao Jiija .bopaa 2-aoJxo 2i-niV^abo 
t*.s:? ^2a £^*J*° idsoia ^crAa \oj3 „i» 
yOi2 In-oia ^2o .2a*xd 2actt 2>*3a ,-jaoi >oco 
• bop -ocr w iao Ssxl : -J^n-A^a 2 vt.t.n «^> ^kse 
5^rvt ^Vya :-iao Asio ..oc-^aai-a 2oou-?o jiaaiao 

<Vaio oaic? <<>op,? : 1"-* &**^? * s ^ ^?^ 
isooua (*)^g 2a©2) tauuia 5j;xb ^ d*»ao2a : ( : '^ovpi 
2i)M^o .' '2x."?J? ^1'aojo) ai. 2ao7ou .v.yV^o, :2Laa 
»<roabaoJ& ^ia 2 :2x.atJ <£ox »iais2 otj p jj^fijy 2icr 
•2>Kax*CLao 2i*s ^croA»o : *;soa*\.:j ,' i f , o ,v 2aox 

•I" ■ .UbiAs 245 -liajxa *=U» -.:»» 

.^0^0 ojxfl* \i jsjo-4? o£ Jta^boo 3&£ a» 

iaaifiyl i*a*i :)*o.Vi» js^aob &m :o£ asol r ,? £s*aa 
■ n? r g *A (?( a )jlAa) aattb tfoj ?}^<? «M» <*> 
:aisoi jS ;oa»© pj«»*3i? £po ^°J*» aofll iia.i 
^cnooAio :oifc*? '^a ^oo&ao £<wo» ooi »aafl 
Ixa. W? laai :(? (J) 2&J Jsalkx oac^o) -ojoBaio 

.^tf &eu-5 J-iaoJa? rV^ ^ & ***** H*A 

;jKo*iaa .ojo; oaiojo s 3»3*ai? <"_,?-& wOToaaV* 2 * 

?i»ttS Wj=u» «ii i**>»£) * * * *r^ - '?* 3 .? 

: -waaafl? &>o .^^afc* ^?) *-^,?^? oja*»- 
«,aa6 • W6 ' (1) t3Jta -**) >i*«M *A#fr *&<pi 
:liaor S-\i»? a»i*? -i*o tlc^i fc& -oioa.2 

laa Jim ssii :j£i$o ifcoaa frftfrnn l^a OUa 
4^e lii i>3? i&jl ilor i*3*a J^~ £*=4-? oi^o^ s 
lo&o Ifcoaa ^fcoauays ^d*.? j£ Jiflaaisa?? -aai 
Jocr aa :-Mai.i Isaa *S ^afl? A*? v*** 7 ^? 
.Dnbi* W .J»i-i *ii* j?j*o W .^Aa W .i*£>? W .ihoyo Jaxti -aso 244 oaoaxl .;o&A OmSlxo aooio :(?C)oA»M l>.oa~) 
^k aa :;»\x (? Ooao^o ) I?a-A ftrtAy IifJ^a 

iv»ocr &iX"£p 2a*2a :otS asol „£r*iu. aao .^crasoaiiS 

JiscA? JS 2*aX ? : i^iAfiJ vviai ^a»2 :o£ *»*<» 
oj&a^eao ofsax ^30 JX-Sx:? & o ; ^i.cudQ ^ l^'obo 
Cooa^ ^oylftQ^i a :s»aoo: s£iS ^01 .1*^. JcjSl? 
: crA ^ i ltio sao .U*xJao:> cracuo \ik»*»ap <ha? -oj 
2a*a» J*aao ;c;fr\\,y ,\ocr IXaAao IJseroXo &£V. 

A0L3S l^o .i>»xS lik- ,-3?o : ^oo-^a 0007 ^aa 

-L~-a^ «moa*Jo :ia~a: *ooAa oxiaislo Aynaooa 
'Ada 000) ^fi laoro .&a 00 .Baflaa „<ra£il *Ao 
• kosoio er,aia. 1. V : " JlaiiA ) *y^oi ^as :^a»2 aa isois 
3^3 2-*-33oa axxo :^Ai. pfaojal Xaa— Jslo 
"aaaAa <n.a*aoiio : *s.i.3crajtaa6 wPjeuis*!* Jiooo* .ouioiaoi, i.;il .ip5 ? 4^"l .^ejlo W S'ola J iiiuo (') 

,00 ail ' ' 243 .2?cua> Jaxii -iao &?« !#30$ \W*> <pa& :&■>: A> lax «,W? 

^xtts r^*^ **"° oq " v3j ^° :<71 ^ *^ * zuo "* ao tt? 

2ju2 yipo :^0|&2L>S oiiBio^ ^.iao : svxads crA 

c-aiia Aaio :?oea: gitda .yOO^ i^ 2i*M3 
r *»o* iix&i.? -i«>^? <n^> eaoi*o ii*o2 *-a& a^solo 
u c^o^^i9:^9^-cto?;^ v qS^?^»^ :^N3>oa 
oovil? :Uox^ -cjoSa. '^u^S 2?aro . v oo"^Asa3 
:£ v :o .Ifcobo ,.» *\S4*>*> :^ > » y«A ■ m . A\ »qps 

:^MJi? c£ T3JO? ISJOu^ ^.2 ^Ool 1*1»^ SfWO 

-dsis oucuSIo :2"i*«>2 feaS 2oiSi*-2o Lbs* o.>I 
\ f Vn ji^s, ^wo*03JU3 <u2 :2'i*Jtai {s*33 jLbis ^\i\ 

v*yrl iS iA 097 °"*^ ^w^ ^?J-»? ? TJ»>»^ 

OjlAtw ai\ . ocuoA. -o-o^aolo -iraU^o ..co-^? 
cajjv-o -.Icr^ISwo dbafc, : v ooui.V ^(ral^o -•&?*>» 
.2£o&<ib o3i\oJut2o :2x*»£l JVals wtraxwoao :cr*>a^*> 

;ASa g!\\^o ..oovb2 tf £90 :o^ Isoa* ^o.S locro 

i'» *• • * v. ■• ^ - v 

w j|^Lo *>«. :c£» xc2o Isoud joaeu-safl oji ~»~^i, 
2a\sb ^ ivixsoo jsiaulisi x£x :22ua> „>» *J 
:VV> A^Ofls : «,*» <^2 : ^391^ iA Jor .2>-s? 
;o^:.s*'A 2aj?o :cr.suc ^o ai £*X3 rao .;xoacrjo3 .Ipcruo 2=UD -aao 242 iojap? oifiio :^i» «kaup oJsaI? ^ap .00^0 

A*ut aao .33^ aa ? ? ^coi 2*oiiyS (?(')©i*)2o) 
i»2o -woiiflS oj-aJ f>>io :^ fi^u,w »f»coJ 
V?? &sis „Js3b act? oi» :laa»3 >A j»2 :o£ 
£0 i^ioip (^'Uaio) -.Jfcaai ^Aa* 4*-io :2"iyjoi 

i&o 2aor iic? 05 :2ii ^axopoo eja fciaven? 00? 
V03»"dj^2>o V Q^-? v oa^2 ^ojai? ^2 : -h \o-£^ 
,?ii3o :A.oi.\I 2a? ;«ioia 39303: ^s^ ,^u'i» 
OfSpiio : 03© ,ii 2a© -arc iausJs^ «cjo« h \»o 
^.aX :^Mu."5 jii> c£ ooc! ^Loo :2«'m» .trok 

r£ ooj .2U2 ^i Aa»o ct^ o^aa Jii^2, ? 
v *» :Joon ai'io ^soai) oraLo ^oraLi. £* J^Afci 

1#*M) »4*v* ? js» i^ 2" ?a ^ ^V^aa.; 

:^*2 2afl c£? o'or 2^t» oa»i lajaaol c£ sm'2 
^2xai :ojS i»; 2=ua -i» 2*.»tl ^aaiie 2io> 2ft,J* 
:*ap2* B^gfe £ £2, .^ abiM ^o *»fe£.p 
«# :?oaai p£ ue'j .^ 42 Jsai m ^Jba 

.Dubi* (1) .^ ( ) ^, ;o («) 24l .laojjo 2=u» -^ *«*2^D0 »(!«**} ^- -ojo-^o) «<•«£« # 

»i: j^s* <>& &?*?) :e 4 °^ n* fr*° ,jLi? 

^bii :2^s» ^oxu^ "#* &* ^*° : ^ W 

*>'<£&?? W|M» *v* »£ ***>* = *■** **" 

y^.» :**2, 2ia« ^* *P >r * 2 |J M °? sapi 
bio" ^.a .;>y» H ^ ? & °^ ; - - ^ ? ^ 

)S>o :"3gu.fta ^ 2-L*»2 H^ s ?£*°* - wo ^ 

IpMa .*&; ***** ¥+** **^ ^ ** *J 

v 2 :2*«i ? ?oo32 iw :t«^? «»*£ *?.* .^° 
.y«aS^ 'ii. *ia« P±~ & -«**** (* (,) «&4*) 

(3) ^i.o. (') Dubii. 
16 CI In dnbio ab edit. add. .Ipuiso l=ua „b» 240 I :JN<k&e2a { -'K 2o .cu^l £axa *isoiolo :ocr ?miT"» A*a 
b-baoo "AaJb 2xti : siaoal en^ i»I -A ooi libJscu 
*ao3 ooj*2 :cAv, adi^ia 2*2 a-Xi- I'S-bab Inios s& 
IrAaas cru-a^ xjo^\^>> £0 :£Lai<v 2c#2? li?\<a 
^J3i ^ctoj. :cn^ iao2 2=ut> -bso J^gi .boast 2£Lols 
jlba ^<toX*2? oois .io bisx2 criiapa SVm?? ?otol 
.2e$2 2b» ;<r^;o 2.bo li -oj*&si" :2&3U.&»o 
yt'Vja *ii aii liao y*M : b»2 2a\aoa ^o I"i.bi 
: A*6 JjLiSSO ilbAao <Asob l'i±± JmI .icosa i.'WaOf 
2*2 :^jC3uAot cj^ baqi .o/JSaJii ^so JK*2 iiniioo £o 
2?c? £» Jio-lip ^*2 : ;M|J^jC33 oiaoi. k \W -i» 

.'so&jo y.vAvSa foViO ^aob ouiido£i <^»io :^,a-2a 
2~a» :2=u» «bso ?-• «^ aiboal boo! :^Aoi bio ^ao 
::?or o-i-bis v» «,o3gt7 :e£k*:to ^wocaia 21*. 2vOO 
JaS 2b*a.l_vo : ^cjaip 2c$i laoi^o J-inatS adVoo 
r^cro : *)>vO^? 2*b~2 n-Viai oicja .A- bo -t^ax! 
.^Xoilv^isaea 6"Xj Iboja \> :Uob ^ NbX 2a ^,o£a 
>^a ^oja l*oia^ 2*2 : b»2 2auca -xa jSi -usw 
-*Aor ^.ai^:^ ^Tuyo 5^y>y cj*aUafiab oe? :2*2 
\caXoal3 f-iVcj :ju a A. \ a : v ocn,:><A«> ^>ao ^oJSoja* l' i Dabit, 239 .ibcus Uisa wi» fo S?^ .<&»: Xi ^Otft ojaftsoJo :cifc& o^lo 

>H m^4 A*£ -w°**4? «"Hk* *#f : °k* 

.oj3 <Jf »> 1»\*»? ^9* £» : JW ^*^° ^» 
e00i ^*V? vOtF^ao A»? &# ?09 aJ •.* **>• 
era? jaloxo tfoXfc jl^£ -wo;*« »a : ^oojtoi 

:i=u» *i» ?***« vf°^^ ^ ^° '***' *¥* 
.^s ^ojia **d? -w«ai *?* &M ^4- ■&& 
enjisftio cjvdaio c^ttAi.© oifcoo? & ?jioai 5» a <» 

g£ «aM Jaw»-. ,^9 .ieoi J»i» fcW ^P **** 
: ? »soai ejfcaol? -aio .&^>? °P?&4 *=? f^ * 3 

'vLjk gfc ^ -J** ops w 0iofel? &%2 ^4 jM 
otftssoio^o -.yoomx efX$&) £^»? -ffl©"^ :<4 =^ 

pea* £o :^> *>>> <^?*^ fcj - (i) l^? 
H^o&i? :o^.\o; 2Xf<>± "-oiittX tyS* :ojS a»J £a 

(«) In dubio ab edit. add. (») Dubie. '. ft *> t - 238 it*.I iSa iv'xoli ^ao .oiiwO^ £a»3ci iaooi-i ioaa 

i=ns -*» ^L*i£Li ^o-o.is^io iJjO**5« isi ^a*©j 
joixuoi £2 ? 2*a&2 :oo) £2 ojtt^io .-woss>aS 
•>? -.-oioaA aaslo :sjta jAil life .oTfcto*32 ojlm2 

C*ka :Jka.»i o& i»: .21. a-i i^ao .ssAo 
( '^>tto*l^ :23jo «,oai JL? «30m30 :^mi yooptt? 
•JA&iv A\»js OjS # ouo>*s -»A\fc2, seas 2iA» ? 
,??• -*$■ i£*S (<) £ **$* .\.^i*l zU^i <rS y*2 
-.erisoS ^p 2^ouiaa ^J&Sf :o£ .^.A^^. £ ? ;«« 

-iia'joi) ^AJ : A.o : iaolo .\*:i*i» 2^20 cwoacA 

#%> &?2 :-5r ^ ^j, r? & [^oa^ JfS* 

2*** *&x lSp c^p jia 2l* *> A, :oI ^3 ^,o 
"? ^* &*4< $&«•?• 2^5 }^oue :<A* *&» ? 

•H 9^*0 r^oxaaS .x^A© :eou «x»o -oio&i 
1^*? 2^*£ ^&gO iai 2k~*o .cniu? i.oia* 237 ■ 1 ? a ^ > &* *** 

;r^ £»£ ^Sfli ? :2a» ->» ^5*? & oM«*» r *7 
.gq ^,1 *&ao .-is?! ^ ^° ^ **^ &* 
,ibo .£.** low ^ao 7>oAa ? l*£olo $& ^V? 

iualo ^ioaa ojs low «£» *oA» l^i ^? ocj 
.fe^l ^5^ Ui :«^i £? *>? J 530 * :0 £ 

*3Ai «rrio£ Xi fr- &#=» *J»i? ^ &H 1 H^ 

o£ ^MM p^fM S^W -°^ ****** W*J3Ai-o 
' £«*»* £o32>o ^4 *>*> #&*** ^^ "^ 

j^i &to H&s * *#**• »WhW °^ ? 
#o .«iobi *i ^ *V» t*^ -v^ ? ^P 

:a«* & of4AaM* W*^? :oj^?o X*> £? **■* ■ JJ.3^ (') .;?cw &> ->» 236 

crista :*A^i& 6^ w ^ gp „*, .^ 
■JjA ^A ? «fca o^ i^ ? :o £ ^^ 

&«* 2&£ ^sp :^ Uo> ^^ ^ ^ £ 
■** * ***** **»**. *•* * *l -^ 

\*«u*fc $&> ;oo? , ? ; ^ J fcl f|* .^ 
X* :**>i& o,*& v oia ? :ojȣ ^ ^ 0o , 

•**° : .?<* 4 *iV *W3 Ay ~ 

•*m « ^, ^ ^ ^ . :J _ ? ^^ 

(') Dwbi6. 235 


£a 2i2*lS .s^ao 2oro : fysfifo ^oo^i kko??*e 
v o<r\^ : r ii^ Oi? t?c\, r a*S^* «*aa : 2,-iao 
. v ocriao ? (IOjSjsu) o^ ^a^as 2*^o2 oaa*aa ^2 
-iaoo 2o "A» ouii : euai. o\\ao iV»* ^A or aio 
«i» Uao\ 2©<7?o :*orop2g ^ 2ao» joofluaoo 

.&33 JJKOa^a 23JtO 

l\V H •<* i^i'S'A :2o&k*2© 2iMucj» <*p ja ? .\ 
-cuiot~ia v o<r-3.S oS«2o :^Ab? 2x&A esp^io i*-? 
*-» i\i .Sa^k o.\2o . v oojja> 2*&SUa>o :;A\^ 
^ «? •*" -A^ £a *U? ^? ^a-aS'^o :2xj»2 

.«£^* c^\3flb :^2 <££ „a 2a- 
2*mX 4 \» ^ # # # oci a* :« auaul ^ d*ux # # 
:c£ aw 2 23A «a» ^cjojSia ^i^ .c^a Jsowo^o 
l*»'a*iy ^.laoVpX ^.Voaifiaba o2 .xajj ^Acr r ojJaa 

;jtA*^ »*•• -r 05? •&? l*&\ fc& 03*,j ,^»2, 
:A»J 2ia«2 2aa\io : «so2 -Xao .«aA 2aaa» ; ? <ro 
-i\xA;aicu;o :2» fti\ < a aaa -a-aA v ^-\- 2=<a\,<> 
A &i° -b'vafa *>?>A**H Vp «?) .^oaXoaia pi=£ 
a$ i»i ?oa£o>*A >S*2 2s^ j^Aaua jVoL afca 
-^? 2i3 <^2, :^ 2©« 2ao^ :o^ foyoii 

.Dubii U) ,4»» ^i\. ^ic- * Ilk- ful. deesse vitletur CO .lifluC.) 


.$«*£ ££ w ii 234 

voiui) ^*o ^or^fivap -**>£ *»?*< '?r^ ^eA 

t* A.?*oo pp : ( '\©ouii,A .*»***, oi :2 ^ 

■W ^»»a*: r ,? -iaa .oj*»aSp oiXkai ^ocjujb 
V?-^u? i»Jo :ip«a ^, Aa ^^'^aS, ^ ? 
■**?* iiiofc? 2-i^fl i?u ^ ? ^o :2xii'^i *Lxai 

= &**; *\^A -cp^oi «ui^p ..ai^o iiii Ai, 

yfixittliaa «*£ &£o 2p4» o£ «^ ? :\L ? 

9^?o rppp^oio ^v ? „** j^ii € ^j a .^ 

•***« '■' .***> («) r„ dabto .ii, edit .,.1,1. (■) .i 1ll1li6 (■) 233 $«>* £* »*■ 

:^ &# «*» '*$* *> ^9*^? **»« 

£ :$jL'& £ ?£k» *» «^^^? V^ 

oAo i^»? »$& A*»^ ^° "^ <*? ^ 

g ^Vv- iwttfcO? ;ooiftsO -.oii^o ^op 

O&Jo ^oaiS* ft*?? .oj^I li. v5^?cn V !>M» 

M$p 'jk ** li» *■! ^ *** ^ f^ "^T 

r >0> .2*1 &> £<• -M J^V ^'? fcfckif ^»,» J ? 

^o Slt? \ ojitoi? *» *£ •« ■««•£* oiftlitt© .I'iopo )a& ->» 232 


"yi&tt £*? v* ^* *£? :2 ^?* ^ iN &?°*° *** 
$a**vfe '*4«? ( V<^*r ^ :-i ? : ^" ***** 

c&* ? 2^> ^» boai £> ** «.**> **»* $*'* 
v k*2 £a^ -o^ *** £* "** «* **** "**f 

•vocisiai btt&dt £&» £*A *&£:-*>: **J 
3^i lb, ? 2*9^ fc? ? : «,*? 2 jp& -♦-© so- £j 

awA) : ^° "J?^?* 8 *#*** g *H ^ "** 
••ioia *J Jj^oio JiL. Vs $~y WM 2IH? 

('J Dubie. (»} Hie fol. deewe vidctur ,^±1 J&i\, Jab« jp. 231 


ojj-O- Jifls JJfcoofS ^'Sisx& ^oovaSoto >v oo^ 

:JJ» iia4o ( V ! '^atb'i) r ivo> ojaai -300 aaao 
v ocmapo .JaaJS £ ? ^01$ o\\,no :,o<A^ isso 
(sic) ^oior liSa: (sic) ooSoeJo .£oLa croua^A o*Ax 

.0001 ^ua £» oiii :•*•?*? oii-iis maJfla iXoca 

r? >?) ■* * * *rtgf **^? ^ooj^oa ^s ;oei 

a£ aa :^Ai ops Xfaft«A :ie£i**2 cuai? v oouio 
:o7fcola> 9e^e : J=u?fr. cjiuixo .oA loo- sSa J^jb 

ertiScA ioero 

-ai :or»a* »ev«»b ^as ^a 001 .-qroaoaQ^ eras 
:«aa -o :J=u» -i» o)aa$ *»3© :;S,iy\\o O^La?\ 

H*»? W«ki £>? : ^al saiaxol Aa, : ;~uo £«ai 
:«aa „b [j£» ^p ;.\cocA ^uia ; <^o oifceuaao 
^.-^ &o M oreLSa :, 'i . \ roia;> Ic£A jo^^ 'A 
H<ia? i-iaoofi «uo Ml v OC7^ nVin in) ;m? .cr-sox 
^*i aaa, a*fla lS : w oioaA -i3 Jsuta „■>:*» ^p ?■*-*■:. 
Nii «OA» hoao .Jooisco isai Jaa 2aai <uia :-a2 .laoytD Jrus> „i» 230 \O0& < 


v o.V>.i £ :^ooA aoti3a Jaiu2 ^bisacii- £ £*i ? ^ 
&& *?;-Aab cAaois a^aofi \s.o 'A*- .oit^io as 

***??3 49^ IxJuoa owe :op *S£i &c£i l£<uo 
Ao :^SJy Ava w OMAa UlAo iia»o . &3<m*aa 

! VH* ^ .?4S® -^K A> »^<a^»» 4** ^ »o 

(OOTftA^ : v bojA»o ;i^o2? ;xuii ^>o -ii\s» 
:iio3\ xadb .^io v i 00070 z&hl SL AAi 

2 ,>^2 : t -ao-La ^crisoiiiooVj ^ 2o .i*3i 2aoo a\. 2as 229 


:ovsax £i«i :»<ro aao&J? ^aoo -J-Lxsob oj»?b OT^ibb 

. 'Vfau oX. ^i? ^=*oae Jijoooi ny-pi :cmap Jocu Jisoa 

fciUfc*S :*ittx J&g : ? w aa ^ ^ .&* «ai ? 

-croxfu. v bier J^gi? : Niaolo .JiKfi^ao <^i »Soo;o 

iUa*»» ? V»Y>\o l^^io^ euaxo -Jkaixoi M aaS 

AflVM O :-crojioa^ ui:o JtauMf ■zLdo .JcnnicA o 

"*? **?£. r* 3 -A*° : ^P^° cr ' U3 .? ^^iaoo b »o?a&& 
(?(%ifta ? ) -.jk^Js Ja£a ^beoi's ^p oiol lAxsixe\ 
W ? Ja-iu, liaSo lidai ;£Sj» ^i» li 4*, 

: v ocr)3.\3 bxto ,^OMD Z*bi <^i • fri..i cjo«i V 
i?b'ii ^jo Jii *taiJsas? s(tWi»j& ;obi Jjalo aa 
Ni>»? j^ 4iL «»os.ai «Jxi j^Lp) Sf &4 
^bfiuis :%**» frlf3 ^teiaot bbio ..oo-.SoA .(N. E. ¥^A- 

Verb* add. .ili edi •. r ,joicTi i^Sj&uuAsJ) ( 3 ) .JJSoao (') .iCiaa w .jginioX -.xaiaoS '.t«iM»i^\ ' ■' 

.Dl,l-: .Ipa-jo ;auta «»» 228 •orfisoA^ £o 2=3 c?»a> ? =J«tt &o* ^^^ ?:V^ 
£^? cfiojco t.oojofio &.<** isooi 6j.&*2 2x-o 
*ri>i2 cr^ ? o:o :J ?p ^i &o«aa c4ttio . .to^rail 

: ^,? ^toiatoV^LA .^oorft&^u woioaii J^Slo :J-l^iS 

^*o Jocr aaoiao jiaS^a 2-^i pit iafl^ao 2ae»33 

I : ©'©r 4aua\3»a ^oS P>J&» &») ^ #& .Jooj 

! <4<Vib jAi^ of? aa (3) ^a 2oo,) 2^js ^ 
-ov*a© .2aawi gocieLsoa «*» c£ u*.fc2, : -ojeoi 

•iaojtt jooxsoofl «a» J^J 2*2,0 .^ v a\4 (? (i) 2c7?) 

lAttixoV^s 2Ai^ ? cTj^ia i^ttob o).N»« 3? 2-Jca *L& 

r****\*>*& ^3 ^oi .2?ow ^oepai. iocwa :2uo^» 
*4*> £> loci ;& jS ^taixo\3*i ^a ftp .oA O ooi 
** *?? fcf&^f -i»Vj»3a foo-^a :;uc\^ v® ^ *•* 
»fS ^23-K* :ooci ^au^ fJs?A? -orcfis-^ ; <r tf£ 
*fr« -wo^L 2^ 5 coitto .2*0^*4 ;«oi 227 


v ois-3jb aoA v oXii :2A«SE3 v o(T^ 3ao2 .^Aa.Oas 
(?('>2s»©\) Jibp ^bojia, ^ak^U. £2 o2 :J?oj &3-3*. 
:«cioso3iiS .oa^sA a^.vlo A«vtt yJa£o V-»*t) 
V^ba.S.po.S (?(*\*jj 2a*i) : ^boj^ 3so2© ^aii Alio 
2*i» 097 3*. :oiub;o &U 3-a 2^^i .bc&a 0XJ00 

ic&iSo :^>S ^ iyi ;b$i 3*.o .^auatbr w?) 2x»b 

.^LAxd & yg/ o iOL ar^ii^b i^LSiap 1^ I'^is 
v ail <wab .laJjA v ail Aa.;o : ).SaL 3ja.Sb 

v o«7xori (sic) cAilio o-iisis;? 2abia. : <£itd 2a*.o~» 
£? 23-JCoi Awsp ^oCUftoua :2io3\ ajaiSb .jLii \> 
a<Ajeo .ooo; r-apcruso & liscA^ ^0 ,01070 .^xao- 
-?« vf*" 0''"' ; it;<&i*?) v ocrjAi- Joo; a*n^a bar 
Jav.? ^ap »A\ :2ob; **seb: ^3 ovo»i^3 :loci cnsxx 

jQSisjcjis *©JJ .07JSOJU3 J*i» ioib OlJSlxb -2iJOCU.O 

0ftax> jib; .2'i^ £> Isoa? 2i^g fe | :o ^4 ^s^, ^e 
A^S ^oji 2obj basso ,jocu« U?b :2soa aiXia 

. 1^030 3 2,3^,13 7XA»l 
loot fffiflio :o& 2o<77 JN*2 230 ,3*. L £uQju30& ^o 05S 
:ep 2o tr Jts*S 233 2i br ^0 ^3 33^.0 .Jksixoli*^ 
Atoixoi xi& crA ;ocr iwo .J>Jo ^a-oSs, loir n— 30 


«s* .^? (») .-*.! M .(ViisoeA..) -?• »J I? . . (') 


.*sov<d Iruea w xe 226 ^oscA^ ^A*».» -ciobai ^aoen'i ^oior ?41; r 
'■^Z\i ikwui ^2 2ado .laeo^e JLxsujdo 

&aA„ £iap ^ Jasci^ .i^o lacuao 2xas (*©£& 
*pp :£jfas £ w b» ^bs* :„oS xi ^ oi»j 
: »»2 iks-aoi .dqAjo ^oAa bA*? y* y~S^ \^ t, 
•■)&» beax Asoxi 2»Sb ::b>S^ :2&,b #£ ^ ^^3 
^S^fl ;« ; w aii ^-I'^i .^obAfc jjoli 2L? i^o 
=>tos? cjiafloS v i ^ia b^i? \^> .^^ j^ 
•tffaAoi lS J-Lsaob ocio. ^ £»b X^y :iXaaso aai- 
:&*, ^p ^oa^bi v oiouo.s £ rtfoi^ ^ooA aui 
■S^soJb J->oou»ora&0f» :2kfl» 2b>3ft . oifiLiiK^o 

,?*5 «ojofc,2 ^aaxso .^ap -oioAibo jabi? oaaioS 
v Oo-Aapo 2Lb2bo 2*sw? 2a» 0.00,0 :< J )ojd«»i ? 2a2 
*«»» oi*\o^ ; 9ff : ? o» ? iio .^fciafc 2»^i 
:s»2 2ioi^ .o>S ba»» 2i»aA :cj= b& ? X^ .^ 
*i<£i 2i*£ (1 f> ? ,^.) oaobfl .4* ^j^ 
ubso \^sp :o?S feii r? ^07 .i\^ 3 24^1 eSaao 
* < 5 ^ ? 2i^aAo 2«^ # ^ ^ 22U £ J*b»0 ..^.d) .Dabttl«.f,(a) ,^(.) >ftJ>?o . o ,. 225 


,Vfrrt ^toJ^J Jpcji? Jooj J&4\ioo £? \a -.ojbai 

xaflo :^cub) }as> Uo6cn-> laai, -is*: r ? Atojah 
oAxa £o .(sic) o-er^i laaAe JsaoxS ^oa^oi? 
..ocnNoi.^m^n o^oiso o*oivx:? iaai. v oim v oejS 
£9 0001 ^Mftotap Ja»oI ^ap ;»a* »a :J~si **f<* 
jcTuo :ercAA ^nrnS cA ^JoJ^isiO jSo :^0*»i 
:&&£ oino Xifl op JintA &ao? iLo-»« .oo£ 
jKi.i& lis&a c*a? : &u>i» ikfy eno%i o \V->t o 
^vdefc.aaa o.\3^o z^oaxOi v ocri» ;» . iv>\ J~?ox ..ooiisaaa ;»& ^v? : ^ 3S io ^ t* 5 * i ? at ^ ,a ^ r>^ 
:^aa eni\W **-*.,? ik>S .33*0 aenii aa 2a*a» 

fiaio aiido .cn^a-o; c&a ^ao U.\. f o"aa -3?Xi? 
IsoybSo ■ '•""■^ ? -VA? : °^-r? 2*^*4 v ocnJs^A 
«cof ^fts** i?%>o 2?-*aia :,?^ £ *?$* JaoAo 
;A»3 Jiub p>aS ;i*\jcj:o^ *,o-o*\fS 000; ^^»e 
j^ii. ^a? JJaieaao !»?»» J>&?° "•£** 2 ?«»J? 
a>i» .oojila^? iao .jloft yOcvaS^S oow ^o n » yi s o 
I'iCLl «7i^ 0001 ^aov :J«W ^r?^p ;«sm ^00 :i©ff! 
.;o«r w«.sa Jaoaaaa SttViAp Zocrcooo 
:iW»* TJ r a£J ;v.\oia3 v oo%^'ia 0001 ^Aaliopo 


.lima iiuo uia 224 iocut ii-fli :Lxoia -i*j3 J*cr 23isi loot,? ^po 

. v oo-.Sv. i»S oS »io : ;.50osr i -ai. OuUC la JS2? -croSoaa*. 
\isio : i^i? ;*3"ii A-s? 2a>2 ^i. i<ba >dflo 
Xauo jo-Yiitt laaSL :oiJS*3 Jia <£> Ixii ^a-iAi- 

t» ^jctv. 3&/:&303& .qj ryttVwV laJsi t » am* £uo 
^<ni ;*->js» £9 ik5*ag*^o sisoji L-msS i»?^-o ^ 3Ug- 
:der :ii*s: \i, v <ia: ieri ^3 soda .*&)„A &•>*• 

.2tOw£& OjiSO^-.O OCT XJO 

:2*i&s ;»,nS\Yi\ '''Joiio ^330 i2»^s daxso 
aka ^ '''Asbio ^ijoA-o 22J0&&K Ms «pi -er? 
o!*.eo\»3 N^Xo ^s»- dauo :.*»:> oifita-Ltif 
Xap? bio ^ap : 3«j03ocr 39 lAai. ;^\y boass 
\i. o\» boas ,.iAxa : ^a»eo!33 ^s\ab jooaocu 
ii\jCDfl \v aisto :(? : '' 'J-aoocfb?) 2m>»o 2ao«i~Js 
<na Vyn o zoiaox JLJso era-:© .( V ,J wb3t) is*33 
(W&t%) ^2 2x*o laal, &&i }=ao l££fr> ,$>» 
jlaus ^iso :ma*b& <ri»«A«-o boas iwia .aoo >r il^: ,(N, B. 316 &# .a .^39? -»-) .JJxlWiN (*) ..?o. 223 .liOfto two -3^0 Xa? ^ ?i*i z^oiift.i opek*}, J^'iia r.kafli -» 

tf-M? (?2?w) uojoi.1 jSLf aSaa :^ i*oa>& 
J*tta£ ft^A fet & .2*»o<rr3 ? j^ Vy jmoil^fc 

-oiio .la\aj» Doaia «7**f,*» *»©**i oia 9^*0 ^i,© 
^30100* .^oojSia 2"?2*a ^Vyfl.Sa aa :£»£ ^sois 

2»o&a <L. Om^o :J»cLfc ft^A ^ «cr£^i& 
**??? *H i^***? :j©ojJaaA iL*5 joSJo .jLii? 
: v oo;?o :aai. ? ^Acr £a&{£ I-fi'.'js joauaa. iaio 

by* # r><* ^P (f<Vlnw) -*?♦ A»»o 
2ior 2a^|a ouax -*Ois2o :2aJsi ? ^oaowi oocro 
?*£»& 4^ : ^ ^^ 4^ ^^ a^ ^^ 

^ 4*? &? loco ,!*£* ^^ :i,Moo,"io 
..ooraisA Root's ocAjoo :Lj6>i£& 222 UaXo* JSjs* : JtMa^ ^5 UjA i.Vc l-nAa x\ ^k*2 

<^A> .^uoU v ©crJs.o\*~»b &?^ &#**>> : iasuJti 
■ ^Vv'SS :23(iaL 2is.Soi-? f»-io JJscui .0011*3 £> 
^2 Jiaor .. oxxxi ;»\o.» £9 ftu2jJ4ui&tS) & j^'.'nt 
>*&>&. lacyo dyttk? JiXxfcM 2»A? ^sp :2a^L Ja2 
J-*2 JLal ^croiM-^i . aJsoo I-ojq \i : \yw\ 2j2 
*ij;2 cu»5 Uaaoiao : &^y~tt ^^S»a axaos^ 

*ki Jj£pil 2?o«d oiiaM ojjs 2$aJ Ai, tioaai 

oubisx: *Ax :>io 2i*i ^s sOgmfc „»&) ^<^ 

■Zoo; -o-ofts*: .ocrXi 3A :<r,3 ooer r ^V-*^ Laooofds 

.oodi ^*at x? :^aai ? Jssp2 ;s4o 
OottiJ japoUs 2*3'ii? Uoa Jaot Zoo- «oi©jL;© 
&ii3? ^*2 (^ 3 )2»siia) :^o£o fix& £» .oiibo 221 .Iseno ©as u ia> :«oro&d tJtsU ? i^^l ^cn/a Abas »9 aa ?>aSi iS 

*»oj fcii .^ ? j£ ^ voaiaa? :^os ^, ^op 

Uio :2aaia libU ^p %&U fesaS *.^ ? S^ 

.bop «S^.iso :—\<A^» J£is ^ao :2^sao .v.^..^ 

Yi , ' ' ' "^ 

ln*ti Vtokktf 2i\ap sits : ^. ? tyj ^ 
<A$A*ft :-cno:iso -oroW aao .^j ft^^b ai^xio 

.jLtt? &o«^a -wo%o :la?j& MW<iittio li-jtf 
{L.O. 2*2, Au*3 ^a** :-otbio\ii ejiso ouiip i&o ^» 

V«3 ^b ^o :^c> 2»-&, ^, ^ :ic&i 
.2a.ai© ^i iaopco aev&ia 2a.j ;&*£ v aii*s3 .iSCloi 033 -iao 220 £P o£ >soj^ jiaer? ; j^p io^i ^^ . ^ 

*^>ouo 2a»jei ;aw&^ ? ajifl :2iio\, 2aoy& 

*w*o aoa iisaa^As :2:Ls J& Jl\* aa JLLJ, :ao» 
&&> 0)io .2sai \i. !>**& rujory :^»ada cro^ 
^a&le? .aior o&a* .Jjo>b? £» oaito :2acu ao^a 
** *&» ^ffl? «£ ^2, £ : 2a\»S oiiifl ^ 
V^ojSi :ioA 42 lioj^ap : Julias ^ooj^cu 

^?«op 6# ^ojsiia ^i : ^(^i jsoa 2 ? or? : a»; 
^ *.**? ^w : iSoaao lapyiao laaup jia aia© 

* i 

•*O0J*JS*2 

*»*»*? ;oaa a^o.\.\i? :2a\» acqu xoS ^ <? *o> 
*<*©***? r? a^ £» .om$a2iae\ o ? ? 2a4*i© t^?{ 
<*?? &• ixbaa 42 M>» ^<u *a* 9 l^ ^*ofc ? 219 .2->owa 03 3 «>» 

P r ^ r ■» ■ iii^a )a\acA o-q~o ;"iio\.oo iA o^cp ■*wi< 
{l^OiO : ooi i*a^ &At ^^ : °^ °^ aD .*° : "*?\ 

xo;a»2 2ii<7>:> toss octt .soax iio .o-ilfl \ju^ia A 
Ao***fob 2cA;i 2li» "A»2o -^gO op^i ida :-c7>oAi« 
:2ao3or ^baAa? JiraSV^n :^«o'i ^aAa? la: :?.Uiao 
-a . o*s£$a :l»ob Jaw I^VS Ai* ji^SgJc .oo^ 9<fl 
v ocrAsA 2a^&b Jw *:s«oA» ^ap «^A M "Ao . v oott«3^ 
-.'''laAjo yiA^a QAaoucra ^oioi : y auaio y"»Al 
.yo~cu:> ^joo.30 : U~ tj^ozoao 
js* } £» g L o N jq :*"o\. «?? oidSeAe t» >o ,»»• 
c:Aio v o\Aiou? :^ea\ ^p iixaoS 2iio\rprt 
: linoV 2 soya a traAil Ai» J&2 o^eai« .OlL-ia 
A~o ,'Avi fluassio li^Aaoa 2ixBq& yi wcroV^jcio 
locr Aso J«f^i? iA, ojjpaA : lipoma trioa A> 
.2oo| XaA ic&A IjgAoB? lAAi cijjAo :2a«oi 
Ai. :crA Xiaolo fidi-o :«oia*A>»£iSa cr;s~ iA Xaia 
2ao2o :2*3^i? Jo&ia ao3o V2i f 3 ;\o» Xi2 Xiao 2iao 
;>.ail»xu weu.2 2a3o\. ess iii. -laAab aoasa crcrAi'a 
iWaaa o &\s y 2a \\,y : *aa iAa : 6$ aas2o 
iiia« : A . iAa bj xikko Swi^opia i*4a.o .Jsi| 

.Correctum ;»»-» (*) .Correclum ^». (') .&OW> o?3 ^ias 218 aixXt p-iti ^oi? iil^vi wxs.ii '"U»j laae 
0W aako o)±&a& yap ai^? ^aaAae .crfc©^;^ 

.^boi :&d&&a ildai&o :o!^oSl3 *JC*»Xi Gl^l^l GTllXVci^lCTlIkl 4^- . v *£ jSa jliA v ia^ op? do? Wa^ 

:*cn^^ ii.^3 \v, :«V r bjS&0 op? aii^i -i»*o sou 
ai ^x*, .^iAapa ^iaoA ^ooi aa ? &.o 
• - . '"''ouaoT ■ v 6( r .. f Lro o\,r>i laaoiyX&fl : ;iktiod 
*JL 2-waoo :c:>\3 \i uorok>2 .ocniao a*, ^asaio 

^i ttil 0*~ uo .^o-d^u;? iJci^ 43a Jslo :ojisp 
«\o^ siab |6) ^9 \i. ;d£A <wad; :^ois odd; ^uii 

Verba ex fine sumpU. 0) . ? i» (*) nmyt> (") 

I>eletum. ( s ) .o^U #©x ? Jail^ I-ragmentum ex add. 7200 B. M. («/ 

.Correctum j» ( 6 ) 217 .ihofm uoawiuA u aa> ^©oS oi»: r? *«ff .2^2 -i»o C)^ ^ ;2 ^ j^ 

,\y»© »#«*» yoofr i»2 .^12, £ : ('j,3^ ^ 
:-tti^ jA^, Jiw? X» :o £ ***** **•&# ** 
21^, Jx* : OW .00& i»I ..oioii, iiiisb ca^oo 

•• v. "5"" ■>■ " ' ' 

Ai^ap .-kinase -o£ yO *M,Mtb £fci Jw ^9 : ?4«.\2 
>?° -^ k?°7 J^ -?J» :oji«uft# Js\i- *»««! -?j? 
Xi. oasibis^ ;*af &a£»*a ojaii ^okoj 2i*2 a*ux 
v o-3jii3 <^2 :6jidAcus q^«2 ao.\o .?**»£? °!^,W 

&** ^ ^ 2*3^ o^sj ^o 4^9 iroW> 
A* 3 &*« =►£•& ^?1*? M> »$&*? : ^Ifi <W? 

*>t*A -ii ?£f*&o ili*? ejaasS £0**1 v}\± ilao 
&&£ & oot &£i o£ 2oo- Awo .«ojo£a^ ? j£A 

*>*?,?- J?*?^** --oj 2a.aa .siaax jkJs2 : 2i*a ^aa 
2a.? (sic) 007 -ao^o :2ajL« Jsb ;i2^jo 2i'aa^ 

2ia-2o :2jsoi.:> <«*>:> a^ •^A~ ^3* J*?«\ \^y g 
:e>ia^ ^x ^^x ^ w ^£ ; ^ ? .2*0^3 • 3K. (') .lacnxj jq~i»3 ^isa 216 i»2 { "><acu -aao Jjuaa 0070 ..o*; 2oer 2iao wLa«a* 
<^»: JiAsa*? AixS :^Js2iub:a Jfciuaa *Acr ? : v oct& 
ojA'aaoaa ^oo» -*gi*ap 2cro :***ix> 2.al^» «jljj 
owa :^eA3 U2 ^?o» jo.No .JJSxb >aox ^Scp 
Jaa£ ^0 -ffioi.2 :;x'aiao <Ae£ v «u; Juaa 2aaS^ 
: &aaia cTia-J ^s &ai la- ^00^0 ^nx J pro :£*a£ 
taaiftooa cr-p a*Jsa* :^07 -li. ^° , ° --woilaaa (hxuoo 
^•^A -«raia\o .liaor ioo-o .^aocL ^*aai Ji^o ^ao 

:I *??^? wayjjo^K lia^aa v ocrA a»:o .^ask -oicwmI 
*Uj -iao Jauatt *cA ^«: 'jcu -aao A.? laia 
•.utrompl o>x*x 2a cr ai»o .ojbp&o i^ixio ^o-ouiuaa 
■^-l*ai ^ooj»a* is«A A«U e>3 : oaao£o ccvSaais: 
o^VcNIo :Ui -iso lauaij ;s<A v o^«^a aai* aao 
<n,a-2 ^aSo : A\ ear -oi.\I ^o-o : &a£ a^eA 
«Mi*3 2**ail ^apa Joy v^xA cuoji2o wio^ aiA 
Kocr Jjaxia &aa; -«r lacia : -aol -*- :<r&i'S aaolo 
«J*\ebt© .«aa 2a30iS A OUDCF3 :<naoi Jk&aojto .wS 
*?o .jAoia ojilaoaio :Jo> i-^iaA *A^3 cr^ao: 

i**?ja jsoS :iflaia«a :i»oiA a\^oa aka *»o • JPU (') 215 


;'j^o :lisia -'iaS^ £ax **0 i r .?*o/o .aSsou 
iio l^is :vi 0070 -.^o^ A? ej> 0001 ^?i #J-?9? 
&.<iaxk ov««^ #> £^s £ ,*& 1 2JB* ikttsa ejsp 
fei£ j-aaa siapio fe*2L»i 2o6] ?'*&*>? £^0010 2o&i? 
£9 2iL'»io iripi ^»> '-U^*» J*i» M *>*» 

^0 craiXi fcjjpi ^>oto .*?« P?w J^»3 -oiaO/aSo 
2Mbi» (f('Wa»faUt») soiai fcoS lio^p ojh^A 
.ojio- «jq& ^oo&a pi. :ii^ £? 2sw&eoo $*tpat 
:&.*?> ^ A"£> cni'iao?? ^Lax 2ao<u -^i^M lore 

-A A jjuao J^oS? I&aotao $Uai'*a **$*;& 7°^A 
^ (?( 3 >;*&») coauo t&fe) *|& ^> 2ad2 o*2o 

&Ai .O0paii .oil oaaAO :. ^ > ; r >« < V -iao ?i>>B? °"=^ 
2j*icr^ v oa2 oSa ^»oI l£?i aioj £po m% oo)S+* 
2i3o\, *seA o^»:o asaBo . v oi2 0-^x2 £0 i^aioj 

crx^k pit ara»ba locj w.moi-2? :(? ( -'*)ao>l) -i» 
•II-ud opura 23<7ji \>- :&ia ivoi ^0 ^ :£****? 
lisoiM ^uua -ai ^L.3 : ojS oiap2 criscA oi\2 »o 

Ao .yOOiS ^~*xl So - y o<rS yj>a vio .&33 pai .Ibcao Jg>«uft -xa 214 ,*a3o .fe&i* (*«£) & frW* to : *?V? 2i ?r 

$0 l^o :X.2'^.iao «o>a^i ^to ^a&» -l*^*? OPT 
U*^iS laa-i ^o »A\ ;«*ii oT^aio .^<r<Ai- joou..\ 
.iboi .oop nxao :iXi*a -crcAi- 2x^o :joj-S -bse 

•wo^i ^-*3;20 3 too*, yae *A jta^ yijus aiao isAa 
:2x&»o lilioo iViil 1 V ' 'cufeio) ?\-\ J^ii xclSo 

•yoo^ :A»? Av icfiJ lJ« ^^i ?"V»o :?^aa? 

.?i>.b icr^A 2i2 bflba ^,2a :tnS iiolo Isoixd -v3o 
ja«au oiiaS aixxo :.bcp 6s*ls \ao ii-bio j'-^ ir 
^S JaiSo :;isoao^ r /\S... ojxili Jpjlo : -iOaAii 
J*3«3 iiij ;^2i? x»JsS- oofts eo!0 V;v\.<a3 o-ao^ox 
e^a^ ;»«oio &alfl aiLo :\!^»^as £'s lib Jr-T'y- 
: v ocr.Sacl.i« Xysp 2£L3« -OobAio .Jsiliab 2*bA 

: ix-i? <&*?<> JboV^om Xti3 r^Aor 2io a^ 3^0 
^3 Isob Ifl.n* ^0 ^ct*3JO rcrbo^ao -oroAoja SjqIo 
2aao 2aia 2*2 2aoso ms-i.** -aao 2*.„i a*)2o .«M 
Jjiia ftJ*p> aiS :£> *iox xao .Jauail Uobao 

.0^0 « 213 .iycrisb >&*!*& -iso isA \*>yo .»oToo&»Se «,oai ^kalaii 2^\»;> 
.ails a:i? lAa \jb %*1 ; ^.ao^oA ^ap ? ^,itt A 

luSjsan Usaijc <^; :^30o£ ^p ^3 jVapo .lioia 
:i»2,o ;?omd^ iLxb' v oaa*iCa »sio .laoa -ait) ^ap 
li. Asii jlttSp Jot? :kij ^i» 2&J £» :^»j 
*ap liZa :i»:o :?c«a lii- ^'-»-oA Aio -*.©♦**> 
2xbjsap iLlssoo :U: ;t\ , n >aao -K.2 X^A? &**» 

J30O52 £» l^O :>QiO jV.'Na X3jCU !««*» A.Q3U 

.Zi-aii J*.oa .A &o? ]Xj& 
*3Xo :^eo2o Ix-io liv^ia ouis*io 2i*j> >a3o 
.iao ;^o :ixa»o a^iLcjio ^msoo lu.iJp .oojiap 

laao 232 :^ifl gosS i^?«* -•»»?» ^?^ ^ia 
ySaj ±&x aio .^aol :^»lx TAaA r$*£ JLU&0 
>Jiflo :JS*l2xa -iMIo :;&oaao &jua A*o\ .\I :2ub 

.( n. E. £ia> ^) (•) .*ic <£_ ^j, (') 


.:?ojto jpy u S ^isb 212 

S> '**! .?$i*» £o ft^i 1# £o : Ui \W<> 
J*2 Jiaojo 2x*S v oto fJ0 A 2^i ;ao^a ^o .«*£<& 

^° # *# ^° »# ^*» |W^ j?A ^v?oo 

-a» tlao? oj^ ? A^p .^LoS & 2ii \;uy 
-iS^i ocro :& ^a* «e>aW ^d^ -0)0 ^ 2 ^j^ 

fe&4 jS§ 4S444 ^o ;^« ^iio :^i 

£*u 2,^0 .aioflM ^ ^ ^ :?<iaflj j 

.«*oai ? \^ 2>3euo «>,?^"io i^Aax 2*2 2^ob l^kEo 
*»** tf .(?«ja*iatoo) 2*,ek 2^,0 : W* 

£»|? :^« !>**? v ota f <&S 2^A ;?cyo -i3o 
«^p ?~Uo) ojAi *oo jy^ i/^tS 2i2 |^ft 
***** r^ ** *> 2ii^io £gj i^O? :-o£io 
<^i H Jii^oxo :2ia ^o £jj ^o .*&£ 
*Mtf 067 :2i2 A/a ^a ? 2o£& '>„u ?^ '^ 
*& *4 &S>*o :2aaL ^© &p JfcoaW 2i^oa 
: «4 ***>«* %** 2>.w»° : <***?*» Jsoia? o'er 

.(sic) ^xkioo W 211 .lhafn Jtt)wi*3 -iaa «o]Ois*l© :^& ^**,?»> o^a\» Jooj 0010 .^aftfea 
iJ2o :^jcD'iil3 ;&» 9oax? aiioiao cnxoA ^ap 2ocr 
Jaaiooy *>o^ ^-a2 A*!,© .J&&I? #01 J&eoa tfof oej 
afkao oc£ aXJos :a-: Isai lioVs ^*2? :o£ **io 
;eoi 2i ? o :2'iiJCo „<rAi- fc«2o .■aikxsbia J*>«0U 
■ l-;: f ysrtS oso^oo :-->io o>? -.j a c iui-i S ispio :2a»^ 

_ro* V\ .-'-A :^>«? oi^3>Ma3 -crcuoaio .> ra . ; i/> -i» 

jii,? ojj^oSo ojV?op jSj .oj»&. £p -S?iSj £0 
Jil sXJo? :a»2o Joqi 2do» 'Si :Joen 'A^ £ U-aw 
2i'i3;ajoo 2i.ia 2^.3 cuopia :«o£i 2^,y»S ill 2?oaoo 
U»iX) 0*0010 ,<7|*Saoo»-o 2<rA2a au.obo : 2. a o A r 
2->«o .erj&^ox 2bisiap & ^DsisAo l£&«10 2^.^500 
ocio :or»5J3o3 <^2o trAap <^2 : 6& ii\aoo lLi& 

eLlo His*! 2i*i ^0 :o£ i»2 Jaadool >»x »o 
Ul ^ 4*2^ lor? ?£»«& aJkft £.2 000 tya>2 


MMM .IpCTjCO JQ~*«3 «iSO 210 ^q o ;oi^ *oroJk.I . o .. \ . fl „i» a^o\ ^.a 05 

•6*aa Jioi Jul ^0 : (,) ^Ob*ii» -oja <^~>» "Oft**** 
*?**^° =^»* r^ 3 ^-? fWOTto.3 *C70jL: aio 

J ifc<Uao U>1 ^i? :i»^o ojxAb a&^j| t>a*07o .JJ.?»? 

iio .Jaala kai»o :^o? 3 ? Xi. aiyo : ^xojlJso 
5t^o?a afto £3 :;o£ia ojfccou^ o)^u« :£aj» £» JB&* 
ftfeitt .iao. liaNsoa tfor 2ae\^ Ji^» -.£»£ ^ a j 
*»? aka :Jo£i aia jiAoSo criiU ai crjSA 

•2?ot ^oi^W 4s# oJ*ap© : tA,oi J*> &S ? jo en 
t?'aa asi, ^* **^* s "^"r 1 - 3 -*» ^c\ **& \*\39 
oocr- ^ia i^<» ***?•? <-M>^ :Jaoa£ 2aiJ[ ov. 
^00 2aJsi £9 J&Q&? :ui!S oocr ^iso; a^ "S\, Wi yA 

*?<r >wo :, A-i\V cyoaa &a£ ^»JK ^a ; cr Js*i 
*ocr .audi fr-jLaoJo :^Lsa ^-*ii ojsaxa a^ 2ao£ ms 

Jt tiff * * t t f * !• ,» , , , \ r~* 

.,*»*« (N. B. ?^ .^j ^) 209 .ibafU j»mU± -i» 'dots Sit jo-? 6a- :2ib»a v oai lisoa?? Ic&lS 
2<* Jsxi fcoi^o 2'ialsd fca^cw **©* 1*?$? : w*? J ? 
a»x? -ca-iiM yJ» 2io& ejaaj© : ;*'»>ti 2'i? £» 
;ioiJ Jcro :&i JauSgb or.sAcA *0Tft3"3*oi i=«^o 
3: ^ ^Oio .tAvS 23&X3 ^-.=^ 3 *£» r3° V 1 ^ 

v ocn.i303 s-30 :2o&jSa $»2 2o£& aASo :&o£i 
&V-> *^? ^r < ^= k ^ Ay?o o.?iVf 2a^a\ 
Ism? :^.?JB J^3©2 <Amo .ULiyA? au*AaiJo 

•jp r -v* -i» &ai -oioi.2 .o<?U» s-? .2i<aax JiL'ii 
( < ! l ' , r J, i ?2) lA„j40 :^ioar ^^io : v -\siii JOdSLi 

2i-^o2 ©J*» ,,n..,f>> :2a*4 oenS io.Mi crNaS^ao 
2005$? ^ Jib* Jiaoj? :-auau o2 :oa-? ^3£» .&OS-o 
}UE 2*3^ ;<r? lA*>ft« ^ttiO 2cr^i ? 2al^ap $.2 
ot.n\A a r <AaAo ^AsA S&la \i? :ii^»x l-?«^ 
.I'i-ia criboa iao- Awio a ~=** ri-'aeai* 
Dabi*. ^a (') .^ii (*) 


.Ipcrja ,to^u^ „-xio 


208 »a^i oei» :fc.2iud jaatoSa \\rt>v>S o£ xlx3 ? 
l&AO Asia JfoiJ j£a ? lo^p ji^o D A^J 

l^ixo }& beac s-oroj-Ja v i» && 2fco&2 juao 

i^i 1"T? 2\A> -oioaSoxs oflb^ :2a-ia 1uj«o» 
I -°'*= l K,? ^**^ o-aao oaoio :ii»^ 2i2»o U^t 

tf &s»o Jf*£*& ^>«A .\^o ;^& i^jjjo waaU 

.&w» JUiflo ^cm^ 2ooi lajt p££qp 2<n? :.ia^s 
g*W *£■» JKMuftA ^o^: rap - l «\*.j\ ^ ?miy l>ubii. I*) .passim ci 207 •iaoova H.\,fttaa Jsaas :£auai» JLV** 3 "&■* =<^ sax \a.a ^aiyi ^ 
-^<\ ^ &Iox £c?f ;.s ? ou3 ^as^ii f.uysaa 

&*= # «£*• .#<^»o ^*i iia^ca cp ala^o 
:2*»oai 2al^ ^o*Laa op ^.aio zcjaaa .\a»? ^*fl»S 
.^aiso &A^ .oc^ Jsaaa, fcSflfl :-a ol* :4^aA 

oclxo^ r s\^o ? ^o.s*. 
2oor jif iLlaa :iao^A A otr J*& idtano £i 
: -o?v oiioai^aa : &uail :.s?aus Jaora craaa^odt 
J^? & v ojo"ii^ ioj JStoJ&a lia-i oj|£a£ao 
£? ;<7uoox : ?i , \,m aa ojaaiocfca o£ fca^ :2ioJso*a» 
o£Soaa 2*f \i ^ ^aasi : ^A«Jj s^a ^o *$L 
:cnioxo^aa -o?t* 2ao> ^ ? x&oi 6j»^ 2 .£*2aft la.©* 
tfii ftsaa :«,<&*> *>a? laaa ^ao **5^ ft^a 2a>2 ^> 
.-oa-ataouss is r aiia enJSas :;4socA» ? ?*?3oao 2ao« 
2l3*aab ;oc7- a-sfco i^cbiapa iitx ^» jooj wot©»*2o 
:-©?* wo; ;ii3 .Wo .^aoji .Soj &**» ^n.gia 

•*•*'•*? •? >**? s^aaa 07130 Ja-a* la>\S 
CcEtera desunt. ro 


.l&soixo a-^aii «Ssaa» 206 

*¥**$ : £^£ B «M? t^a ^ ^ \**4M 

*.«£> ^Jp .^ri» riai J^ *j $i :*» 42 #1 

'&*>* &o ii*to\ ?^u»> o^a- o^ »ai^o 

:ib N : ^„W ^a oipio^ ease l*x i^J ^^ 

OT330JO 0J30J3OX cuooo : Ol^tif \qjo Offfljo ^ 

. ?*Ai\ ill 4*t), a:o -.A 
'■&4-W *£*$& mA**2 a^a\ ^*v.o ?^ Y 

*Va-,aoip &Saio &oi« J ? or ? o^ :fc56&JK; *^$^ 
&»q£ :2 ? i^3 ft&oifco :ojj^5ia fts^aao ifcrfLs 

*£*? ^ =&^ *,£«> -Sox ^o .£»>«» £o 205 .;js3cys» ?>«\,ft>aa -.\i» M crroaa< ±&*t -5? ^ao :(?<'A»i.ift»a) ojAa. 1$*? 

: jo<Aoii i*3oi« ooi kjal? fe io .^i^? (? (1) «p) &* 
j5u:? jioo?? =^5-? tfJ»a *?•* &a*» **,? \J *** 
-.^L^aiisap ^? paap .Sas .^i» Jao ;ocr>N 2ojai ^o 

- )l f Vn* ^aVia A.ox.3 o-.So^m iA t?^ 30 •***??* 
l£, i*^ <i~ ^2 .^ca^fta ^SS^a A*«*?? *•*&? Ah 
*9taL £1 Jiaof s a,es* \v=? ^Lsaaisisp liseeaa 
:;>.x*i3 ia>I? ^*io .*".&? jio? v??^ 3 \*^A* •*»•*?? 
A2 :->?.oi ^lo .W«J?i}0| o*3pa, 4i spoil &f| ^J? 
: #*iLm cr^irifto aaoi, Ji» 050 .' ' 'ctjo\. ft^a a i 
v ocr\.?3 :}fc<uZa a\jo o333fts23 ^*ia v oou30\, 
• oaS ^axa-aob -Xaol ^oa^o^o -J****? l^oaaap -o? 
■ A^w lip 1^39 \a ^oaAv r ii: : v aa*a ^aao 
.&csa *\& yOSk'^lp : 0*020 ox. ^a-or .IJKoal aa 
JyAv-i -.siio \\v>o »»S\y uix$i >=<"? ?A ^° 

jisiso ibacjo : Zioiiso ;jsoiM»cr A»acr 2aop 
ls*ad lacrjo oacn. :I-k.»\, laa-ao :lx>ai» ^ao.So -Ixsoud Juyim^a JsSis 204 ?a„aap A^o !^*xisisapo Js^ootop °u?30 era -AAa^oc 
: Idsaacoo Ifcosuiwo iacjjaojso <*>a*A, cAs : jAkx 

OuVoI? :2uoxi.O iruo A:> 3i— ?:Asp .caj 2>*i 
laauoa Jabs v ocni-3 A 070 Ax o :ooa« oultolo o\\,b 
:.aicr .&<tt0 tsaaxio 2>.ix*X» ,00-^020 i*a ?»'/* f* 

isii i*3 a»»: .ooo'stt £001 jicr ,o<7u~- ubbeu \a 
.SAv. ^ yO^VJus jii-i : ;?V\m -A^.no a^Ao^o 

000; Zero ^laJOosS <\\i,yi\\ :^....» 3Ah3 OlJS^fD 
:.ocr.\iAoiA Aacu Ao ^tix Ao : 0001 As «*i 

; I V 'jsAjsj') ;^o .^ocrioxaia liiciOLS- 'So 
' *JO&» ^00 : ^TVtil As ^ap y^ Asa iwioJ^io 
Aio :('? ( ' ,| pp:3) 001 ;».VW3 -op .tAvSo jLcx-iop 'A 
iJfluXD isiiao ^k.^3*io Ao U^?»^a A ji-ojc 
vv*?on o>^:? liAL^. iA Isoi \i. .(V'^ajJoiaoM 
.ouqjjcj^ A «So*xb Aj>osso :^ixA 0J**3j i^^.s>. 
^g!» A A* :2JsoscA 2m,3^ (<f (S >0pai) iA. *f?*a» 
s*l As ..©o£^. wiiio &xoo 'Ja (^ 6j oA) t*u& 203 .:.s?(7us ^\joia „ivi» Nwoio opaxb &&« aia Je*3 .&i ^oa^aa cu»o 
:i ^*^P °^ ^aataJsso? 2» «VjA s ,? k*3*>:o :( ^?f & ? 

orivo^? ^ap ?^ -07 23*io :^o z^Soj £»io 
2oO>2> oifcoo^aao -.Jailp £s Jo\ l±J^ Jc^i? 
^p 33^33,3 :2La» *£ 2ior .jiQa #, »y ^^ 
^sa^M Aa? ooj £a* :}ioV< Ja,o\, ^o jiLoal £ 
2?wo :;>.3Axd ^oaiaaaa 2?©j33 .«033 \30JB ia?o 

ooot? JiXUs ^oo&a £> jL->>*3> & ainasa J$ 
oooi ^»bo : v bcni^as3 eooi ^.Hj|> ^ak^ :^oot,3o 

jio'iai. ^«o ;it», ? o ;*:xot^ ^ot ^; ? o <Aot? -.s^ 

JaAgO £**♦ ^o :^A s p 2i*e f a^a ^Awnqp 
«^&*2, i*^ cr» „\a ? liaboiJo laoxao £i ^ 
^V 3 cn ¥^° o?JO : Isb'iao 2*3^t .bo£a ,Aukx3>o .aw.Seioij ( 3 ) .^, ft .mini i»i N>]3^~» (V 1 .jissew jLVyjaaa Jsaw 202 £*bas a3«: oi : 2a4& aaJ oi : ^- yy-^ oa-1 : ^h^> 

i-i 2a>o»oaa ? JfcoApi?.? ji&j 2a & :2o£A fo>>;.3 

:^2a: JfcbSJ ^>poj.b i^ ?&\x ^ ;iJ 
•os«4 *£ r «Liao jjaao :.boyJsb^ «bw aaa >Aw 
-ciotbaa ^o v a&^2* ? ^as &&1L jfep, :J*»ie 
fcueLa? ^2 \i, tjAAto ^o&icn cd*a J«Jp .'iafci 
^P ^,? J-*i-2 2a3«o : ^'ibiiop ,?oAa £xi2 
^aiAb 2j^aab© $2L ? o .^ £ ££*^?p 
V js,<Aa£J :Lov\ bi !^ ,AJ ::iAxa 2£Lb*3 '-iaa-en» 
i?-io ! Ajs, ai ?^aJo JiaJo ?-'-;»■" <i*«aaJo »* ^ 
k**£o :J-=4 -bixi J*>oo>S .bo£ xsals M or 
: >%» 2aor *ap Sasa i^?o &oaa\a, $w**a y';' u 
•&Ntfp 4-4° -J4«^V* ?^3^o lJU>$*S ^bOA, 

'tb*2o ^ ioo ^ojabu.NIo a\^.*,2 e^» :2^uaa 
«L: 2^»o :2*»bio 2*6©cj» ^aab ^a .bib£ :i»l 
^fc*?*? ^ jA r oj^a .2b£i ? &aa*o ;b£j ? 0?? 
MV .i tt b 2i^* 2&*laptf £ ^ a*auo»> :2&«b«3 ro 201 .Jaooyto )i\,ft>aa Jsaab : UL. o'i ;\„ia jLoil3 ^oov*ojeoo : ftaaaAia .oer*oaa 
enucoVo crAdoXo o£k*l <^>» '• £x*>B *^>>»? cibascoo 

ivxiv/sl e^s :2jJ^b ^As? &?>»» ^° '**&~ 
&~zao 2*.'a*aoao ;X'i,cr'iv ^,3 3 ^.ao /a^frjaap ^aoio 
^«\ '-*=> *?>£& M**»? J^w : jsAAVaoXy 'So 
:iaoi :cra?o cjk.a iaoaooiao J&oSfi ,\\y *?*- *-\,» 

«? £ :*Pl i*o-V* *.?££ &*»,? =4« ^ ^?P 
£tax. Moi? :aJ^ q-ao .2o£i? £4 £f?? ^& 
:2ou-» 3>ao .2*4^codQ>a £*3»a*. to\i lo : fo'.'-y.a 
jVi'nS . W ty'S:, ^ooAa <A\-ia Isaai o-V.\,-i jiaJa 
V*??**.? »?•*> ^oioro : v 3.\o* £ae ?rt.^m yoer&aca 
J*3,W ••«! r*»»2a 9°* ^oiojo :2ooaoi ^Sfluo oocr 

»i'w \^bo\cii *..Mii ••&***? l!>a^3> Iveai ai ■- ji oi) (0 

.( v. K. ££** :s ? 
.laoya Ia\.oA aatibi -i» 200 -crou»~o Jiod 2*. ?sad :c^ 2s»2 ?o& ( 'Lk»iA- 
o-.\o.\i» rl r (n\i ^ap ojfco&Ottfl -en Is nIsos :ooa^ A 
v ocAs ^ cisai**- »pi 2aSo :2sca*- ^c? ^Ai.? 

.|iAa3 u <raAvo :2jJ3o\.:> d.*»ft\,S -aajpoca.po 

-gioi.;^A-> ;Li :2*.siiu» :>~ #*o?a uorwnoo 

aSauttfcgo : U.^iA Ubao? cnA NboJ* : cnS too- 
•5 0\i .30m. 2i3o\,s :Noaai£> >s*Ax #<i*o A>o c£a iili (0 .Uecst (J) ,^a (*) .»N**k W 

Cod. I-ond. .U^u ( 5 ) «^P» 199 .l'iafa :ii\oi jam- -aao 

^oMo\a2*a 2U^ £„ ^j ^ov Jn^A £a 

*»o .o&a hia. -eroi^io .£. ^aaa, Jiaor Jaai«©i 
:^Of 2m*. 2^3 V$9& v«oA 039^ :2a»a ;bcib 
aaaa :Aino .&uaaaS a£*»o Attx y±<r axuao 

acraiaoTo i&i&na uOioaao \.\w &»ou aka jx>o 

of**-* 50 ,? #*> *£ -moalsiaa : cr.Si.asA *&ij»3 

■I.saxs 2a- JSyiob 
&u ^iaoai »\o<r e^Xi a am- ii=>a\.a ^a ojmi 

&*tt» j£ 9 .^ :2fcoAssuo o£ aa^fco :2ak»a }lak 
:ojao2> 6# }eoi Aj<u £0 Apjpi 2*,isi2 ojS .Soa 
-craSao:? ^or alio .ctls fc*6£ j&cri.^, 2?oja 
ioaBo .*gfaJkJo lacuo 2ooj dofi^s : 6jS oasslo 
fc*Ao :lX^, fcaau^ -laaax fc i 2^ aa fe$£& 
:£aa £L*»> ^afiU&ai m! &i& ^2© zl ^ 
: 2 ?«« *•«! %A? «"*r ,^o 4001 Jaaax ojia ^ 
©jaa ^aj o£ ;fa 4^ £ ^ :o£aaiA or * 

(S^-af*-) £? ?-A3ta^li» :e£ a»:o 2ia.o .^aao 
afcofcxaaa? : wOJ o£ &*\ J^j CJ ^ f A ^ .:?oy» :i\.ai dofibJ, -i» 198 laiSooj ^9 Jiu4 oa££>.;o .traz ai. omxaX ocfl© 
: (,) M ciauaiSyk £ o - ^-? -i 3 r? •"*? : «°V***V&? 
:^opi ^J ^o .^auoS^U li^o ^as J»?A» 
\\.ap .(V ''Jao^&o&ia) &*a»? oroia :oo> 2*3o:>*3 
^0 : ^ooi ^.eor ffja? &?,>*> ^P ^ °9° r; P?*\-? 
Jiao\3 eiisuaas ilia laljs «^io -J^sp? cu?J3o3 
a^M) aonxaouao >a$? :^ ^M»io ^aa aa aoaiu, 

-ovAoaal* : ^r° ffi?? » J0 > i - : JattS- *i3o\.? o:A3 
^L* ,A«i :}oA^m ,A SsA? isii sspl ^2? :A ,-asoio 

'X^ K ai<r i^oS ^lJO&XO -IxiiVsos laaaa ^xrft 
J pout -aofSj.3 ^ 3^13 2aa3oo-:> : K ooS ^U -laolo 
iio-a cra\f& o?S v ois^; ^isiss ^a^b : v aaAi. 1'i.as 
:Jo£^« ,oa^ ivA? : v ooA >>i»io .ojiA-a [lis I*:>^ 

yoousp lioal fttlfoo loax-Jsla <^.i |S, oaai* oaofio 
iaa£loo< infJ ' "'t^? : ^^ J-V^ v ooiS ^xblo 
^^1? iso .JaSa i^o :„o-oAa;is &*\? ^oouii^? 
4i X-i3 :7>Wta ^i 3^ oiia :}n\a 42o 2a^ 
iyttisil r u^s oiao : &^3 yoic; yOcr^ ^aaii" .2a«\ 

Ap ( 6 ) ' ,«^4 W 197 .2-soia lii^ax aaflb- «a» adio3o ?tfl i3a Jwr :^aia A WjJ^S) £& $£&, 

\i , HVn\ oji> e£oa\, (Asolo : [£j ^Acr coo 
xsa i^Lsa -xjcwso^aS c£ oSoi^ 4\'S° --m&i 
^p wOToClio iworoj-^* ^ae wcroii'aa QlDSdSo .4(^3 
voo^a ^<J^o .^Mf $x tfrmj t w p woroa'ioa 

r*»r^P? : °fp OflUDaS :^-^i : ? £tuo ? o-^co ? o •^«? (5 > .Desum (<) .^ w (3) .Deest (*) 


.;?<*s ;^.« 9<3Av -i» 196 : l . »\n>v»\ aiL? \y» .:>iia»6 jaaJa aisi \^ ? 
:^flpi $slS^ ^Aoy jo? :;*,a*Ao .jisai, ,-io -jjo 
iouia war&Laa lla« 2a»o :2©ey j ^ y m '^ S 3oaiso 
vooka ^p Aifla ; h s<x» 2i*2a fc»j £j£ *£i -ail, 
*ui 42 •fcaojf'M £ 2aoaaS <rAxo :^> ffi-'fo 
• (,) J4sJ*s 4i^ 2 ? c£ ia£*4 ^ aa ia»i ? : ^ ? ,: 
stfl <9 j& 2id£b sujlgt ii^© &v. 2aA» A»js2a 
^.PSttS jcuo :JA»4 9^*° -^V 3 ^ AV 3 ?***? 
''Wo .2*3*03 £> a^o 2so^» ^a*£o 2a,aai xi 
Jiacr :2ioj yots&a j*.\a:> ^saaa a»ia : asolo .ea2 
A~?9? : v isoiAx> \r>£i<A --aaaia jicjS er^ ,Xia.j^ 
t|?5 £ ^aiio 2boiio :so% ? W^j £ 2*3^3 

°J*>0ft3 o* 1 : ^«>i- .n.Vfaa 0^0 «oroaabo 

*»2 .,«».SoA\ aaois £0 :^ii U-o 2a\ap ^ap ^ao 
yois^j r aaa!^ob :A jlaa .oaA^b = ?^*\ .00^ 

: °,*»3- 2a\sp ^0 ^2 W ,?-aS? »a» jSj -JamA 

1 Kecentiori manu ^^wts Ilic incipit cod. I.ondincnsis. 
(,) Dewmt. (3) % x . 195 .&<tus> :i\.Oi aani- -i» : >aolo LiA.Sii cA mL^o .lAl'V^a v ocr»oa.sii £*2 
ScA ojA v .tt*<p -.iSa? laaA <?A »A,D3: soJx3i> 

£ttaaA .2 iSl . 3<Ax5,i 6jAs ' ''isiaol i*£b; :aA 

1 *i \ i *l M i* \ jI * r ft 

o£ y .\\,tio ^>\,Sy> laaAo : l.\i\. iV ^crouS--) 
Sw\i : *i?°\ o^ a»i -yOu-S JS&o >Vo? ^*? 

.tna v oicr?*i3 opAxio : .Zen &a~a IfXiV^ -zifio 
^Acr y»s : oA »*>2o e^soio jaAap pajs A\,o 

:bA» xttSo .AWjs Js^aabo :tjifl jis©o-ia iiA-aa 
ou^ ol issia : aA iaolo .oAa.1 odflaA -(ra»aJ3o 
o^ aao'i ?Jo-ia ^A«s Jop isifla aArvno <A :;jkoao 
A 033 }.\aacA boiA-o :A i^Jo A? JS»&adt :^-^i 
^Ajo l>ijpo A: ai& :AA» ctA i»2 .1*1 a»i» 
£ v l? :^?a\. oA isol .iSii aAaa jo^v :^ r ^'i 
:oA iaoi .:A» &m eS & i»I :«fcooA» fisaa^ts* 
iaa Isut 2x-o ^ixsi- :«»o3i aiA ?u :oA i»I .i»: «**070*i»i *M ' .^s3l»; w ■I" .lacuo :'a\.oi actas, M i» 194 cn=isx»^ -cros,*:? iZds^io &0>«3O itV.oia ^^S,y 
*craai ^><» °^,>^? J-^k. ^" i?o*J« :.on!ii 

■ f \ i * f * , p * 4* t, 

.&aki ?a>Jao :<£ a>a» £p *>*$& *<&?> -°^ 

<%Xao iiaari :2*aui &?o Za-ia 6: :^3o\ oA i»:o 
aaflaa :crA iaoi S2ao2 2i£ao : soda 2s A isii 
iVjca cAa j-ilntS aalao : <£ aa^ao &a £o£ia 

.^J> 2*£o i-ao 0070 :2a\ao 
ibia \V« :; A-»° »>?<" 2iia. Zaoo. eor ocro 
:2aiioo7 22»^> ^at ZV^S ^ *»2 .JoXxoa ;ooi 
£lp ixaax eJtol A 2o» :ji-:uo ^oauo 2i3. i.aa* 
$o&io ::— ^ 2LsS ojS iaol ?ojS aoiola ^ isii 
**i ;<ia *A :^3oa^ p£ i»; ?oaJ a£ j^; yy^ ? 

**?:» -a£>: . Wii <^S 2*2 .a.aaao 2*2 :'Aauo wiooXwX 
-o-ajoi'aa3ao mSc^ls A\o :or&oo£230 cr.So^Ja 
k* > 3 aiaLo —i?o : criu'is <So\b -ceuaaaAoo 

•^3&*s l^a }\je ^w ;iai ijlta^ o£ awl 
M ,?^» £ toaa^o : ted; £\fr <£ tyjj ^^ 
&r«» J07? laoA ?<Ao :}*»*# £0 2&a \Aa.a 193 .Ipcrjcs Ii\.oi oaOiw, -i» t*i*»i v »> ^va ojJstA 2^io -loo- -o;oJs*l ^»mo 
■ i*-?>< criaooi- crA looo :oocr 
: wO>03Jii» ^ap y*p j\\tn Ai- ^^ V? 3uJO 

a is. l^kl :o£k i-iia & aofli.3 :3Joio las^oo; "a^ti 
lu^ftt'aao .^JKoa^ao Jaso^a ^>°io :? > oS v ,fle iojca \i* 
ova? ?v\ , ta iab ^o :«J3ii .xS ctJno^ ^p S,vt\\ 

.^p\I crjui.i3 : 2 a or &Vao JaiSoor j^i^o li*X3 
oil iJSJo :*oh>3£U. iioo aotli- iiaoV Sia isao 
oS :.ooi3 i»Io ^ooubftwVa «oio'a3^ ^Acn^ ^%?° 
:eA t*>»2 V KVnV iLa- .o.\iai.o .b.siA^ nAaaa 
v oi\A2 (Y^^iAa) 2i» I^m tittioi Uso: ^,3 ix* 

.yOovks^ <A»io - v <"2 wdai :AapJE iso? iAs? aao 
: c-S iaolo MO)o)oAa jomi ? { 7?\,^ -oiAao 
-j^o V liliujcaiab ;».aua.op iro&a \^-%vi aS kiis 
IJkcluLoo poJssoJOi !«S jb>« :xoio J~* ? i 23&JS& °A 
O^'-ci?) ^v? 4S &> i^ai fcaia £ ?i\,Q3j>3 W '3 IV («) .ihafJO Ib\.<U JOtUu wi» 192 fcttwS £ aa ^attj.yio v obis3i? ailSo : Ja-jc? 
| v <ui o-.S-;o :IaA3U v oiI oi)\o .lioA £o oa\wo 
iio ^eo .^Ajo ;ocr iJSxaab? &i : ju\fp &«*»£ 
i^ojlxoo voojiala? Ji^kol ^e aaA~.\: ? \\h £»& 
•**T?? >¥»??• JJmA^o 2J^«» ^0^3 aupjfcjl 
:locj ^ -©fairs =&»V, ?V)») oattil a<ro 

:^A»5 jLb&a oocr ^XJA3 JsJ : 3afcUts£i; JsoA 
iV» yooji ;o0i ;i>»o .Jooib ;ii^» ear ^o?u 

oia^soo Joer ^i.'.Vie :^>V, A\,o JvV^oia A*. ;ocn 
*XCUao crA oocr ^., -u-t So .^cnoAaoJ .OOjA loa 
o-iseuMucr \y*> :j^^jo> &ou«iao Jao-s ^aaxsSi 
"•-aibaa*. ^Aat oA;kx; aao .;».ty> .Soab 2fca*ii 
*?oAoe2, £ 05 : ;>Wi £a 5 ^i v joii.p oi»:o 
*-?iocjo ^o IlAo U,Ao3 ? \^aj : AA» A«\; 
: *^? fej **fc| -&*»*4? *k* &>° 4fc -oroi-i 191 .ihofa &^,oi adti^ »aso jct-jsa £»o laa*Ao :\\yi..Vi ^*mAx as -^gj f >f*VA 

iA^a tx5aa3 oniisslo :li.T3C £»& oacii- iio 
a^Xk^ v ocrAi DO :^er^JO ?H a a o :laaM-Ja 2300.30 
locr ^ops *A *<*1&« aoX» £93 2ii2 ^a-A*, ^0 
.;.y>o <^2 00c ^3* v bc*-:>-23 r a I'i^ ^sao : v otrA 
^aaisj&ap iiser £2 ;ooo- ^A,al £ v ocrjtiii ^oo^aoo 
■i->i? ,**2 : ?^*? :oooi ^i*« \«oj?,? ^Vi^ °? (J ' 
Xtld v ocrAi<? : 23*331 o'ci^ 2yA acOLXacw* iiOo 
i»2 S^a^i ^*i'i ^Afff ^aoa jissa :c£ i»2o :2o<r 
3392,o .;jsq» ^o ^fiU>? ^A°? • -i» ^XeaS : <t& 
z^ orv Ax laAap ,A $J& Jiaoja z^oa^ -nolo S*? :o£ 

2»32 2^2,0 : ;xaoi^ V >V»« ^g vf ^* 2 r?^ u> ? 
■\f^ tf*^,? *^ &9^ <^A3? : v oa4\'ia &*? 
fcLa ^sliio :,~A.\33p v oo-aoil jp ^.S^a iaoa^, 
.l^oL-n likiS aa 30A19 Jaobai. je23o :;'3oVj 232a 

• r * ▼ 11 

>» \aa ? <^2 :Uor 2*A>4 r a v <scA A^o: 
lS ? v oenx» tvl : v ooiS a»2 aao .lx«?? cpoa3 
:i^io 4^.1 OKI 0001 ^3933 U^e23 ecu. \\^ :&A 32 
^3l30 iJaia 2»i.\3 auii : aSxsxo oxVaia AJo 
v ocAa aia ^ 2iaJ^ 2,3o>3 ^y :o33?2, iiaaro 


.Ipaito l3\.<u aoJBA* w»so 190 i v oiuua Jijn^b :aab; ^ooj^ Ja\sp 001 ^bf ^uo .oocr 
j l?ffto Vlaki a<* v oXso~:>o : ;<scr 6*2 .eoAb Jiiui 

•a<&>* & v Nouo.op3 Jo? ^p aiA :2a5 ^ om iitt.; 
iAao Ufio ijiiofl pais y-'ix.S? list -\^ >io 
5^: loo; iJyaao? }aJ : ^Vi.^ nSo XlAiaS >^ 
r aa^apa '''Ja-Aab© ^xb i?oS^ o^soo o.sio .oiaA, 
JaXap ^_ka Jai3ow aeoxaojua ^i, n^\ig lafcia 
:*rtoJs*» Jiacj ( ^><i 2&2 ^* ^a :c£ a*>> 
^ J*><»\*>ia *¥« s ^aaSisap© w ili ^©p ;;;W 

^> »& ^oo^ a^j ^9 : j^» ©£ **i .^ai©? 

V**fl° '- V? v ??^ ^oo£ia© :\*Ost v ocu-jxi : jiaor 
8 ?>VjA aoadop^sB ;L»5 Sapj ^ofljJj^ li©r ^^oj 

£| &V? £?• 4^» £.?> ■•^*'««A» >A . ? ©*3* 

aiiaa :2a\sp ^0 li^BoS ^aso .^©oA ji'i aAaj© 
.&y? ^» m& :23£a jiaao ^ojS 

:,?*$© .:i*ii i'it- *? 9* 2&& *U?i i)-3a ^©jAa.© 

J^oo .jAS c^ia v o*4 ^oA l^a©I jL^a Jj;o>o 

Sic in Origintli iN. In auwg .(n. k . via-iieo) W 189 .:?ovqj 23\.a4 aaCli- *aso r itt> is ;ocr u oiojL;o : iosii £is U^isx? 
l"'£^e* -u^ksacu. :«oibaauo 007 »-isifc.I© .^kx 
v oiiJw3a3 oocj ^iisspo ,&&£ iJscu^cr -V^y 

^ MO .^UcSo l3oA yOS^XMO :j£rfll\,ftyyi 

Ai^ 5 ^ojuoiib QifA.Siio : v o<7iA^ >ttS^o .^ojlfci 
iftss ^>\so Jja% ojali, ^,; ? : ^ ; oar ^ a 

:oooj r ia*» #£© oocn ^fiUo^ JiXjo -.Jl^i ^oo& 

Sic novo caUmo correcta (N. E. .£ify£ t£>«ii* fe ilS^ai) 

Hoc (J) .(.\. K. v„cial stojl) vox lid^l ,N. in mug. Cod.) 

.Ham recenti manu est corrcctum, Notft in marg. Cod. 
188 «w*^? I? coo Xoa ^aouo : ^auisa &? ^ocviau. 
:24oB£>3: Jeul w tt> v 04l Js*i» ; ^3<A? iiuOuJ 
Aa os i o yOmtsoSgiio .2io~ ^sp ojiap ojsJa -cro>-;s 

£•£• &t$i *%»& ^V^a- ;?<ra : v o<ra&i ? Jacu. 
5= ax WO \^y | ^| g o-^ acui 2o£i? .Itt'.'ii v ocr^a ? 
: v oo>^ocr3 Jaiiofci \Lia3 ^ofrcu :j>A\-t .oa2, 
^p 2^3QX ojSa : v a» ;~-xao? -croswiao crisoau\.3 

2a^i ^a ft'scTA 2'Wwa ZJSoacya .\aAx 187 • jo'ii ;s*33 t»?cruc9 i'xcxi. $$<*? ^0 z#so*,op3$a 001 jxa\ixS ^S 39 yOO^ao 
^fcaau^, 2i\s> 42 :c>S ^iioi ?©£ y6kil ^Sjo 
1^ :crA ^iaolo -oioaoiio *wdaau o\,cn:>o .XaibO 

(?<')ojaaJi) iAa2 &a& &*± Ml A^ £ :^li 
Visa: ^dof laio <\JX>? 2a<7?o :n*3J0 393 
v ail 0&3o :Zoi 2x» voecA oiicuo :,ai: oJs*2o 
-or <^»<A Xi. .oojatxV .ail oaiciio ..ooibkjb^ 
: &iS 2x- Jwvro o*£sj.io .Jaii aa ^ocvaaoa \i 
.2a*. faoia v oovi'? ouo :£?'£*« 5^2 v ai; oxto oxix-o 
JsoXaoo e'd) jiao-ojso ^aois, ^» ojia sio ^00 
o3\-o :laaXL 'Ja JuVyOaap 2^2 o\cri sopaxa 

2&ia JQ&do ^.cr-J Jsuia is ^La xi ?-^\* .^io? 
:-or &0?V ^ ojia ^eopexS ^cvijoo :<r.S^o\ 5 
:m*\o\a 2&ia o£U ^Afixo ^iotoflo .^isoS ej^io 
^V^o ^ tfi-io .;oo! xa s em ;»? c£a Jor 
v^x ika ^po .»O^MA0o v ora m 0T»i\1m *Ao <^2o 
0007 ^oouis-23 2a*2 Aa £9 : 2»'al ^0 :iX3 ^iaa 

—soil N*=? ^3<w lajcaV 186 $^ox^ <i- ^Safltt ^L, iS: .^ tsij A. baas ^i-.a*-.:? 
^*2»o :. fsoiuo ^a*. ,lS\,rvi'a :. .\<A 3-ii-Js law so 
&ttia r ^=A .«to5ScrA £o .^i- ^xl _aa 2c£i »\<A 
in*i*j dp ^ivia ;«ioii ,i\y>v focuo : ^ooiqb 
fco^> :&«& ^ofcii ^S^S ^ :v oo^ 3»2.o .*A\jo 
("J^oisil) ^sa iadr &^3© : v o.Sii ^*aLi ?»» 
Oiav .yckil ^2* y fyyt$ k \ ikoss as : v b^3.Ua 
: ?>VpS 2*2 aspi i^iai ^ali jpaap ^o :2*a 5 S 

• v ioo>- A,baIU \?°§ ? J*.??? : t$ ^*>S? 

■tS.\vi\ <±i'?02o : 303230^90 Ii*>\o ;v f T J> \y^ 

&2,o :IiboAo aaoxS ^Aoo v n.^ Visas t 23 raitflo 

v oc;^ i*>: aafXio .^oocoa.Sjk ^uoJttxa Jj'aA, ^1 
:&aax^o IboA v oilo.\3 :;%\y> aj& Jiaors :2ua*opo 
>a3 tyOJM.2 r ja x ;a\isap iS'2,0 . v a^«;;s ^oo-isa^o 
^i-cki .00^3 JsaS^A crS aaSo . v o.\o».\3 . aaAa. 
***& £ S\ ^ \ Jior J*-9 5 *i~? :2»oS xl £»3 ^i 
: ^- vfrflM &i .$« w ?^o £ 2s3U^o JboAo :£. 
,?4$o ■frS.'nS 4,30:0 Xio ..\o»i K vS: \V°? 185 .-»'ii i\*3a f *scrjo» ;ioi. :oA ,-aao* S.aaNiL-a «P" 4 s9 ? \<°o& aaolo .l^alo 
au^tsoSn l\*'ia ^<Aa? iaso ;oOvi^o :^*£s*2 ?i.\,ft>ia 
(A A»Wl13 :^ootA aa»2 .^iVaj o£o ^L» ^*-\i 
^aVitb Zx&x^o :i>oAo :.bk*ooi is<A»> :.aaA^ 
2aojSo -..okaii ;^i*ai «s\~a «w 2&*2 ..b£s*boi V^ VT ^Liasaw ;Jsa^\Ao :;x<U\, 2aaxa >aisa,auJ 2a>B<So .2aax ;ioiv A>o :.o^W .bo>!iUaa >i»3 a-? :.bo>X** ai&b 
alio :^oo;j i»l .y<"i »a««aaa *?oo ^ocviS 
99 : <7T^ r a»* V^ois.is2 oA~? IsmS .ctt^oauoa 

&i«u fiu«;o : r ow ,-aoo-- & 2aaxS :^o?! t ^\. 
2ooi> ^oo .&s»o 2aa*a &CL3JB >^co r \oAiy ? 
;o-^iA ^a.a-0 ^idfcj i^uooao &»a*.a jA*a» ^ 
oijo.sj;: ^ooA i»io .2aaa*ao 2aoia (sic) pj.oaa 
: v oki: t .%.n\a liso^A loot £p oaoJwo : i AyA 

■. c\afljs oTta.flo.3a ;.nqm3 Jaas -zucasoo ■?^Vf > Aaiuu 
■VfcO** fciia Ui^3 £ *L,a :2'a*aoi lie* qjS oaulo 
laax ^oo : t S .<ii ^oua , *\oxeucr „» ai 1. kotau^ .jaoal fr*a? ^crjo i^xaX 184 v o«rJso^^3 : ^3^ ai^fi v?»? 0J»*~? °lfc«3*^ 

.^»: yw\^ ^tS^ -^i'?^ °M^? : *~^ !?&&? 

<3KD .liA» ?^i.?^ -»o*3 

;aaS>x ^is 00(71 v oojJs«2 J*?9\ v^& v£ V° icr 

lx<iV»? &V*? 3 vf °^ oocr v ocr >*^ : £■** " 3 >° *?° 
&io\a> ^U o\nt . ocrco .icn^ : n1~?A oajoSisNlo 

i^Aor^oovopox 

•feM^l ^^ : ^ :2iio ~ ""^^ 

5ifl % oil o\^:o o*Js*:o .3-^o3 :©Xo3 3^»i 183 i?m& ifiL\jca»o ? .*^ ^ :^ ;^aao -oroA&o 2i^A ;£ f V e > 23ai Jo? ^ 

.^j , vynir> «o;aiaa*ou8 
:o£ ttp> :2*i^» jia£> ^« ? -07c ^ ^^ 

vfo&a? ^iLii sj&o^ &£g ,£\£ ^ ^4 ? 

£ ix^i jSoi^o : 2i2 & £ & '^i ^^ 

.2*2 a^o 

aofco .iaoj 2&» ^ ^^ bfli ^ j^ ^j 

•<*£V.2. £ &uio 25oA .?«4*»?o. ':2i s £ 
:*W 2'i.ii lii2>? :2iii ^ ^^ j^ 

fci? ^io 4**34 2a*«o ^i ? 2iiao3 ^ o» ' 

-sio^Si :eooi oJ&i 2a\»? Jiiaofla opai. 2'i£* 

.o\io 
** &?<*,? *P«4S .orAttio : i^i „fc^ ' 
*W :ioo? ^uit, ^ ? :i?0 ^ ^ -0? Aaoio !0ff? .$«p& lh\tvm6s Jt£& -i» 182 iS*3 liay'l J*.aJ, <^I ;^\jo iiioi iocrp bio ^apo 
-o-ouiOMO -cro*is*ii :!x&»b iixS ^Aao %a3 :lX4>i 

ij-\joii Js*=i laiaoo : is*u; u»a«B ^aoo Ni/aaol 
J-? ^0 ol : -up ^io-Hi? ,.M%tap3 ^i : JsaiA 
> Q\ , V y opooit ^3 iocr «»Js5 .^io^.NAi ^oaXaoa 
k& 5j>ap i».AiJ& & ill? zi^QioxS <r& iaolo 
^s cusp ;u\,Jtp'ia .\cA OJ 32 ;^A i^ai- J.ftVap 
»>*<-? Vyy :i«*3Qoa ^XDO^iS^ &J .^?i» o-JSccAao 
J»ao :^'iO*l ^i ,33 or>o^b &3L2 007 as? ^>.o 
cjj Upi\\Y) .^sXao ^oojla ^ap tr^oiAab ;A%,aoo 
.*i**3 ^ooiilo -iba^ao 0*0573 \\,y :^ta<A .\a~: 
&\» ^A*. xo5 «&k 230p :cA iaolo ^.^gigaa ;ia*o 
*\ajsis£:> oar? ^a oar :J,i*2rto Ju» ;*ua r^asoN? 

t»? : lA» ^sp ai JSo2o , ;tw\ t isoA .po^Jbo 
•d\.\. ^o\ 4* Jhftj *?•*"" l^V? £»° 2?iJt 
: ii»Vox>D .oo-jsoifi ;— sac \i. lil \^.\i :cr& a»lo 
**w*~» ofJSoiaWp v l? :*x&? craatai -orosi \xo 

: ^'i»:? jsujf Ai.O :U: 9^A & ;iV>Ao JioAo :& 
■ al icaoao 3-jo? j\\,fi \i.o : JA3» v ai: ^Aj3? 181 .:?oj» Jn.yoaos ja^ -ii0 .foAap JiVix j9po*a 
J*^?,? fel ?»?o\ **^ tf<" ow g? low »woLl 

lie* t»iL £» : ^A*3 Jow A>\ i>.\»o .^x» 
:aait^ lo#i .\5LAo : .ai3>a M oio>o09 ^sjo :2i£i 
r?*?fc»? Xa^ c^x 2fc<w> :6ji %** &?>^* -<* 
:Jli* lie* I»\x:> I'aiulo lisaa-i Iactj 007 .liai o& 
: loei 4ihi U<&a.o z 2oej iAtt 2ia,o „** 2ao^p 
*J?^ *?>* ?&«***» «&*?o :ao33o Jsoeis optAio 

'*" * ' " V i 1 m 

v iscoXaos I'ifiLIs :ojS 2*2 .is* ^3*070 . Jli^rspa 2»b^ 
-i# && J*V»aa *&• "->*ax &*& o£ 490J*? 


.2?cxa i»*i3 ba jbu J>so 180 :Ja-y U&aoaA Joio Uao\^ Joci Jibs iLi :23okd 
:3o^.s 3oaofl: iisoioo ^boo zlpikto? 2aoui -o"o*-2o 
■^V* 1 - fr^ y? J a Jlaja &03 Jo- *cr o-A ivoo- 2*133 
A\tf 23CWD ijoi..\iio.\o ;:so : laAao scads -sooaa 
ii.oiao „iso 2oer oiia jicAyyo .^a xis ^aojs 
&30IO ).'..^x &a»0! 0p aso :-d- Jisii JiiaCLofi: 
: *~*^i? °?? \ $^ v o>iVxio -i*--i lacjo? .oo-itti'A 

2?0» &«33 o-oAj )isicUM &&?*?? :a.Vwo 
v o*2 (V'^ajp;) ;iior 2lde>33 loo- aio .„ousao 

: ,?owo3 . oo-iao ^lotso ^aa ^00 .lii-'jab ISsoj&Ao 
J^o^il© y*ao A ^*^? ijsooaos v og;AAaaoo 
<AAiJslo eniaao a»£i*.2a 2,?cjo ,ai» r&ss? likooAaoa 

.^Sol : V ! y>\v -a&A -.opo-a 
.2aoJ3 33 -xaii? 2JKo:>crj5> dsa&Vs 179 .&am £a*a aa ^»ai „*» i*iso .ofaol \w »grn.».aaia ?x.aio - \nt ?\*h ^3 
;o£j ? j>L^ 00? liaiA c£© :&a ;*oo»a& *o^ -a 
£.ala ovi^e :opOuai (?<'>£&$) ^» ^fcafc, j»<tf ^i 
:&» <^: ;ax aa .sA.s licA ^b^, 2ocia .o$ju£ 

4W \*»* •?« ^*2? ?V£ &"»*<» A^,? 
ojSo :oxai U^a ? :> o£> ^x-£ do, txoi» 9°*V> 

\V?? **J ^^° ^ :a '°& »*>3© -A^is l^O :>iv, 

ojS x»i ?£if j»M ^.\o^: ? xii >»i ^ d : ^ii 

• C) *k> ***> 4V»? #1 »«* *£»£? oS laor :*»€*, 
"**?£ V^ ** : ^* ; **i° : 3**w „i...T>p 31.1a* jouii 
U«Jr« :J^tto <£ ^a <£o .JojSi fcoS «Xo^ ^io 
^ia *a jiixa ;a*aio .Joj^^A <£ >9*4ft £ J»a 
Af^o :o-?o c Xi J^i : ? o-jo^ u o^^oe :^oc 
o^Aae tr& ao.sivlo i~ii*A aii aa -caii \f 
: il!x> axa^kuois -ei^iao :jiacy aio j»o 7^»m? 

: crao^a jiao iu ^o\ ^afcjl? bio ^o 

,(V I fU, ^o. fc^ #) "J .W.S, (<) .laow tso*ja xj Jon ^ 178 


:^0{T ^Af2 OpftiiO ^OC? ^Aidl ?V?f\i »,? **,? 4~ 

:oj^a 2aor lAscoi: ^p :-iao ojS Jl^ivi jsaSa :i: 
visa jula :«ctwj0^2 -a tL. ,&3 ijcas -njcaao \»o:o 
■yfrpiL iS i?07O :;uio £ <Ays jiatiad \xUo^ 

:^i» ;<rA; \v°? :: *?^ : ^? tfc4* *fe 4* A 

:ao\» OJA^oi? :^30\ ft* aao .ouap £a?iSia 
i»aa -iao .Jail »&» :^SaJSi ^»a aoS.Ma jaJa 
^«lo ;ocr aabiaoo : ( ? ' ' 'laxaiioco I ;^o ? 2aaao«a) 

:ff '^0 £Aa (J >A*si o» ? Jo, &a?a!t ^» aao 
Ca *x? Jaia o^ao .oraiso^S a*a£ aa :ii>a^_3 ^aa 
^-r^i? :eooi yjajlaa ^a\,. i nn'U or^aisa 0007 

: ,?*> Jo»«l3 : ;oo- a*»I oj^a 2a*ax oof -3 >mA 
°J-3© -. 3*xo aa-2*a : Ii^maa laaxa loci «ojoLla 
*^*> N.; -i .3^ :<7^a»aau ,-a off .ojou j*£o\,a ojxa 

llic ilesinit Cotlcx I ondinensis. (*) ( s ic) .liavwsso (*) 177 .l'ioitt j£u£ ia yJBiai „iao alo }S ^aois jo.\ :J^o -*^!ya 2*2, : &»,*b3 
;«<o» o ? 2a\J> :*»£<> 2a>5 &<ta *p&* 2iao\ ^ 

£*o\»S ^4^X2,0 .a-iisjoa^ ia5Js2o &>i*3 ^3\.\lo 

.Jooi jroXi »n*Vft> ii-.MO »iO 
: 2«;s 2a.-» \i v x&« £??\^ °£ tf*??? ?? 
****? A lyi & >f :.\ocr ©>fcj &Las» ^» JaSi 
Ai- aS^? :2&er iuoio £x*S Ja fi . £0 ,o£ ^i 
^«*» ^0 j£. 2jo 2*os2» i^xao -uosi ? i3*4« «3» 
2£»o *&£»> 23ox fc«Jk aii, aao , f 2^ £ ? b<* 
£** ife© 2 - i3^? orM,5i ;^^te jiLotti :&>&A 
: &u o'er Jso^o #* iao ,f$u libue ;2^c» 
22^*i 2u 2 : 2ooi Xi^.Vspa ijv A o£ &o» oo- ? — 1 (>| • '* _* « * * ._* ■ JL L ft J ■** 176 ^p 2bcu Jtiivi ^»fi : ^** M 1 ^,? f?° : v-° ^^ 
ocr &oa ruXDio -i^io :i\xo ^fiocp J^bnSjS &»©a 

.o?ioi &-^bo ouois aJJUtb 

oj\ ajad :5oc! ^\xab o&a om JioVaoa miseaAJOa 
<^£Uo .$A T&Moa lini &J? : jJXftVnS Uifbap 
koa *^:o : JoS &a*pw 2irj»iao 'aafl ^sp ©or ^a!bo 
■^3033 *^il *AsI :crA i»2o -foai J i r ,Q V? c»aa» 
*"o\ 2om «tro*-:? bi :2a*a!» JJ^O Jaai ?*£• 
i30»iab 3ifl ojJSia iao .liofya *tiAia ojaabo :- fl>ai 
:^caii £so\ ^lo aa? : Ii3«b» ail$o .^oiottJi: 
&?c\^ liafiao c£ &bb; :fciai»*J aio .2'iauea licxN 
&* \ , H A la©*? J& va :ra»a^3 «>i &»;» *--J©bi 
: -«ii &3o\, cn^ aap'2 .;jmi» ^sp eA^Aib 5-2 :$Jj 
: -N^:^x: HfP b«^a la^icioi -♦eoabi g&a J^io: $« 

^m a£a ^*sp,aJB ^o : -A ^V 3 .? : **** ^^J 
^«i ^M3 2iiOa£i &*2 : 2i3#i» o& i»2 23<r bio 
»ix&o :2bai (V 1 ''JWto) ^JSX* 22ao*\V\ feii ju&as .\ii 
V : . <^ As&i aXoo :*bai cta» Xnfl2:> &a ow ki2 

:-»ai 2iao\ crA a»2 isaAs $U3^a : Jsil .\2ao 175 .Jaopcb Zaa*o aa wOai wiao ff >»>? «jij ^i Uor ^V? -4?i ***?? °^> 
Jooi j£o £a tjmoo .o?i*?a ,tfi\, fto^ :Jc£ia III 
<^: li-aca a-S isbio .fiuisi oaap : xaoiai coiab 

iasaa-o :uiaai< t?*^ 3 *- : *"» : tf??\ °£ ^»*o 
**-**? :-otoXa. aiL^o .«(7io*^ -*aaAa<» iiva^S 

?*** J~x xa* aa Jooio .2*xOo ;^Ai ri*oi jya oj^a ;oJ>vb :'i*jo>i js*3 M 0oSSi aoao ska >»o 
v <rto\.b o Jt A js ^a S\» Jliio - ;\-h -n crA^So 

:*o» ^Laouo ilaaia <S cj^a :cri\j. ? loo- rAiaos 
iU^ia 2 ?J~ *? &^>- laa^Jaai ^io .tfaaaaai 
.opaJU Jiafcaaa -^aola :ojSaj3 jjoo -.w-Sma ojiap 
.& £-a» . fi . \fa ^p liu«aa 2a*aa ;oero i-ouiasio 
*..\i :J'a*»i »V» *» *oi*a axiaoSS &aaeu a<kao 
:^aer 053 o^Xao rjLaVa: J^aa listaaa^ la^aba liO/b 
^oata -A-Jo .Ja3: ia*oi ^-a ^Xfcau.3 ^Sk*i jiiia 
■\J.?*>* ffS 2*oaaaaSa r \*lo : v o.\c*cli ^\?^ 
a-Aa v ^o ..^jLi ^*>a£ '.^agi ^woLia &i -xaaio 
:aJ3> .Sow 2aa*js> ojaa ^oiaa lfe|£ £ 2aca? .ihofa 2*ua as ^jiai ^ia, 174 :-<7jo<Ll ino.3 :2aoai. ;a\» ^p o2 : iii'aa v^«V* 
;?oi &o v oa^ SjsaJS ©rfco»X» xAa» \\n iioo 
•^^ \ 9^* £ -»*3 2c£i? &a^i laaaja :JL.a*o^ 
.*Sa -croso^d ^j^o (*>4&$« : -ojoix ai&o 
5^: 2i©»a oar isii 2i:jo Kii Sils :I?o>o(; :c£ i»2o j 
2 k»^^»o .ojoSb (J) tj2ji&o »^1 Ave 2iuo :«o?oik.2a 

:&?» li ? o llaub :cr& iab2o -»ii ^ioV 2i^ 
Jot : ( ;, »7iitto 2a2 \ijap ^ 2^040 jijj ^ 2? ^ , 
^>fc &l Yojfclaj: Jstki 2tt& :^6) 2»a*» ^io 
^Odi w*-3 £» 2icu ? :2il ^ cjSa 2o£i \x tfj 
v oki2 r*~*n» ^o .jSiL £ ^iisi aoJSa :*«.?Jio 
*U 2?x Jijj :2i2 Jsg'i^c 2^ao :o£ ^2 ^A*bo 
k*V»»> 2« -,<ioa>2 Ato\>2o .&Mfife> ^2 c£ 

* **ii»o oi*3i2 crises :o£ fs*o?/ t^2> ?WA &^»3 'A 3 
<»«*? ilfli A.a &s 2oor £? i^ii 2iao\ o£ axi 
iojjli ^ oisao 4o£i? op? &a $2, :ffjup Ja'y^.p 
^M &e** Ifco!> g .s*a Js^a : |xaij -wcafcaa 
: ^« •Ja.oai^ <4 #& £0 :2>a^ ^oo&aA 173 ,-. i , i ' ■ ' • ■ . . '. »a ^<ua ~i>acIo \ie s^Kf^»p &3Js ~>iio .laoi 
&JS ii Ibaio :^cal33 ^JOi,? 2aa»a I>i. ^.i :oa 

.b-cAs cA j.y :;^i\, C7i\ Jddvio ouao :iaA lixo 

:&*o c\ t » ^o\» o£ ;.\: iji^ \.\,n i K \io 
^nfta ps Ji'!»o :i*oxii ^auo ifevajqa Jaas — aJtio 

-OJ*i- >?° -°^ •?*» ?* *-~r* -oiAo :*3^ ^>SO 

Jjctj ojjo :oj^ issuo : ctuj aaebisZo m :}Jt<&.so 
>o3j\ Jc£i:> <nis*i3 X^x2 :«x»ai bsalo ?kai*,b 
0|,3u.ie Sep U2 i^iaoo :<tI)lOU*A ^Qio crS ;*iiao? 
;^Vd lii- Jtiao :i-i03 &e -spalo :.jobi^ ^x<A» 
:-Aix oris ouMbio :>t\o ;xo~ss u ore^30O .flfca 
' \ft^«t>\hO .f1.\<a\ cr^iSilo .liflJViA ^(TroxAxIo 

:^tiV»? jia -t«oi>i fcoS :o\» -croLl? &.i 

.-croaoxd -irAi-Io 
-S^Xa f*?a\ ^naiS isoiao? ^ta utoobai o^Jio 
£0 ;*»a-b\» c&a :?<r .S?3> *iS-is :oA i»*o JiLa 

-f3 VlAaoa Ji,? ^ isY-a &o :Jsim- .Sow &*a 
Oio ^ ^» -.isola t»i.>4 2iio^ -toii r a ctlS 
\i» o^Soxo :?>Vn\ $ .s jcu? 2c£i ^ :\^^eS 


172 oocro :2>.<tta\a9a ^.a jo .oo-^ aa&oi 2'i2*> Juo 
*- ^soajs £9 ^idaS JS »3tr &2 . ;v . \ .ftia v o<rA 
l».aso\aa^) : o-yiSa ^auVyjcoaa ►» v ai2 $$ot2» 
iX-eaa &2 A\n &aa :;a\» crA a-aSo . o^ois 
5fc3oj*»3 v oc7jAx A\Ao* ^ cutri : A Art ><uauo 
lJ> 2isaiao*cra 2'a a goa ^Sl»2 ; jVA? ^dorio ..0*2, 
°"o i»2o :ioaaaa: J&2 .OQ2ai» <^?"o .ooer ^aaiao 
'^Jil .A aero -.i^iA, ^0 J3o3a : lauxil aoziaA 

.&S .SflMa 

^k&'isXBl : 2ii^ ^M? beoa }op| ^J^SO ai»o 
isp.2 ai>o -2}?o\ uJto-wi wifib oil*** ^*I cr^oA 2^2o 
va\jt2 cuap I v aajcu.a o>A y.^1 liiura :aoaa ojS 
^^V 1 *? :accuA ^oii crA a»2 :;xax ,ap „cuiaa3*o 
■iiio 2*^x2. <£ ou» :,£ ^2 ^ fy .A&* £ 
^^Vt:? A\J» : **J ^° v ©5«ai. »Sa2 iso; lut a .Sao 
^oA ^ae tyJto** A»Ia ska ^aso .ki2 a*J ^*a» &M? 
^32o .IS\iI ouao . oauto t s aociaA -erox-i :iooj 
°??aaL*. :;*SisA <tiAo .-cpcA*. 2a^s2 ai : jio 

.laoi Js-3 
:<£*A ^o^ ^ jjj : AAa &»£ aio ^ 
N« *i.ia. 2a-ai»? lAS2o :ao3X Ju3ia Jwa- A ai 171 .Ipova &+b ha upii »aa> v oo»\a £» ioixssoo rloo? ^ojae ;:kq*io?;3o .2^*aa 

**?^r? °^? >•"> opua^o :iooi cjjox acios :^i 
.2ow opox 2oa4a>2 ta^ 2aaS^ ao*. 2001 <^; .^^ 

Zicnoao :2ooi -oioiU ^o^as? £i*.a ^» tfcr «pr 
sj^j O^j fc^) ^^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^CTaoo :2xaxao Jaau iwk»a &l-aa ft»j aia 

-*a© :-*-i*A «aai 2*>a :|xjui ados j» 2oa4aai 
=»<*?* *4fl« -I**** A aottAfto \ao : a.\o 2fcaa. 
: J*«^»? A^? *» •$*»!• :orfts.a*S 2oaia>i ? opoi 
•***>• &»? : ^?a cjS -ou.o .ojicrscci ^» -toi^o 
ia^2, -i &aj a*a £2,3 .2xxt» ados ojS a*>2a 
:la^ o£ 9 i^o .Jii 2ia £ 2fca* s«£f &M? 

.W&frjn 2iao) 
J^otojo ( % f <i3aM ^i, i^^ 2iat Ska \?o 
l^soi v ocr^ ? :0 £ iabjo 2ai» aa^?^ paa 

A* *ifa- UoVo tiuiitb lit, jisj ^ ;,&,) (») .iiai ^ (*J 
-" i ? 1 (4 - D " l "« W .(N. K. >? 1M ,A .UuiW is . v oo 


170 &A £j :ouU list j^»a £a) JaaiL £9 aj^ $2 

ri« . \\ ...Vi ^emo^.3o :^30^jq» v otnioAao :2sa* 
:^b. ^Aaaisxap & yS<7> <^ia ( < ? ,,) ^3ert J&aaaiV) 
La\» .poioi V»aS r <7i^o : &2'i3? Iso-iaA i^^i? 

s " ;<scr^ ai-.: ^L ii3»A d -MA- *^»2 ^ ***! : *»* 

■aoU ^Ai- r i>2? liijt A&UaSo :4£» £&>•? ^ 
: i»i .aoi\AJO - v bcrA .uai ;iso 2&ai a-\ .010; 
:***»«? lauai) ^ao ^ao *oa« 2a2, ::a3»2^-i4«al» a-Aa 
• ■ . ;i\ A?o j&oa.ai -ayja ^osS ^ja-Cboa -N»i 

Caetera desunt in Manuscripto Abbeloos. V ;*.o3ctj6 aots 

cAi^iV.nJo >oSjs-> acnoia :^6Lo {s*aa 2aJsi *a9 
• 'i\so)oaa -*coaj>2) ^ooo :^A» aa\ a«u i /k x v * 169 .IJStih l*\l iserjcb : t .\t\*Jp 9AO a\3.ol )^i\.tA .OOVK30 **V** 

Uj« si. «Mi^is^ J~l SgOjJao :«•:& v ow3aJ3_i.3 
.AmJIox ^ee^3JK <As£l Ifsaiooso? 3 >»V>o :iawoi? 

00 

..O0>'i3U. I3CHX33 1^3 ^3*\ OdJS 
V 

: JiAao aaaat >JB& : '■ 'Jjoao .octua.3 3\a jjoo 
: 3*30300-0 : J3o\\\too : 3 ant u 010»iiJ a\i.o 
v oNii ^fLl : v oaA iaolo ]>Vif> Ijjs-o .secu&aaro 

v o(r.SaA\.<j : oXrkis.v: ItLixo laTJO Xio .oaaoi ?^y- 
2aJJB Isi&ji : v ocr^ v a»?JS ^3<tt 'S .^ail 4si>>3 & 
a.?.S : ^jiaVaoifr. ^3 V I .. 003J0I JLp JWJ j'.TtB 

iScysAo Hy > A O3o3>jta6 oft>.«V\,^2 &2 v oia.SX 
:lw© Ixjta ^A» ^\» ol ziaol J303\oxo .oaAo .(N\ K, ?iji.|B ? ) (') .}*fl>'&& £3^ Zierjto 168 & 42a 2iaJ .cjiiaiSM (V ,n 2«»aa) 2<r.\xso <r*<**.o 
&&; ^s x\ ixiia . v ocuN*: 13 iip Ibaio laffuo ao.S 
v oii3 jwox f ? :jlc£i *3>^=> ^ox a-\ 4- .©pi bXlae 
*» v oiI Xiao ^O 2aojtto 2xstt 2&*2 : ^U?« 2aa^ 

:^osAwa 2&»g v ??a^S £ ^s :2*2 *£ fcf } £? 

v a»ocl^ Ao :o?olU>o 03030 lil ^ Ai 30^.23 
3-S : isj; a.oi,^.3j ,x» ttS\i pa ouifloij ^xb«S 
:2uL «,JkojA»:> slsyso :2o\» <^w» ©2 scpisxAs 
jfcio :*& «,ioj3oJto :\3u.ioo < ft . V> p :a^ <fe2k*>© 

:«»:icoax ^Lo .iai Jeer 2s>flus iliiJOk- j aCyi .©o^a 
oocr oooib :-«-o UBa^ .JM2 ^3 ^ Jxa -witse 
2aoj\ ?oi*u oo*2 -<Uap i»iv <-V*>° !^P r* ^ * " ^? 
^oouiioao : oJDS±o oAap : ;**»JW 3^»£©*3a© 
S^oA **Jfl ^oo^aA*,'? 2L?o :-V>* 167 .^Jl&'i a J*lXi iacga* :ia\ab Soaa jjsiJ ^ao\,3 ^c^'itl «&&)JKJl ^3*07 
Ji»fla3 \i :i^ ^o, ? i^a ..„£ *i2 

: v ocj^ iablo A.ox«u^o ^OX^sLaaS ?^y I'ifl r?tC r? 

Ul Aaai? lie* also SyJsaoJsap ^a \i x »^^ 

«r.ixoa£J \3udeA v oioojD .So v o^\..S \&6t iS V JyXxA 

7 » fa .. N p Jiiai, ^ovW? zlicuSo limtaSo JstoxSo 
JaSap , ^ . fa , ^\ ,.\ap £ ?o.W ? --euaaW l^osk? 

o-30-ojo :^~.\» 1»& wJSa^fla ;jt£\j y oSil r «- & 
V^xi» pSBfti^ \a oiJoo-ao :4*jbis Ijoa ;«*»>, 
: «,araax ? 2icr laax mW oJL2 ^^ oS ..iii ^ojua-aa 
• craao ^jA 007 *u,2 ojisp iUsio lia^oi? ^-^ 
: fcf- «i?oi«* **»*?> :«t*o $j&» $i* 6l tiatslo .^xoi^ ^i iae-aa 166 ^QMa aAxfca&a : ' ' '^JSiivO ^fittf) ii-»*of fcixa 
i^\» y.jy acai .^Sot i*?aV °? crJS > 1 lisdaaaa^ tjoo 
i-axvaAo :^3typ ^e dttfba oiAxaxsa 2j xi 
-creL\a v ocA^s aJ.0 :*a3 Ibcni^ J\jo ai :ao3Ai 
^on ^o yoioi ..oa^cu 2aco!So laoicAo jtvtA 
iicrjca^o ?YntSo :oocr ,-Ajo Jm.TiuS ?*^»V. ^o\ 
^oou^'ifl (Aalo *xoW caifio .ooerj u \.' r f; iaoAo 

3 OAs© : A.nar.>-i>.o ^oT.>.aa : ^Atr ?.*.AXs l v 
^^Jcro ( V '3a,.-x33 3cro a*joaoo)o) : J3oi\jjoo 
i^Uaa ^oV? : v oau-l3 Jaia: a> :T3urboo ;<yj\*JN*io 
■iaaSo cr-Jao boaatAcr :^JK3&. iiio raXB^isiaafc 
"■lOaiisLa wfuJS axuoo :auat>>2 J— -i *A(T u3 .oaoi 
2sci;*Ao ;-mAo : v aAfk J.^fnSe . os^Qu JojS&a 

o?uoboo,o 1') .(N. E. 316 J^tf ^ .^os --• .iaol? ior) W ^ 16 & .2aojo Jya uxii .OK) v oki2 ^^Sm v oisii? :tfof ^m\.\qi \\n-no 

oj*,afc £9 iiA -dolsjco oa\e :ojS X*»a (sic) iiuoo 

iA. -ocr -io .**,£» 1^ etfAi jo.\o :erJso^ 
JL»» :-ow j£ap iiA lS^=> otjsi^so :<nOoau. 

•ioo: 2axb lb*A v Avi3 0001 r-^ T T $ ?**-'*7 ? 
•^? «l*qp ^PX? ojxiJi :^cv &S.\ iks ^co 
.:icj«M Ojbj^k ^MAp £*£■ ^ r? ^^ .:?oya> -as -aao 164 .a»Q.S isoxi. <,xaA\ ^p -Va\.? 5^ oaa :2xs5 2ior 
&oxS ^aai, pd^ao :^>aS ^2 ^Jsoajow Jam &i 
"■ ^ li: ooi. voerocoo : ^ jil >a2J^po .2ojSi 
iaojo 2x.ae 2ia< .A U: 2i£> Id<t &oas 2*waab 
ya£ /sfbo : ^rvo 2saa y'Vy J** sspafcaps : °& 
us 2aJa .^oa ixia .^3 -ao£& Asia : r crua3 Axo? 
: v xso;>op ji&S ^Str :'Ayi iSo U^o: iSo 2ajjt 
: >o3 ^ait ft 10 *'* 1 -><r .»' A\ p liacAo likaa <^2 
u as 2ia>03? ia^la tf^M : J«9»?i4? <nwp a.k»io 
leer sAijssp© -t*"* 13 ^. *«»a,i?*» -«o***"5p© :. aaVao 
tritoa -aa, «nao?o icjSiMaa $oo -aaaoafl ^ b*jlttl 
ooo- fOit: ^aioj 42? laoaa, >—io 2a*»ai 2opj :?a 
^ loar 4»b caa?? 2:0*3 <Ai\s.\: : r aXi»o o& 
: -sa^.^ ,. r> . v\ o ->slao 2~Att 2X0 :o& a»:o Jx« 

Jier $i Ai ViXijtD ei :<£ .sdae U^e2 jiorp 

•**2 i*»o rjaaajs 2i-3<. aaa.o :A jc»*4\XIo AkUC 
*a 2*2 : a*a3? p. asp ocr is*: 9^ki» 'A a oer .2o 
**?<>V -as .ji- ^p <£ 2i2 ? 3aajo J*i -aytso a*3 \a. 

WL*i,N2o :-*Aap J***^© Ail -a^iisis; oen Jam? :a»2 
♦\ia l^a (n\i*ao .2*2 aaoaj ops ?.V.'—r-i J^ooup 
r*<Aa \a. jii ioaaoo : yspad 2a2 alb ^sio 
oiia ^acu A 001 tty -Ax *>*J **>»» ^Jkoa.a»a? 163 .;?crjta „u ^xso 


^isi Ao l i/ aalp &o~=t6 :^jcuo xaau.3 Joo: A»o 

:^ao ;ocr fo . vw .eiJSKoxto :;Lcr*o roraaia iow 
v <u2 ^ii ? : : 9 cr 1& i^wao .ii^xsoo ; 9 cr ;*u».\ 
roifes ;oo- a& aa :|&& £» s^ao .:£*« JLooA 

— eroaoifl -croaoaaio u oioJsJo .-croAiii? 
*M 2ii- ?ftaj £Lx6 r^ijoroso ^o- oor cA i»2o 
eo7 c£ "° ; •?*?*« ^io ?iji ?t\maa> :i»:o jiaoi. 


162 tiaojs ^s yL. ,«j,isis:o Okas op» :& acooaaba jaaxoa 9 4 U • r f r 

CxH ^^o^j aa : ^?isa ^iisl 4to>9 ^'44- -•«? 
-ocra ^asosiso &~~ JkUax aa :ija* ,aas ;jsaS,,30 

: &6\^ erikioi r o^a ^^? •« : *»? £^e!«» 
^.3-s^ <^t^3 vtiTii :^uib? ojijuaxa 0io ^ocu 3 
:o^aioxd *oicOa, ^cr.s: :^»:o a*ai aao .^Aso? 

,?a -c7j*Li^o A?^° ■"? e f' ?°?^ «0>,»xo avoo^o 

5fc*soa r i*> Li»b Jm.iyA ^aoio :l>xo JCUadOi 

■tea\p op aiisal ^oaa :£&> 

i3 <Mc loo]ls Quails oitsoaso <r.\o\„o .aocua cja-s 
°^> iiau Ja-aa ^o : &aa <kaa^ ^ao\ \*ae 
^o .?.'tiSi^B cr.Saoo* .omaa crjjaaao op*x , bao 161 .laoub aiisZ, o«£>o 2o&»3c\ -i» :o«b ^ 2^a Jsaob o£ acne :lA»? cvs-iiiA 
wO^Lg^o | fl H -^« >?° •<c ,: *> fl ^»^ £*>»? api&abo 

Zioi. ^90 3oS i*ivS3? op>Aao o^,si A«2i? .i.axoA 

.X;,?«> %So -i»is3 ;»s :^ii» cA xo£o .;.n->?3 

3d : cn^aS >V»o\ o«t& Pin^io : 2*i»i c»&» 
epAX3 ersjoi-Io cuxaoo .^ftaa 2*oa oja*2a fcfA 
xtobo .&U09 cTuoao triXfl o& joiio : ;» > tY >a 
^» oioiS? :2o&A &.<&!&• Aoctuo :&x*atf:> optfli 
:c& i»2o .&**n* o^lva cH^Xfo :2'i&is3b ^cu*b\ 
x»Xoo Jsaaoo .:«*x»a odocA ^oii wAioao Aaiy 

.iibjc? iisamtdu 2*-i3 .viA aa£U 
ioaolo iA*- : &*»» oidwboclo cryssl iAi- x»o 

„ r n Mr 4 n f * • + 9 • fl ' *• »■ » l> f* # 

u Xaa ^2 2ora ^kaAspo iui — i^is : ; AnS o^» 
2#is) -»iio .»M^*S 2-A» Aaiut aao .cA r^^* 50 
ilaeui) jkxCl3o : iiioj orfcaaao : ope2s cr^Aa 
. , ' ) aio23Jte> A*Io .2aaociS .sois -er £2 :ma~2 «:>iot23 ..trolxio ' '■ -lacrjCD cr>v- o*J3o Jc£aa«\ JttB 160 

.ydij jSao las* No*.?? ^s* liaaaaaa JaaS oaajisxl 

r a* £o :^a> yOOjS oAaJs^ #«o^ •*«*• 
aao .i&xS oiaJsJo -.Ja^oioi ai£© .iaSaS *# 
-a* »o ..ai» fi^J^i ()-c^ioiifi4»> a** :oio»*4 
:. aAa Jaaaa Liia» *M .a-l ia&A ojoiwl :I&u o& 
*,oxo? 4* <baao >v oii *Sfc£ aJ#> fej O7***4o 

^Loeo .J*3o\? waiisli ojua»o ^"i^*»il ^JJaaaaai 
sjaaas ??*»->ow? or^iS ^&£>o :Ja»?? l*aa^ J»?* 
.j&a£? iJtftW voo^a? $3 JJ? *mo*fo ^V* 

-«n-iaxiO :J*ia J-ii»o JJ0O3OJO ? v>ft> 4» ^*«*© 
Uuoco £&SlKaa :'aoao«fiao : &aa crola -ouiswoo 

53Ji» «aia2 -i^oi^? ^i-a-aa aa £S^a oj^4?? 

|^«j| ;4?,a«o &V:,? : -°J*»*f- .?? r? **** -Vj ? ^ 

-cr.Sai\aa ^x» J&« v o3^.oafli :^no> oiaai» 
^ido :o£ ail© tfop ^.aa>,?? ;nais ^g&fcgo 
^oa,o ^» patio .tfsioaD SA&ao ;a.a~ jaob tfaJB 


159 .;?crjo criw o«Jbo icr^isoX -iao 

«oi>.\ r s -xfli :Jiao7 adbjia w ai :^=kwV»3 itAauBa 
: v oiaoli -sp'iX. v ocr\ao .o}i£ao£a tuw.vso :Jo&in 
.<Sa*xa ot'A^.. ^as .jtSi .V.^9? : <V^oai oi» ^i» 

2oen jS^a Zxs*£f £p -cjouiyio : li^ieraao >tt3o 
opoxo^n o^ioo o^fiao ilia oJsJo :(*! ( '- ) x»Jo) ..bop 
SAO .«rjtii fil^A £*£*»? -Pia^g'aojtt ^p :2x*3il3 

.2<7U>& *-? ?» ,?» bsOm CJ3 OUtfSi cAd : ^.croi^il 
2303*9 AoXJ.SiO :£» ^»J(13 ^flcoio >03o 

:oi^b^^3 iao2o <A^o :&pjA iSiv ojXaspo :is~*A 
«,.\i\3 ^ ^bio :^ £> ffV^A «-*fcAa :^La» 
:^jua^ \a ^p <Jf*'A. i\io -2a»CU ^au *4*^ 
2iiia ^aaia c^oi Jsaao .^fcoai^ Uatta, yottoia 
o£ :x:o : l&ax ^i p£© ? ai aoji faxs ojao .2*or 
:(sic) Zo^aaoX L^iW i-ib : iasip ^sw ^9 Ac 
;zAiio :ojxa £aio .2~*xao $a y^ikkj; : ;*»S,ii ;.\ 

v aax^ ojsfli 
cu> -Axo wjisa :o& £s£pa ^icroao 2*- aao 
waSjo 4io :o£ iu6 JjAab aisao .iyaa SV>A 
v ois*i3 li^o-oso anfJo .isii A/ao ^2 zap aiisj.2 
aao .4apjn craSaS oupiiio : ^3.3*3 Jabs r a.S 

. «; o C'J .lacr.o cr>w o*£)o ;cnSiso\ -iao 158 

^ap gni* —©a XaX^i? A\# :<^ aapi© &•>«£ 
*o*, .oia? >tt?o ?4£| 2>a 4* ??»*? : ^» 
,0^0 .-WOa-Z? ^AOiap v o«3-ao :A#i3? 2?clAi 
:'?a« ^ae ^*a*a4 oooii -.jLiib ,»***&* J***» r?* 
2^5 ii^ojj :U?<^ *«•$* aao .^»| *^ 
■n-jrtff 5t*,?J 2li» »A S :a»fi« &*>? ■*?* -WO^-2 
&ccu **> ^ w*& JSdio .&£• Ui ^o»? ^V 30 

.ewS 2so2a 

iv r *■ 
:^9iS ooc ^aolo :2*cp Jwcoua^i-o ^ ^ox*d? 

-ii» lr- Y^ ai : 2s*aa A?i)? 2a&x ooo- ^a&o 

:L.Saap ^ i^oojS a»;o ia-ifl ^2, 2«-o .2>osa^» 

opoxoa Afrrtja : A*, ^oaotiso £»o Uxap Ai. oaaci 

-£> .sM.03 Ajlcu? 2»-sae ^» cia :*A ^2o .i^Jfio? 

fcS\2 &ia opo . v o.\i: ,A«-? WJ«?b ^ap? »A. 2*2 

o»a Ai« ftOJO*© :2aoios3 &&& Noaoro 2iia» cnxi Ai- 

&ax ^» lAd Aao^xlo .^Aorl £9? <^I tooo 2^xap 

oi&ai, (sic) 2©£»3o\ £ae»*ap >Aat» 2of :a»2? 

"-iaoi? 2*»4ttA 5^2 aiSo^iS 2ooi ^*a 2x»aii .l**s»? 

tao'icrs 2«.i &*2 :Jo) ^ios »sp J*mS 2ooi 2«»© 

:o& x»2 ? oot jAfl AM* ,sa <o 2x>a .2^ 2»&»o 157 .lacrjca ordw o»flo JcrJSiaal „iae 

°^? °» **•>»? ^V!P s-o^ioV?*? **»'?? **« J iw»S 

.Oi^kkii y£&o .Usol (KmJK -oroliro :„cra\X i>o 

...eraaoajB *o>ioJs4? 3J3fJb :2ifJ^3 }r&xs jttdo 
aaoiaoo iiat _aa &>?Ja& -cjcuoajt :ji£fc aJkSfcj aao 

:a^o: ? Jiaja *aA Siisflb jiaiS ^ai -aia .Jauaii 
- cro. iv. J aao .-o-ox*; -iSii djiaaitt) p Aaab ^\t 
r ax aa -o^LaxjS : ;^VyS ojit ^asoi ; tf&M ;■$£ 
Ai :&iap c£ asoi .Jaioi JsLa jjjjo ^,ji i^Afa 

&iae o£ aspi fj^aaob w^<A ,*»*•*** £> sKJ 

:^-a» j£ save -aotap £a :^J ji: ai* =i*?o^ 

-troika o >u ib? 5^\^io' ;:.,T*rt #07 ^sU - ^A» 
*h$ aao ,^i JsSjsS ^?A,o IaS^ ^ :J*?«^ 

ft*3 -aioJ>x a\tla :*x.aJ& -o-aii^o . w orai&iflaj3 
<*? &h*l ^«? :^o7o^ Ji\» aaiflo .2JL»| , 

.^Lxd :aiJE : 

1 ,«• i» [ .lacrjcj 0T^ oȣto Jm^aaol -aso 156 3J&3b ImnIs „aio»a*A ,ocnS k,ocr i»a* kii -3 

-iiii k \a :;%Vn\ isaaolo :6:^ ovifli Js'ax© *Xa.o 

£±a U$oj :&-asp :ia\ab o£ i»2 V isii lis ^i= ^o 
ii3\*D3 ?TV>tSb liioAo ^Na-Aa A . oV-osia J&il 
b»i»o ;o#a3oSk. z^ov'siis ^oaauM? >i?So "J^oojS 

:-too*er yA.twi Jtai icjo-i o& i»2 .^fcoai a^o2 
• ~aa\3 Ai. laJJK -ii. jo.\ £a : rf o-c\i- iA^.\o 
:&3g <£ :os» v : &*itaS Jiu32 : orjft^ c& Ibiol 

Ay ;*: li.\ : cA aab'2 2i*aa .:'x.xd; As*a ^Jko-Iso 
•kwaAiab <ni*i3 w Jn*2 2jo*0 .ao>S As :i-*x»a ^o"ocou.:> 
i»io :^ao^ a;..\*:o 2aAap ias :2aoG*a o-iS^o 
^i -JsaAjoa 2A^Aax r M oue :2-.aao A aio2 :cA 
«\ocAb^o A -i^aj.\o :2iAo J-**^ 3 539°^? 
^iosAaoa 2j\,\<xx ^ao oue :2auaO °£ = vao ' 2 ?-<»$^© 
Al V ilLcjA &oXm ^ao JSoaaia :2xaaa <rp iyi? zis*l 
A i&Sap 0^ iao: .t^co: v ocii.i30 ^ v ocr\a 
'•Use\ crA asp'l ^^.^ A Uj liiao? MI ftscia 
"=>. Ao :Ul iWu ijLxS >b^9 \y» :^2 .\<r,3 A 
laJKsio iifiivia 3\» atHJo .iis-.ai <r^ ^.,2? 2xi» 


155 .Zacrjo cis~ o*£lo JoA iao\ „aao 

ojiaia ^o^jjoo laiV^ \ao :(sic) cjaaaaa ^orcu-aaaa 
laA: \oxo :o-,iijp is-oSa crjtfii £aia <Hio .Jwtto 

-Jioja^ fc-jioaena cu^oaoa 
}S\srA iaao .aisa :iocrp -aaa? li^jlcraso ;<u. aao 
Jfc2*a :2a\a> ailSo .oja ai&otja J*Va Jat\ ^o&a 
:ojS laaol u 07ep; e :sXi.o Jsjsl xao ...CTOiJCuiiXo crN~ 
lii ££ &ix en^a Jioas : £xa\ 2iao : -i»o *J 
(t<*>Jhi|) ilU? #<* ocj liiii a* :^ao\ o£ 3*2 ? <£ 
^ -o'cA-aA la-iy* a jlaaoa ordwodxfis ii'2, :J> 
•A*a^ «a*a» 2&xo Im%m «i> (?(%&£) laaas ^a 
;ibt\a £a 2ala»« 2e#2a J^aso lfca^a (TC^Mfl^l) 

a-^o: aauofe 2*2 ?.rtTy 1^ : or4w o.a «& 2aaai 
:aoAa Uxs? -iscucr* : ^aa <^ aa>'i .«,*aai 

b*i& liflo 2aAab aai : ^oL r ais iska *aoo 
Y2^aaaa.jV' 1, -ao*.ia -o-oukjo^i ) :mj a»2oorJSaa 
2o£& 3aia ^oioyOudi 2iao :<rA xi»2o &u»ii .\ia.o 
£o :2*aa yoovis.;? looAo 2aaaxS aoajcno i£m 
-fcii 4l :2^ia> o£ aapi ^^a-^oXxaS r aa>ao 
,4©ia2. :#u»il o£ &»j ?»««&* Lai (*< 4 U*W ..S-^V W .^o-ii -=--.MM] (J'l „oui ,<sii I'J .:?crJD crN- 0*B0 io^iacA aiao 154 ii.ia .cr.siloka \i* v o»i»? >- Q ^ : ? l r ?4>° -^«3 
l*x«s :i»; liacro :-^^o ^YItS -ofOdLi j3fc r » 

\e^.dv .«-»■*£> ;'iVS.io islA fctti*^ :^o3o£i? ;<tj^: 

e^ i»; V-croax-3 ^ la«> :;^Sif>oV^ o£ aa*: 
J*\> ear ;...ty> "Ao :o£ y^aja -croixf &© • 2 ?J^ 3 

xafl :^oaI ajcx\.b~ aka Jsoo .CvmxS^o ;>>o*~S 
J ^aiaoo 2a 3.^*3^0 :tnS isbi . 2x>xaS -era* js*Io i\Jicroao 

tj&$t ifta.?^ ^? «£l, .2'Sl^ ojs v oiXio :JjCD*d \> 
l^OTOM >a3o : 2's^o ;ivisia <-JA\ ai : liiSJ* 
ails ^oovii^ a\iXI :^o?a&? cu'yx v>o .on v <»?ju? 
<^i\ ^ x-a ;«- aa : J-JJO ^00 r a oer .ois-i iSo 153 .iaa-jo cris w o%ao lo^iaoi. -i» £2© :i»: Jauivfi .£ <? >yn> 2 six ^a Jliflfisitt 
xaSo .iiup2 I'ioao ^^ol? ijtf a i- 2?o£ 6& 2il 
t*0Vfc>»*> (sic) v oiiiio :2s^i? jcscuia\j «oiou.ftc«bo 

&.fldxftA :jior 2iao -ctoju. ^as & : tL?JB trS 

:;^A.o 2i^o2 2iouj y+p tfujjb .2'i*jta2 ^A A»I 
:&»> ^.: 2*i» ^WitJs; :i»io locr 2xd ?-%»i(A 

:sap2o 2'i**>2 Jya ;ocr isbiaoo .JoALb ouui ^itiq^ 
-eriili 5J..3oOa .^toifi v <t^ A iaotio :&a& ^yfo oJS. 
2-3? iciAi? ' \\ . y •~wo»~xki :^1.33».do :&:>oJS3 
ooo- <A£uso .op tf iiuq>bob ^* : ? J*"»bAo :-oiojL2 
: 2i*o2 fc-3 ooo- **xou*i> <AJ : -o-o^Va? 2333 ^» 
r » ooo- t .o2>ooo : ^0>*axo\ \i, e& ooo- ^.-co 

. . 00"isO~iO 

.-ojasjaiaS JftsJ*a :ua3 z^cu bj^iaxu. bio ^o 
##$ jifc ?<£>>jl ? 2&ax pa^JH :J^oroi e£ b.»2 
.iaooao ^*op is*S ? z ju^m aab ^oo-iao £ zojS ioalo 
v ojo*io :<s3«o &baa 2to*e v o\»i ? 2i^crra£ aJiSo 


.2»CV9 criw o»flo icnSiaal »i» 152 


A^»i? lacnoi J* r as :ciS lop- v a-ii,? fo £ - 'V» &w 
i*>2 :^io\A ojS oocr ^tTViiob ^Oiacto ::i*o: j^a 
^ao 2*2 lis :o£ acolo lauaiia -crccoajd aisAi 2as 
-Jjaiflj.3 :?.';. tin pa£ -uaab:s2o :Aa. ^a^i -aso 
: JiiS^ao : ;x.afi c£ aab; .op Js*2? 2?cr ( V ) &t*3 ^ae 
i^oo .licr laAs-a erbxp rf^ r? 8 : *^ i^ v i ^ 
.Ai- ^aNJ* 2~-aao :i3>2© ls»a jlfib (sic) v <iao\iik v 
aao .iiao\^ ^eno**«4? r^iicroao abi 2&£30 
:i»Io oao^Sa J^.s.s; :.aiis A3oi^ v aaala\ ;*~ 
:^4oro»^ c£ ^a»i {Y (,, ©^t2,) ,aao .«*» Xoso: $*L 

aixo : -nXx icrAaaoAs cr*\*.:A eo! £2 : l**al 
**4*>? **>»* ^ao \\y ivS a actio -crG»at& o>k.Io 
■ ^V . y :^-.ao oA aaol ?2i2 i»a r i? ikaaolo ii-o: i\*s 
iaov ^.; o!Se :la.as ocr 2o$i 2u\ ,fi>aaa ^ooio&ia 
,>*L3o .ji'ia v o(T-is*;a : ^oc^S v oJs-aajoa 2jluxo 
r%t» lA aa :lisooaa f^iiri alijsj,? ^i^oro.30 
^ fi nty (V' ^vS ) :ojS oocr r aiiao aao .^cruaoa 
• : .?cr ii>i3 *i*5»iy ;>i*xao :aais2o Jsm 'Acb I\ao -ioc- 
^Aa ^a\ ;Y>\tn US :S»2a U»Jt ^ &o crA ;^2o 
. v vxA crsfU jAsi ^xs opo .I^oata „W) i,id 151 ;»:> :lkl uo .^o ft-wartS ^ojae^sia axxfJo 2aS£j 
r^crt o>3o^a3o ^a o^A zixpJO $p .ttflia CyaA 2ocj 
.*W^?|? -ojo'Ll? 1'ifl^ (atti**a a-oS© .oocr 
^•S r j>K aadiao : &©2 jXa? a.e& : xaa.^2 aio 
xaSo ■*'*•»! *-■? -««>2ajs oA«:o „cro±±\o .^cjoaYai* 
.2I&B 2ao«u,a a*J^ 2ooj 2*3*} .trS lai & Uo all} 


A t 

AOJSO <eroa2e sAi-o ioo :(? (I| jdi) aAaso v ;? :2.a\ao aoJa? wOkCm : o-A 

^e a».\. ? rojS i»:o ;A» iso^ zvio-o» 2^20 

^ai.Sjt; «,ioo\»3 U?J3a3 \i. w »Lo A<A<J3 v ©<As 
aaoio lalae 2i*»o .c£k*i ^^*>\2 &o rio&iaala op 

£ -aoaa ctt^ox ?oAdo : 2ioi ^gp &£* aa : o& 
pcAa :2xjQ»i j\»s oocr; -JU3»,a -a *A*i .aaaki 
fr ' foS ? 2ac7oia 2aoi9 Aa^ap :©ocr r xt ifcoa-j 
:j£j&aoso c\.a l^oVo oocr ^xss.saoo :eoc ^a 
.oraofoia 2a\»? 2a n\ . nS 2'xa»2 Xo ;oo- 2ao>o 
^ap : ^ loo- &au£ Uoiaa awa!^ ^lo ( ' ) Vox heic dcleta est qua: debebat esse all vel fi^~ (vel ft^iojoi) 
ex contextu. 


.iaewi cr.y o«£o ^aa«\ »&* 150 •&fV°? -orca^oo s,0!0j^o :op^ o^ 3? aiOii 
***?£ »*•> =o^ <o*» ofca oift^o <o «*: 

: oifiCo ojia^ 2i3£s (sic) Jsiafio .cp»2 ( crfcaix £ c 
*>a« :o£ ^^ ^\» pj* ^.e^i ^rf ^ 
:i»Jo ^ap ? o,^oi jAa4 .2o£*3t\ £*a &£ 
&h :2*2 2*J ^o^ ^1 9^9 &u;»o Jao*? ^o^a 

Jia*. ogi ^a :^orottS o£ i»:o ^\m iii 
aitfo icwaio* ^ 2i^c?oi a^o ?2^a» o'er? 2so& 
Ij3- ^ £i :«4 &«* :J^ ^o .2<£*ic^ jtfcjj* 

£ JfeSio ^oxb 2e£i? :a»^ 2i.»J3 2i*<o .2a\» 
: ;ii' . 'inS .oJlao a^^k .2^ox 4*«fc £0 . opa2i :©ai* 
i\iwa» .2><ul& ^iio :i?^So jlSaS ^o^caa 
Vf°£ *$*? ??&P Jrfj 2ie IsZaxi j& iS*J 

****** : ^ -oia^tt ,?ao .«oici&2:> £xx X»S*s 149 .13CTJO OTfr-£ o%JOo ;<rAi3oi «a» 

■ j ' * » 

:£LA bA ^aols .J^ob <£ ;&» J~s»b 001 o-.SoiuJy 

X.3? laxw o~Sko :2fejb ,\i. wOfOjS*. :baoi ;\^icro» 

:^i<roao trS a»I -.^croa^i fr.ua ^9 oj*e\ 4;» 
sin JaS ^a : r? i^ae .^\<io i^xa ^ J.Sli 
:&*oi £vu -cr^itAooiO gf.toiiy ^ an3o .iocr 
-croS: \i. }oo| lax abo .^croilia Jx'Sis . ox».S.\io 
o-Jioa <^ox -ai» i» v b» ^i» : b»;o ;ocr J^a» 
..&M.30 isubse ;,bao : ^-3as ;:, <£a ^V» .&£j 
^i'i-x&i *-a o£kaa ^5 iboio* ^ifi :£±&? oj^aSao 
.^ofr. oocr ^*b\ia ^\*i ^od^aa O3cj|a>js;o a^.SMo 
jxil -ojasoia fcA tflaa aa :oj.Sao? *» Javatt -aao 
*» :eo^ ^adi; ;»£ :^»s open ^xaub £+i a^ 

■ Oocr >'•-? 139I013 Ibo!* 
: cj**-2o i^croM a as : v »»eu sjbibu bisb ^aoo 
ff ailo aia,o .-o-aaS;? ;tfaj6> «toi-JSJi ^Ja «S#o 
-Ji-os oj.3 *£* &? : laai ^b ^ : £ :o £ 
laUiol J^ ? attflo :iaq Xi t^oiosb as>>K2o 
J»b>? 2aS^ ^ y.enolSfr,© -^aaa l^JsMo latbfla 
aao .o-.Soi^LS ^i:o : jSis aa ojaaia .^ki ,ai*sS .Iscijca cr.y o«oo Jot^moV -i» 148 :i»Io ;oer i^^ :ae£bo ?^^\ *oiafibu! ue 
^3cris £ .&&% «>:soA -Js£\o : jKo^g >*»* :«i£ 
que .wkj £(B li^olj? .is^ao !$&£> t» V^ 
oj*oaS ;oot JJi»oe i««ft>jL ;ao xi ;y>Av. ^xa 
i,*4*A ^i Jooj uaii? o£o § ifl ? lo^o :Jaoi ^i 
:»orci»2, ^p :?oAiS o&jai© oixi \xoio .liaiox? 
& ^^?c\ -^»« ojttsio :-CQ^i:> ;aaa-oj.aso 
U^9> ^ £^So» :2o&ia &*ttU^ ^ ;ocr \^p 

:^4ct'o!dS i»Io I'ia&i *** i\j Af Jo .0007 ^ue» £ 

i3 -c-iO? Ax iV 1 erase *oo~.\:o ;-v\» is n 

*#• -rt'^ ***>**< e» ?&^° : ,?45o : ;.>\» 

:j^oio!o ojS i»; .Jloii :?3cA loo- imho -.'0**01 
»V=» «,JSoA ^Odao *A&? ^©1 v Oi2 ^ : A iao: 
: v oi2 ^ao ^aax^? Js*o3i li> : louia oA Sap: Vlauoi 
cwivfl.Ma jvii Sao>V« :?cr \> ,^£ *»ooi i»2 1^2o 

£ .?* :2i»oE> ? ^ka a&M? Ji^oroM xaSo 
2*-*s» iisj :o& aaq: .^*9P aao .^cr^iai ^-'foft T 147 .2?o"jQ> criw o*ao 2o£Sao\ -iso 

.l"i**ai ftwa^ ^»^io ao£fta ^oj?,? ^-O^? -^2 - a ?* i ? 
i.i» :iao2o i»«soo jiaa^. 2ocn jjia : 4 oro\^2 iio 

.x«: i^ odoxoIs ;»a» 39 ::ifJoi x^j ;.s:o loei A«;o 

Ao :snS i»2o 2rA» 3*^ Afio 2\Jicra» aco 
:^A» a-S iab'2 -«,XaiAao ^> iaiaacA p^us ^a 

JauajA -crcuis*:o abao : is\» aia ^e ?\Acroao 
:^ ial ^?°3> ja\aps M orcL^3 :<r»S iaolo .^erQ»3,tn\ 
v : :ojS i»l liuai> ??£o?i© ^a^ 5^0 :is quo 

:*•?*$ ^ ***?"* tfP >r? : *** ^ $ :2i^aiQM 

•+Laao' fikaai :^aa qS i»2 V^&io 2*j&2 <^> ^io 
oaa-io ".^yficrcoo xallo .a\jo «,oa'Ao <£ Sul^fc 
• nVu o :ou?2a <xoi>up ,?-cl3o .iaoia l^*i3i :poib; 
2iao icjS i»2 M 0T<u3Jb «cfft*iB aao .;xi».2 oj*3& 

<£ u: ;C :Uno^ o£ i»i V^iS <*S iai ;*« 

.iig.ifc, 2>2oae JstA J«a2? jslii ; so i ? : ,,t^\ 
:„cr<&& 2i.':>.\ oaJsis&d :23uJoi X*aS <^fj*» 3.tt3o 

Aaia lS -cro?;^ silo .2,30)0 cr.S- 0*00 ;o^39e\ u a» 146 


fco }o> : ?wV\ , Y) oa>3 oiajau JotSiaoi :?oiao ocrAo 
*»cLi £© :oj3 aiiotjj ,^i»*- fe? =Jt*> 2'3wo>i 
&?> ^ :©?7 «aa c£ lioj ^gs i^ap . M o?o&» v iA 

2^X» v ocr^<A 4*33 ^2 ^ojiia ,ii : *-ji*X? 
i»3o -oroikaS ;ovSi3o\^ oj»fc*i© .2oej vmoi^l 

ioai 1*0*4 2»p) £>? joj^ : £.»* oji f^: ? £«,£ 
jai w o7oL; op?3 :«oro***2 J*-xso A*? r ? uai >w ai 

13.SX393 oo! ^\»o kii .StrjiS. : t**?J3 ojS> i»; .icaa 
e)^3 rl^jioiaaj o£ iao'2 .Ay-i o^ao\»o :30^o 
ai2 &? :;nMlCU <£» 2ii lax? :2i2 l£u enisa-A»:> 
-ctcu.>joo :3-a3o .l4\ap3 worolsHoS ^o xA <\>OXl 
■I SA - rA oji ; cr 2~£30 :ojS *»*%» ,?>ao .«o?o»3.iJ 
sJabo^ ^oojS i»2 .2iW^ &£gfc A :c £ ^j 
:5\ja<ra» >e£o . v ft\\\,-n\o v aA 2wt» .oa^ojai 

.<n«kS i»*>,o «wo^ S 3aa ^» ^Ve r i,ik ^cuiiafts*? 


145 .lacub cris*. otno Jo&aciaV w ise 

«,ia lSI? :fO<="? ^io7 oaso :o£ ^isoio I'ii*. ainMo 

wGHOm^oo : 2&03S &^Jc a.£v*Io : ;a\ap xaflo 
^3iv r 3iV wO^loMttld ,3^9 'tf'*?^. i***»3*> -C7|a»!Xb 

^»so 390 .aji'issoa ^e i*.o -crosoka 00 a~ :^*3a^ 
t» *^-? JJsomXM Jot .Boas : ^j\m c£ aasi cnS 
*i\- -^oAiy ^ao r 3 4oio;2 :2x.JlU o£ asi>2 .0?? 
5^2 cuoxo\ 2oo- Jsia :cjS ^a^iao ue ,Z;sp*.i» laor 
op^S crS iaolo -orcLi- ^- So '-^ ^?° J ^*iS 
■ait) IX*>Q *AgO .-iDiMp U*J :}^t» ^p «ia :L~-i 
:^croDoiuc33 2*Au^0O 2i:>ii» Xox* J iso :i»Io 2~Xao 
&A*< :$xsa ojso .2lcr Uaia 5?*?> ;^i3<A^ \j. 
& :ctl^ ysolo o£k« 2aoi3 iuaojJia }eo) A.^vA ^ 
£9 aouafcs <£ Ay2 2i^» i*^ 2ajjt .ImSacxA, \^ 

■ Jia V ri v i» -S«A Atio :2fcoao l\.\-> 
>-3 u or«&2 \x 2ooi 2»s laAaotA r a ^3c\ 
^po .J-iai. 2--JC20 ^aat. v iao :i»:o lS^soo :2'£*A>2 
2ia\» ad*A>i^ :iao 2*ia> iai s^Mal Issx- iio 
^flcroM <^ iaao :x;i>\^ iiii^2 :er£ iaoio .2? onto ot Aw O«0O 2cA}do\ „i» 144 

7DL0O . v oi2 -Aiso .criSaxalaa [lilaoa 2* M at) Ak*,2o 
.Ui ,^ia J~»Ao :2i2 jlSgi :aa2,o 2»a "Ana ixao 
:x*2o 2»a Axia jib : }oot> ;oaap i\^ero» I»~ iio 

3: <A-Jao !£ «\ ^ :<S -° ! $*-*« ^ ?.?? (,) -<& 

0! &bo ill 2*3 :oA i»2o -crasoatf oatSa Ji-icroas 
;ii.o . JwV\y> o ??? ^trax'i*. bka latot.S A : -ii 
^fl.(r.\> .SiJ 42 2sAb :crA b»:o J^^i JcAiaal 

^0 :U*x» ^oroiaJa A* iA A .kii Aa ;-^ 

:,mo :3\»? 2*iaA A?2o \crio 2\iera» afie 
^r?W : -*» V» ill ^3 :o^ i*»2© -a-oasa-d crjcSJ, 
Jul ji&b :olS iaolo ^Aab lii.o .fcos>2 Ao A* 
«,b\a : crA xei Y^»>a -^ocAaoi liatJafl^ ^ 
4&UC mo •oaba ^crox'i- ska oA -aJsai icAiaal 
iaio .ojdo.bi? *°*r -A.** 5 *?, :o P^ 3 "*4V*^ : lAao 
iap2 Y-aa *ocr 2& :oA aao'i : ^ocjofiA ^o*2 2ad 
-o-oauo A: : -ioct A auaa joaap A : Ijuaa cA 
i^olo 2-%Vao jsapu.^0 .lLA iJsoas ^as wiojrut U*xasb 
:tuifl <A iasl Yerysu: kaaskjta 2«. ? *?p 2a or QUO :eA 
.2>Ws A-S a.\fi 0*050 zlaxaxpo 2M033 Vaa> 

.(N. I'.. VJisljo ±ax? c^i» :i»Vl? n-J iaaj W -<^ V) 143 ^ao :oj!Sb a»2 ;>,: aio .i-i» 833^ c£ o*£ :a»2o 
V^Aab ojS >Vjo? :23o&S is?\jo A? <£ loci &>o 
Visiaxifi -or iis3 ^p :isii 2vij ^so :o& asp 2 lisai^o 
>£&» -pxA = £**? ^^ > 3 2oA £? ioo; js*i tA:? 

.cr-?l, \i.o -cTOJui Xo 3-»^ e p opaxpa t-i ^ " <•*;>» 
^20 lion JK03^ :l£&A icOi? cr^A i l^.S aa« 
—or ^«3 1^. JSOSO :-<roi03J3 
<£ Jyoi ^907 : ojS iao2o (sic) Jo&iaoA ii^o 

is.00: A,i* kli IwmJ ^a -<A? :oi!> >»2o 2X.3J3 2ii.o 
&2 :^.x» £ fxi~ <-? ^L. . ;» . m b wPloat'ijS K 6tr\ 

aasiSM ^j :(sic) 2o£i3p\ ojik iao'i .2s2a ? ^ojikiig 

laoi <A :;.'.itv>3 cjsix £»i2 JaJ9 2X0030.00 .2 :2i*3J3 
y o<r\so 2ib9p^e laooa £2 : <£ 2isM.\s» 30A3 
> c oiflo 2o^i3ft\ 1100 .«£ ^oiocao £333 2jJa 
\-a-o -cjoLi ,y Aa. i^iA^a opoxoo >is-6 :23C* 
.2apA 2l2 ^lL l+*xx> Sioaui oposa 2o> :x»;o oux- 
.^aoi ax.\ ^J ^aToaoxd ^» 2aai xe-»> Zooa ouo 


.lima o?Ni o»Oo ^»A -a» 142 

i 

^o»» :>>& 2a\» 2it»o .Xa2 £ ;-£»,??© s&ji- £ 

.2io» ^g* ^ a*J? ovjOJtl :2i^<*aa> 2^2, »« 

v;,Y r ,^\ JXcu? o2 ::iixS ^ill :^ ~nf> ^90 
or^ai c£ fc»2 :»fl >pA\.o .^iio-aM o£ Npi 
>o"o? JS.2 e^jl :°£ i»2o 2i3o\ 2i*o ?2^ap 5^,? 
r ^ lS jloia A5L jftffS : *?^w ^ *? 

;n:o tub :o-33N* i?-?^ &??V? °?-S»? : ?°" ^P*-*? 
2ow o?s :ojS i»2o o^-io^ Ji^ojoi .oiUo .2*-*? 
:2^<*ottS ibio 2&^2, J&ap ^ aJ>a £s^. c£ 

.^Jag ^2 op aifcxj :ft?aa £2 .2*$gS 
:^ai o^ iii? ;'&£& Ji^enai ^2 2i\fl &ao 
-cn^e aaao .lLa JK» ***»=> «» ^- ^^° ^c 3 l?^ 141 .2?cruB» ordw 6%Bo ioAiaoV -aid 

■i*aaa a^i:slo ;^030VCD JO.\ rfcraAiLacU, :jl»a& ??i\sp aoaaia oaa 

CTlQVjd Cl^JCl^tCl 

-=u2 ^0 &a oy>vp a j&xoa ^Anta 
.Jxail £l\»a £a^g»3 :Uop .».c**aa 

iarutp u oioabcu3 J*a ^aa £&oa» iocr ^ fti ^a sa 
Jj$3ei Iocr |La- ^-^i oaa :^jtDiA ? £,aia ?lVft 
<Aa;^:o .; Ain bdcuea o£k*a io«r cnxsA iao :is\»p 
•oS oaa a :jiAap p}* }£, jiij ^ ^cio^id ooer 
i$»9 &ais ^JKafAap enfcaia- £$*> j»a jLi 


:?ox> 3*2 *»iaoo aoOJu «is» 140 : fcttat laeaS o2 .op Xxisisi jo.\ iier <uia &A 
sis :23*3*>o jlss £ab o2 Ijssab 2>ao so jlva laA 3 
! v ooOib o^ao.sio oaouo & :U*»-*»o jlxtJ 2»*3 a:A3 
:ousoa«io fiJac^Js2o M33A.3 : icti i 1^3 &*aS o2 

:2ii£pjsx3) Ji*>S o2 !ou0eu.;s *?*»,? J-*-**? »\\,y 
Jttolo :*isoAi\o 2Ajco3 *ai-o -V 30 ^^M ^M? 

<xa5U -ii?o\ ov? (A^d.Sli oar .'AS.1 ^s cu 
2ocr -V^wo IsaaX <^2s :^nA« ^ais oi~o :2u2 0001 
\i. ^Uae :2i.ii\ 2^0X ^20 0001 ^i\io : v oo-icrai 
o«u.o :att3a r ?.S? lA\-i JO.Vo .22yA»J:> v oc7ui'i 
2laoT ;-vi l*a> -c: l|&}& 2l\\s ^° •$ ^07 -ff 
eJOta&c i.oau&i oii o ^i\i 0^2? iaoii. .x-v-M .»^ ( 3 ) .J^S C) 139 .IsattO ?*2 -iaoo jfttu. „iso : ^o*?i3? er&aV.^ Jots .^cclss ,A^o.\o .aajba 
yi*x»bwQ lisoiAaba optsus^o :.a^b ojisoiwtxAb 

.2r>o~3o iXoiiuop -crou^iio : v iX3 A-na r S l^o 
\aisda "So i^uit aifl ^se -o-ouiixi 2icr frJaS>L o£kao 
JvVxa :2«~>ooa 23 3*) Xaa \yn .It^fsaaa "=xs3 \i. 
i»2a &*2 :oe) •a & v ^ a :2*»&a> &a Biso owe .001 

*■"• ■%. * * * •• fa I W * #1* ** ■ 

oa :JouA cuodto aA„o oaoub •Aon ikao ,jo<Oa£ 

.&9j3.0 sO\, iSoJJsa 00 a- ^»oa 
.ocrA*. jcr-x; : -ia i^i^b jiiAo :2soa»3 ope 
oviaetis^ 1**?^ *»,? v ai* eafll ,>omi iLaatl 

i— ^>S ,30JO .23*. ^M3 Xi. .0»2 oioJlo :&*3£0a 

.. , 1 ■ • ■ • > ■• - ■ v> " ■ ■ ■ ■'• 

;?o\,i ^oou.aXs SLo .\nx v ocuaio 2xao :2^uta 

j\ao? \y,y> :J--^i op o^JysNia ^.a 2S*jo .o3iso2 

jAso iaa iao'aa o^MSle oof 2u\ A#2 : Jsoa locr 

;oc fty2 ;iAx3 Jiaiio .2oen &iu ^b £2o ;?Lflao 

Ipc »3U3de :^o<r 2^iSJC ojisp &i*aaea ffljKajoo :tra 

^eopoaa : &xa ope -J-*^i n\\tixl ops Jo? jot^ 

„crei:o aaJ}<ro :««2ib**2o A a :op \j;kis2 2a<7Uoa 

23U. oior .jou iS 2a»i£&0 IxilS 2*tlx jo.So :iaoa.!i 

:2— xd 1^32 oior .2i'ii*a«3o 2xiia -o~*s2a :2i*3Jt 

£%»> :^a »-ai eJor .&5&o £&la ♦aafcjl? 


.Iscrjca ?i: «iaoo Jotti- „iao 138 locr $._cii A-o )«\,(1o : JiJua iJssbtaaae iia-ijc 
ojS^a oocr ^JhJS 2aA^3 S.-A :,...At rio ..bgfrv M i3 
locr a»i ai .oeruxli Io<r £S3_£0 aoAao .;A^ 
^ap ^oisil ^g3£opo :I:>aAo fotrtS o?<Ajg>:j :^oo£ 
^> ja-3 : oo<r r i»i 2ia A Hi ^p v bicr .^*a-2 

•Ao ^-3^0 i*ai-? A-vo o: .<^<voai ,>\,*? )y>^^ 

.lautsi Js*=A .ail aAsolo :aJl3b .SSL* 

■' ' ' ^ .■ V. " * •■ ..... ,,. ,. wPiaaoahtt V w Oil a.***! jo.N : r ? ioocu ^so i*o .. coA 2*2 3ixo :2ii ooeo lao? aAcai :. oaA i»2o 

: opsiuria !t*tio cr >\aoa Jotr ^xd -.;*.tn -a doOW 

:;*a? ^3 ^ .2x*2a 2^ JLtt? UiSo : J^Vy^ ^Odai 
isil 'Scua c^j^Aoio <^.iiX £s*2 3A :^iA«*>oo ,-Acr 
.„cra~iooo :xcl3o .w-siaup <i~-io :ji. . a\io -^S-^ 
i»b^ :( Vooo- ^iyi iV) v ocwoa? :2£aaup jAdo 
->li^2 2i?<T :waci~ ^ : ° • J ^*^^ x ?.? 
licr ?AVi rao .I'iijca: *-aA JO.S .©a2 cA\Io 
aTJsbS :s\^ ii :Julb isis cr.vA aoBbi 2bo it- 

■ ZCao^a cul iaoaflb 230. 2i'2ao oidou^io : cruiAo 
*Xi.isio X^.Si A^so? :<tA iaolo 2a5^3 ?»A ->Jwt:o 137 -iaova ai; „iaso aotui „iso Js<A .\*i£Jis; »o .N-ocr oirbo ii>^o ea- \?^o 

A?? l^ooLo i^cuoca ,eop ;oer aadauoo jpTijIit \aaia ^'ii 

,(N. E. ., ,J^ .^jso^S ,2j£u ^a. ]? ^p . .Ipcrja .jcafL. -i»o 2oj5Lis*2 -i» 136 23X0 o^»: mo .0^ aS^SA? fe? -i^» *>& V.^ 

I v a3ii? :oiJs4 ^iai 2i^ojoi >ooi a»2, :p£ jial 
2i*ai ^en oa^ £© A &oiia? <^2 : ^Afl ^©0^ 
7&ftk <^i *i- :?a£L*-2 ^ojS i»2, ^s-©T -^3***? 
: £a* £2 £ ^1^2 r ai 2^3 ^2. #2 : ^Ldii- & 

^oo, ^is ooit-o :.Sataw XaflojA o\>- ,?>?* 

©rJS*3ao :2'3-jo>2 <3? t=P v"^ ^^ >r ;3 ^' : *P^ 
*» isS 2oo7 Jifia ao.\i *.? *ff6-.JN*: .000- ^oot 

I ;t.tn 2lor off A«I «aoa* £) i-ao .A^joo i-ia 
J3-?io .l^g» ai 2aa x« &u oj-Aiio i^ero*^? 

, 0073x2© :2«-3Jt licroa oV &a 'Asa so It~o As ^p 
^*i ouoi iocro ^fio-Xlo .*070&i A> AA*o A~30 
:o7«waS «wo*is*io wOioXai ^ntya 2*o-2 2iaor : &so 
:2©£JLi o>»©i :2ifl ms .qa& 2©ei .&.£ £? ^\ao 
.a-i-b pj»* j£& j\l,fc £ :lii ^V**? *"M 
o\a,2o :2*W *^aa 2a*A v a-m2 aa v oa: oaoao 
- v ocA a»2 ^.><ro eaiuca "Ao :2aA» paJd v o*2 

J =;i^ riaisisA >V°° JS * oer *^*r? :{r ^ * 50 *° f°A*^* : 135 .:?6«a jbd^ -i»o ;<^k*k.i „i» I. ^ Aii r> o7 ;2as* ju\ ? aa ^da^acA *o^ 
ope?? i'&x yipo .ar^i^S ;ocr tttti»o oidlio :o^p 
?fOfl £a *£ aao .owxp^a Joe; ^lao :2oci axil 
r s 2i» Aia :£ao o^-b ;zuai :^V )J H? -woia, 
$ab e§ o^iaio ^» ooc- oA«: .is.yu oyai £ 
;Jaaa* as a-: 2*^ ailSo .aia, 2iao> ? t£pj| 2loV 
.Ja-axo <n*,?A oftxa^Ai :(^'^ooi) fi\«ft >a 2aiX3a 
ptfaxsSo axo :ouoja aao :2aA Al* tfor c& X>ao 
2ia 2L.oa3 >aSa :*_»© .2iaoa^ 2o£Lfc*i:> ojia^ 
'* } •., ■ '?3o*> f oo»o : cta.33 o\i wxa*o : opuaaia 
t^oJs ;o<ro : IrLjoi x*^ -OlolaJ *A3o\^ r a c& 

• I'ioa^ &0<u 

Um? -ojoika wcrcoia : f \ttn autoi aao .J^aia 
i»2« yA&; ^uaa 2ia, ?^j 2i»a :o £ ^a^ ' ;^ T $ 
2c£i a^bo :(?<Uii) *£ J^ 2i^aaa> :c^ 
>4S <*>o> jcx^1\..\:o >aa*x -i» lie? :2i2 .iSA 
.\.2a.i» ^i?o :^a3\ (?< 3 >*iaM) '«oja.fc»o w oioSa. 
-o£j ^i ^i ? 2i2 2>ia :aa>2,o &»f .£*b jio^oa 
V?«#>t? :**©*» lib? 2*- aao .#2 aauo» ^oy 
v oi2. *i*i : ^aale ^oorojSia 2a*aio 2^X. Ji^aa 

.23CtfD jqafl^ -bboo ioi^-is*: M xa 134 iooo* .boiiNcA if* 0- ? :»oioi!sa»o7 ^Acr o&aax uo 
yOii yOaoXias 4^2 :*2J-- yOcjAi- osia^io .2'boi.* 
>S\*e -..cubis 2«a~2aS ..o-ojabi-: ^,>^ .g)js\\y 

:AabA oA 4V° -> N:i V? ^* M ^°'? ^^ i<7li ^ 

\:w 2lxa 1*3 o?3 Jo 01 2oo-o .;*.afU-3 2bttAo*Ab <^: 

.^oiv Join ^-1? A3 aaSae 0001 ad 33*0 :2ai\ja3a 

*» S\n jn~ii »o .J3o-iVi3 ,tdio oc £: aeo 

r 3is -zlCIo .o£ A^o :Af2*3 <rS aoj.^2, A :&-,?>» 

o^\.yio (ru: iil? 0*07 <^2o .tOAi aoiso : r 30o- 

.^.ojus 06^ op £\>*3 Joo- 3-k3*b Aa-ao :ar:sao^S 

u ora*£s*io -o-ox-2 :xi ifloco ?Ay> 3J0 &ao 

bn-niay JonA -troaitlo .&3£ **~^ ^*°^ .*? 

cA bsolo *i3o\ 2a**o Vkil Jily.rabab : cAiio 

Ssil ou« Z^oao :cA aaol Ixsb 39X0 .2*2 2i,.\jobab 

34a 2o 2>J3 *x>>o ^3 oot .2a 2 }i\,m*aa isbsejs 

v oiAsi oar :2a2 wA3 JojSi i*io :2a2 jilVym iab 

A^O^s -or ixAaa ^a op .or.acvi.0 ^oil cr^is <^<tA: 

2ojA*Js*2a ^o-oAi. xa.3 : l^o\ Inxa^xa locr 

oA\,M 2*~i? 5^2 ■.ouaiaai Alio v ojcrbkoaa 

■ o-iiu. io^A^Ia 
• ii-o Jo 01 «03 : ^tlJA.io ou 0007 ^crve aao 
?oo .orfcoA oA x * ttfty oj^VpOM^b : is*?? \y^o 133 .Zaoio -j&£1m- w aa»o Jo^Lkki JtM 

^aia ;oei lasooa W^U-j :"'U<r ^c oja 
.J&a ;*.ck»? ^*: :tn»? ;o<r ao.\o -Xaiia liscS: 

ikbaksA :?op> JSa :ooct- ^J.Sm >*W3J :?oa> \\-^ 
iotr ^i iik :;iv^Xo Jlix ^3jb> Ajoo .0001 ^x\, 
J3. s ^.saor -*Je>ijs3 'So ziluL ^*2 2'iaisA >>*3 ijoAa 
a'idM? Jai^ txtou. c£ acn.o :^m*3.\_? oar erjj 
4s(Ao ;4aato3: Xo^ ;&J*a aa cr.Sia Sao .oiaasS 
tfiU.3 >iO .0001 y-tV^Soa JaJS :cr,aoi-3 i. A ' ; ^o » 
.-ftiftJo oj»a> (^ (4 ^saa») *aeu :Jfca>9 ^.ak ^0 
:0 *«?,? ^V?? •°V-.?« -°l?lM :&aiwi oa* :^;o 

;% ^ap £ia < s )o*.o .^oaNoS aJfej; *<*i**aat a-i^ Jor 
ftoiu.^a 2a*ap :JMoii^ w ^oS ;oo- fcyi? ^oXa.ala dor 

k *»*^^° : v*°'^ ^* oai .?^"»? ***** J-^g *4^? 
.ok y 6kii ^A& &otib ^oisiia 6cr U~ lwSi=i 

,ou-V*=> (1) .J<^-M ( ''> .(V K. 314&JJI .3. ^cio? .iio.?i> 
.: ? <tjs> ! x i S ±. aa Uii~ -i» 132 oS^o oasttfi : *craao>a ^^*? v aic& i»2o ^3o 
.ojjm aoA lix-2 JsAo :o*oo-3 0*07 :;&!» ;oo ;c£& 

&I3J& ij; ;i» Jot? \y» . ? i \v^ s o-;sn>Vm 
?a 23W? ^Axo :^axS iLai ^e 2*s*d aa l-aax? 

ii.y»: 2>.ii <^a~io :.?fca (,i) JS» -aoOo :A~»Syi 
• tier £» ,A*»o ?>3? I3.\i^ ^^Aio ilacrr ^p J^axi 

.;i>oS^3 iO0J*$l Ai. <AAi OMJ30 

Aia*\2. .<ra Wfc# owtSi :)2iao^ ^0, i»2, aao 

• ■ ' It 

ce±£> (y»? iiia? 2?mC>? iiioa .A. dnft>.» i»Io 

.(N. E. ..'^l v i» 
•JiOo A^J poo ^li. (J) .^oX«>o <.jLj ( 2 ) .J^oaAioa (*) 131 


.23CJttaa \7>J -'i.3 Jjdo-3 :>\*ifl 2*UA&a 2is?\ 


: ^\.£i(ra» lisbai) -b-2 ^o :&£&o ^-abi ^p lr\L 
,-Jat >s^^ «cja*aoai aa .USjb> 2><*xtei Jocr ,.\fli o 
worofeaso w oroaxo :tr isiiia aaisX2a jib^ JXsoisa 
**°^?° -J^W «^?r*iS °&?j °J*«\? -.© s -iJs2, 2,^a2 
-.ojais &0-M iawao -.oiojSis 2aa*i «»i ^Aof 
.loo- taaob jAip ' " Zwnaoa ^at&aio 
2xoV» oiaoo :&laaXD o£ka 2*op aaisJMl aio 
e^.2,o .2dboX3 icA -cro::wo oil : ojS i^aoa Is^xy 
Ut aa :oiJSkU ^OToaaJo wOiotti^o l- VYi ;*A m 'y* 
J ^ aao .2obi -axap ^iaoia &32o :oytAi Jocr J& 
•aab 2sxaa. [lis &lo gi.aai.3 Zi^A'iab 3onoSi 
,0J ? < *5^ '?* .?? -wo***- ~>*^ J^J? £» ^>or :oifi>a>' .2?crjta T3<rs3l M &as 130 xia ^3 o\\? ^J! .Z&» fo J ^ocjoisi v? **?? \***jI 

.iaerussM w'i-I ^ijc^ »»:Lj3 Jkoacwo JO»S .rtSlcUOlfcLart *pcniLarf*l &ftttjCo3j atrial Join aJsJsi : r 3 ??^,? ^ftr *4» 
.OU3^3 (V'^icroso) oriflabai !ii*2 £> : >i*3iii 
oco . ?-ttftt\ ,? a . \ j Q i3 : CsJtfl ;.sa-ia3 ojS ;oer JSio 

°CV 3jo: .jukoto^ 2*>3Jk ^: wcua-so -.SoasWjo :2i2 
JiA. .kvi 2*~o :lA»3 ^*3 C saLi- :li-» licr ocr 

.^joa> <*) 129 -iacrua <3attt» s,uoo ^i*. a. w aao 3a£J*.Io \cpo -iao-b? **3 lNAa ra **a*.o :*$+& 
y)« Jar :pjS a»lo crass o'er lSA>l crjaeucao :ofJSal 
4-buO :a*a«kis£o -JS-iaa ^xs la-Do : >A:x? iaaa 
.ejj* A. aX i^:? iioj ixaa ^crua^aoo : ^isxla 
iooi ^>ero :axb;x:o a-isis: J\»o* ioi ado ,apo 
ftuaS ^Jlcraao ^a ^oii ^aol .2a« ivio: ^xcdud 
oaiiislo .^>\» JKo^ : &*>*0 \i& ^A "• 1.WW 
oaaJlVJoa : v e»cnA aasJ^Io :}&»? ^atioib ^so.S 
v ooi.\A v oJsii ^'Vy . v o .0*4! ^iiocjoo 1 JtanA 
:jlai &»p^S Xacra :as>:© ,**.©. Ji=ia\. Jia* .J&kU 
Zc&i ^sp la cn^ oaaa-iotla o'<r :Ia*a. oer ixiaaa 
£ *Al Poppas ;^iat\ trS ?aW 1»U :w,?osL 
Uoiaiivo :'A\. oj iacj ftlw ^0 ^VrnSa ^p v ocrk.\ 
cA l«Zi acfrakoua Aa^apa oct :2a*aa v a>A ?»a3 

.;aao& ^<j 
paaa 007a :axi3 :Ja\» pajb v oopoa X3 Aa. sao 
oSmx oo&io .(V i ".berl) o3<r cA» Viv-t :oa M » o^i 00 .»?pu3 aaBsl uxbo iJ«mOu „i» 128 :jaJxli licuo? ;.Sopcio 

.if t w n *flq n Vifra 

23 a Cto 3 i ^i-a* ;ocr >-isis: : >»3o3-ya ^asi Jsiao 

.3caasa\ «ox35 jikoqiia :. atio . aA- i\.ia? ?^ m ;; T 

J*-x» .\\.y X.;^A~b ,A*i :-^io -era! ^s JsnA^o 
A^o'A xiaisai :»>ax &? ^\jo ^ #2, ,oiy» 

OP! r iAjQJ ;ojSi? -CTIOM-'i £l .&2 TJlb OJ53 Jim 

.(N, B. .884 ;*■& .a ,^o ? ) (') 127 .;*aep» ^. ? :.\ ^xd ** «■&•> ©«A «4^>Acu? £o jAi :fca»2 J-iaoX. 

.2xii Jo£A a^tDlo ~o\9: ? A -d ? i £ &i 
«*?*??• J*^% ^s,H =*»* tfoto^or g&oda^j Oicr xiO i*2 Z^a :*?»2o &iac^ JJ^ifc ^ :j j£ ^$ 
^ia s2&$ 2o£i Oct; k£i ? s**aj Js^a-ais .^»«a 
;z&&o jLtr «dio :co yi'Tucaaob ^Via ?** ytS 2*iaoa 
.2fc?oj» *V?k» *«*W> 126 ^*a £sii .laA^xb <Ao crj^-a iaA-a iNosA ep&i 

.isx'l ^six JKfJi^erj : JiilLp yOffAa ^ae s*30 Ix&a 
Ix.a <^*2 £a \\,ap :&> ipoi^? 5^ J*,?t »A. & 
^Js^ls :Iaj3J3a -070 ;.so»3 J07 aA isoooxa &J "J*Ja 

is<A wQio^Jo : ;^lao JS*3 ^0 -aaa :.\iaio «^i?2 
^Aor ^ r^ 3 *^ 3 ^ : * s Pi jooia\: .J*S0Jt3 woiosi 
-IsAisfJ Ji wisiJ JVslslNaea Tiajo Xa. f 3 Jsii ■,'\y 
:iii a»2 dais ;;\» .\a3X : .Saaoi S! ? i5«\, ^M*> 

..sal viiis 42 iiim 
er,ja"itxi oaoaio :2uisa hOais/s^ :i»2 JtooiJaii 

Ail 2 <£*> 2*2 &£ & si£ttg 2^?2* .2^so© £L 

^cr £» ^S-iap? ooJs ^ Au2 ^ £i : <^aa*> ^ 
Ixaxt JMla i»a . ,A..,ya 2c$2 aA ocr 2~» :Ax &2 
&oa£ dcr »\<A 2\*> -a\,I Jiaoj :l£Uox Aa. *ii 
uOTOn^io .cux'ii. cA oaxii. :iao2 joa3a\2 ->S*\-a 
2^s2jS .a-- a*, eruxai. o£ oaxxxo : 2":A*a A»a3 
■^ 2*2 2*ao»o <^> 2*2 2a\*a tj^atao Jwos* :*.aaa2 
2*2 ;xaf\ao .^AaAa 2~- Aye ^cr 2flaoS ^oxa 
^aaoao jiftta 2>aAaA : «,x\\ao ? ta'ajoa t»A 
:ajp: lioaaW j©a3a\2 v oeA ^aiuosoa A-2A 
r*^aa aA. ;.\Q2o :2aX»a IxooaaA :\.?2.s j©AvS 
t^M* .JoJ^A «d>» jo*3\.s» Aa ^ \a \a. 125 .Ifeoeja i\.? ; » s ***** :s»2 2iaaa\cr jQa£i\2 .2jo^no *5^3 v oauis,2:> 

tAaisj&ao &o lk*k«j ?tv>.'i3 .oajai \s. . oisil w*i»2s 

2i'»3oa» Vyti :^saioeo .aao£i HJbtsso \*sc> i*£Sa 
,ojS ^msb&oo o& tt^V ? ^>4 : fr»*'V7? *> x ^*? -<ro*«2 

.Js-Uso 2\.?2.\ ,9^f^ : **?* jioaoXej JOO&-&1 
-&x*3 -??,?*' *A. ^ : £*CT $2 ^^ :<t& iaolo 

i'VAyVo :iiiii ? 20&A u: i-aai £ :fc&*2, 2\.?"N 
^9 n^u »A, ji: 41 2|^ £o 2il i«3>» & :&1>» 

2i2 2,033 lao| 'A .liapaaa -a: joaC oja 2aoI 2*2 £2 
.lieu* 2si2 aiA liJa^ 2l2 :ai^o :-<7&A 
.crodioutao ImdBa 010'Sis :iaq2 UoatA cr ooiiai 2 
<A 2i2 2oow :ioao2o 2a>a £ib :sija zliiaisxaoo aao 
aawB»2 ^Ac? 2£t*3JB>b -iJs*ax2a :<^S 2a 2 2i\xao ;«-s» 
Y*ie^sa -is is. 03 & :i»2 jsofSlA; .Jat*ia £ox V\^ 
iA op- 2L2 ?jk*» £2 4a?«2 isis 001 :2c&2 2&2 kA 
2\,? : ^ ?^ois*2 t?aaoi yois^id <^2 :Jkj?«o3 2e£i 
;sAxi :?3.?i? oacoA Xi. -erosx-i cAV ? \\,-in :Xis82 


.iaocua iXpi'iis &*aa 124 :2?<r S JB&jo iSs'iial iV? : * s >v^4^ -~ 3 ? :I V?^ 
SLaa lasers -a £o i-xAa JM 2a2 2-ia.Vao &Atj 

fit I * r i» \ ,i» \ • * " ' ' 

col ii as : t*'i^i. t*iJo^o <-.? 22S&33 .2"i*l»2 ^*=^ 
.. a«s£*3 oooi ^s^ l5so v oratfii a&a : .\-3? "A? 
^i~ r aaoso ^1m "-Sy^>? & &*♦ y"^ m >'*\ ooir **'*io: 
^e'ts booio :2'i*tt2 ^A ;\.?^ »-,? *^?£ V:'i*xi ^ 
i^oS^. ^so .£» £?o ;^kauo iS? ^90. i*.o ^ixs^. 
.2*ttfe2s *Ao ;A\a & :.Soer jlii & 
^eraaoxo **>?*>? joaSil 1 s.nfl : ^Aaj iio ,apo 
jLsoro 2)oqa isA^ :Uasii .w p^o isisl xso ■JV?i*« 
:230T Jfccui^, £9 -i^fl :U*x» <^.» 2l2 2*ia ifioaol 
Asm .&*$ *ia^i? Jjls u oieaaL^s -Jui\: A\ ,oa 

5j,aa *Jttfl fcfcj| aao .2*i*a»o £au 2ms £> -sail. 
«Ki»2 <iJ*Js*l 2i» :2ioto\eri c£ issl : 2ioto\oj 
:2^x»p <kuh ^.3 lias ^J .£** -Js*2 -MAS :2\,?i* 

^V?p *&-WI *M»^ **** J< ^ v?^4& -*-« £ 

:«sm 2il2? J&J siiiSs *Ao l\3: A 4J3f As 123 .;.\ ? oijo> 2\,b2> ^uae :ciAa» axiS r ? 2ilb .^Jeru^ l\\,Ho 2Jno*A? :&?.?> 

2*X£ ^p b-il£J ^Jto-b :^ocr 2oo» onibos ? ^^i 
abjb^ laeua i*ab luboti <^1? cr&oxlo .^o^jca 
l\ A>n o ;j3N,:jsa<, 23-tfb jXniWjo : IcnAiA 2JK03C1X3 .£i«3£0 jpoflAitfla : &?oaA-b boo*a : JSo\*; ^b-a 
v ooAi? ;oer 2a g o :lcr^A «ab 2iasi\er JtsoSbil 
v <Au:^ saw 2b2A.o . v oen!i v <w3bi ouaL Jiilia 
.2lor 2b)*a ^uoa^io ^sbi -sAss .frflftp :2»ais3 
^lki2 oskbo —?>*»> fisooi 2ii^ £ :&»i$ ^ ? ^8*M* 
: r i»2 >3 liaaaior! joo3b\; •sail c^'io <Aa:o 
HfcW 5e?*^o : v o^2^ -*b*o <^ s £ 2V?2Js? 

.(N. E. ?A««i->) W .IN. E, ^<i. ? I«) W .lls?<rjo ^\or iauifl 122 -JN*?^ v 2 :2iA dp 3M2 •MM? ^oioAlil 42a iwiuoio 
&*ao ^ajAyvo -. Js:uo2:> ^^AyA *Jouau:> *L» 42:> 
iA A .lisctt ►» »ortft.y!Vflo uae^i ^» *Js :2aaA>V 

<^2 :<AAA< Jjoaa^s -c? 5 ^ 2 . &£ ^* :^>yvi -soa 
*ici 42 2w -.^ouaiio iyaa Jor oA aAao2 .Js.aso2a 
aaaio -A iooj a-ii> ^.a-oj? (f'-oor) JajAap aid 
Ao v aaN03-ai, A\^e : oA v oki2 ^*~ A v ©kii 
42 :2i2 2iMucr^o ^ojjkjsn \\,y ^a 2i2 .yoaXoi^ucn 
JoixJ2 ? 2^2 2-iiiM 2er 2~x*> 2-nAs. 2icrr ^\^ 
4A-o rJfcoA^? iXiiai : ^Aoy AAso2 uo .4i3.S2.o 
-«ji iio .2*iiiXapo .\otr 2^o 2o&2 ^p eor ?**Aa- 
2^i*CL orbue ^» ^,2 eor laoAx :^sp crittAo ilka 
-crcL-o :a~i.\2 2iicro ..iyxOMo 2oer 3i»Js2 cmiaJp 
"Ana 2ocr 2>0 :2b-cxX 2ju? 2«~ ^Atr iao .oA cui3Js2 
42o : 2ocr Joo) 22Ajo 2b\^ooaab 2a5 A~3oo : 2»a 

Af*2o : 2Xi 3 oioa&U A :£a\ *Acf -^ aao 
°?°7 v oc7i.^.; .c.ra.'\\.\2 .paouUrb 2crA2a oiaAms 
*A.ai» AaoA> Aa ^00 :2Vje3o 2Js& 2xi2 [lis aA 
*Aor fcaaJ* Jm*.? likoiMo}?? :^» ootr *a»2o .ootr 

,oo* W . .iN,->i (' 121 .2fc?eitt lAw Zsx.*h 

^V* 3 *£■*$ ^^ 1 ^ 3:o r)<* -*\ *£ ^ **"* 
^07 oai ^p yJLa :a,sbaisip© Jooj cuaois Aoo .^mjcs 

&*aaa crftso^ o<J! 423 :. jb»2 £ l^a-ao .ji'i\ Imer 

^.A vaa*cruo &o :Iaaooa aA ojS Jo 01 g^i .2*4* 

<'.\*\ »o>u.o : cr^tA Axo iis2 y*a ,390 • Aaasb 

cA locn ^iiao :^J. ^ap *A\o lioi Aa» — V? 

lao.XvS w oiouds\Slfl a& 2iA*2o Vjt'A ^aoa -.v^aaA 

uO| .A A»isx2 ZsjJta jo -oca kA**2 ^oAao V;ic 

ffJNwl Ax Ax Xxa3 3,33 :UoixA oA *A»2 <-? 

Acu xl 2xA <^La Js*a ^sp :^Aj\j: 2ax<Aa Jc&is 

JUUO :AAi) crot~3o Jocr 1X\, w o?oix33 ii*i : A 

-liar 2ioA -mx Ax 001 42 :^Xx aio .2ao~ Zoo- 

►Alxa v ooAaAo : Zoo- -aio &*lSL*» law &0390 

low i V . ^Slft ybmJsAAa : ^ueiliib 0001 

?» . \V\ ^3 *0>|m 33 -loo- ^ . Vav> ^OO-X^oAi^? 

laa laoAao o-^o^aaaaa : X*aoa is*; 1"*~ 2*073 2ior 
-(reliaAii ^J cA 423 2ooi 2i« A -.^ax^a Ax 
laa Jaciaoaaa \\,y i^oyoiflnt^ 2wso aol «i Z^oaa 
aox : A joajlio lAd *doiutia ^a pxd .locr Ax 

■ X»«~a &*: <F**soio :liabr oA 
•wJ sap* Vxax ^Aojra liar oiSpo :2xo cA 3392, 
:£ Ajo A aaisxl ^iao ,.soa 2i2 ]L*1 :2]\oi oA XaaoZ .;*omj» iAcr ^.ifl 120 :*ow aSoaJSM £**■ <*,?»?^? wfca-Mpa r^o^s 
:Joci Jm^oo Joe? ajc w* 67^0^ oocr cA.i.3 A^Ao 

^o ;£.£ ,aao -iow J*tt* Je£i? m*soi Xi.? ;,'rw\ o 
& &>o :Sy»o &ai ^> Jocr ^ii o-^ia 39 :tr>.oS 
r s ojS 0001 ^Miboo .;«en 4\^ "^W W*? 

;^yi ; gfl.\ | V •> OO0T y\ -^--" : CptA >< uUO w^OM-i 

;;-S^ lalo* aao .;«**»? crania lHa^- £?;:> ale 
u£ U»? :;ocr ^iso ^ocr.iao i- : JaiiA l^o i-oSotl 

aisa 051 Jii *>*&?►*• **? >««" ^4- -wsa-A °»?A 
^jai ;o&i? ejJSaoi .Si? U*3 £a<j3 Joer *A :cr>3- 
&\jw 1^: : ^t\\ i-*x»? <r;s^o JoA o2 : loo- 

^d Jsoa l\na :x*aoo (V |J iaos?) ciaa.A -cw*~o ^a 

.Jo£ia -o) |»i twi *>*? (^ } i?<*? &&& 
MOieao^e ooto :Jooi •aaap *«Ji^K ^*fw ,?a« 
2^^. ^s &**» ciAs iyAaoJsi .oocr ^ao v ocri3*A ,£4 CO .Unh? (>) .Jail? (•) .Ti-w ? CO 119 .'Sia-jo Jj^oj &t.^tt J^A? .^fOagft ^.soa 2x«a *aA?o ;6jj»aiio 
aao .A^ o,ioiL^4 P«|j4^) :*ixi b,S^4 
:*>oin iy^ oiofcia :J^sso> ojisiofcs Jai,,A *A»i^2 
:>socr ; iwm « l a ;.v<m*wjo :„\oo- jlia &£& ^xtoSo 
;j£o» ojfco^ ^ ooo- ^ji, .fcooj jLoif ojaSjqo 

;$» ^ojiao aii £© .^007 **»*«**> ^oejfcl^ao 
J-Sflla ^» : cn^oS JdMii jttLp i4a? 5 ,? J*0l 
i«Jp :^eojus i-^ ^ xi 4o« ^ ojo^ sie^a 

: ;ow J*Jor -&ao ^1 : ;o W iii, £a ? ^i g^, 

A .^aofe i^b £u& ^ (t«^ W ) :oj^ 
.0001 gtapip s&aA -.^w^ xooia JXa*. Jfcaosoafts 

f#a> L^ ojisox . V «A^ 4^> <v ^oW*? 

:;ooj iftJao £p i^A ? £& ^^ ^ ^ ? ^ 
*9 *?« ?fc*o^a &a£. :^iio &S5 itf a-: ' .^cH> (0 1V Miio^o ( 3 > ; *-*V it CO .lioo-jcD lA<r i\x*xa 118 bikpoS ween ^ijsia A* : ^ *V*Al -f '*>?<r .^'Vm 
^cn.cr^- ^30 tJOXipo - isov 23A» la-Sip -&Aap 
A :JSocj iiijo ^Aof© •^?G'l ?^,^*.lft 7^*ttA ^iVii ?o 
■ yoi ^jCDo-iHao >wI*AV A 2 :2aJMQ»o ^.<A Ibi\l3 loo- 
:«0(T wXj| lia* oca? +*-?? ?VS«;^ ^Of t*? »=> 
.isi.ai'H o£i lA? Uoi\A criAjcs iisocuaAao 
oV Aoi.3 cupaac&a :}o£i? <oo^ Ax »» ry^Aw^ap 
;*>o.'i*iiaa A: : loan 3--a>op A 0^1aa IcrA; ^sps 
loo- ejaa*di .»ocr iiJa ^'A-^N ^iJo» Aa mxOwio 

^V° 3X*a; joai Ao :&>A i-A* 33 ;ios iA 

^tc uo -3 2oer A .cuaajta i'iAis 2i±± As $*>£ 
A:> :oiJs£i e 3 :>soi*ixa A: :ctAa- aa-Ms 2a&~33 
?M >•*- P,*« &??> owbatAA (? (,, «ofoaftLi) 

JoA 2=AjS r^^^ ^° *?".? :C ^ * 3 ? 1 2>s3w30 .lA^JCS 

-?i .^.\x>. ^otVyts r^^A oi :-3?^ ioA A o:? 

Uiaso A i.\jo lisMA? : Uoi\A crA is'isal *? 
-i» Ai. li: A*3>v -.^liA-^io JS.il 3JUC33 ^cro .Ui 

:^Uttu3oilA A* :Aoi. ? 3^ ? Asuc *a ^Ser 
-Axis (?(')4j^4«) cA -aAxi oywvS XsAa U^o 117 .ikpcrja li\tr &u*B s*J*a^2, o£opi *» &a,3b 2icr l&aa aA, *aiaa fei 
.Jsl'aJ?© £o>3 c^aaoaS 01*0*33 ?» A* *«°>? 
;e&u»o 2*3303? 2iL? 2&o» wfcoS (^^'^ <2ji) 
(?f-'Cooi <&.?) laso,?? jioS^Mfl? ^2 ;2»ooi3 ? 

COM ■ r' < ^rr* wr \i 3 ^SSJtOiW ^SO : -OCT ^Oliis CT^OJ 

l**** iauAi 2aoa»2, aA, v ©cjW> .-o> C? (1, ,atti) 
iA^ fc.2 .fcoci ^3jg» £o#i i'*3o* vf°^?9 : *?« 

£&•!-) :-poi (aao,?isip ^a.?> ot^Wj? ^opjo 

»A*aa 42 -a Jaai :-oen v a*ojis J^rA-,? frfr fr^W* 

.»oo? v\A. ^'aaai? op? 2o£i 

2«Voa^ :*ow ^ilSax #*■»,?,? i^o-V? *»?&* **,? **? ^ 
ojXi. Cyxa v ocr.Vfi, r So :'-po7 t xXi' isoocra Jo? 2a? 
2*^ ;•-*» low -si ^9 Jaao? ^p .-ocn A^aJyao 
:;>J;Aw 2» aA^ aa .&a?b U?o\ cao.Saio ;oj^o^ 
fi>l»> **ojiap Joon >-2 :'-ooi ^2 oiJkoS : v isf»2? ^2 
jit aao .2iiis J^ausoM £8? ^i*,?- 1 ? : *& «?* 
£j ^2? tojaVy jo.V 4oo2 :,?£*,* 2,3073 ^b^*"* 
:2o£i3 <r.v*i ^? -5 -a*^®* f*,?? yftoiiap-ioS pad 

aa jSfl >*»?^ J*** ^» *>>* £> J*V^? &**° 

Iliibs &ai-o :oocr ^jQ> f 3jn» Ljqqsojo j a aw ftN oa^ 

*« __^ •** •J*?** ■ f-nai .oocr „w? Aft .jisscya Ji\w &ui4 116 laoao x*3 :^?i.o .^w :=Ax? Jail*: ^- ; ^ ! tn\ o 

Js^aS oj*~flo -.Jjiai^ 030JJ3?!? JL»*i Jooi ft»2 >» £i-'a»3 ioffl J^ : -a-2 v oi*a -3-^3 ^wOJj-ft s-ja 
^oOo JaO& lilioab :»Viffi ISmtoxxso l^o icew* 
oocr ^IAjq iLddut*. ^» oV3U>? iip-i Ai .^xAiou 
iXeiao V3 dp jiaoi :Xocr ?Ay* vAsp ^ crisoiia-XMOo 
.0001 ^qp £? 0^5*? ifoa&o 6p»oaa 2io> £i 
<M :&-au» ii*>» ;»ocria ji^i- ^o (Saw Jiaofe 

"■ Jj\c laota cyox tttxos ££0 »-? Jocn woiofel 
•JaAikkap ;AoN3 (,) jAw '.jliai tf&?> ^V° *&?? 

.(N. E. ;.SiS 4m !J*ui} «1 jii J Agna vel AgnesJ 115 .230JO W QfeX3U.c» jooaafloar -aao wOotoflao i>xio : ;%\ap Aftm i*A?o »^S *A»*? 
.olsiJ ^aVai £ I v oct& IvjoIo 001 :aa\ life .^sfib 
V ii-aaoa iil aaL lil Ja^b ^>o :2a\soa 2*2 ©puaija 
:2aWa <^xS Ijeaa. &*£b9 ^?^:o :ji: axia ^: 
^aaolo ;iatx\jcaO oia- .*iao J3afe? ;.\\a $Sio 
: jA^ki <na ^l\.ioo Ma. aaio -looi* 5^*3e : <^ 
ojili- ^p -k*io .b'ios i©jaa ^t'i&U liai Js*2o 
2a\ai *Ara v oa2 i^Be : v ai£ -*xw? ^^f ^9^ 
Jk-a^Ma "=A -oa .iacaa 2fei2 \3\3:sfto 5fc4 : tt ae ' iaa 
itaiJo O^auo ayso -U.->la lr*g*? ' V ooii->1 
iifi>? :^if3A I»afe JaoionS v oa: v oiii? 2a*q\,on\ 
2a*o\j&£> .3ao\,? ^oau^Sx (J \'.'Afl,i XafJoa 2**oa^ 
-aa>\ 2\,<Aoa o'er rial ^p r "ai.a ;i«nyit o\ax ^a 

..ocuJ-cA o\a.o :2i\x 
01S ioa ^.2 loao\2 i^cSea I'aal, licrr ^3 007 
liai .2alw3 2oc7| ^.croX*: -a lui : &£*aao Jao inS 
jSiix a\i 2>^aSaa oar 2'aaiA o£ 2ocn ^: r ? 
a»:o cri» y,oj»aO .^juaaab jLais ^9 ai»S :2332a 
*A jtiio :2lor ?.-V\a aoaib j&oAo 2'aSa ^Aci :oA 
*lsX&"Jbo <^S ^iox- <£ 2*2 cio> 2a-» ^00 : j.'m ( ~™— ■ .laojuQB ^o'UnO jo 03 i3 oct u aao 114 ■- oocr o\i- ^VflS Js*JjcrijCa» ^p :iia\.oo 
v oou kidi ^or Isoi :o& r i»Io av*. . c&pol aiiAo 
: Aao.SI £9 oA {007 .v-qp a*. :^q \i. A».\I is4«»p 
la- :3it Sx ©JS3? $x ^01 .«,XocAao *,«*£ <^i 
2cD r^oov'p^xS iomip fcxdi 2j£ .^ojS o.Vao 
2*\ap 2ia* .crA^i pajj lias Ip^jip ^opa iiAi 
&&? la-soa :2i2 *B3 iiac? : ;iift\,o.aS a»:o 

J'iioVtoO .^aAa ^2, v oix.\o ^oaVjko : v oo-,Al ia 

v ioaQ v osA:ap : &*aao ^p a£^ ^o^ on<U ^a 

tniiaop :&uaSoo <rj ;ocr JS*I 2a*isi **? 2aal, -ft V» 

■iojSi ^p Jodi ^~?o : (,) 2xoo Jooj ojJMtf? :3o:>ccA 

^°* fci :2fio &V.a ^ ojjtAi 2oc i*Xj*o 
Jo> ^»o ,tfgj ^ #$ ^ ? .^^ ot ^ |? 

l &Jk$i iaaV Um 007 .^ioerup vA»p £9 crjLSi 
?o6i in3 *iaoafl licrp : 4&ax aa .;oct 2>^a$a3 

&& ^p ai^ i'iiov&o ?*$ ^4»« : &>aa v 'iu ? 113 .lacruo woidaa^o JooaiSocr „aao Joy ifutp . 93 is ^croX^ ?&e&o .^laao a,os> ^jiab? 
.( J );e^i ^aa» A '"'.aov? jliso 1*1 l^a : i="-^a.? 
Ixa-usa }ti>\ s \i. v oi«.i2 ^Ajs> Jse* &d: z'ysol 2i\» 
liUsco : ok r iab:o Ja3o\, oii. ^ois*: r is.aj» iS 
■aOo :<rAoa ajoattisl £^jo laopo .wfj &2sLa ci^a 
.^MiS cruS ;ocr\io :^cua \s. ^3o^ v ail -Sal 
;*\V.'. «Jap 0001 wJadio &.3&A 0001 ^ii-? ^a ^S*i 
v oa*Boi£U :ocf! :<tuV: v oa,atS: v ;a :iD<i\i v oenS ^ail 

:&aoaS ,-cuaaoa :£**?» ^ <^=c **? i^i- 

2>Viea ^loub ^»ep ^ii3 :i'iao\,on\ ia**? i'ii*? 
_Vf- Jt^V^ ^a oocti .lino\.D .bouib'a/sa Iao?o .bo}i£ ia 
:&ip\.ft>n\ laXab >a3o .^i-i JaooA Jaaa> v ocu£Ltt« 

jjsoie ^a j<\nv. . jui*.ao jooil aiiao gtob£fOLd? 
:(?W}XfcJS») 2^B« \i. v oio? 43 <Ais aa :^-A<Ao 
♦Jsoai. : v oou^aja Xi. }^> < yi 2alc \ ,i n > H yOtl, o-ao 
: v ocuiaj3 ;\,o*ai1 oaailJSi,? ^a yOicr .^oil a fiU afl ? 
.o^*aoo v ocn*a*-A ^»0 v bcrjsjaiJ ^0 v ocr— ojo JiAi .Ibbol '" -X. .3 .i-'iai ■: -». .— JA*X W ,jm W 

rv ,^w> («) 
.2 a cub wPioaauio jao^iSoa' ^kao 112 ■JuoV? ^6<7WpiO vubisklo :^V\S aa &i.aiao 
ol i^Jsarua \i« jcjo- :Joa^if3ooiS i»io 2a\ao Zii- 

i~ii) cu-oa jCDoaiSocr ^,3 ©o? .^cr 2a&L ^e <<-— 
■ajcoo jtoaaiioen ?i'iftV, 00? oix.1 loo) \j&6 --ioo- 
lixa "A? 5^2 : 2A\soS 06 iaplo lii-o : ojati ^i 
2a\ab xafio .ii: oiux qlSap £0 :^ti3 iJwa? ;~^»y 

OU3 \i- aJp'iflo : jlai ? ;,.%*.ao a*isJo .2to»6s 
oiooo :a- o\ < Vri euisJo :^Aao x&3o .xjcoiijocra 
Xi loo) tubs jlaJ^a Jaauq £3 ^^ :Ji?e\? ojxaa 
&* ;tr :sxooii3ooi :ii?o\A aaolo SV» 2i*yO .oai 
!uo\o ?fc£j -aasa :^j $*2 i^xaofuat. 2**» 

Jic7 £2 :wffe'aau.So jao;^^^ i»io S^r» 2i*j 
-^ yoi^il ^*jcj*«o z.OMsbisS .oki2 ^.o.^iop 

^ ^3*. lS? l*6i l=ua 5^2 v okoM.\ 1^3 : v <ba3i 

»VAAao :\\a.a zlxpaap ou,o^o cu-xai t£i 
ojJaoi opai iii.S»? I ^a jidr J3*& -wcuaaai 

.3*. .Am, Ill .laoio -cro"i3*.o jocoiiiocr »,iao cifcA.^00 a^o :<nV? iao*a ^x; ::ia4s3 ft^s ^ao >HSi 
?-Aao . v <ieAi,i^ Now l*is: &*x»> i&oxil o&ao 

:^>«V? v OC7uk4 ^0 0OO- ^ Att a &-*» ^13 ^p X- 

^jb«S ,j~ ^oXao ;<tt v ecAo -. 2'iai& ^L. ^Ax 
asoio ^\ap jii-o .p\ao axa aaao o^lo .^eo» 

isol Jiapj? : ;-Ay» \ C& ^i»:o l*?o\ ab* .tier 
>3<u? Aa :ojik ^i*. ^iijs ^i»> oof :.o£io ^ise 

rf-i.? aap op ^xcrA ^oiAi : v ooA iaolo <A» #±6 

A.ca* v 3<reu? oT*»ft>£aa\ J»bx &; :3aAa JacjS 

06000 .^6*o? ^Am ji>i ou^lo i^Sto >.a3o 
ojJLs 35 ;Lbiv \iacA tJStypB £9 ia^ ^B«S yOil 
^ok? &J :>o3utii ,V3 jikatep? |oou :&»?»> 
• 3Ajo >a3o .&xa 'JssL v o<r^ ooer ^Aoioap 
cuV ^i, :2*sa3^d*3 &aox3 cp 'JLa* oAafl^lo 
oawskivlo :p js a^So &-?*4 £&? \aV»i! 
^xoia o*XJo Jaou oi\ ioilo ;;.W-ti oAa.sio isJop 
.l?<ho aCnOtVXwO JO Gi iS OCT ^i» no :)ooi ojSka Jaoa lie?? ifV^ftSflB ^2>or I.aai .ocA 
( ''^?? :*Ai« WViio ^A» ^aoxi lab^? : ^»» ; ?■? 
}A3jajae ^bisi o'ipo . &-aatw . o\Soub jtnoVyS ^ocn^ 
r iiv .bc£ 0301*0 : &**b03 op 000; X.2? ' i/3\.oA 
.^f&xao <^»i t©A3 **** ^ *** : v*°^ ^baolo **'iio 
.oa\tl oa^ilo :££'£& (AoOxo : . O A. a3 u. S oi»: 

crA ^&2o ^ocnaoofJ o-i\3 Jia* 3 wo ..o^lisa ^i*. 

<^i 3ia oAiu : cr\i ; rtOv ,'noy ojqua 
.:b\apS *»»> &JB .adoioclo :^o- iial^ ^isaikb 
L\.oAca ^OT 2>>V^ ^oii -A*i ibi :b\ao >*Ut aio 
^beA v oX*Sa? .ois^ybi J^jta :.bop i»Io crJs.oA 
& cAla : l?»\a& H.i»:o oiA-o .^OoJta . oS\aoa a 
b-is* laois ^-V^ otS Jo en ^ua z^oWpib v ocA ,-Sb 

.Jxcr Jbcnb iier ^0 
ugMaoA^, b&ao 001 :ftVp f ocr 3*0 e'07 U?^J roo 
&bis ^» vo-?w *» baS c£ locr JB&xo : (4j c^*3 
Jxjoas 0901 ^owo» 2'iskJKSkS a\jo \yo .2ia? 
,^e .lai l^-b.vS l^li-D Ubolrj .^^ao >ap ;»taabS 

.ii. ? (0 .sic (-1) .I-anisCe W .,J ? 4 W 10'J .ipinta ..cro'in-o *oaaa3ocr „i» cr^siy ojlao aiAo ojoip ^li^si.* : iroAp v £^©3 
oii-o .^bol : v »n\& l~*xso> orJ^ao^ ji^i* :2saxb 
j»oii&£o jjjaaafloc? <ua.o .^api ^aiolo ?^f- ojika 
2 sot ivi*iai3 ^ ^aisxbps I'aaX ^oo^aa : ^aiio 
*>4? : ^^*? >^Sr» .232*. Zaa v oocta :^3Cl03 oi 
*aa*32 :,Aoj oaao; rio -&V* »ib»> ^so X^^ :2a3LV, 
l£ ^o> .;xa*a» Sia oA?o 2».axi2 <rAa 'An 
.( T-001 ) svi-iaon ^33 o3 kAors iooo J30 :"Jooi3 ..o-Aa 
2i3\ Attsa :^3o\A K txxl yaoS.1? 007 ^3 23MCO 
2»aXo j£aos ^90 :u3o\ oaiuoa A* jio u~Sxt 
Iiaox yao a-A tfuxh ear 2ooj iioa aa :2*v£aaA 
2aa^ ^atJoA ^ :jQ>oAi ? ^s (fOofJi^) .#.»»> 
a asp Ak 001 *3: }oo7 ofcai ; &ua3o? ou'iso ,Ao7 

■ +*=IO\ 033UJD3 

o>S Joor :&*3303 AoSi cr^:^xA oi_» aao 
^ftoA ^a»i aa liao^? ^oojAa* 2fcojd2> 22^i 2a©3 
001 : „cro\ad yOjs*2 ^Virt&o . <xao£i3 : ?»-™V V 


108 


^Aci I'iaS^ oia : ?»\,Sa>n &**>»? crXi-^xw ia^ 

o-isSa :jiao\A .oop ouolo t cin\ft 6*x.:>: : ii>ii03 
.^i» oaaoo :.aaJ&3 Xi. oxttSo .ooasod 
ai-Xo .ozJxS&i? 4^2 oiax :5aS <xaiU aao 
Aiyao :aiaaxo oeo] ^\ap i^ooiiSoJuA v o«rA ,-aiio 
£ ^ap U336 :o& dtr ^S ^iss :f°°^ ^ *»*:> 
;o£ii> ^i*. ^£» ^KoXgS <^i ^i- 42 .^oioAafis 
iauao ojioat \\ . Yi a oo> :2»o£* ov.03^0 cu~x&Ao 

ocj? :2*&>Ol 2c#i jso^ ^'y*l ^ifl £0 :^oA& 
i.Sav^xaii op jo^io :23o> &*a£0 £9 ;^o£ii*. aoai 
Jtoio :jio3^? Jj&oa oj*ip*Ljs ^0 isxi 0070 .laxw 

— *? caise baXi . ; ^. X» 3 yOioiop ojoiis .<&jb*o 
• &iiaiftso ASoV oio%3 ^JOio :2>.cL9a^3 ;jsojo 
;XoioNs cro.l3 ^Ixd.n :2ioa^o ;*.o*«3 &!Lo 
oLiojA ^i-i.? lax- l*ia»S3 A\~o .;avoa.xdo 
•ixaii Usw p"«?>-o croij ;ljoi :j3or <&*?»? 

:2?^ v ia\^»? &o.\3 4X.o .2£aio ^xa woia 107 .laojjb ^ero'aou.e JoaiiSocr *.3» :'*i^ol ^p ^oierr lan^V ^ocA v afJiio : $>.oiAs3 
JS2 .Syxsa ^» Ijdoxu <^*2 yocu'isa .inS ^oaMib 
A> v cn: ^liib ^ Ao :^:koaAs> :>a£i v 2 : ^ 
joaiiiocr .oil .isoJJib ,Vl ti : Ao.aa Ujj;ou 
233^ ^p ytu.cn £2 :^i>m2 laaa-. ^Aero .xioi:sAj}o 

r^iapo jii xnS U2 : Moio laAv 2i3.o . v oauio 
\a v oi2 o^ix v oisai cA# i.ayioy ^cAAmb ^ooA 

ilaAsp Bifl ^ap ^Aor 233A oAfui) iiiaoS jior 33 

os33o :.oo;JsoA oXZ ^3*. 390 .<03 lioi^, OuSu. 

.jcs-aitA ^ii-3 ?i\vni v oiI 0A3J0 A3aV^ .0*: 

v Oi<r iSi : ^o^A . oeriisa >3o3j. u! A? oxGSo 

oaifl :2aai ^Aojo lf?o\ 0A3. ??o .boAb 1xdo\ 

-.03^ o. euc io asaAo z.ooMpoJS ^0 I^Ao o*x>32o 

viv-3 ilia ay 230JjC3J ^oaA obaoio .aior 233\_ oiao 

.oApisb t">*T +*?+.o : v o>'«>' 007 \\aaip \\jao 

^isido cr^\y*ffa dcr :.oao#i ,30 ,A*, v o3aiso ^Ai- 

<Aj>a v coA 3ii? :^A» ,33 ,-33 2 30? ,\\,m :.ejsi2 

: 33A v oisi; t , n di3 J» r? 2atr -Acq? liana-.? 

&1.330 oaaao :.ax.io Ai. osnSo .tyvoo& a~js£l 
' " V V' 

aafll 330 .01*30333- ^OoAsA? Op .0JS*33Js23 230? -laoio -a-oiau-o joasiSocr -iso 106 ^oojlopo* v o(n*^;D : &»*»:> rj^jjioa jo oxiass2 
: Jarn»i\iO.So : jooAIo : jBrviAi\ : ^07 
: J»a^».»to.flo : joaAiaoxSo -.«»A»? * A.q ff 
AjAao ^AcA ^ooAi isOoajo-aSo :jo<uAoOO»o 

^iaaao ^0*010 '-&^» v^*^ ^ ^f? 30 °$h ^?*i 

dsoS O.V2 3u\ t*-tcr .( l !' (,, 6ooi) ^jlp 2jA*2 c$ oocr 

-kA» ^«.\.s A? :crA r xo;o oiko-A? ^.i ;-A» 

^oaAao JsaflLft? :ii=\, ^Aer? Basils V\-^ 
JiKaxii oAa J&2 .£bAttb 2i.iia ~x-ia Jot :.o.Suu3 

2'in*» 2ii2 ^Act, ^; ? oi^i \y^ .iai> ^AAjo 
•vOO>S^ 2^2, JaaaMo «»^a 2a^£ 2aot? :&->»> oj.'i» 
o«i«J .oaor :^Aor }l ^*SS tOO^ as)Io J"hVift Sv 
aiso .^lavsai A a \\y : &J5 2 am &c*3 .ocjAx 
^ ***a : trS oiaolo iaf> ifivoVa ^Aoj 2'ial cjiap 
•4&£tn£ ;oi :scr &CkL ioo-.N A 3 :;A» *a» <£*> 
'iio &\Vo 2fcOdu2 oAi !fc& .2 &» i-3 \W 
i^aa ^o'ots :2sw isba Sum .l^iAjo iftoafiaauo aA 
:&o*A ^A»2 v octA1 io ^01073 J\,fi)Aao : 2Jslao 

..fticr ( " 105 


:^oisj.I ^Jdi v a3-.Scuo :a3q\.S v ocrA aaslo IiA,b 

(?#) &a ijcj lis; r = oior tuiiefca^ : ? w ^^> 

r*xil 2f&2? 2'aa.^A : v Q5a3Ni aJ^ iia, -v* 13 ^ ^ 2 

5^? litfOf lojSis ^oojab ^ap :(?a»2,«) lioi\ 
ao^^2 luof :iAx3o23 JjtD*d X> yoap'6 cAi^jb 

fc*»ds ixao\ i<uot 2o>A 0001 t?sao2 aa :ooc ^sa*B 
& :--i oSs :^}Mfi v ooj^ isoio *A>o;j&£ 2i*» .. iao 

►so tffeai Jjiib : ^Aa *«&&a X»a<n c£g .j£j 
A-cu* v 'iaoo :<?£ ^ai»3 Ic^i JkA ;j>'n,W3 jicf ?*Av. 

.^itla «aax ^.i &*>» ^o oocr v .fl<\io : Ii3o\? 

jOa^iSoen? <«*A. otia.SIo .^3a\^ ^id^ap? 
a^?e v o<rAfl a»oio ^oo^sa^o joo:.Au3:>o .sua C'J .iDo-jaj ^o'ii-o vOo^3i)ocr M iao 104 : ^o'sjo ^axai- t**&iw v ocurxi3 ybji ^odioio oxxi-o .^bo-jsjoii* A.*. : *A» aoJS >a3o .^A»i ejisuttaS <^.i Iiioi\,or3 
.0300 .csls ia Jap :2'iiJ0>i 4\»sA .ail , aSoaia H^ ^V»i? 2a*i :2xoi fc-aS a^so? isoisA. i^oo^ ©bbi 
: v oaA Aisi jti; i^a :Ja\w xaSo .' '?uxa ^p 0007 
:?aAa AAt> &£a^ A: :&i*A £0 Vtf'nS & 
^» :iJo: Jvd ooo-o .iaalx lS? .00& v o>>a5cu lS? 

•J-i* ^*-? &^*"? f ^ A i».?^- *-^* u lajBkVux^. 

.:'3ocu3 >«3 ^ r a ai3 ;.v*A ^so? as : r bb^:&S 

V v o.\ 4 ; v .W.il ►aoaA ^oii. -.yOB& i»*o 3\» lii, 
&Xa=> v oivocr v oivsxBa : ^asa ;i; iris iA J^o 
v oki: vAtlo : v ccA r iilx»oo :^: 9J3& 2ffT? .^aSA? 
• ^\ , \^ 3 -»>tt H-iikiap v o.SiI ^ie l^fcftj v l«a 
J»ft3 v o.\iI ^alao v okii >.o,A\iop v 2 r a oicn 
^?o\ aix .uJScoAaos a*ii^ ^orA 1a I iii-o :2cr&& 
Ax 4^0 a3 iiJsoi :2a\*oS trA ^a&oio iw.oi . ocrAi 
( V ^^eaop 1 is*^o ? A*. :<^L> Ax-10 .:?oi JAVna 
a.oju ^tioii ^ jt5?> «<* :2L? 2^3©2 ^> ^lafc 
: J^»3 cr Aoi aabaap^l, ^>m .21^ 2e&2:» ojia j;.tYi 

•^ijUz,o (J ' .bib'- .(V llbo^iiAo-.cr'i'j&d^So.V)" 1 103 


Sya ,bk*OCT3 . 6cn\a ^oocu .aim : j r >^\N uilo 

&* ^3 is»S : jrAso^ ^fuolo U=>o\ eia* Y^»3J3 

:0l£sS&k uop -»oc! JaS. **3 -CactiiSocr .uix\. \^Txia 

•loot JtAap 7\i'""™"^-4 ^jo : cA»£ 3av|> J^saJ* 

^ia^ap liao : aaoio jaoaiaoo? ;ii» ^ ** 3J ?- < ? J* 50 * 
<£ :a^ &o : iapi 2i\ao •(*',??*') *^ £?<;? ?=!,?*> 

'£? Uoi\ :^\aixS ctS ^.aaaio J-i?o\, ^ben^i aiig 

jS*2 ii'il? :^a£i .aic& ^bcX isxi £os Ajq :Ja^ 

l^o ^olda l^o ?flYtpV &o }abo3 lS? : <£ ^assl, 
i«*iso ^6x v a>53 cnaa- <» ^ ^xaA & :. xJS^.s 

\i. : ^♦-? 303 j-aAap? °"*^.° 3 ^^-r^ • v *?^ 
:ioao:»crB v oa2 v a^^3 iliio^jooS XOflo .*.0"O3i-<*? 


.JacrjlA *0!O3CU>O JsaaiSooj «,i» 102 .orfcaoas yOOTk» xi a*. \a 

yaS i&ia low jb&* '•*&*> v^k 3 ^ yl t* &° 
laoji 9*^ ^ ojik-? Jaws ?ow ^flJsio : £gM ^p 

yfej |S^M -is #> OASpa ■ (? (a> <$) *««> ^#»? 

Xo fisia-a *c£i «aa-g» ^o^ :|fcaaui> (J) ^o<7jS 

**? a# «4 &* .-S (?< ')*-»;) jojSia nq**i 

Jttix :2aw jSi .ail? ^o^iS v oc& It- &o : v oc& 
^aabio cr^o? ^e .ocra a*. ?* ^ aa yOtrSjo i^ooi 
.yOO&JB latn a^a iaoo. *» Xaao*o .^aaii J=»-^5 -oocr, 
±$X -.yocb i»Jo 2ii©V°^ &^* **& n?*^ 
:«M,aa 2c£i *$*»£» yO*^ ^ °*^ k*^«a«psoo 

yAA oofllo li-ais o-Js.3o :^o\ aisa 2a»»i ftwaS 
iia©\a ^cjiap ^,a ^j»JS? -«^a?? ^o v «°>»ap ft« ..NJ(U W .^ (i ' - v o<^ W .(N. K. jpft «.<f) W 101 .230Vb w01O*SUO .tooaaUoer ..aao yoep Y^oisiJ r^*? x -<r<Aa.o :.oi^: ^iJs tAiioo 

Mia 'So -.lojk ±± y\\%fo **:? -.iAi :»* ;c^is 

.^oaisLaaa ;?«r >\i'iuY>t'i 2xaax AancA .cta3aa«2 
Joon jpaaaa ^ono :cuiao. op- 2i»wa *» Aa 2*~ia 
:,J3oail ^ A&l Ala :c& ^aaolo 2iae\, aia. <v eaS 
fautoSiAo : waso <^i (Vipoma) 2>-vA c-A jafiiaa 
:-iioA»x.s lS*2a :v oa^ ^a»j{ :a»2 ;a\* . (,) oj=n <^2 
2jjo\. oia. . v om; ^k*io v oaai Js^soa 2*a»a=i dp 
aa5i»\cj2o :,aa ^aoo* ^isSo :.\^e pa :o^ -iaalo 
5fcr^. **°* #• .oj«o^xa iLaaJ ^aa afriiO :^aaa& 
: 9f**> <fc? :-woao> ii, isil •ajiii^o Jiaaa :^La. 
**\ **^*?»i ..oerp *cu>aa, ;.i»o :t-Ai fcn-t aJS.3 
:2a^«i- 2c#2© .^2 aaa IdoHfO :o&ai. op 7^\ J? 
: K 6awi^l }£ <^2 r p'or :liaoo> ^oo& iai a,^j» 2«T? ^aioj 
2-jox iiiiD ^pa :cu.\a.3 ^,2 -. v ociAi, ^A*aio ^ao 
^P 2ii^a isSo :2iox -3oj» ^a. epaaoapo :auaSsj 
< J )^aA oual^oxo : fi) piU- XeiAaa oifisoa^ao .0&01S 
,?a? :,axi3p *-2?aoa A*^ 2a\a> <*>«* . r aaa? 
aaa-a Jaaaa, :2'i*»2 Js*a& v ai*^ I^Offiaisfe^ w a-p3 
v ooujo a-. A^Aa lAa :wiio .2?£ia v oepjA. 

•^ 


.lsdio woioaouio JoaaiQaai «■>» 100 JJ? $*Jo •.^.a-ft^.b l*& Usosj fMo 2a»\sa iU-aA 
:^9 % ^aaL dQ>b2*&9o doaiaooj teo\ iisojji 

4$'to ^V« : r?^ 3 A * J~*m> owe?© o-ilfl? 
yomak £o ; ft\->\ f»o& V <A»\.\ £ ? ^aoiS ^ 
icriikilo . ocrA oaic.s: iA -i^il J&ntm 33J3 v-A iso 
Jil^ v bo£ ^o li'o .g\Ay £*2l£m 4 r oaro 
v oailaui :iXo3AaA auoptlo J.^vrn aaztiisii :^iij 

*£*£? ^4* 4»Jo -oroLi. ^V 3 ,? *»? : ^? *\ 
: v ox!s\io 2»» Jot :^b\A \Oe& a»^o ?*S» Ji*. 

Ai. r iii. ia'wab :Ia2 lao* lo&'ia ^ocp iSlo .JleUra 
l*$e\ oii. . v coci 2*2 u^ouo 2'i.aao 2uLxo i.axa^ 

v* 1 * ^° ^ : £* A-? v^* ^ £ :o £ *?»»*• 

LAi . \\nv>\ t ..Avrt lA 2&U : 2:A3 A^e? (») 99 .Izaita «cro'i3L*.o jacaiSotr, ^isb 2a£? ^a baWo.No :fcii 2aa? .aa \\a^ i£ #«>» 
- foyv..-i v^oj*o :pja ^&»«fJ*? t^? j-aor ow .8^2 
^ isii .^»A& 2»i? -w ( 'Woaaa>3 Js?i*o 
^^awi?© .^S ^L.?o :2.-uSs» #^«»^» : ^*£ 
-.JI^LS Kii *£« :a»^ 2aS« -^ *■* ^* £> 
:$3JK«aS isii a-a4 aa? :2i2 *& $?«f £* ^V* 
Am aA ? y^ -A .2ak l3? &»j ^ ^W* 
£fca?a~ aA^ «oi .2aS^a- &aJS»^* :ojS (ft*)*****) 
«£»> Aa :a»J us>©2*A> . (3) -iito**? l£ J*?* 50 
£ 7 ■'-■"" i^ w? ,? :-*» fciso* a*\ 2?cf .bolto isii 
cy.i£)o3 $»2o .2i2 2aa» A J***- 2'iatN^30 :2*2 aia 
.eisdo&gA jj ^A aa :2ajs»i A**»a -crAso: :2aAa>3 

&aa jA2, sja»aa»4 ?' ^?^V ^°^ -«aa>i jA* 

.^crosa*. lia*** 

(^ 4 >j»oa\S&Ao) JCLBLalS a»2o J-aA» 2li» 
fyifp *£sa ^m v io :li-Aoaao 2&6aAo aj^« 
\^~ :^cvaAi Ai, ^j©^ £ jtt»o2*A*3© UDoaadocj 
) YfVl. ^o J foyS ,-a-ia A*a.yo >v eovMoI oVao? 
X^» A 23-ai ^oioj AS aa : ^opjA ««2»? AV* 5 
eei ayai ■. e^ ^2o 2iao&» ©ia, .-iaHoA A^, 
;*,:? : i Jty A, ax* .Sis cu.o\ao -eras: JojJ? ^ .ioliaik* CO ,-i^»x t s? t 3 » &<$*> 7* 


.230V& w aTOU^o stooaiSocn -i» 98 ' 2ii»o .ouiOoS ^*2 mS &Js»:o .iiocAo 2apuC» A 
iaa ^U. \>. ,'^fti i»i>2o -aoifl :;i»&4 :>»2o 
:is>2 use;^lu3 .-MaU £9 $»B*2 &r°>? : ^*? 
A.? 2aSU2 v Io :x*>2 2a\» .oqn ;&£ ^S :<^.? 2*CL2 
:i*>2 dQ}b2a&3 V<^> »oio*J 2i» tf U<^ :$S ocr 2ai.^ 
;1V» .JaS *A -cnoi-2 lieui A :2~-*ao ^ywa J&fcg 
?VW*i J^ %B>^ "A? jooI.Oi-3 «^> .\i»2 :i*>2 
2i3>»o :,A ^2i» opi isii : xx>2 Aoj^Ld .22*1^0 

.iifli^ «£ 2^2 

aoifl :;2.\i*£i <,isrvnS.A 12o <^2 :iso2 2i\sb 
.wXoaXus 2i*i»K uocrjo :&Sfe ^> fe&i? ^"* \*ao? 
2ero :op ^w ^Ajo? iior 2~*x» : i»2 JobJ^Ld 

ocr ^kOfioba 2So\,o ..oo& ai>ab o?jAso:j 2cou 
.oi«7i : 2'iafLa woiebcu ai .^Loaaa isofio : <VJMK 

axd 2*fli ^lo :jbci A«2 i>coa S 2i»2 luis auioo 

V><r 'A .enroll ^Ka £ 2iiero -.loot JO^kk 2»o»i 

' 2c- o : \*-io v <r^23 erX^o ' s 'od- £»is :&S sito* 97 .Ipuim «crba=UiO jcaoaaSocr -i» 

2e£i 2xaJ&© jfjaSb :^P ^- & ^ # 

.\»-.\:o .JaQ?> ^"^ *W*£ r^<* : *^ : ?* 

:}A» aAAo Jfo& 2c£& J-gt> ~*pi? ^ 
.Laox- &=a 2a*»2 k*3 Jodaaioo? JL3>**? 

.■''"." ' 

■nolo J^Vt 2is-o .jq>o1jn£*£& «wooaiio =>^° 

2c£i ^ $*w £2 1<* sjb»o1^*S :do»oJj^L^ 

:2e#2s 2&S :-ia» a*** "^° *»<»1*^ 4* J»a» 
:£9>» fci £a-a Vatib & :a»2. 2a\» .JojSi? £© 
jiuBxia :;cr^A ^lao ooins .^tiii \i. 2>i-x ii-O^O 

.2^©a p|4 &V. fej $<£*• ■ «f« ^ **»¥?> 
2^'U2p' tfttfjAp fej # ^W ft :a»2. 2s\a> 

4'aflu»b :a*4o ^or :i»J J»©2fcS-3 .A Wl aig» 

£ :a»2, 2s\» .2o£i aa?2 : v ?^t^ ^«*"» : ^j 

4<* £$3 jso;^U .li^M 22$© £^a»» -^ ;>>».> 

o*J :a»: 2aSa> ?£» Jcr&Ja «n*^» ***»*>? <£ J** 1 * 

.(N. li. i£p) ? 1SAA1 ^ma ^? l^ifci !•? <^aiiilfl) W 


P .Jdctuo tf croSau>o otaoaiSow „iao 96 -001 *3fc IfcaaS liaAo .ooo- m&mS J^bai iA:. 

uolo JS»*iai4oeFj J&oV #* ? °&? £*»$? ^ 
4*2 2ju»? ^V? *2Ji£«* ** *4 ^ : °£ 

2*2 Jiiias 2*2, .Jo : o?i a»Jo 2»Ssp 2ii- .^yfccbi 

fcii • ^ .Vv»\ cr£ iablo JoaaiSoer IjJw ^©JNaxoa 
2crAi:> ftai gfrV.nVb : . ooujo ftai idlao A*acf 
tlsiis? 2&2 *& ^oa^JS-2 :2a&i iA yOltn .I>ooL 
^ooA »*2 i^o •• ^AWw Ao y ocrA Js.1 i»o3? 
ZyOaubcaL yoouix ^©orisoai? yoia! : r op ^*~ Ao 
:iao2o I^Am JiA- .*r^oai v ocnAi, ^A-^Nb ^A*2o 
liae : i»l sjb>oas4o°7 ->jooaifloen Js*i .SArvt* Aq 
2^a? 2*»o i»?> 2o£& *ii :a»j; jsAsp "J{sa«2, a-V, 
& iLblbo 2^0X3 JerA^? :i»2 dboaa^oer AAs ^ 
»*£*. iS :xa2. JaAap .2&x »ws £9 ^om^ :©*?*. N^ 


,X3i.fi»S>> 
ox mi i»o 
1 


W -A^ 


00 


.(N. 


B. .. 


»V 


,^J06C-S 95 .Iscfub u (to"umO jooaiSocr -isa ^2, 0901 owaafto aS^o .jc^iS oow ^,?»? *M 

j any A isojZo Jinfly, aoolf^Ls 2a^ -\j?**fl 

•aitoS iS-i ^eJsiJ ^..Aty lit ZsbSb •- v **»? *»*• 
cpoa ^32 \i. :oja 53«tti> ^ tf»*^ ***•? ~-£&P 
CTSOX3 (T (3 >^iM-ffi?) £»>& ImoI^o .jlSgi i-osu v i»? 

&-a» ^» *& .oftt^i oaS^ v bisjkio -o W v v oi-?oi 
x- £> oiJwo .list iii. si* '-r 3 - 1 " 1 ? ^oJd ^p 1x3 

epuc ^P *$*• ^ 2*iJ(© li^ol V r ai^3 ..+ l t l * L»O*J0 3 ji'tt 2as©3 £ :2*>a4 ,x- 4P «£ tfi»2o J?^ 
^OS*** ^O-AXi yf**? £• <&*? #<» :&*<*. 

j* ;> ^ ^osu ^» fc©S> Je£| ? «*■??- V? £ 

(sic.) .yM.ap 

£** $*? laaeo o»»o .iSg* s =»Jo J*? 3 "* #** 
oj&vofl^ :i»Jo ^ata gfc :2fc<& 5 ^ *** #° "^* 
■no ^2, pptjo .^>2 :£* ?4- ^» *•*■» V?*? 
: jL 2o£ia <£«" .?? : ^?*°? &&* ^ & 
^2 ^Vos* .*£#? o?«f £? 1JW* *J*W ^° 

.ai*4± ^tj© :oja»a Wfc JcjS?? V****^ <&«** 
^ ai: ;ft>2i 2aA? -.Jijab 05 il iA, 2o« \*ia 

2'iO^„ jao^sl^io 3? joiaaioo? .2ixa ooj laa 

v ,*.<y o "jai i»:o S\» 4* £$*»> r.? < i00 * 3 

p^ v iiio obi no&i? 23? 2>^ ;h £» ^ 

.bowii? osAsis ^as ^*v ;w ^ **» £? : j»o;^-3o 
a, A ^.\ -> ■.;&» >aS? \««A *?V B ? *?^ ***** 93 „;?crj» U 0ro3au>o x>aab£o<7< -bjo 

-r ap2 : ff y>Si,Vi yi\\\ ixaoBa <^oao 
o-Msax.s Anio saorui Jxob dor iioa^s -ado 
tjino^s ^oc^b:^ ^tio -.g&ia Js**.:s NȣA?i Jo&ia 
:«nd;j&3o :joaabiSocri :.oovkioj; &Av-i v T.ia ib 
.jUNn^o :&0obo : .a« 3u.o : jcjolAbSo :aottxia 
^A^jaoo ^-a.13 la .ol»2 *OkX2o : . eoiiSaS \i-o 
:^ft>tti J&&X : v <ic75^ b»io .foyyA J^A- ■N? m 'A 
oaaBo .oixbo ii: Ai< ai\.p' 5 dm i^uoaus w <rdbiii, 

■ p < . . . ., -VJi" ■ i • ... 

Ai. o NAio .gjia^t (Ajbtd : .ocr.SoA- j» ix^i 
:liAcAo liuobo ouauo oooblbiSo a&ai- >,(r<AV b 
= tA\. ■a-i?* k i ^sas <^iso ^i~ ^&s ij-icjcnN oA ^bjolo 
Jii- -oA .d&aZ ^iVo? Jior I*-s»b epaxob ^cro 
:;i,Ao; .03 A** r^M v^ \< >c & '^l? <soa^ <i**.b 
"iyiS^jso 001 uuos 5^*: : v oisj.2 ybfuxbao trJsN.y-n 

: 2.vi\tn v ?^o ^SciSkO . bail : ^ooj ^*iy2 A >b? 
A*. *oo*do ,*i^Ab\ b :qu>Aft ^»i :^A^ w?«2 txoo 
: ^ ;ocr j**. ijiio A tO^io ^'sao bA^ oo! -<^3»1 
*Ao>o s*bib ^ap A-.\:o : lAjy Jjoob ^ap iwib 
: ;i\ , c > \ (Aisjjao .5id ,-aecu «AdAo : .yea bl&a 


92 yVywa o'oj J-nAy? yiaJ.o : v <vw'Vn £**«? : v oa*?^ 

iai* :,oct& ~aaolo jsolis^Ldo jaaaaioor obi 

. n-A aoii :^siv) otaxoi ^ 905*3 ©or ?i**rt Jftyi 
s^oojS ^aftaio obi .^(sil y-iao ^ s^osA A3 
cA» :.oe£ iaolo .oaaailocr lii- .^i- t*-"* 3 -A^* 

: iaoo3 ?*■ ^? . oouSsisa- oj^ ^aaalo oi>- .^oX*: 
.l~+XM? opoxoa ^ ojg) 2,a—bo Va-iao ^90 :^socu ^0 
Lbftcd oaisa fis-jla-l joo^^X^o »3 Aoaaioo] 
crA\ ,^p : >V>V? V*^ ,?>? :J.a*xa-S oaaao 
A.A \Aa ijflifcila ojS aaio JiaoVo .x>oaa3oc?a 
^i«6 (fWjJjsSaBs) &3&> iwu ^^miu^to 
Js iiA r.'. ? iYiia cjsaxoa oc 2fko : fXo-.yna i-xap? 
oor aiio .j&xaoa erJSaaS 2is3«2 ;.\i? ^p o^2a 
<^i ojSo^ai {0010 :i«x^ o^ioo ^-^,?-r J©*"* 
u0|oai :<rN<A^i a»2o A^o «»a3o .oifeoa^ ^aa laoi 
: Ji^jto'iaa ^ocaouo : l~*x» A,ebu v aasa cr-o^xo 
lacuai. .oooua :joe**A*4o JOaaiSoar c/aoA \*- t 


■fe 91 .lacnxa ^cnbia-o j&oaiSocr «U) ^fcii r aiai? Xasa : v oa.Soa| ojS ?al*a2o yoa^i^ 
U» : a£ i»io gOolJ^-S 4* •&£* &M» ***"? 
■ jpoJiVSt^S <rA i»2o iBiif li*. V >3U3U kil xub iA 

;i; £& ;»: :2aaa 42 v o«-.s? v oXi2 ^ v : :x»2p 
.o<r-iss» r ob* .;4.xai o!.>»>-o 2e£i:> c£-i v coA 
:Zkl\oSo 2>MOse Jaoilafio oius aaOi- :^i»;o 
^kfl ^oisil l>*',?fO .&»,?»? ^o^l oj*»»? m -s°**l \i 
^ioiflJSl £o ^oojS v o.sAd £ :««rfaia'3030 2»i» 

:;io33e :'ia-:? ; rn.ol.3 v oJsa2 r*~^ ^f^M 
:^ Jow 2^3 .^*i#^ ?JOiS»M £? vO^*2 tf»»i 
v .\oua.cr 42 ?aS**? B^ jjj tf jaaao li^O ^2? 
y oo& w iaJ2o joo;.\\*£io JOoaiSocr oii. . v aa\ f 3\ 
La> :'i-3? 2j2j»:» :oAa«t ^uo ^2 . :uo~ ^<& 

23013 3&>?2. **.>l2 -OTU3J OOl IL\ .&: : 33^X30 

2aV? ^° »•£ a»^ (1) 4^k * 'tfp" -*?W 
iioaxMp yOsaJK**? ^^2 ^ n ai2, .0^ 2»m» 
Apam -oioaa-io j&oaaiooj -asb 90 


liaaai $.2 ^.Si: *A$»* £=»&? **j *io x"^ 
^ :oaas2e joo;.s^o JSoaiSooT oia* f JS^ȣ 

oia* .oiftAfta-a y0*s2 2a.32o £ttx> oo^ ^ yS^ao 
2auS- 2io? 2aa\a : v oc£ ^aaol© -ojdaa-f© aottki 

oc ;c£i? ^v?P -^ vA» °£ ****? #A« ^ 

:»ero32a enJS0&-2 M» : *&?* £° 2 ?Af :2 °£M *? 
^ ftw2 ytt *£*> 2oio .jiajao Jioss? ^a >©w o^a 
:2s?aa? 2^0330 2aa?o Si? oaaaa :Ju3a»S» ^Vk 1 3 
: jaias- opaip :2^a*ai 2ioia*0|3 2i*xtt -a-.: ^o 
:.3W \\,y .«*>,?• ^ 9^ ^^»i T - Mtio a cranio 
l^o :a~» liio :2act <&A> £» Jasocb ^i~ ytt^i £ 
I V : 'aa^a-a .) lisoflj^a Ifcoo —i £ J-atu £> :«a>^ 

JS*2 : K o<r\ oivaslo wcn©i3~o jooai ai oia-o 
iai ^*a 1jj»ou fc*2a laS'l *A<tj Jp ai> :cnA: 
iS o>S itOaA ^°.* Ja«V>afloa: 2ia> ^&uaaaa 
V^asiv .oa2 oua o*^:o o v>y 2i'a-:j> : v acA :*~*op 
ooq £ : r ta\, y^aJue ^ocaiA l\3ia i*aff? ySo? 
2Wa vA 2ao) 2ia :.oo£ a»2o a-iu 2ia- .l£&2 

89 .teopB wercfaaue JoasiSoer -iso 2s5 2©oi l&lfc :Jt>K? •w»»«*a3a»b |&U0 rf^ 3 

:&i.?M? ojfca-^aoS i^oxii ojSs aiaJs.*.? aj&flo .2»« 
tteeissaa :aaJ»o £9^ Sjoo J& 4^3 2&lElfcap? &?A 
400) .rtSm 2^ojso J *V* — ?° '■%?* ^^ *?* 
2bi.jp cuo.Vu 07*3*. j»<i;;0L3o jooaiSocr :dfa\ 

: 2^ia» SsaaS &nl ^ v oa ^ ; ? <r *■** ^<C? 
2;»ii 00* r ?^to a-; &<*> faj am 4>*2i*»io 

■2*m3D0 
2bS<Ao 2u9oao -a**? jooiiisilo r ? joqv. 
.oiijcw? 2&aJk.ofi» e^o :2^B ^oopap oeoi ^Xa, 
^ ^ (was* .aS^ 2?^ ^ ooo! ^3*sp i^tij 
S3 -..jooaiSocra erXoa j»bliOL<&© jooaifiocrA 
Xom *£tt> 2=»A ? \iao^ i$& ***& Jl^a ^£* 
o^aa z^ojS tf ai2o ^caj a^2io .&!*» ^oci 
v oo^^ 2&» xs* 2a? 2>2JM> ri?^ fea 2aua &* w> 
&*»» 2sl JS*S 2c#2 .ooj^a .iftvjia ajaSo :2o£? fftOiITi"""* w 


.lacrjo «w6aa-*0 J&aaifloor «*» 88 k £> J^oaa as*>o i^a^s W &* *?.«> ^ ^° 

^e* :Jj«AJ3 ^J =>,»** *$• ^T? : *-! aao <"?? 
^cNc^ .&*£» J»otM*tta eacpai? -.ojayajo t&ci* :jo>6a^o^ :i^xa>b ^-^n: Jxl'aa lsom &?& 

-j5o*a ' '\i»i'iX3 ap oaojoia : iiAo^o 
. ^/. i ^S t-ft jooi^joaaap ends^\a>a ftofis fcsisa 

■,'JS ft^. * (*) .£4 (*) .Bcest (*) .^, = ? o j^jiia ("> 
^ m Vl fa} J&.pe \iuai) .\U»9 W Hiec deiunt in c.lit. Al 
.(N. E, B97 «ji ^ efix?) .JS>«u^J»aM?^) .(N. E..&iwe enal^ ilS«i ^ 
87 .laojXD jotuacXxpo Aio\ , a\,fl> il l'iio\joo ^1 ofli;?> 2»?Ai :Jm£x ^oojS v oSa*? 
:!»}.? llxolx :'iio\joo oi~ ?i»© .' I?ctj& a*^) *» 

.^ob \^a i^Md .beau ^ :*?»2,o (4) c&« *tt»ai 
epM»0 :^<pl liioV^O (S, 6^as :b-Aap? 6pzi.o 
a\o -a-ai joodaiwa £; j^23er»Jt»»o ■ '' oixiS 
&ja kao —oi \m» :Ux» d»&f ^i» : asis2© 

2,?efy»? vooj.a^i v o?.Mi? : Ji*? *&$? ™]&$ 
-cr Soiflo .&»* ojSa^ io5 &B&. .Soo-o ijtoja 

■JuoV £» -a?»J? 
£2? 2»?> :3?ojtt? yOOJii^a Xi- lioxii fc£3-« 

il»? Js-fiuo *aa a-intyi fe£>>*| -« Ji*j 
feepsa ^oova^i <"* C tt )^» ae .<'\eo£isMSO 

jio ( n ) .#« *£« .^? £pg t») .^vi«?> #9* wis? '"' 

.l?cia jtDOBo^JOO > >D f a o\ , S\ v , fa : 86 .^ca> cp,«- ^ £| 8^4- **« rK 2 *** ^^ 
t,^ ^o© ^(jpia JsaSao :J»ff<i^o J^s ****** 

: l* : *"* -vr^y* J??*?^ ^S^ "^ ^ ^** 

MTfc^to A?? I* * 3 ^ ^^^ ^ ^**° : °^ ^ 

oiUsL fcaa-ai° .££■?,? vOWJsIiw ^-k**? ( ' } t» 

, 3,S- " -U*?? i^SO*3 <^*>"? -A V C CWill ti&L iio£ **»> .aS-o .^^iiiaaS ^kp) 

.OaSiL Oka i»^-? oijsov ooA) -iox; : 2acai* 

^>oV» *4- (0 r^h" : ^?r fc >»? ^^ H*> ***** 

^ oaiJsxjj? (,>) ^a -a*») JS (,) s#° "***«» v?# 

;^o? 1*2. <£) *-y-> ^aa :J>a4a 

JjiS? J—JOO i|>*t3 do-3 <r .vi\A jJOJt; >*" ' ' .imjja (0 


: ( 3 ) /• '*«'» 

85 .iicruo JSaDoloo ^UO^'lV 3 * :. oisoaai ^W?? ?<*o3 ^co .2xb& *»?*"> ty'V" 
%V^ iiaioyonS £? x&fio .2ai» >a$> fc2 
fci 2a>o& yoofc ( '^oia» .?ao .^ofcotti) j£»»a 
^ ^aa iikaa 2L^» (3) 2«a :^ ^aOoS »& 
O^iflp^jl W* oaf) 2a£i.o :ooei v a-a~ ^oak 
^;io**»a?a> $.2 i^cftfj) <*? 2»a© .ooai ^Aax 

.oocr ^Vy 'P «S 

< 7 \oi2, -©Ale -abaa) :6& fci»2o < 6 >^«^Bik 
£2o ij$gfc> 2** 3^» ^ v«Ja=»«ft? :1 '?*<V»^ 
2*iai <*>2 ? o> -e?) Mifdio - (B ^^^; !»** ^A^a) 
^tua aao .2>£ la- ^ ^odaae i2al n\ , mn\ 
^a x£ >io ls»>a *>&?! f'^ospjjjo "-J»?«V 
v ocrX^ fca»2a cjIb ? n>in \^\m 2 *ao»M) :oeoi 
joon.«ofl3 fc-2a (12> 2ii| 4i 2aal, ,o*a2 :&-aas ^s 
tfaJo : ( ' 3> -^.2 ease fcaa? yoisi2 ^al) --^aaa 
vA < M Wa aao .fclaSkJ JkoJiao) iolofla v bafcLa 

.Jc- (•) v , --^:. ^.Aa A*. '") .J^| Joiej W .Dewmt O 
fi^» 3^« \\tol fci> (") -*itfo l**?* ( n ) . V W»« ? '■' 

.t^dft**** < H) ■£? «»* ' s " «- ( ' 3) -i" 1 o: -*** '**■* .2a bio jaoaoiwoo . rt . io\S \, o 2 84 

^n^ ?li#A Jsa»»£»e &*a~ b: sjio) -a Jkk« 
:?,?.,Tr>S cnS 2i2 j£ao» :?o»2 i-a^o b*JS2 ^'^ aa ^a 
\ \ ) «^ ; tf -'. ^b-j 3oa2a ^wifOJtj -«oaa«a alaa 
lasors a^b": ^L Wi-e J^d& r**"*^? :0 ^ x 
sXuuh* iaaSi, Jib*? $^ ^* W»> ■# &M« 
• op JsA 2*»«;>a J*?? bb? t sp Jc#2a 2aa jygi fa 
vtto^o aJB3 :o>S ^op la op Sh 2ila 2*- aao 
v boj*a^ ooc? ^taJdo :^J^**»a -oii'?<vb? ^©V,^ 
2i,a2 ^i. r ixo yrtVm^a t^bejla.Ja r al^o 2*pb\. 
o: Jvkova) iatw -a 0^1 :JiI? a»i .^bovaoais 
^cuofJb -a-a**A >A*»'f»fr ^V~ )bra ibiiia^iia ".yj 
:£$ttjj C 4 >ji^ ^o\ *«&*#* lial X> r ;iio 
2*-*aa . (4 >2a.ai \i) fi\ k.axb ktubS ^o»ua *ii 
t» ^2 i; iuttib P**ua obi a-^a. ff. ya . ^ ,-a 
,( 5 )jiib* ofesa* ^i ^UoSm r*i *-A*° =:aAa.} 
aa (4) ebr 2aoa fci-gSp) ^bcu'aX 2ub\, ^a ootr y a a J1 
' : "',-aob3 \a £0 Jooa ^|&H \»e : v beua*2 ^ajpiao 
lisaoao 2'aloV.oo onioo .ibbi Aaoisxao .oc-»Aa. 
lajjc (3 ^aAjoa :^aaoi aa 2i*a*a axa*42o &uasob 

.Dentin* ( 4 > .i.oi el »&£j ;&ro l ' il ..(tf:? W .^osi? 0) 

e3 .i?o>» j&aaa£»o ^lo^iV®* 

***** ' i# 

|-* ; -^ ^oa. ^a» :oa»2© &p*? J*?9^ *^ ^v© ^ 

zs& 4 ^ liaaio ;U^ Wofifejfl J*) £*b ejao 

: v ii2 aa ootr v aso»so ^ JwoV .^ociA* -M 

c,o.\ ailflo .li?*?? -$-V* A»> <**^ K***- 1 * 
j&£ \i o^So-A W^ e :-CU*o^aV a * ^ £? 
llp^j «*5fco :2aoi3 £«a4 ? <"^aia» oJsaio ,2s» 
-.:a-al Ja»i5k© 2aisa :6j*aio*A l»aa.o oj^g'aafl ^P 

:aa>"2 li:> «*$£ lojSi? 2*3 ■*«* : ^° J^ 

..asoio.c'? oof ^ 6 ' Vo»ii * .i?crjb JsofioXicao JUo\S\n; 82 ; ^la :i»:o v o«r^a le^la J»*«» ■ 2s ?*^ **M *?4 
-? i A ^-» \^ ;«f : v e^4'i^a '' i*x>*a 2>H^ v °^» 
^A>i g Ai> ?..>ty» *aaap £? :f^au 2aJJf v oaS 2*2 
£ Ll? 2»a ^a soaaiji v 6«.?4* ^? Jiaa^ •v° <7 »* 
ha?) ^3.^0: ±z j-\o :jb»?4*2 jixob? &3g 
(,) fcajs|? ^|a) :?.»Tn? 2aa» ^£ fc*2 iA^ .Wfcaj 
(*>iij Jsoja jiaor) 1 £»?« (4) $***$ rT^* 3 ) *&i 
?-*■;***>) -oioaai, ^0 (6) ^*o» ^^o "-^^ ^2 
:^»aa« Aj» ~£i'H :J^»? £*** £? f7) 44MI ,??« 
o^2o .^»x-o) lisoa-o 2*132 v oX*io :3ai2 v o.\j? 
oiu. abo . ^uo'XmO 2i'£a2o likocu. a*N*2o : 3 oil 
iL? \i aSJd :^sk 2007 au&b I2JVjc> isbx? jooSal 
.JmI . 2? lo\as? lAoau ^ap ba\b : wbsoi aa 
loci iS :.oJSo*» ZJLcaab ' 's-dS 2iaor aA^ '"'SVy 
21)0*0 :.oc;saA, \aS 2ilb Jkj.Mo .Iiaoa-ao 2* aais 
«-SJMi ^Jss'i-o 2fia2 ^oab :2aS 2ep2 oboo 
v oi: tva.rtlo :2ilb inSo .^bo>a)bi ,Jss .ocnbxu 
oAdio : inAi 3<u2 cu..MJo .2saa *>^ap 2isqa^ 

81 .:?cyo jaado^k xa o -CUia\.i\jo2 OXAmS -is*?*? ^\Jp :&**io &-'aa> o2 :>»2 2-L.? 
LiihrVVS lo&ia -is*2 liicDisxao Jar :23&A „oise 
: M) 2a*ass S-aa. 62 .n":*»: Ji*,^ \n^ o\ ,3 \w 2 .oisJSa 
:2aax £9 Ss*»?«i? is^i ^A 2a 01? ?aAa oo; 2s») 
!$$&*• ^a% ^2, )Lj .^j k*$a &&$&&* 
00-i VIX3 2 \i. iv-3J(0 r iXS ivA.S ^iaj £o» 

:^*»,?-D f>-3*> ^0-^*^0 :o » ^ ***-!?) ftftti iS*3 

:2aa*,a &?>) ^JdM> ^2 la-i ^^39 fcSfc ^^tt-Uo 

:£«a4? *p£ ^ 2a»i t^**^ £» *a*5>a (7 >*4*J? 

oiri? :.b<rAi« ^ioNixJalo 2aoi <^J ^ai2 ^oisaa«2a 

op a Jsaia? :&aa»3> ;«>*>, I—? 00-i ViaAV, 5f* 

2^j> o^ iooia ^wjsj ;w? = ^S (,<>) M >***») 
pip 2ȣs lW? laaa oa-2 V ''3-ftiana JiAa) 
owso :2aoroia 2i<ul ,.S o;S ' : ' 'Jomb :o» yixsu.? 
jhaoia 2^*c& co-2 ?2aooa07? 2— a^ <^ot>* ?*>» 
2loi\ ^ fcaadwo :l*xwt ^9 2aoi isX»$a ::^t,*a. 

V i-aorSaa o?a%j lao^aia 
^p , = ,) -.oJsl3 2~*oa cr\o iicr Jj-3 asxs sio 

cm: £*2* ? oJM> iW? «* ii. CO ,£i ( a ) 4*fo*, ' I 
#i too ^ v otodu.> d* CO .^-19 CO ,l£i>Lio i^Ja fo ^aig* 

•*»)• CO .^iv.v 4 ) .i^jpjf tfffriCO .^fl**^") .*44*l IV CO .Zacrua jboHoju©© ulUc^a^AJ 80 I |(*)<b$l&ap 1*0*^ ai 1^JS*»? I sax 3J0 .2a\wa 

2*>a <^.aaa liSlo :Jj^o£ v i ^ i: *?* ^° 
^21^4? ^1 J4J&P ^ 4- £*• '&&& 
illdim £0 :2ai^ £0 :&m £© :2aoi £a :$£ 
- t.c-A^ £0 jOjajSss £0 ijg £0 -.J^oi £© 
£0 :^3»fii. £0 2»©a £0 :2ioa» £0 A-r * A ° 
,..->ty?) ?aaa \*<asp ftJi s^^> ^« r^rW 

^2 ± ?0 ?-*-;** ^OXf v »»? W «J30- t*> " *?VVl ? 

£fca ? oraaxS ^ps? &w $*fci£ &3J ^i^oJ 
iliaatua :?oi 5fi la?? Js*2 Zftsistra all 2a*2 ,;. " .. HT>? a 
;A...— ;i.aia 2a2? :2i*x? ' <^a\aaSo <£ Ja-aa icra 
Jk\» &»o : v oa.«'ap»\S) ^^V?o i^ nVfeiA ^?t 
:. oai'ojSiSio *oa^ ^aa^o z'^^oa^o^aSSo ^oa^li^A 
i^a^o .^aisai,. \> *9-^.° s^^oo^A Jsfiscjaio) 
: c9^oa^^^sn^:o.U^tsA«V^a^ i^soadiap^rA 

.^«*ioa3oiisa ^L*.a 
.^^S? * '' -A' -A" W ,^j *$4fJ JJo (?) .^alAio <£*>iiA 


79 .2aqun jCDoJDcAjtao „ru o\.3\jcp I ^oo^ X.OW jaaa iSio .c^kefod ^ i^? ^ ^oao 
:fcaao2, ^.? *rt.»n\ft\,ft>2, . v oo^ ,\*ocr \iyj3 £o :2^-3 
;io-3D Jslia) ,3p &*2 \o dv£| .2« :2=A i-ai. o2 
JKii A,3«o :Xi, r 3 a~3oo ^o-oi^J ! '^ssa*3 z^Xaalp- 

£ J3?f *-Ixi>J f5) ;^\,m'iaA ^S iaoi Jaoa :<^Ai- 
^sop 2o&2 ^ctoJkJs eoi s?»«»rnb 05*3*1 ofi ,jp \*o*3 
\y,y V^ftv- ,303 U&~o : 230701 ^M3 iicroio :2o$2 
xa3ao OJiSoCLSf ^ap 2£U3f ^oSojfc ^3 :33>2 ' ocrs 

2i&3 $3 { 'laoi ^a qaot : JiliJS 2£KO30 oji.3 iiXa 
2oj*32:>) M e7oLs \i- o*3 sasoi Ii-a .&o *J>=. ^Ao>>o 

.400*0^.0 . <W33^3 ei r.oaAi. laAso Jap i&xbs 

. (, ')j£oS03 Jiis nxaao ^o^abfesb o2 :' ' 'icri^lS JsajSs 
( ,4 )^La ^j : 03332 JilaS ^*o:>o ^*3m ,33 ^3) ?nc>V 
wi£o^ .\SJ0.\130 iXcAi Jaa? ear ^2 •>$ libisjoa? 

;>-*io ;>.a-J3 ^\»j Jiie&a W .iiia (*) .d-N^—j ,.S\y> (') 

4] tfj (") . v coc£i ? ( IO ) .ib'« jfeft (») .*&« .isojjtD ja»ajboXc»o yH;ift^\ir> ; 78 


^L?« a*oVo :;i^ft>\ $$uaaep 2**»? ££* »^3 

£ iii £l .££»?> ^ejifli^ ^P &»# ?*°» 
o,cr ? ^» :o%ys2» ? (J) ^B>a #fi) ***«*? ^ ^ 
^ik £©) :^i #?«* <\oU* £? Mlft ^ 
2^io $^o) :^i £> -*•- HMi <*>£*>» 

J3303 JoiSi 0JA30 JO©*3 .^P3 ^X^9 *»*^ ^ 

( 8 )jLiI Jr"** iH 11 wi\. 3?? :*ii Jjpu 2j« O mO 

.^oo^ 2*2 ^fl ^*^° ^ i ^ 3 tt>** 
if^m; £&%» p$f i fca»js ?*;£ ^Lie\^v»^ 

., »7* q" : ;-'- .0O32i3 opu2?) :$*sasap T> f >m ©2 $S 
^3-o »(»>£&*«[ j£ ^5is £> :*? **^? **** 
.^i>?iw £ v J\asi3 £o ^a lit 2LxS f^aese 
cuiflafJ Xi i4>A- : .? J** -iuao £ ( '">2*; :3ap2 2i*b 

.(51 J^i ) .^> **i ^mp £ <"> «|i Josj O 


77 .2aajut» goao Ao o JXio^ayal 

cnS ^-.oi Xao :U&x JLaal w 0|ofc.2a 2^o\L lie* 

i<'>$J&$ *&» <*) 2iioo£i lift :2i2a ^©c£ i*i 
:^a»2 2&I& ,n.\n \S \,r>; .^o&xa -OtoSJsa ?^ »"?>?> 
la^apa o^xboda :2aa ***?e? ^r** *"^ ^? ^ 2 

:2socu 2ioj3a Ji!W ? ' °<* ffiap) ^4" =^Ai. iy*.2a 
.dcduaa :l!d\La ct*»& Asaia i&aaoa faofisao ras 

" • j n r « V ***** » if r j ■ 

>^ \m :2&> i»i , (I )^3 v obft«.ib ^a's ^aA ' ''£**-» 
; c ao iS :. oJsoao.s &<aab £>\» j* 2iad3o£ A atia 
£« :oa»: iiia.S ^a 2joo\ .ji-s .«V>nnJat2a 2i2 

jie*» ?a ?*>\>i v oo;fr > \\ya ^oior : tf a*&A.a £m 
2a<naia) JyAv, (l>, o«a 2li. .oio^ia : ^LiSo f'rA^ 
:li\Aai «£ .y sqAs ogj 2"aVfl Ai \*yy •' 'J^iotJ, 
2aik :i»; ;La .l^jtao ^23 6& ^L^^ae ^*a ^iSi 
ailSa \\jmo = \ooAi, 2*s*2a) jslooi >>\vi ;l^a» 
£ . v oaA 2i2 \ya 2&<u i^oaisaa \i« ,-v\» >A 
;c^; 3 v oisiAao 2xi2 :2l^a x axa3^i> JJ?« iA^ •i^iib :iii o» .ii^i jfieod? <*) .Jttx* (7) iH& c> i (*) ,i!»orN» 


&\aOt>) fy;" 1 -^ -?f Ai tvi»»9 :2 *?«k* *?*& **^ 

.Socr ^iSwla ^ao :£,aS 2*&»Sp fcooi 2w»> (,) Jbr 
^i lila^ ivjo-5:o (J) «s45-? 2?c? vfj) :2oei ai-fioasp 

: h» aa :&-a» e£a^ *•« &0* ^-^0 -2<~*»? 
^a ? -.£:> 4&1 ,^e . v botai. ^»» **2 £? Jila 

2wa*. 2»i? epos ^6 ^}2 M :2aa&X ^05^ &ta* 
t^aaai aa ly?y\\ \f °^ °?^ ^ S ?*^P°) -J-****?" 
icj^l tsoS 2jl3**? ^ ^oS^ : v oaxw ^1^3 
^ h \*o .2Xo^, 2 ? or ^0 (s) ^*9*o :C7J^ ^ftoawj? 
ii^ol -*^-^ .;a\v objaa v a3^3ax 2»-|3 :1^X3» ^ 
^iff <-^V IXqaWi ^OoJWtX :^bkaiusj 2a39,a 
**aS tfJaU? 2a»2 <^2 clsaa* ^oojS 000? ^aoj* aA. 
■nJifcap u ilJuo iVovip) .J*-.? lS>& v oovui 
v oou33 2Xo»2 raii fca!^ '"'^fa-aa^ : lil? ^bsjS 
! ( 7 )ooeft tftaJB bja? Jer £a?A oioAf) aa :2?e?»a 

.' ''ixeisxso is-3^ ^isoiaob .aim <^»i :' ^Voso 0001 
ooo; »»$» W .« *1 »M (3) ■*"*! (1) ■*•>* (,) 

1 .jiiol- (») .^^> «9W w ioi' A»> W .JiM oi* <^« < 7 > X?? E9PVE 75 .laojo -ooJOoSspo ^JXj.o\->\xol 

*i*a^ oa.ao.2o v ocn»>? r^ :o .) *y?yaQ °^»*° 
.Vax aio .(Sois ia.;sjQ:a Jao ^ao :oi*.a avivS^ 
.;>.o3^3 '"' 'ova Jooj) aaoaXso as : jA^ ovaoJs ii*a 
Aao) :^ioao ;i«.b pvnVt ?a\atA a.aoi j.Sso 
^p UaJboS U<7T ^itto . M) ;yin\, XoA aJwko:a 
£»a -\ie aio .^oNoxu AjCo? :o\» jq aui*» oj. 
^p *& v ail aaSio :aJ3d :£\tt ^ap UkaofJ ;io? 
v oopai- i^aiVio , ! - 'JaaA alia a- ^ooSA &*,*» 
yOOvS Joe a* a*. ;;Ajcd iaaa,o :' ! <*sa so &*,aao 6&3 

JK^3mO .$35 ;s>o,i3v3 ^oSjt y OO& OOCT ^a0> ii 

Jl»e :^L ^aois ! '''ai x .oa jiaa. : l*.oxi2 .ocnAa. 
^a afiflo :^fisis2 &a 2*- aao -llfiai. <sJ li-ai 
2Jsa»a 2sao 3X3» A j lQa :.oopai* ,\S,xna ^aisua 
\> :;xaxi: o^A $aa l\oL .\o<ro . f v otr^oi. 
Jxki2 -a joaa ..ooiAoi. aWi Jti: *Aa iLa ailSa 
ou'aaoa : ( ">ojsiax ;\.iaayO;^ : ^aois loer JS.2) 2a*. 
oaA..\xa2a I&aM?* ^W **» aaa \v» :&"«9^ . ■ OflTTfl^ 


v tutrr. 


.00<r 


^l\N»o 


'**»* 


iaA. 


dffc«« 


4 


.Deest 


V) 


■^? 


(?) 


.&& 


M 


• jadhi 


Aseoi 1 1 


.Pesunt 


W 
...ia.\.ioJN }ooj mass 
*.i' ^5*- Si £*$ *> ^ *** A*AW 
oio^i ^Jo (a) 2i?o», oooi <&tfo .liy? &^k 
:^«D ^ » *S* ?># «Sp *« *?) *1*fr 

:Ia«u? l')^'i« ff* 2aoi?) ojoSp o*M^ -2a>? 
.^j-23 Ol&w liS*? AV°* *W& »* 
(")j^»> -eioao^D?) ^ocTvai £b ^ (,,>) ^V«o 
lS<* ^ 22^o 2»X oooj ^SftJSo .&?o£4? **$? 
aa :*oor> 2^39»,?*» ( ' a) 2?« oooi t**"° : £i* ,?»> 

ji^ tfoj ^* Ai^S 2»*U jioii ^ai fcSfc £>? 

££ ^ iisa ^ao .lev) ?*«isap £i*,aa» ^^ ^9 
eooi ^elao .}££»» 4*- *» lid) 2o*~ ( ' 4) «&H j 


73 .2?Oiti> .ooeoAoo ja~\ n\^\ . ta l Ai. ^3 a*l t^? x -^v*** * ^?? **? *?"? 
ft*wis2o .2iu?ii Zai? i^*ya &> tftfjw 007 ^qx. 
^a-a^ aao . v o\$j. laeu SSvn? :,>Od9 £> 
i^cuiiva ?7>\n» ^JJai : ^ttdio 2'iioyoO v ocA 
:2x»*a ' -l o>3f,a,Sl3 J3o\. ok iio .Jo 01 *a3i ^oojsai- 
.ocrliux o.ao.3: : .sAx 2jaai»o : ( - S| aojaoao £bo 
**lAx23 :Uj» A.©** . iao : obio2o oA~o i* ioA 
ioct-o -.Iti'.'hs . ocniObofl Av*> &>**»? iNosA <pAi 
:«,Xoiu\. iaiaob 5^2 s^j^aAgb 2x^3 ) l^oxo 2i/b2 
^asoS \a v <A.\io :^>o\x» JiuaJB 3** (8) «3*a*? 
v ocrbo.i ^0 ^b^iA is-^3?) v o*~i ii> :J»3« 
i*aas £B *:koo&2? 2X4 (,,| ^»oi ?*~ft*) : (IO) ^e»3 

•JiMxii? ( ' J) .oo^i.3o3 Ai< 
o\.crbo : iaerjo? ^oerkoso Aa. ]ilb) ocrioo 
►\i*a v ea2 oaa.oio : >Ajop i<"i ©a*»j!© 2aao \ , to B 
390 .£? 3013? <^2 : v oifl2i? 2jC>J3? £» ^A« 
("UkaJSi :2/aJ3b 2boi v o>ai? 2il ft\ ,ft t» ^ 
jiiba ^.2 jlaax £9 2iio4 *iw«ia :1a? J^Of loofO 2«aoJ 
kattoio) .2i4* 43o <fi Ira' . 'nN ^oa.2 io-Ao -.:'*+**> 

$«bo»a<v .«^(M»W .Ji+o*' 1 . v omjJ**'> .^oi.0) »4i« <'<> .^bcruttoao 
. .Jaojio d&oBo&tao f n i in\,^V w> ^ 73 ^-y *&> »£■* ^ *&&* *• ** ! ^ 

tf^b ft**.* Jtf| *£ £« »^ *2 J*o»» 

£b l^V^UcF * <£4- *** W*M» 
.^tU* Jiio: iSao? 01 If v?°^ #*#? : ^* 

j^»> #«M PV Mv HI? *^? ( " ) ^° 

71 .ipcrjo joodo\jC3Q r fUio\a\.ffi2 o-.S<A oxiaJsZo : Ji*:> >n£i ^oo.? ^»a ©jaftoA 
,*aoi ^1 t?3oa :2i*:j aso2 . fry jv»a iiaaoa .oojii 
: yO^oaai *St> jLa yQil 3^*?o .Jj2 ;«^a r?^* 
abkala©) .}io!»a ^aix \aA £g«a» ]a\»3 aua£o& 
i/axiy&ao yoe&kL? i&aaaaiS ^opa jaSaoS ' ' '.a»a©2o 
e^ka : (,, J-«3 »boA ^Lfl^M ^io . (3j Ja5 ooi i\*a) 
•aoaoo :?%Vw ^aaaxe .^ooiaka b& lai.Sjao &*■***> 
:2aoi3 v <u2 aflai ois. &2 .^iAaflbe cmaq JJsassa iiaa 
ojja.cr3 ear ib^2 Ao :' ' ! baap ySj^* ^»«ajsap) l^a 
:^i* aaoa ^la'aoa oaaa2o -ojiao ^oi2 *»»^i? xAgM oa 
. v baa3> abijaj :2a\» ^ axtfl a <^i :^lLaa a3xa <^» 
:I..\ci Jjewb |S| oJs*2:> :2i-b ajail :JaooIa ^a criiao^o 
' v baiMio . oajoijkio) .£aaoa (7) ^Iia ^^^. b*»(S&© 
<^2o .JjCSwJla 2ao* ^4^«> : 2x3u!o:> .Jliiia ^Ao? JSva 
:;»-iO .. bouap ,i*ciV»o :2aoi ^oo-A ^ajf iLL ikSa 
oiaa*crra <^j) : v bi2 wBeaib 2aa» ^soa :U-x» -aasa v 2 
:^Laaaa ojaox ^o aoa l<i\in 2xxJd ' ojci.sio .era 
Tsi. ^oiaooaaa ) : Coaoa ^ &X3 AoAs .<u2 out 
.oil, &Odio .-bpr ^au'ai) '"'^Saouta &*3ao3 laox (4) rs so W .£o<r? ' ') .DesuM (*) .^bo^Xi fc^aoio ^i^o 

.-ejus ^»*>> la'a*? J»>J. (") ^Bi ( w ) .o**aMo (') .j ? ws jsoucAjoo *ouAO\iVaI 70 ^, ^ ^aoai? s ji:> .?43 **<* && 4* **° 

:2 ? <* *££. ( '">>»* ,*?« -ia^« *-? (,)i< "? °^0 

\i 2'iioVoJ? (0) ^«» °?«> tfV** {8) -^° ,J **^ 
fii^O ^ ^ )£ &» :J1^» gfe •* ^> 2^«tti2 

2iajd3 o^bis xi»,aa Jj£* ®5?) ■*W s?- ^ 
^iS» ^i ^?o^? ^oo^og^ «?« r^° •« ( " ) i*'«*' a 

(")o?s :2L^a> eooi ypk aa :&? ^o.ei«a 2soj«i 
ia© .2^*«M3 Ctt»*ef 2i^»« :2i^to"aa> vfwejSj 00: 
2Scioi? 01* Jw 42 :2aaa? e^S* £>^A« Cl3> «**- i 4 

o^>2- 22$o 2i*a aa :#*,?»> ^^ *»$ £*f*W 

.2ow 


69 .Iscrus <jaaac\oo -CUlQ\,i\.o: 


:oa4«T ««« ^0>L OjiupaS rinaa :isa*ai>a 2«*a 

:X*2»*e?:>) 0007 ^oja Isao? o^ai*A Jaorioaao 

ouaooi v omv» U«;? -too- <.x- v ociiao _x- a-i aa 

2J»s ^p? ^.odx^a aA Jo en litre* .iuas cj—x> 

^i-2) Joj*aa .32? 2iaoi :jao\5 v o<nAi. low ^Sfi 

oifcai aa :ooo- ,*CUo om U.iAo :oo<r ^od& *»*A? 

«*) 2a r aio i^oaiprt&j o«~a ,A*io /^ooei T .nS..Xy 

2'alx Joe) j\aoa oor 2aoi» ^Ser.SJo ^bcrisoaauo 

&$> 2a©7<ua a oil .\*a c£ 2oo-o :2>aa*oa '' : iCaxD 

ciXais \i 22*1*0 |5| .xjd\a2 ooci ^aaloo'i -^o\ 

:la^oc-o i i«ai.\5 Laja crtAp oocr ^v-mo ilaaiia 

oaoiola \ao :oa<rj» o^aaxa lio • 11*1x0 Ixioa 4*2 

foffV ooiro .yoeiiseaoto M oji 2a»aae : (0, <ttaaucri 

^aMadsap aa : ^o* Zioa 2aoatf X*o iera cola 

v^aan oa'aoa tAflo .. a^.> 2xa.bai <^2 cicAa 

aa© - nv aojco oi~a *aa 2i*aA oaooio -iHi o y oo sa, 

I aas'l aa >03 ^ era 2ooj aabaisae o^ : 2i.a aau 

.2l>\. ^Ara v o(rj aeuJ '"' >a-i 2a2 A,al i^ ? 

ooor r ^su. ^><wf) >- !- -^ ^.^uorid i (') ,, v„iA (») 

iA, iocr J-,i -liao? c-^a.sA o-jaaC: -situ .ont» ^u; = ■. iyliL\j3 
■V^A^W .ojouuW .0007 wjA-.Sjob aov ^nii ,ijki J&'iia L .2acr,o .ooCkAjqo >*flua o\S\ .o2 68 ^oioi .2»u 2c£i opi &ii? :2£aaa ^ojia ( \a»-a* ? 

^ ?»33T? \jA S^AcTT OOOl r U02 33 2l3©\ r .? 

: (< W& v oil ofL-JQ ^irsaoa :233Lda cr^a.vS a-V» 
a-ttfl? 5^1 :^i»3 g?>nS^l 23oaa en.3.ais o*a\o 
.£a3 2x0.330 ^oiika £o l^axil otfa ^«* :2ili 
tAdia fajn era? :oa(r ^aaa iiiw 2'aoHa ^s .aicn 
0007 lf ni.^y eni33a : 233JS3 ero\s 2iao\. oow 
2*3 o\ ol$k*b $333 <rao .2fca»Sjia ;♦**> 2«*a ©op 
:2aoia 2?o5ai. <S~io : ;jox iJl yJsSJs2 riaad? ©ToJp 
:2307oi3 Jiii* MaaAs2o .2aoaa .S-3 ocr A> aflo 

2*<aS.B03 jSifta.V <^»:o .Jaooacra Ji^i 2^*& JfcoAoa 
laoavQ JK*a 00? ^ao 233*0? 2— a 2oo? »& 2iao: :2a-ii^ 
J-*-;7* Jiw 2-*a 2CUoi^ *3&33»o : &*,330 &&* Sit 
.icAA 2~aox oaou :o«m3 Aao .; <ti ^S»: 
: 2aocLfl ft«j3 o'cra c^aiA &L330 6&a J^oiao 

^393 .oiore .^aois 33.^9*3 li&asfis ^Acr 090; ,-iu.a 


67 < ** "' 'V" ' i j- 

.fpcTLio joa.daA.oo ■•**-***V'i\ nr? < \' . . . . j o . 

**? «? -£ : ^^ «««*?& &*?p\ ^ -en .tf*^o 

iij 3fV.a £o }£• J*» l^aia :^|a \i* »\,6cr jsL- 

P3J3 joo- :*» eqtis riijo \fa.in\a; ;o<r j*4»o 

t»Soaeifc & :-^aa -oosp #2 ^a :o& fvabi ^ crisis 

:-ai fc.007 ^?^ jKaSa ^ 9 $* tfj} :*$»; 
^»? :*»S? i¥» ? ci*Aso Xya u\»ia o*bA 0^0 
& : c.i JkJs ^a>ap\aoo oao^o -cnoa.'a sAa & 
2oo? fcia) 6703:3 luao :>^is .A ioous -^y 
'*^? a oji^3 jl . noy -01 :Jooi ^^isp^aao o>»afi 

.;oer Asoiotap A.oi.3 
♦4?e fi\. :2>iD? o-ii-oS 2uo\, ** ; \r* 3A0 
^apktao a&oiai jjo3 ^p ^oii* ^la£J \s yp 
aa) 2^p £*&£ ^oojS coc>o ;i^a> oaiao S%hm 
iss^o .^ccoim ocr 073 .oisi3a*0f3 ^X393 : ^-Uiaei 
Oj^ao aao .4*001 J^oiiso v op-A ? ;iaadl o&a v oou» 
jliao :oa»2, f '>2iaoro &u?) oil ilaaii? 09.3& 
***??,« : ti~x* ^oau v ai ? o>.b\so -crjcoi 2<j£i 


..iojo aow CI (.1 


-I?o"JO> .oaao^joo uOaoi^3\jB»^ 66 .ia-xi ^&»,?o <^L? ''\oaiKOi a\ . \ ^OMWO >^*? 

.*o*>2, ? Jaw -?! < 5 >^oaisoS 2i2 a>» &£*? (4) J<* ^c* 
.^aaX? ol A.? : (6) (as «*»? i^> »*£<* 
o-isJo :&a-3 ?»>*>¥ *» lal o\,mrtS $? >o3© 
j\£Aoi o\»o *fe$*a£ (7) 2^&» Jaaai laox £9 
\4. ojkuqo :<n-»? ***+? (S, 2"icuaolflo 2aayi» 
^au ; ' '2 330^3 oi\oo : ! 'iYioti \«*«?) yocnaoxo 
v oX3^^? ^e :J*?0V ^ #? <">a$ai« .a=A 
o^9Sw) : OS3U.X2 ,300 .iscofi JS*a '"'o'er? oioib) 
.oopa? A? fit iii i*A?? :t^»? p-^t 3 ''"''^^Ss 
:' M) v oxx-.Sa? ^?o\ ordi ) aao . v <n; Jtt^i© la-ox 
2'al.i : r a j 1? v^* 50 ? J**oxi2 0&a ^oojbaX f^^* 
eeoi ^<A^o .jyajaap ' 'nS. *iia.o :2ial» 5*a. 
|i;) ?».tY> :.«o^ 0901 ^awio '"'^ia aa) yOojS 
2£Ltox j-tor (Sp " '^OLxaoiAi ee? :<^s .okuoucna 
oaoo .^oaaoX aiso Z&asoaJS ^o&s $»i : Ja-aao 
:JSaa -aaas ii: iii :or&aaS a»lo (ln) j&*io\3i 

,.^W .«?(*) .#Xfrtt> .****»•<'> $***»£« 

,,*»$»•* ("*) .££, ^.S-? <"> .tfp&faO .&£*(?) .^^C) 
jsia ( ,8 ) ,£*»> <' 7 ^ .j£=P <' 6 > ■«*! (**) >fe*? r-^* «»<* 65 .licruca jao<1f>\<BO ^auin\S\ nl 

:!*»*£! ^App ^.Soob <^io .^Aa- v°*3 $**■ Q** 
^Ao/ :asel 2i*b .ftaAapo JSil ^{Sopfts Ji3*.23 M 
.VtflnS : v oiI jiasp cA -.^ooAi. JS**-2? J* 50 ?^ J*^? 1 
;ivcuip? 2*-i °'°p? ..a-vrurvA *£u^ Jio>3 2ic7 
JOaaao 2~*b oop op : erjao ,6is*oo' >A*o3 2'iAxb 
2oAi oot? : oiasl a*:A .bo^sdK ?nft\, ..asA 2a2 
23oA J&2 :&£oiti .ttMi'»3 ^eoKopis op ^a*9T3 
2^*13 :'A*_ p aoi.o .op -^^i^-" o-ocr ' 'ftai xoi? ) 
o-Jsia^ iai ax^Cwp bA <s*l .2ajso33 $**4>* ^oAaA 
:ba)2 Ji-b . r oA .\Vynin ^(roao-'is ;»»ty>o :„«v.o\3 
: x aeuJsz^ 2aAxb 2~-iab ;.ob*\x JSacu ' ! jo*Joi3i 2*2, 
eor ;.'.iTt> yaoA bbibo .2 :i*~i ..b^JScu&jo <^.2 
wASa-cr^o ^.b :£>b»2, Jil,b^ &i'in\, -op .oi^acuera 
JKb£b23 >ouixas 2*-io :A ibiae ao.\o .ibi-a o» 
^VmTho tf oro£a«3b .3* ox. 007 :A issi wdii» o»3 
jft\ip yOopodaa .2sco'bo;3 2iAb 2^3 ojS 333-0 :oA 
.coA*3o :<rA*3 orfewbiuaAb &J :2b^isje>M3 Jaor Ai. 
op 3 2b aria Js*ao •&£& ^eo&iaVa v o3^i • *>opi 
1 \o«**io .23010*3 lioA Js*a ^ 2pc7u :^S JSii jo~. 
ojps JojAiA ^■caatfr- t-3oa3 As .oAisio : 2LAp 

.d^ ? < 4 ) .jaJ&J-iis; .ski*:? (*) .&MA W .laefjo vteoao&p* «flu4o\,aV*»J 64 :o£ ^tt-S ? ^? A •*•& tf*£ *£»5 ■*# 

:- isii 2&1? ^AcjS ^*oj* «*» s*-^* ° : : ^ $'? 

»^ ^) >*$»* {,) &*??\ ?^ *M **^? 

( 5 >;*-isap £o :*L?» (4) V* -*£?) : *r> ^ ^*f 
lib? loAse 0510 ': }&e ^4*" °H? ? : ®&^° ^i«w? 2>^o> W^iaS^aidB &j dl) .o,Nei.a»» 
\^ r jsiio : lips? J»-^» v^** # fyV^ *** 

( 8 )^a Isa^bio Jm.tw-i ftoao.? p^ii? *A»?) ■**? 
^^o'2 4s*ppi acutt» kii J&a ^sp i*i« : ^jfe^fca 

:li*x? *^»?o <p\ ^i ^o.M» i^oi-? £4-** 
I*>ab .-woiaia ?m;TT>S pjS) ^oNi-2 <£?£ ( "" ;) 2ojo 

£1^ %isp 1»^?2 :-»kp-asp ( " } 2?0 :a»i £> 
(s^ii oil? O .&£j J:o' W .A^M $$?*» ' ' •***%» |:) 

»»i3j^i (") .Mj l " ,, -M** ® ■$£ ^wo ^^t 300 ? ^^ 63 .23crtc3 uoobaAfiso ,.n.in\Sy<al ojiio »aois3 jsiia :ojL.a sua \i. 2ilb axl xio .0001 
;bodti 6>u3 ©bpb :o.\,aas3 iK*2vNi :opjo ,jo ZsLsio 
yOtrS Ou3o2 \ooo Jo; :'" 'Ixpoiy^ 2ilb b»2 .ytn^ftop 
tOaAVi ciS ^-OfUo ..bissus bj33 ' 2JKcuo£o3 ^'-tr 
^co*ii^ y*A»3Q ae.\ iS? :2b*bia lAaosa ' jo«<dAA2 
: ' v okiao-.c7t ppa) 2~*x» 001 13o .o5*»>e -nn*A, 
o»s ojS isAa : jn.itis. ;io? ^a>iy \V i , , ita a/ytap 
111 :iio :iaa ;b&2 .00A oujb $2 .;xi-li=) J^*a 
'° v oiAi, 2*2 -iJsao :-spxa ^0 2i»ou 2aa!kX3 v oaA 
tbbl^ v o>a2 ^apoao '" '2isA .051-9* . b^acti-? IrAsb^ 
^b :Jsiso2 ■>eUo\a\oI V ;S A b 2ibj J»^kV ^p 
:b»2? ^sw n^ap .N\.y -.o^a ^i^d; \a3 ^„> 
.y\\Sb i~S °?*b\.i :2io" laVVV) cafii 33013 ^»i 
2mA oot : ^w i^obi* bouoib \aa : i»2 jo.\o 
Jbp v bj>3 v bis.ao : isp'2 2iib .2*sub 2Js toSjpj 
.bivaia :.ab*Sa» 2i2 ja>ii2i2o :' ''&.ao>B ^fco-aap) 
\> ,i~ :bao2 joobcAjcd ..oiyxai-. 13 v aia£i ,3> 
^OI07 2«*3 cr-ia^i? 132 :ciii30i 13? ^utOtm ocr ^p& 
^xcj ^,3 ^&i a32 : *sb»2 r ft.if>yb\,o: . r ?*tS**b ^9 2'ia^ 2*1? i»» •v?*?rH ^^ ^ **** 

Ju> boS ^oaiwo .<7?fca**e>? ia-*» 1^.3 cot &> 

.^ &£*£& fcj «Wo^ £$» Ss.li& 2»a -<*<»*-*<» 
jSj -.:M>? (,) <^3^ «***?) 49P9 «*3 *4 £1, 

,&»**© :jjaos £> 2i^aa li»i ^&$H? #? ,?4fl« 
O^^o ioj*-? t^i? Jattdola* < 8) 2iaV> ^f^ 2 . 
^oierio s4S»?»> (, " ) 2ie*«^? v? ***"* ^ 2 '?*? 23 

.Ayli^fl- #£ {,I) ,aLa3,? jB?»ia ^^V*? 1 
>r? b>) **>**(") -a^?^ -£*^>® 4*M-0 

ei .ipOTfij jooJaoSjao ■- M -i < *\ ^ \ . fn ? <> V wN o 2o£& -ii-^5 :?oia> ^Scr .oaaii^ 

Ij^i&ap Jala O^ciwa &&a 7woisk»o : y ±<ri*xs?S 

.2io*aoa J-^aa ( \ocj.:L~i ^V^ca) ;•»£* ;lsW; 
^oiof . v ocii^ ^i? s (4) ^*i» -Sj» 2c#2 SI :2?ojao 
£? *»?, ,??« .©i>^$te ^i :2?or oai*» 2c£i SA^ 
*>*$ M*? :o^o #**»> J4?3?3 oiv, r^i 
iseio %aso Sjs^jta liiyo .JpcTTfij ^adi :#feoa? 
S v O^Hft> «,*oaa «j$dl JJncumi? J^aab opjij :£j£ 
laoa* ^ ^ X2 2<* £3 ?2^a <AVW $» ^ 
&&4* £9 litiia < 6 >liaol oni \i :4o-as> £> aai 
Wjaumfcisjl ^.v) w a!kt iadOAaaa*, ^axv ^aJSao .jliaa!^ 
JiaJ :2A»oal ;»aa, Ofl^apa &a ii^o .cj3 
: i \ ox i 2s©£,a 2£Uoa *» :2^.ao2a ^aaLa la? 
<")jiofcia lapauJ) &.i Jaiaa : f "Wouajcba 2*i*a V ~ 

:U.a ooj ^e ^oe^ ^oas Jw ^aaa oji© : <ao.\ 
Aaax aao .2*aaka i^xl aia lioiiou. jiaWa V-" 

.Iscwj joaac&JSiO ^BLa c \ 3\ . f oI 60 v Sio2 Sjaiso^o 2c#i W-$fc^a i?«i» ^ v"* 
£«> ^ .^2, ^> r ooj r .?'o» 2*oA jia* :o£ 
.^eop ^*Sa :e*»^tap £ 2a\so? ejiaeioaS? :<*? 
&> a»i -vo^pjai (J W <i~ #M) 8^3 v ^7 £? 
\ocrA*. 2juo> Jooi *•* 3**? : >A °^ : ve°V?9^ 

pjHP 2^? <* o£a-i 2oo) ^ A.? (4 Was : a»2. 

^.3? 2^oor £si? ^UjM •*$*•** *? j ^ ^ :? 
( 5 >oj»2, £**f) .ojnoxo 2ooj kaujaao r a*2 *i2> 2a^3? 
2307? oi3? -aa jqoocXo Alo : isa»: Jaooo^o? 

2fi*'i ciHouo ioer aaapw 'A? A\J? : * 0<r ^^ 

.£Laa» 2&^3BQ 

: ;i>3 i_aL5Sb .oocr ^alir) ao.s 2&Za<a a*ao : oeoi 
: v ocr3J03 J^isoio :^A? Jioa, 2JSOX ^ao v oacAi? 
^»o* ^xi bio ^«so .^aool 2*ai J**** 3 Mio ^lo^dij V^oii js*#i W •#» tfo 


T 59 -IpCiJCO .0(U3o\j£)0 'i w ;'fV^Vjftti[ P\6«$t>t" ^ £> 2m^, :2'?ox? i'i^4 :;i^s ^j 

r O>.\*\: £? &*» Zoo? 
•2XA1 .Vj v o?i^ ? &b *n3 :o.\J33 ajsd ^jo 
*** & ■ »f»i *S» ooofo .aaSb ^i ^j oixo 
akl aa :^x: j&j ois r '»o» Jaa*- : lVaS ^ep 
2aabo& tflz a»i .^cA ^.oai jS £»? $£o\ 
2L2ao ^^ ^Ao& C\oo£ a*a,2,) a» :^a»b 
2o£i? 2ax^ ; ^ ? ai^ Jaaa ?^oiji «\**a ;.\o» 

: ^cr.NouJ^. a.\3 JS^JM OjS Wjs^AOMO .^ 2aA» ? 

:^Lso*ci laXaj? ci*aao3 AatioA? 2ia2 ^| :^Ai- 
&,?» ^> &oio : v i,V-inaB (s) 2fcoaja ^ia ^o»o 
2i*2as t ( V^ l cooi $2, .bV'actai. \i.o ^rg 
v ooAa ? £fcft&o :^«A ^J jjbut* 2a.a» 2fco» 
&*?> - (7) ^? fc2 :^oV 2L> aaol aao .^oou^c- ^ia 
N*2* ..o*i *o&>ft JAJLaab : ( ' 7 >a»2a N.2© „ oa2 USiadi 
a^a? ^07 lio ^aaw uo -^adou 2*wib : a»2a 
a»2, .oAito all (■)£© :a»2o oyo.S : a»2 oi&iaj 

-^ooi'o^i v o3ii«^? 2ilp WiSo .^oA 2*2 *,£ jljj 

<*> ( 5 ) .^«or*ai£. to .li^iao (.J) .jiw (») ..oori^bi (') 

■ li!? to Aft to "*Ln>ik«ij3 A to .£1* .Jacje jooBoloo .. rUftV^ft^ 68 . £L»»b Jiaioa .oc£a joafl A9d>jl : &*?*\ £* 
.^n^a^iV ^ oj^*>5^ v?VW *"1??^** \®°^ 

liofScA }ai :;ojSi? (1) waa *—*» «**««* vf* : ^^°^ 

.OfcC*34? (5, 5f^ "•£** f?^ 9 (4) ,^<"t3? £~) 

0001 ^-*;'* r :' ''iii-ja ^ooj^fiA li»o? ,?*4 -or** -? 3 
Uii-ttjcs 097 JfcoJtii?) : jilb xel .:?<* ;»,«~S ^0*. 
V &*ap el asojfto <A XI Ji» :oisol Jiao\ .' ';*« I .,£*- CO .lib 0) . v o»f>? CO .eaioo (0 w* CO . j.. r tp (») ,j4 I 1 * .4*1 ( ? ) .liil 57 .23 quo j&aflcAjOo J0u3.a\'i.\ ; /Sil : Ua,aa-i5 -*Ao? xA aifJoaA : Aauio J i\\ca 
:lsiu l^o :liuxS <^A» Ao : ^crAl lAo : *aj 'A 

"Ao :Imo3 Ao zla'im &o :2a^* £0 :&» &o 
oiiSai An ,.'.13 r 'iA_ TJiao : v octu>? A* Ao ^flTfioV. 

JaSa (5 'l>.isoT3 SA, -07) JaJ V & ol :i*o-p o2 :2s07 -A 
iA Jsii V^'ii-QO liop 5^ Jx." Jcrs : 2?oV ^p 
IJsiVa isaAio :UfS? <^A« t» U?£>g-3 isX a et 
;( ^ . ^awi s .»Ay.a)Ai> t ]3»>b : ?i^,«t ta 2Jlaj p 2:>ogi033p 
li:o .2?oo %>Vn^ bAx>.o : ?u>ygi*yA Ao?b.vo • 
JsV'Jtio :dK*2aau^ $&*.?ia 5^ M^& &oa lift»*i ' 
i-3X J.OJO J 'fciacaos crAa -a Aj^jpo :^oti o"\a 
;>A\ :>-? :<£-? "'^ta^o: e£» ■3>o ^-.cA dal ' 
iiS.Sb <£ kJ 2i»o .<jUi^ ,-crAa -Oi\J iA—» 
2<r? VliisJwojo 2ioT Ai. $333? :2JAjo^ J^.>4 

or^oiia *» v oi>ADX) ;.\kcra ^Aaoo jm: **iIoi 

.Aa Ai. 2*iao U 0JO^23 : 2~*xao .3.0X.3 

o: !ya k \04U ^ui»^ l "-ofo»JS^«3i : sas2 lilb 
:oo7 OL»^ab : $A»?. iyi?o\ /"tyfcoji 1^3 &As0 

,*M4i (") .^.s.sjoi CO .^wi ji r u ) .4.0 (') .l ? 0ft JOOCO&QM* -flUi<sV»J 56 2-Lii' ^?? ' (4) ^<* # ^ ^ '^ ***** * 
>4« iA, }Li -#*** # °£ ^-? : ^ J ^* 

:J«* ^ •#' H* ^ *** °^ * !**?' 

Max J®$fa*i *$* °A *** ^S*^ &****? 
£*':-#» JS < 6 W J^=A *•*»* #^? H^i 

2&« *V*? :^» ^ *» ■•***** JE *** 

^ ji,j _^y,\-" yOPUili-? tAs-r^ :vOO^i? 

. .^v» **^> lUy.y o$ ftua ^jai? £*«« ^? 

jaAia Juoi' 2a4a* ^-? 2**l° •■ a 3^ ao -w&A 2i&oo» 
jii .»*» ojx#iS Jibe's JvU* :^ <^ ^-V 3 

<£ 6*2 2^? ^ifffaflox' ^ ?*tf J^a -"?$? &>» 

55 •2?ojto jooudoljcao ■; w : 'ifV v ^V v m;, ^o JJaap 02 :2io i»i .^'^ £ t ifcj - ,y^ | 

voaA^ <Aai, aa aSfll 2&» i^a^ £ ? 2e£&) 

& Ja?«V ?vOoj^ ,> \o»^ ^^2 ^cr..^\..\ao 2a^©2 

: ^ **V? &?* :^ oi»j| 2»ofl tf & ^ojuafc 
oao*tt« oaoia :i»i £■> .££ opi 2aa*S C 4 )^ 2i»*: 

=oi*2, f\, ? 2#oi, .Wgjj ;^Ji (^ot'^) 2*** 

2*>a» -iwi o2 :2a? )o$2 yQ»o£ ^4ft ^ ( 6 )&^ 

^L ? ^.i (O^p, ^2a.ia ? :JKi»2 ( ^U^aiyo,^ ?2xs 

.2^a» ( s )jS ? &t^ -9? £j^ a :£ j** 

Vooc^a a^20 rtfo*? >S*o$i ^S^ ^ ? s ^ 
^o . V «C^ ^c&a.S &n p $o 2>3w» v oa4o s i4 
«afto© 5 ^iS^B aao :&&• <%flltf «i-3ia) iiflctt 


■**>• ( 6 ) .^ (5) <t)esunt (4) Jaoiuca joobc&joo ^a*io\ c y\jo2 54 t: *r«^ 7 iJ&m :"iais3 J»o« :Ui ^Mi opox? 
Jo-? oji 9-aa« *a** a-o^> ^? : #A\ ?*&**» 

:.Q&<bL »©oo» .oaftsoai f \Vn*i > -a £0 :JC? 

: Jc£i ? JLi^o &.£ £? *ia* aao .«$S\? 2!feft4 

(*) ftW\ ^; Vvy . v otrp ^-*?» ;cro :Je$i N*3^ 
( ''£u?j»? Jia) ooioo . v oisai^ ^Aw? ill Aoaao 
. v coA <Ajs v c^*» ^ioa :,oo& o^aelo iiao\, Js«A 
v ei^JS oii-^so < 7 )&32 ^ocjS v o>i*3.S > \o*fl £« 

-(^j^.tAVAA ojS oases? ^otil Js*2o ! 2aio£ ^oitAx 1^ 

0901 y>W Jo&& oS ::i»oa -i'iS li-b ! ''''*»* 

^iab \\,Y* :J , nft>'i ,-So-Joo 00 cr r a.Ve> yaicr? ,Ti\a 


Ail 

63 .liika jpofloSoo ^JUio\,'a\jEt>Z 

r uj»i &i v ai.2 '"'Xiio : ponSo .oAisxIo v oii 

&M ^OO Ji^lO £9 : v iM-i»o ^L. : }l>fc*? <fci 
?*ti oli? ji (J1 ^,? ^ ©*- :UI? ' i;:i i«p2 ,$^>?) 
v ii,/j© ^flpj j^oiJ v?*^? J*?*? -^-~ : >?&? 

-bos 3a : i'iaki fc^a^ lirjeii-. o^Io I Ji*3 ( ! ' ' ailSb 
.Ofcoci iQja ^a'is) &? *» c&a? *»*& :l^t'ai ,ocn 
^ooijkoS Jia'ioii ooxp :&3^ l*?°\ Q tV° >? 

^.i : ,A>3 iaso -^iAj>- J<*f? '*>«►»$ JUo^^aj 

V «A3,^ & : &?o .oSoi* : v bkil ^3 oerjkl? 
< '') JBJOJ-M003 » is&*3£0O Ju. 3 oCLi O : icrS'S . O^-.N ) 

ft\yl uo .isai,^ v bo& t utA» : r i>. '■'"■' r \^aa » 3 
^aUift\>\<»; fea^ : v bcjS v 03Xfi»? v o<jwo>fl v oil 
e>Sjd a^souiio ,.\Uo :H^aJao ^a-a^ao? Je&Zs 
v aaa» a*. ,3*. ^3^o :jil 23»2 ic&i v <xxS :^33oio .laoua joouBoSjoo . A i o^ftVN 52 is i^> \i. ;ft» J»&*i <*° :6 ^ v?^* ? 
«* £*io* 409? X* : **$ *•«**? ** *# 

.>*# *? 2 o w-^ JO ■*"* ** \f**H° 

^i i ^^ «»»*> »*** **•* <* m ^£ 
^ v cojS »*M 0& *& ^ **** •**£»> 

;^ &** &a? ^ <«* £ AS f ft* ^ *&^ 

.to oim*w? ^<»- odr w ^ \?»* fc#*J» *?*** 

ii* ^ttj* v*° -*W **» ^ *^° 

^ ;*2 \aUBM 24so»? 2xaa ?"»» J* 2 , ■**• : v°** 2 
l$ah .2, :Ji^ oi»2o &&»!? ?»«« oi* -J^P 

jVS^ > \v*> *"*A* ^ v Ao ^ ^ :-i * ****** 
51 .2?crjco jgaee&jQo ^n.\ ^\'^\,n ti 

:'JsS± Uoj ^0 ybo^a ^xwcjso A, ox,? <')oift,aau\s 
^ ftii ^0 Jo? :©£ ^je»? ;..,s;so XoS ^aaio 

^os ft. r :> ^i^ . v ooA^ iftJa Ui -7?\^> ;^1jcd 

criuoxx)? ocr £ Y Jxa ii-sS 6: : &l'&u jm ,v\ -'■ '■> 
iiftip ^ft>*>? «oi»fc :&isi? 0jU3bB&a \A?° ?"*?*? 

OJ fcii Jtf^a l3 »a : ^ ? ^© .2ioa\ *aWo 
t?J ^ao -Uaojti ^ ftii ^aX i\\-> :Uois\ 

ftJko :ji£ft,o» Jluoa £ :£xo ^xii-a fisii ^Aoifioea 

• UiXoQ-o £3i Jskco 
:&»£» yXUAO^ a ^jcala pjij& JV&9ftjp U*a xa3b 
**^ tt? &*?<** ■*«$£<> 2&aoS iig* ^oft, £a 
1-^eo £'£ :2i: A\»» ow lijb (4 )*fus>ft, jS ;.\i»: 
:^ AJ? Jia»j .«a O^apaab 0.00; :oja ftjiouw? oor 
r pjia ^0 ^' (6 ^^kapa **?)) ^ >*&? •"« l*^,tt .(78 }*& ) «**• ' I 


.:?cruta jooJdoSsao ^£Juia\~>\oi 50 \fWMO :^;? to'ttf^ ^ s ? a &^*" 2 *? tt f? : .*>^?? °^ 

-4 C'Uij jIoS) 2&4 :a*J £? -^ «* nj2wft 

. Jkii ^>la (3) 2Z*aa Jii-i) Jsii &,£ £o :*?i\o*&X9 
5^| 2*2 £•£ 2o&»3 **£&» : ft£»2, ££ #4**» 
2*o.\ J^g ^*» 23** 2i<n £» oS £j| .i\3»2,? 

f4) «aio2o iJ£* *■**»? J**"?? ^\0* £** A °**» 

(s) ;Lss3 sp?^o) .2*2 2^* V£*S° ***K° V*k^ 
0U&?ft»O :£*2 2^1 iwp ^0^? ^fHRf '-^ 2 K* 
.ill inaa 233 v oojSoA 209 laor 2*olJ3 
\i^*al iS? :«a»3cci Xi. iii joil : 3392 2ub 
1 '^S*? ^Loo- :isa^e2 filing -23*3*9 ! ''I'iV^a ao>. 
M 9t 1*332 «\*3 »>>ci.*jo*.3900 : »3 oci &\bo*S 
2-S3Qiy« yVy 23«3 ^3: :i»; 2i*? -^3»? -ojoaa-s? 
2i3ci^ .^ 2*2 tu,) 23i 2a**apo) :2j&»3 2iii g ( 9 >oa*X 
»tt3*) £JB &3 ^Aor? :2»o& ia^JCa : o'yaol ^3 
:p„aap 3Xo^ ( "- ! £3 :2<7&i:> oris) 2*^X39 £ -^OJU? 
^vap 2079 ^3) 2ioj .£t^3* ^Asoxa £0 <^3?&? £ -N-pi W .Ai.? .J^?3 ^i-: W .^84 W .$& ^i2?**f ( 5 ) 49 .JScfjtD JSQfl<AoO yJ3ulc\i\J&2 ■jjda u £s^UnO :^S Jm» \yi :i»: ^-b 

&£&a Jsii !&£s«a? 2w :-3*>oaI ;n!sJ3 2-3«.o\ 
J*S^a £!S*a Jig : xi»; £;£ fwoVp .*^& => 
14 2saxJi mSo .-3 4^ ^3X> i\jp :*ofc<M&2, & 
}V>,b> o2 :^ao fuisi J**? 3 r 3 °?' ^f*? \\y : fo » V" l 
lisop ' r '.l^ ia"M3 :i»i 2vb .OTxli *&3 -a-i*.? 
: 'Aa!yB? £.2 «a»bJ ^3-3,3 2<7!? : ii-aap ©2 -Nil 
lore .&xla |J, --Oi-3 4.2 2aiiJa) -aaAi Jikaeo 
: &»33o jootutooa 2i,a2*. 2iii ^cn3>3 -39 ^a*i 
lla? 4sap r) l*n\,'Ji o%»b 1 -.?&& isaa 2>£si2 v-aSSoai? 
;on a&a -axb ^fl'yn <^I jioro i^oi^is ' „Js*ocn 
Jscp23 jo« :*»?»?, ***?^ ^* 4 t io \ — *M **r?^^? 
A\.» :£&&3 JSii isco .-a oaXS? 2"i.ai ~~ <Acp 
:JSii J^Jki £0 :;r\\. v octu?>3 libera 5^ ^is? 
:2a2 2fcop £ 3-\ 2i2 .(ffiaaS 2aox- -a-ia> Ay? 
2a2 . v ooA 2*iaJS39 2il*33 lioUoi |7; :'i*^A? \\jo 
.# liop '"'l^o -.211 2&£ ^33 <'>2*9&M9 bA, .*££ ^i i,£*3 .ii= .-O.LJ.O Alio W 

.li>^ ? W .^ooj ( 6 ) ,^Vfi3> ( s > .J5> angora? (A| .a, W .<~.NaAii3 ( fl ) .iaojjo joqJB<&joo JUo\^aj 43 

ft^ hS .law? oj? 44? C x >ji£o2 ji^P ^«M») *fr 

l0 ow <** jil\i £* £* •&?• ^^ \«W jtf 

\ao #? n? 2?W <**>* 4**k $P ^ -W* 

;ssl* ^'■■'■* oa»i :2**? v©»P ** a *?** v?* ' ^ 
joiaoiU .*£ ^M* lor? X* «^*#»* ** 
jsi; #) '.£ &#*» ***• ( \??*? J *^ W 8 **j 

j^bo) £ :fcS»l. *»? &i?o\ ?&-£» -ttjio*^*;. 
ilia £? -.oj-oSji? iLafti £> £>**? ©or lojSi? '^^ 
<%j4al© 4^4?) -^ Jil r) ^? :^ ^ 
^, MO (">2ii.io3 o? l*»b :li2 J^m &% .Jfcai ^4- 

v jo .2ic^ isii 6# £* ^9» **?* ! °A *" 

^ :^VilT» £Xok^ C 3) 4io :2?o? 2©oi*\? l^*** 
: ^ ki| ^3Jto>» ii^o^o *£*? ^>4=«? *$?0J (4) 47 .ipcio jooOoXoo JUoijbysi 

: v aa.Wi» o&a aaolo ^'aoa J*^©2 ^cdA* J*4 

oi»i jtA-s £o :^oao iSo = A*xx So : Jii £ ? 
(a.ai £ J*w ^i^ap :ojS i^uao <u»o cjS ii,£» 

X* *#* *V» ** -© igN &aai, .*%| ^ 
^Aoia) :Je&i? ^t? ojj* ( 5o (sic) As&do ooi frii a-.Vw? 

(5 V*« ffiV?* *£•? ^ A? :i»2 joaaa\r> .-a jsi^d 

-^ '"*;*« & «,Ssoc»i ^X30 i-aa-?o :^ 

Jfi'M> v a>V> *M? :#?? <"A.*» ^»r^« 
aJs»o .auBis ^; :iici\,rah (7 >«ak© iftujauoji) 
w^sa-ao .ia"io y6tnX± o^sphlo ? ; , <» 1h \s» aij 

:eecn r i*~ jlttuu \s^ :oooi ^diisjcxn as *a?o\, 

:iojS:? oraa ( "" 'i«aao A,oau) :oo<r -i»i 3o,.A-i laoro 

.Aacuij r? jia ^ (4| oa-^ (J) .Decst («) .!■*• W 


.2DOV& jooflfAoo ^CLA fi\->\ , o 2 46 

A4, ;ioi ? 2L? ( V*ofk? «%•! *•? W^MrtJo 

^im.07? ?-*-;*^ > *■&»? S^ooJno-jo -o>2 «»? :Imso 

A^ > >V" iti$J «*»-*»• fc&y o* «*$ ji* .2=4 

( 5 )«.»s Jk*i>2 . jb *s*»* £»o»3 ;oj :iap'2 jooo Ao 
£ ? fe&fcx -010^ »B^2 2sow -.^Jso^? A-S 
iijo Jk.ob &1 .2l'3^ao 2lop Jaiaa? 2jJ ^ £?ia 
2*>cfc=- £&^4 *£ **#* "°ft?» ***? °^.??> •« ; f?^ 
30&I9 -.23013 ^•oia 2jox Jp «Li>? 2J» s2L?s 
:a»2 2il> .2^*5 oof $a\sp ^ape ^m £«? tfL&aA 
:2i2 ai^-ap ?» JyfonV — m 1*2 ^P? oj^a (<,) 2»2 

i-aao? :2*2 Jsai 2=o Jo£i j»ojs .-\ ^^2 ff ^aapae 

,;, ->V* ? CO JDeest ( 6 ) bMH 45 .23oi© jooWnXfoo ■; w ;"*S v t\,"\ , i 

OjsaaM ^p bkoob Jsoioa *u«~o : &bdo 2boi.« 
cro*- 2oer A^Vabo : v bo>b2^ ' J) 7sifl? a^ 233&« : ?^* 
:.\x.«xisi Jo*m J*oj ^»** ,aAo .\Waoo J**?? 2o«~ ^.2 
v oioi o»vio .-b2^ Jocr >«23 ^a \>S <*wo~o ( ' : J>^ido 
<£ asJlM? iso Aao :o«- l '^»o?3 xoaoyaii©) 2ii2 
bspbJsapo : isao-^1 »ai^ ^©7 2i*p ^aoa 990 .opi b-bi 
-»>fl ^ai2 ti»|3 :2ilb iliSo .2*.a3^3 65J Joir 
2««b: :o»oJN Ji*?3 uOiott^ asaO lio .}'.>\, ^aioA 
£3 jdl £*2 :ooo] ^ola I\Ato Z^3 Js^runVs ^aii 
^33? :J33X3 .A oisbi :bab2 ii*b .?^nt *<rc&±* Alia 
^3 ^QLio\.b\jo2 ?.oaJSouM a?t*>? f>aoi .oa2, 
Y&jlx :„io-A Ii» :bao2 iilb .io-Ao 2i*bo Jsb~ 
lib-23 : io«A. opn ^Ai-? ^v^bi : isb»2 >v*?«\, 
«i '' ocmlo .2i*a ii*X3 o2 :Uaoo ,ap ^b.xc b-oi- 
cub-Ja lAfka lias : . kcwso JzA*.i ouoa &X boo^ia 
Z^ : $*&O0 2>**£9bba o2 :b»: 2i*b ?ojS 333..X3 
: ftVw ^'339? .boTJsoat foj^ '^•siai? «b-2a lit ^ m 
230*3 : v oa»>cwap •J^-b 2*o2 'boy 0U0) A,b: ^23 
2iLiCjb :s-23-3lX :Nbao2 tftitoVSygiZ .-cro— Ja\V-2 
patt ^dgCtip ^3393JS ' '303 .ILocj 1^? ^o.Sa: ^ £3 2^-ox isato* 1*» ^y» «*««*W ^* 

^or? V# -v^J (,) °^-?° s *4**^ *^° ''^ 

i^i g* .^ooiNoai }^os>? 2»a W» ^M? ■*>?=*• 

ii2 IoJmo 2^ 1*1 *# l*?o •©?« *ft*£ 3*4 
ooc* ^ liiJ A*?? '^ **"* ^* ? :(J) ^??° f ® 
•ft«p»|« :ja*2 -**j« J$J»J H ** '***** '^ J « ^^ 
2>-ai fy»4 *<? ^ ***• <$»> :0 *** ^ ^ 
»2 -4- £© :2'5*»i M9 2isk Si* r o?l < 4) ^ 

^ 0*90 £**»»> J*"" «?^9 -^°J«i? 2 5 «**•? 
U& 73 am obi Lai) -&A £°! &**> ^r £? : tf£ 

.( 6 )2>\u3 gji>hf\^,\) amJW&iso : Icrtik A 

^V\ 2ioN?> :J**?^ **** 'j?*? *-? **** *&9 
^2 :oo<n «**•> ji»? :^ ^ ft^» JAaM? 
iiik) fcoS isiia .?ao .«*£*o U$p &W? 
P>#- *> NO?,?? :oooi ^x^ OJ3? !<•)£$ o« ? 

J.esunt^ ^4(4 .;W«£« ■<*« J— ».W -^ - 43 -Isom sooaoioe »CUd\3^o)| 

:l3ofla ^0 ^ooAi- r .s2 2*^o2 JON? ^ap ooai.Si 

rr"' ??• ■v°^? J! ?& v°*fl° : \f^'^ v?^*'?? .^oaAi- 

.^tf 93eAi yOOjS 3333 .33X3 

o^t ::xL n\on\ £3 a»2, ^ool jiabi bio £bo 
3^ tfi) : iol^i, Jjtt Jj^i W^ ^ ^ „*,. 
2'sA0\. o i i o*.2 3A0 .-'fua v oova&x £2? jii aoe 
i^«4- .?a .oj2 ououtlo a-.S5i : (5;i :'i*Joi .\*:A 

V^ * ' / ' ' ' i" 

-i»J? oraa*» Jo 2 :^iioi aa 090; ^.baoiaoo :' l,) ^ao*JBo 
:2aA »3*sisS ' '2jajap 20007 tf iaoi) ao.So .90^0 
o4-bo2 oiyoii :2'iinyifBM o*~ 390 .^ojiaja ^9^.0 
*>*a *>Jou.b 2u\,m aa v oacrs : o& ^isoi 39 lv*bA 
1 '^-aoja© v . 1i i \. « Jo> : v ooi^ ofr^apa K3900 :2xo2 
«**» ,390 .Ji^ia ol Jaja ,ooA fcA 39 :2:Loi *^j 
v ootuo Aaja Ixoi xa b\i3 : i»:© JSsx-JSl '<L? 
Jvb b bio .^oorxo^ao oaA-io J^ocai <''^2o :2a~cut 
al :o& i»2o I'xoi JS*a VlA :ifio :^33 &a>-3 
< ,,) t Aof 9*3 ^oi* ai2 v J?) :.\>a3 2*2, oS :?fco» oli 

T *jfe(») .i^io (*) 4^A J»fo .oi»! W .,9^00 < .■■') .^sJ-b 
..oier? v ocr.\^v Aaxip jAii <.") .Aj.:o ! '"' 


.23CTJO jcaoflo^oo uJa*iO\a\jB»: 42 

k\v eoi t» : ji»ii ^4* •?«> *£* ^° ■*?!» *?*r 
iy&aa ^ :*/i»<! £?*• -jWf 4 * & '^^ &* 
jSjS .*^SM .fco* w ?l5 <» ^f» £° •* ^-? 

^a ^ ttjb a^sol© SflfV** ****** •%•! 

O^V? : #? .94 s ? -f^W ^ ? £^* ** ! %"* 
«wo ^itt* : r >-l !»£* <>1 #»? £*«** \? °* ^fc*» 
&Sfc i*i*>i 6-3 ©ow© -vooi^aal W&«»? Jaw 
(' 4 )«oiio ,M Ai ail £«» ■■x&$ 4$X? <£»».l 
WojSlkJo : &£* Ji^ol «'oP £»? ^«^f v?°^ 
jA^? < 7 » r? o>^£b .<*>ty£o fej <** » ^^ #? 

7-*-;7») 23070* %»i ft^a -^»**o «*** (a) ^P **?•*■) 
(")pib ? £&? «V»jip) -aftalo .«£*« <*? 

^oojim J^o :ia^ol oof £> ayo&fcgo (">ab»V*^ 
jSj s^f^-?* Ok :£*&!» «0T v»°J^ »»ao ■£*£ 

.D« s t w .o^-ioW i^»w A»W ^ i wffl - t *^ 

.^««£* *V*2 W .pip £*» #)** < ,0 > 


M 41 .Isem J&ajQa^JOO ^Uo^s\ja2 

a-Q3o :Ajo ooo- ^tia Ja&a \i< jilb «»i.NIo .12^X0 
: ^beraisjeoX ^Okxxs jinnS^.a r " ! y oau'y*l oi^o ) 

oA^o &OX3 2f?o\ oi-o .^oj^israp aa Oj&fa^ 

:2aAV. 5£* iJJi^ ^otor oio ^u rao .&a isbp 
^oSs t>«030 ^X- ?d>o .jaa\.3 v oojAi*3 ^X 
& -isaibo 2*i» :^,iso:o ^o\ \>. ^bcjAiia oooi 
.}op& eoei ^ai»b -ixiika «A aiL 2i» : X*.?2 
2>ti Zi*3 ;»- 3CK> .ooo- wbu *sbio 2s&a oicr\b 

oj3 ? ^07 !**x» 1^2 .^«kft> iS 2*x. ^L.b :*.3»2. li*?A 

! ''^? :^a»{sii'g) ^«Aa *\^p>in cuow : ^iiaa-o? 
v o^A \4\abo :2xaS ^Aiuo ^3 a»L ? Hy.oao 

: ( )yAj>^^ ^ .l oV p'a^ m l ^jo ^Sqi Jiib Ascut 390 
( 7 )^os ii : v o*2 o-.kaob :,»*)£ 9 .jlii <^.2 Jooro 
*>"i~^2 &? i».?A. v Oi2 ouooo . v ocnA\ is &iuos 

.00A i=o2 .2xie <u'l iLh'i Xi, nVVio : Jsfli .bop 

v '" ' v , ' ' . ' ,V 

: v 093iiao ;,S2ao :o» ^bisitotob 2cji2 2a<* aaJ :2i.i ^"^cf?) :*»**• <£ Jew *^s* :*><^? 

\i, (* 3 )«^| S^Wfc OOO? ^UM «£» JDfAai oi~ 

^ 6af £» fc^io v ooii^ -S* ^^ <? ?? ^ OOP) 

i^[«) „i*»Si< ? > .-»i^«M 6 > .^ V «W%1W 39 . Is into jqclOcAjqo «a*id\,b\ja2 $?i :^oqj»3u*i* JSamJS ooct ooojqo Ooa-eito : xttSb 
olU :^toi ? &asa ? iS\fc ^ »« .^oOi^ftaa 

( J ) oojiiotoa iJuw Hi ;io,<i • &*»;> 2f.*i v^a 
Jlw &aaaa ^.idb :li*b erA iiuo aao ?«-^V> 
tf^- W «»W *»• .000) ^auuto ra fr.ti.kj ^j 
J&T «i ^doU :$a aa»2, :&*»? )1? ocp 22^b» 
:o ° \f**?°l? •«* *~*» {S) «aJ :2cp£is ..saA o2 

^ ^ r.? *****v»i .op) *<S£ia v oisi«2 ? 

l*-*ao «a jS *<*>$iCfn ^ojiaa :\%oo lileo £a«) 
: A ***»> ^»3*?? &*?£? J~a tfop o» ;<*a :<^ 
*-^ •« YjMoapjsb gi :^LuA»3jsa3 iAl 00- ro 
V?a a*5 laa^ iScua iio*i oi£ oj^4» =>>?? 
\x &£ joio :2ap*a Iso-si*. ^ 4V*° * 7 ! 'f'- 


.iaefao «at)oSod ,fl.^\S\n ; 38 r? wii^ .oooj ^aua^ 2*a> ^oi^oiaiutoSfta Jooi 

^oa : «wg»!* oisaoo ^cag o-**2 aao .-orosjia 
(?( J )^so«) -a Jam -.£> vfojS a#l .^Ao 0901 
^o? V v «>4* a^ Ji^oJ ^ iia :v o>S 2ooi 
: 0$ oi»2o oii. J»o3 »N ^ ^O^?* J*?o\ <•? 
£tt : i9 ^ £ (4) ^-? £?£?) »•** &? £*°~ 
:a*2 £> .2&J3 ^<^a? U?i^i £j*$ *?^»? 
£ ? oi^ji -.^Av ;«>*i? tti a-fc* 2a*a» 2**** 

19*1 &'? . (?} isii ^4») fc*# : (6) ^A V ~S ^ 
4*0 ol =% ojs^2 tfoA $Ai oop J»jS ji'ji- £2 

Jmj* < B) Al :*.i»i! £,A -A**oVaV°* *&* J * oM 

2^ 05 :2^i^ 2a»ai< ajubaoa ^a? :a»2,? ***? 

.2lyjc> 2iso6\&) 

2So* C%*4? :2foyai& <'>»*«• 2ilb *»&**> 

.Daunt W .^8^ A#? < 7) - Deest W -*^P? "H"* (5) 37 .isiifa jEoojdaiuoo ^flUiQ\a\.* a 2 :>*-: &*aab u l n.in!^->\im2s oi^euiz :^ i£i? :isi«au 
wWOMtSMO :^0m3 JBoBo^ jp ;Xb» Jio ailSo .^ 
^2o crax>3 wA is is 2a 2aab> zi^Uta acroU»o :la\tS 
-.^oqm Aa oj2S 0001 ^ao aio .iLbi Xi. Js-*? °JVr? 
^a^.a\^\.tal ist~ 990 .&v,o> £° criXfi low Asia 
( ' 'anisp^So ..criobi- ^bij :cr ?^ 5 JowJsiis? jonHoXraN 
j^ocu liaos) ^r^ : jaaOoSfp —2 : ciA ^iuio 
„bflo :?foA cXb, ' ' 'a^bi &2 -A-ais Ao :'" :i U^=o 
^cnoLi. '"^3o\ £is ^>oi ) .<^aao>A 2is2j.a ^oxA 
.-J-?,i> &Jtn ^.oa* v "iao :i»: *»3 jAfibo : ; I ittt\ 

c*al Ab» ;aUBo :J*aoJt <Jsp X~i 2*baoa «'A»3 A\.rc 

,aij 2,ooi iji >>iY> a 
: v ogua\.fl cuAisis2o »j»«x« A? osA'ib ika ^aeo 
&aa 2i*Jts2 .No .c\4ia> :£i*b .ocrAa. axi3 ~a-or 
<^*2 :.ai2 obs 2'iio\ft>t1 oAboio ..oe>boA=i 2o,ax r 
--tii-ioo as jsw.iA Aid &b 7100 -lilb aJbSa 
£» .00A Avi ju2 Aa :li*b aXi3o .on cu.»ba Xi. 
^gtf -J- a- ais ,:,| 2i'aaba 2oo> 2in«a Ajy 53 : v 0>0 *? 
^ap Aaiao 2aoa 33 : 2is*» <^,2 fotvV y ^aois ^a ooci .iSBN ftot, ,* F W .J^ « ^ ( s ) 


.Ipcr.ea joqOo\oo ^a^o\ S .\.g3: 36 

: jBofloJo Xik. 2iwX:> 2-iar 2ooi 3-P..S ^ai jjoo 

JSpLdaoe :J*»*ia c/a-JW a*2 :laafi>3 t oo& K*i -nioo 
I?oi» 2il^3 d« JiftS? o2 f ;->\-n ^ae 2'itt»2 da 2 

.ffiuaja ' ; ' 'rS& 3da erikaai is*: £1 S*lis? :o:isoujj3 
: ^Jsaai? foft,.'. 2ir>'.'S)A -dat aA £ H fu^itn'aa'a 
: i»2 j&dtio&A) .&&0 i»»iix? lV?P ^isai ^oinJia 
^ofJcia :2a*aio 1*« 2op2a isiab*cna Ja*?>ap A >xa-i 
.^V? . v i»Nou v oap isAa Jj&m 2'ias\dJb a<&fi>2 aoJs 
,*eUfl\aiyia23 2&& odp jSj '-t&^K ( *\«*JS JS'Jas 
<^3^o :^i*ii jiocoa? ^Jo-<A yoaj^Ao .2*2 aid -fiw 
i-aas o2 :a»2 2kb .^?ak iS 2ioi\ ''''^Aaoa ©2 
2e£& v oo£ ia2 2aa 2"iais3 l2JU9 2*sa* i>i»? 
#2, !< 8> is^» £ w? *<& *< 7 >^a* c&» 2*^a» 
'Ao .ktocr) -flLJsia \\,yi : iai I'rvxj.a 'dsiicj r a w 36 .iacfjo joatio&tpo * tt*if t \p\t ol ) 

<^2 2Jaiig v o<tA Jsii iswao : JoiSi^ -isil l^uao 
\.™ & :*&»£ 2i*?^ t*,? ^?°\ * V 30 "?^ -a*?**' 
<^2 (1) £fc!»a» £»o) ,«tJsao r £> Joi^o <^r?^° 9*>*" 
| ^Aao? o2 «,Jso*ix^ ^ttQ a-? <^ a3U&$vO :*oo-? 
I^Al ^A O-^) \i*? .1^2 .^.^ Uo^ 

: (^ttW isii 2a ^ :2V M ^s = *?** W $i 

( a )i ^A 2i3a\^ v Qi2 a-*\*>9 i^boiaoa) ^,?^» 
woioaextt ^ao-is? -croAa ^ap 2*t&^ 2'ao^, oro2^»o 

9a <\jaoV -a „c? .2^32 \i. \iio oua=A a*. 
2>»i 2»afffo :fcooi 2a*l 2*MJ3 *i*^ : °£ °° al rr 30 
2»s -iioVl 2*op -J*?** - :2^sao ^.ox* ^iao : isooi 
jsii &■»] \>o :Joci 2» oiaJ^ *ap 22A© W^ 
Jskl 2xa»3\Ssap : &.& ©2 :£? o& a»2 .Jooi 

3* " .lacoo jooaoioo ufuo^a^ajl 34 (•)#; :2ii£o* <£ ftJS <ifli J^i) ;Ji^So» ** 
Ao^£» i«Mo loci 5»i. — ?=> *»^J ^ A > S\y 1*2 

^n ? v ooiii.^ £a? £\i ^UOi 2^?? : (5, ^-'i» 
jiaoi .;^o»3 ixia tlo» v o<niap \at»2o :&*xp 2soj 
jcil -iisxM? Ja»is :jlaf ZlAao *» JS a-nS 3«\ 
Ssta :a^& sAmoJs J->ecn. o$i»f> (6) a.oju ©<?£» 
.£&i ^ *mS~> Ja^? ***»>• (?)i ,%? **sV 

(i) Jix> £? ^ ri^oaja lais Tucaao JkxQi oyaiio 
.ooifcaa* & :i»2 ' >oa<iVu .;«« ■nia -ctoSjw 

llor 6p yS ;iu. ]^ : v cu: .\»~o 5?i\m$ft r^ 3 ^? 

J^2 3**. 2i» ill :-i» ^*3>y .220UC3O 2*WDO &.O0J 

Jk»2 ,?*o3.? (I,) V?° : V.^' 3 ^ T * 1 (,3) ^ : -^ ^P 
:sso2 2ilb .^*i* V^" 1 PV»i- =>cl4»XD : IjAso ^so 


W .^i M .£* | (9) .«„ ( v > .i^ (?) .o«J, a,«ui> ( 6 ) 


33 .laoyo JoafioXoo JUtt^^oji aSa o^o-iis &&1 : aAVno o#Jfl Waoi? ami 

c&a 2?oro $ 5 <w 2io> aOa 2a*2 (3) ^>,?o . (,) ;?oi *ji) 

.2i2 ji/»* £ :2Jso*.3M 

^oaSs law :JN3MJS .^h . in\%\»(n l .cjLi (3> Noo> 
.op 2il Z.3JU A- ? '-*- ,Vi li2 :2aaNeap) 2fceu.a£ 
^3 o^ : OjiMOia \i- ^—ao? 2L2 3frJ» i-\ J^o 
ft»2 ? -.2a^ iA. C 8 )^} ;^o «J^, *«*»> lM 
Ji^a 2»oj? i» : a»'2 $? .2c^ £ia»> J^fcoQ 
2*2 «&*» ^.'jxoixob iW^^ai ~afcxi.) £oaw 
aA. 2i2 1^ .2^4 2^> ^e Wlii fett*> fci :*&*>• 

oior ^-a £2 :oa»2 ^3 2i3c\. .&1S o2 uafecu&p 
:^> ^^ j>- Vni <^»i\ fci? : vV?g — * 
2*2, :li»i 2llb .("^aafc^atA 2-^30 ^ ^W?" 2*3-2 
^2 t^ASiS^A 2*2 Jilsso J^o^oao laAga ^-aao 
poB :oia3l 2f?o\ .^o?f>isJC» y COdAS cu ^&3 ??' . '\«* 3 

:^.ais £ J{A £**? cuooi ^ojo .^^i «£ 

opax «3**»? ^V» "-^ **»? $*»,?* $*& **=» 

,1*3 3«X| :Jo£i (7) a»'2 J&-2 £»&?> ^^^ Jiaoj 
< 9 )ji.o«a» ^aou. ^ooj^ao fyaj .».i ft \4i) ***** 31 .2?cy© .naooioo ^cu»n\S\,o2 

:<w»5 -Ja*io\.ii\-C32 w^ii jWapfw -Ixo :as>2 ii»b 
:2'iCL» 2cf£A £2 Js~-e<> :£»» foSaiA Jk&£ ' ' 'JoT 
:-^oa> «oi 2*2 biso 2j>2o . Js*2 2S^£o A A'i 2cfo 

1^6 2jtbA £o :1»2 £o \.vp jlbia £ k& $';£ 
-.yoxl 2*»X3 ^iva-Io ^.io j»2o -si? \y,y .2»cra\. 
■-uisOip: ' * '^bioc^a :2Mb-S -A ^4? ***■ t»? J*M) 
.<wi» -Ssii ?Wyi9 Jsjo :Sao2 2ub .' ''^.ocji 2*i^.? 
: 2a-tf3 A ^basIJs? IwoT^a Usais Isaf ( a )^a 2scr 
: ix'Sis, ^flOJ *Js9o : :x»ox .o>ttp olcm <h»? 
ciba 2^aao iS : *^* -fff^PV .2abo^ ^okifVio 
^p Jiiba lifJ: : (7) ojoi lS 2>ox ^iap aiia) :2a£i? 
:o*a ^iM-cri? 2=Lbx 2a£i &2 ,24-bJs ^ -,J\3 2lbi 
xA? Ayao .2ab©& ^iflAio :^e,kb Jjybjs «-is3b cuooj 
iii- 23>a TJiM \ao -.2i33 ojua-S jatai-b aia 
J'aola .oior 2 'aa , da -oioaou© aaa jib-i .2i*b2ao 2*daa3 
oo; :2'boV& ooCsoio r, 2aai> oook^o ) :.cn k \ul3 

\ao :2o&2 Sao ooi 2o#2? \\.ap .cr^<Ai? jLaoi 
ftooi - i^is toior o*>opo :2bo2bo jUabaa aoi* Jala 

J^pbi ( 5 ) .*^«s*io W .-«? &J .» W .liii (*) .JA? (') .Jacijo jo6fta\mo ■JB**c\%\ml 30 

O^a-i ^A?) £? :2a& ^ojS oaa^o ijx'Sfc *a\4 

W&afc -ai^S ^J &**?»> &> J**? •**• •°^ 1 
I v> f j (*>A£l aii jSa 2&^ ^oioi ^ocj^ oi*o) .23ca? 
sa uoi £v»a &^V? erooio 2*I> oaoOo .aaii 

lino? *£?» eoi Jaw : &.*» ^CUoVaV^: I &B-a 
wbaiy -«^* (M 2c?:> .dCDofloSjao «N*2 v ois*is o<r 

:.cbJS :©sm2 !*=><&? .^c6^'Js*i oja ^oisil ^AS ^a o 

iJV ^ .:?3ojc3 lasa liar »0T6^*2 : v ©:mJ 2?^? 

wA»»? 7**"*?^ 2 °£l J^*?^ -2.?o»? 2»? J*°P 
.&L>» i*ai- 2iA*2a :^*^- ' "'^ J»»? -ijo ' ''^v-o .cnS 

fca >koai» «& ^L? (M) ^Wa J2^a> lor? X* 


.^&*i»? (») 


39 .livva ■jaaat&soa r d f i o\S\r> l iii v< ^»> a: ioio - v o*Aa. &> ;^»? :*& ^» 

■ iftsoao ' i^s ^osAdso iliolla v aa»A.? i»bA- 

jioa-: : JaaAi- oof <ap £us "fcia <Ao> 2aao\ oAAftf 
^A3 JJ903& ^xao <£ ^5^ : ^^^ *•.?- #»? 

.ojS v*ia? 

»o . v oo»in ;o9i ^tia ,©o& -*-.>:? JmA* oo?o 
: v oou»iJa w-i^A-I : £**?»? '=OJt? la-aA^ Ob\J» 
sJseljto op e^ttfcfe (S) £a°? -«A) *4»J «0$*9 
^» oof 3&» o£ tB?4 y^* 3 °5?° :^oao ^.a-i aa 
2a*i ^oij oiia ::adi Joeio *<>% aao .^oor^oS 
u'i'V* \i, laS I-T^St locnb .»oi2 JsA© :ootr ^3U3U>a 

: ''"'ucjjioXii? u o;oaa> o&ilo .otaAi +ia*i? :JVai» 
<A\.nNl3 2a*2 : tA^aoo r-^aa ,aa v oix o-aalo 
o%V) aa-?o2o :Jaaii oaioio .j^Lsuoa ^odoio 
irAoJ Ajix-X:© .iiiJsi? U*aao 'j&aaa^aiilA 

■\\.m^ liLjo >axMO : u oroaaii \k ' jo-icAsia 

. , . I- ■ - -.— -^ .Jacjtt jooBoSjoo >*eL40\aiv*>; 28 j/-.^ ^oxAo lyOOVi^- -??J r-H **W ^^ 
^.ox* Aims : v a»i sa 006) ^^afi Jfco^) \*» 

( J )^» .^oS ,» ***** £ s^A tf#fe w? 8 ^ 3(ao 

^iiO 2 3 o,oA JftOft? :^ ^1 w^ (S) ^? -^*^ 
&»^$'?AW <S JB^ :23M> J^*" 3 y^?? 

^oi *$»* ^A .f4,i w^p J4») ?*!» ^ 

not* #cj J»j>o -.^cr*^ *2tf ("># J»A>" -?***<» 27 .2aoua jaodoSjao *D*ioVA J ° : 

-oAo wJKo^ie -wo ^solo wsl A*a \«a.apo -Jftkaa 
C'jsafli :<tls JSi&bora : J.»t t> ocn A.aau ^cra\.o 
<£&i ;Ais £ A*a>sp .&au. ^po JfcoAi^, ^p ^ifo 
( J ^'a«la^ oi % 0+^ S 2i2:s = -»>e asp2isa $l*^BJa 
^ J) JO*4o\92 ^Aor >aps aao ..ca.^iy.ivla \*>» A ijcx- 
iao* v ocr\a Jo&Ia :a»:o 07 A oa iOp^id :cr>via t » 
Zi^eA ^Ai-iso lW M ,?4^ ?**.? ^P ***4? :i ^ : 
*ti-i .) .eo isoo2? ?M.taofi oa ^a&a^a 2aoaa- :' ' ( 2a,aao 
|S V,? $**?0\ -OP? -JMaa.(r3 ?».t*r> «aA JSaii .2 
..A*" v ai2 &»2 ftaj ;>ga lalox Aa zoipaA :sa»2 
:2Xo*aa*«aaoo liui A «ao> oat :c£3 Jsiiuwa ^>bx.o 
•&&> l Load<ia_ ^cn\aA ojapota) }»t2a 
o f V\- o : *oroxai\ ' jcauac A fl; aixS iAs ^pe 
: jooflc&cAo .Jt.ift^ymA Zx^Ajq &aoua .0.12 
2aox- x- &so .oa2 oXsl.6 :' 4o*a.laX ,oi2 o\i.2o 
r p^a 2u) j5>io\3: aai© .^o^JS fSiv ^50 aaA 
-Lb 2»Ai. i^i oJsIo .orJSacA '"''ojioliiab : ;>o2~ 

v o<A ^oaisJlib Quiao :2uo\ a*^ 2?'.\n <Ai. aao 


HBpo*. .lacrja jQUItAoo *J3Li a\.a\j&2 26 ,o<7;Ai. rfcooi Jsaaos ;»*><& ^07 aa -s &vnoy 

aaSossp) Ji-aM? ' ''ciisaittaa crja^ao : ^007 Ja**!^ 
Jsaia* liaaai* :^fluio\a!yal :2ila 6$ aabil S%om 
Jsa$ao :J*oa2*. CJ3 JsA? l '**>eui3: 2s or $*2 Jiaw 
v ;jsttCLajCD ais3 Jhjl$0 bW$Lo$ o^ap Jiaaase U&ia 
:Naao2? J^oioi 2aoj ^.a ^o£sa2 :2v*a!a *.aao2 J»Da\ 
: 2£*xso Uoa\ '3^X20 a*g6 <^*?* c fc*o« i-aiotap 
.;»\s.a coboafS )^wa u cnoa£a^i& £osaJSs ^aais 
:XXJo cr\o ja-ai i^'JaAspa laa-<j lilb <ajOJt aao 
: JCui«A32 ^b :»ii-.Na3 33 'a»: &sa &a~ao 
\a,o ^aa &a*a *i*a ^iflo .£a4 2a\»X isaa-i Jo7? 

zcrS aai>20 2aa aa ffisaa is& l JO-AoXsi airio 
iSa -.^aj&ii cja.a \a.o ^aoai Xa. -joo*. SmA&i 

„(*°)au -kii 2aa>g,» ) 2ora :2A\abs itjow .??la 
:<£ Naai: <3f 2a« 2*2 :fsa»2 cjoala t n . \n\->\r a2 
adSaJS laa oeuls : yfli <£ lii iaail 2xct J32 ;ore 
2a2 A2 :07a Sosi-cn 2*2? 2*~ JojSia 2?o>»o : JcrSia 
2i2, Jao :-32 fcii l^o .*oA 0^990 ^a 2a2 2aia 

.ji\» (*) A^* W .;s^w (*) .^oot «>&*» W .ai?^ci (') 

I .Jbd^d^dSl 0.7 (*) .iAaai (") .iilo ijpi lju W „S\w? I '' ■"»-'■ 25 .laojib jQofltAjcoo o£Lio\,3\X)2 JcjSia V: ? or ioJi-»>ja2 -i*3^ £> habs :^i Oui ii» 
'''liJl? *«looi 2ia (,) 2& ois?) :2ii 1m- v o<Aa 
:i»i 2i*b .2 sop A isocr? &flLi»o ifcooa ^0 :*X& 
«£ \\q^2 lbA» £so -.lia^o iai :i?l_? \ya? 
2i2 X& :' : ;, <7)^3 uoo\\.aituaa) 2*3 2oo]do :2a£L2 
'•" ,| ^>» -2a\»? }L? ^0 33 r »>^-? : i:i ;>va3-\ $a) 
aJa li2 -4<rSlS salads 3 ^409 ^ c a .* V\, isap £? 001*3 
is*tt»o)a ?^.Tjff-F baSado o£ 2il six 2s*s*> isilx 
ss-^N fraio :2^oiH ov's^A- <^2 :«f£& sa^tt^o :tra 
2i2 2*a : 2*IsS ss>2 (7| ,/&.inVM .2a\»s '' '^? ^» 
2i2 (S 'ojiJDu3i? :^»o* 2iai 2~oS ,A s£j :«iso 3*30 
.lS? O0*2o .^»Ou 2isx ^Aop &)sz?~ 2*.s2*. j32o 
2bA» ? ( 9 >2iaJS«fl ^ ;v^\<uc o^Ai ^ ->I : ',K > A\ tea 
:ijii lio .JS*2 jios e*^o2 \sa op siAJUSs :2*i« 
:A-£a? ^*2 ^-aoa* 2soo: <^ ^oj*o :$&d ^sax 2o? 
^Aop -npi3\K.^ 1^3 ocuio ,2»>ft>.S>'ni is*: opcx^io 
yacnisca bo 2*2 2ia* ^oajS^ 2C&23 : ,-soa. 2*33 
ffU=a^2o -.Qpait <-4r^ 2^xa ^'?i* \aa> :2sJS.» r 'i»? 
. C"i*>ao jocxOL«aazi Js*2s iJKal*. *-oj^sA iaaaoo ^»o» jNoaiaa ( ,n ) 


.230JUO JaaOo&J&o « ft * \ f\ \&\m l 24 

^oov?^ ^2, a***** .aSt$ ***•>*» »» J? Zoo A? 

.Wjs^i^i \rty *..? :*»2o lifl :£> ll* &* 
pid ?^^ \atdcA? i^A^ & 4»>tM \XV3 2*2? 
.*&& ^NO?s? - ( '^2 JrHWP ^oonaflado) »W| 
iA^o :^©«A V ?V® Jamais A2? sJfjSia ioAafts? 
^uexA 2*2 ^('Wci^i .l^tti*? ;xe^, iNa 
!&»? tfaaoSo :2*2 ,a^» 2c£& :2i2 joio £ iiSap 
:£&¥? ^>do3 »ii a\i» 2ii*i eaa^l 2*1? .jii *&b° 
ft,iaa ftfcaao :2c&& 2?V» ^ &&» «£? ^? 
:2i&» ^S»? ^coiSsoa* & :aa»i W JO**o!k£i .yoop 

li^b jiot fcaa^ 2*»oI oof? cjuoo .Jk?o] 2»lfl 2sox 
do»2 2*2, :i»'i £o >4$9&» **» *** **£ £° =#«» 

liio : ii'l '< 3 )jBj»aSi2 .2a\»? 2iaii©3 ^V**^ 23 Jaojub jaofloAQo ^n^io^'i^jcil **23 r Scr <^i t?V*»r ^?=o=? ^"3-^ *^i Ay J© 
^w :^U^aVo^ °£ fcSsojl ^ (,) ^? -$£*|» i?op) 
t4&* tf") 1*» Is)? : (3 ^,a» 2aoja) fc.2? 2.C&1 
^ftso. ^oop isA? :2j&« ^cal, i'ia^ : (3 \©ojj 
(5) o*i?o :^op *oai»er)3) *«& ^ 2io) .^oouaoW* 
a= 007 2c02 : C'^isoauai -9*o;>> oaa u <rasx-3 uS 

,Aoj J&odoio Aspx iao . (8j 2*Le»s 2x; ^autao 

-W iooi^ ^ooj*?^ o^fl &.2a*oj3e :j»adolftA 
[ " ^rt . iV^\ , m 2 r 0&i« .jspei 2 ? oio op n\^.B,\; ? 

:;?cf-0? vf ^,? ^4^? ?M :2X3l \i, o&j \y 

..\ocr 2*ij Jo#j £8 jaw? ( u )jS|{jjiM J*»X?o 
o.xpo;o : ft,Vk*j ^©oiJK»3 [iis ow uo 


' .lacfyb utaoHoVrao ^fllao^S\r>; 22 !sAmo23 .->\\,g^3 : ^tVtsS Ul 2:Acjo 2ii 2l?oao 
^aAia pa>» JsA \ooco .^Jotsia ) 2xBaoa '■ ' '\\,y 
,2j2 laauittM '"''pasAa opox) lai ^o -.cpso- ^ap 
?»\tab fe&H> -»^3 l^Ao 2a ioSo ;*\ . r>\ 6 2aaAo 
■Vox aao .2*2 &>.S» -woa-ia \«aa3 -x^i :2a: 
.nlio W 0|O3O3^ «a^ : ^Aof erJSaa ^ao jCuatAS; 
■>ao2) ^«lo -. ^ia&jsso as isaa &o»a wisciS £> 
.QlJSia o& £>&»2a Aa 2io -OoiAaA 
laiTtaouoao : ftilflfr 2in\, .h ^sp i\S\*7 : ' V.? >V I 7"\ 
.' 'fsSfj; 2^a aa iaenjo op <Ai^ a:\2a Jor i^oaA 
<nu*i. >Jo*a2 :&«aa>a &aisa '"'^oci 2afl*) -a aa 
JsLa :2jdox3 a:sl aa opx&ao jqoocAjcA XL.O 
: 2x»oa lAa „oioa2- Jsaaeo .&i*aao'a c^iaaoa 
:ojS ^aaolo .;«.3»3 ojaiwa v& Isper iyo?? \\.io 
^«2* : i^a- 2**" ^-o^ »^»2* ■boO :j50Q<Ao *-J 
^"■^aaxa 2amoi a*^ A»2* :2xa2a < ' ' '2L*ajsap Jsoa 
2ioo\ 2iof .ijofuuo : :aoreua 2-iai\ Jsa2.i StU, 
~A>: ; jpghn vrff .Vaox lajo ^Aoj aao .\au.ioea 
: er.S - y y a S o£ Jo<7 Tu.a -\tt? ^ y» o -ou^a-aa 

.^aioA -i?o:o .rm; ,j,iti: Aa nil (*J . . . ,j^*i; 

JlL3 ( ,0 .iosos .XOfti (•") .*li, ( 7 ) ..\ia» >=> ,.- 21 .2?eru» .aoaoSsao .« n ;i in\ftV i m 3 

.2$wo»? lai? £? Off *- Joor Jaaapo : s-l JajAi- 

»^utt%? IV* . (4) ^o?S <* -aA*. (, V^? ty£& 
3&*aS ***»> P**^ ( "V?**fc :2fcoa»? £A» 
2»£*> 6j.,?; § £0 o£ «*i :c£ a»j( ,Aoj aa© -23oj«u3 
ao.\ :2i»s? «*»$» OJ-M^" *V^P ^<* ?? p ■•^ 

.jjLxaoa cjl*i»:» ^?io$ *^* : *?* s ? 

2ioV^ °*4°^ 44-® «9?i J 3 ,,?^ **>°*? «? w? 3 ^ 
lioeas -Nofwo -N-JS £ -fcaa -ai» 2a2 2>a :oiaai 

^^ £» dBoaSfco :A*? -sla^ ^-3 :aAx*? 

t ,,; >2o&& ,?o%>^o) :!«- 2f*M? s<&a*o '. {9) £&v 
£ aaa*2, S asp2JS? ( "^?a :liai« &ns p?*> &• 

2*i©ov oAbfa 2aaia 13MO :la\» Ai .oo& tf^? 
2i2. :o,«A <"Jl (i , rt^V in* «4 fcW0 ^"^ . .Ipam jBoOovroo ^tuio\. : \\.o2 20 'S ^i JaI :-a2 : cnoo 2j cr^S ' " Vise* ^su>sd JoaCLtoiSa 
:^2 £86 3j ^ae 2>&oj3 5**a2? Ja2 i^a &2 = *>•«??' 
.eop ^A? 2*a« fiaisfla aoAaiKo :'A» J.»J*v3 ocml 
cr^as ^a J^jjp ^Sw p aao .^ocA (3) *^»? *»S ^o. 
.2ow aabaabisM J$U- llacp : 3 ua^ols: ioen ( 4 >4ajtt 
aAd :( 7 )JJaJ« 2aw 6&aa) r jcwAsA £■> 2*~ aao 
C'jifS 2aojj»p ^oouiVi^ . oi2 oaato ) :2aio\,orA 2obi 
: uJ^io\ii\jo: \i lio focr »*i,Jsspo .iyHcriaJoao 
C")^t3u3o: 6&ao) 2ila ;sU9o . ( 'JjkjaSA*? joaap ^V=P) 
fra.TA,a laaa aioiao Jsap aa : (<o<^ 44 |A : °^? 
si ^? ^Uno\, .'"'.onnMia oi*.aa iruiySyrai 
:2»aaa jo.\ 2£Lu.o :lDcrjjoa lias ovxccA ^S^aa 
6>aoAso .iAa- liaax -a'aajca 2a*i-Q3 hneo'i »a- 
&l ^»y\, A &Sco2aa ;na» aa : ^ka 2i ti\, .rf» 
2sj1b 2><A-3 £aat\ o>'a*2 v\~*3 ,aa : jAS cj^a 
A • j rLrft Jwax. .sao : (U ^ocr ia»2 2ia<7?o') : iSocr 
»so ) -;A\-> -a ca\Ni t V-> .ta ftoaj-cra :„b; r ^ao bCJUaJK 
laaaia *aa a^aaa 2*sas *aa 2aoToi oj\i- J&fi (li) iAx 


19 yOouaXi \i, aflo :liox ^p laoroi? IpaXvi. Noaoia 

iio .0001 ^rt\,m ,'«aasS cA\.cn:? v aior J*»"ia 2o>? 

ioatiiivlo &x©» cjs isSfii :&.aaxta 2o«~ ^at x«t- 
: isocr la.S. ^co^b 2*£>:>a3 ^0 ^svoo .'"'JstroJso 
^ae r yv.io :00c ^sa»fl ejio^S U^SffpS bJOasto 
-07 ioowo :$<-<&£ &i*a»? ii.aj\3 Ayiruaibo :laos 
*»o3 ObsAja aao -j^ora 2?ojjca op 0001 ^A-Syrta 
*jia J^fcH Aio ;|taOa A? :oocr ff »»ia, ^odo Jaiia 
ilia aa laoa &JBao .iaouaa ^ooviXfl Ai fAAio 
^Aor 5ii .a^.sia Jkaen :?M.tv> s^ax* ^a :xi»: 
. v ocrpa>- 'Jaoatfa *sja A^JU&fcO :<£os .S\rpa ,l\i\,rt 

0C5*ic\aA OuOu.6 cAtlO '^Ao] 2xii#) O^Crio 

k3> cnooi (S) fAor Atox aao .oris is iKva^a sug 
:A V > a b &a iatracusa aflo -.acraacaA u i: :-o:oaai, 
2acjtoa ^bj.3^ \i- llai aa ©ifcaaS «Ax; iko 
**2a*\ti J^mO .log A'ASi-a v ocrjc3j 07^30 :2x'ail 
''>*^ +*-?? wo-aseiisb '• ' 'Jaba ^v*3 ^p '"'ojniio 
: 07 as: oii ■ aso<i.o .000; ^a-aa facrusa yoa- a,ax 
tJki$Jtf} (I,,) ^i5 2Jor U i a \ ) aiM :-JSiiJ 

.Deest (5) .ibi^odCk (0 .ij^W .**>(*) .frfo** ■la 070 Joo-QeArao ^auio^.'i\.(t>J . iicnjo jo <x0 o \fa e ■■ w - ii 'ViViit? iq 

■S\y : ■ub^asjo isom jS-Vrvw &?,?»,? -''hi? -ai, 

^ Mmx liwap ^Atr aa ^oyiya»2 ^a*« 
.\<A ci'itiJSi? ojilio ;ocr «a£ iAjo op :o'<n JYhVv 
.0001 r*?^Jo :'iais2^ ^'fJ-?* ^* -^^ -^■ V V N " :J—*sso 
ocr? o^ioA ooflA.flN bias oor s^aA Jr^ n? 
^&<070 ibixp 2wubo2 cu.q~o : joa ^ssa 2j_sx»owo 
;ai. ^P° :2iAi» WW£ ^ ao^ 05 :^jSia 
XisaS r ^i*spo :2a an 2^,ao2 euo«© :&SoJS9 2»o> 
M^ax .jSjo ^cp aa t*a»or .12070*3 7*'tVtt\ ft-Vf i 
£» iooi)o -&0TO& :oo? J-iAi- £> ^JLial^aA^tojJ 
$*2o .^au fe&O :dsooi 2a& -coii-b 007 Iwoioa 
&Ag> JiU £»n -01 Al :ooo- ^aska 2aow& .\**o 
:2*L*» ^osu ^aao sfc$ttj| 2*93 An ? o zo^o-ai Ay 

oor (5) 2»*2a :»& A ~*4 ' ?vV«*39? i»*»? **&■? 

:2aan ubj^ ^aisuo .J&aa 1<v\L 0073 U-aa 230701 

*Jsoisx-aso ^'ajg ;ou.o ;'' *bax A -iaio :^i» 
:2^uc -..N5.SI :.si»2 ^AeV 39 lAa ^»o .£*£ Iptra 
*»**> .\*-6 :&aa ^aixfisa 2aoioj, 6jS -»*..s;o 17 .Izirpo JXtoJDc&szo r h, \f> \ \\ rrl ^Sot ^ivbl? : ;.¥>H7 AiA ;xoai»o :.s*: jii-2 

bio ^o „2a^Ao2 \ooAa ^Aor ^baucxiab 
jS? 2^ob\» r «\b-o : w rt\A &0J& : v . \\ , n »\ap3 

:oo7 ixAi. £p iiwap ^Acr jLrift^ fciaoJE ?^o .2sa3- 
^ ,*? ^» : (,) oW ?fn.\y\) &b>2,o ie£a*b, A«*£>9! 

^Aoj £9 JjjA Syl? wS iviapi? jttVv. OCT-? C7W3Q3 yA 

.aifl) Jk&l ii»-oi» v i : ;^Av ear o£ iao'i .£sos 
:2*Ci3b v ocroJ3 3o3 \\^ cA\,^2? : ' ; '^.tin «i.ox. 
ocf; ^ ;<wjso :-3a^b c^3 0-30700, -iaao \i^ 
•;^Av eo^ ;is.no\ c£ Jsb»2 ■' 5, *»^- oojd 2^aox) 
;<^.p> '^ ^Aoj oooi ^iisi? ' '<fci J*2 23So2d opulo 

^a^ kaas?? \a. 2i2 :Zaau,\\. dor c# aapl V 2lauc ^Aor 

^o ^aaS&o) ^iao-oi^ [: v ip .-aA Jsbij 233* 
C) ^30X 2i.32o ;*33X 30**,? i°A^ 6 : &?*4? ** kCU *\> 

do??) i*toa ouaoat \oA 2a~so \iio :.ocA aiS^> ^ 

• „ > .*■■•» f9\.'- ■ « * V. t OI3 OOO 1^32? :2x*a2 Alas*o *4??>?, 2^/932 jai. jii-i? 0^30 W ?',-"•- W .*SuXi oAik W .Dcest W .^AiA W W .Desunt X'J ,cp ^tM jJi4 ( 6 ) .*Ai ? 


IV .2? cub vtooflcojao ,,n.tn\S\ nl 16 o ^ T^pjcS ( '^oo&a .^ocisoao fcioab Jpp ..bop 
2?x^ ooB) ^*3o> oocn ^»oa as) l*a\to : oou- 
: ootr ^aaxa ' ^ocrjoaifl \i- JjA-o .^-'Kajjauoii 
:Xooj !.«*. ^Aoj ue .0001 ^.ii) <Ai»n A,axAo 
JSoS JsoSNlo .Jocti \ii cjui*M (4, jLo«io Joj-SOtS 
-07 Ji»3 :<A ^asej ^.? ^» : v ootS ki»2o cu'aaA. 
\^3 jd\a Jot? .1*2 J**« Jen ^90.3 :J*\?— J*>3O^0?^ 
Jot Ji^ft'aa ^.ifcUssc? ' ; ^o>o : OJa^o Jisoso £p 
; ' :i LiAo j-rtAS $»b ski $*! :. oJNoajMp r *ODo ^1- 

Ji ^ol v ba\a ^Aoj Isao «a Ji.i Xi ? uJ-i'ai. ?».r» 
JKJkxa oji ^.xo? :2«*s» Jboau jior axxo ? ^.scubao 
( "'-S ttiaai ju.? ( 'j-yoai £3*0 Tfc^Jauojb .o<riva» 

»*. ;y> . \\ . Xieisjo; : £*3?\ JsaaaJ ^Ao> aio 
0«3 ^0 Pixli Join ;,x\.y>o : cr^oi Ji*\jcsia 
■^tUiay^yoI isisoi? 1*2^» ^a- Aaai aio .('"JJfloiss 
•?&~? X> MBapjo -.cry-Jkia J^xao ^soi: :£*Soiss 
\i, !,,, CTji3jcao crS J3,?oo OyXoS oaUrSJo :23o3&3 


15 .Ipaya j&aBgVfDo .^ iiftUy *■> ; Zia) idi J^Vp 2'ia^ ooer O^gUkjj 2io> iiao 
*»Ko iJDofiLfodS v <u2 o,jvio :'' ; ^CTa? I^o/ao iOOI ■ooai ^ole :iox ^i. 2fcoju23 ;^ojq>o :&i*Mob 
cjseua :jy» 2»3^ «JJ^ w 2 ? <b op ^p 2007 *-l) 
<oa£u«oa? 2afi ^sp 2ao> 2*3^0 .Og&iae&iflJ 2ooi 
.2ooi f7 ^ftcop loot sjb&s ^ao t2ovi «o!0$»2 
0J3 loot Xlo .locr '"'iaD ?!<^A> 2u« iXoaiiocno 
&&»? .. jHjtn^Va ^ loo) epaxo : iAo^a lisia 
ooer yVyt t^ap aa© .J0>nJ1n\irp omxs :;'yiVS .Soc; 

iiottolo Jaai oujai .\j ^0 omi. ;;i aoo .ii\=> «^i 
^» XiA 2la>3aa \>» laX iio .000) ooAi oiicuii 
oow (9) wg aLi 2ia»ia 23oj*& ^ojS) *.ocr i^o :23e* 


.&><SJtkX> ,7 ' iii^i W i .lacrjjb jooPoSxao ^cx^oV r S\,r>: 14 


•McuaciAlki^iGi 

iocr ailS : (l, 13eii* o\m jaen^aoaas erjjaia) 
yC^jrai? :o£^a crj\^axj |5 'Jocr *w? *i*? .ocA^A 
J107 290 .c^i^Sox? •&*,?» ff^ 3 J^ocuo ^ss 

. (? Coc7 t*V*) ** -xa0 ? ' : °^> ^* y^-° : l?w 
ooo- ^cAisuoo ;«>gn3 IxaeAis ^a eooi ^aaS^j 
^3 era .oocr '" ^ . \\n Nap ^oa« £so : ^aax \>^ 

dps wMois tyl -JSoNiioo Jp oocr ^jcu^U ^JSdi l.setfb) (') 
i^usj ii'iLi .849 >\jes ,i» &J*3 t{a \ j> J&aJai Jeu A\i .\: tf.yn-t 
,iao isua •■ ,'-Ay ,to <vi»ix> ov .j)&.j J&>. Sdfl a*3 Jji.jini t .JyiQJ oacjo:a 
&: ^>? £•£*) W -&W ^iri\*»: .(N. E. 264 *&h 

.aim ' i K ^*" jaoi^ixiaij Joi; tsiu ( 4 ) .(N. E. iSiisos ■ t! Yi\\ ,»JB ( 8 ) .,£&» »ofl ,isik W .0"JO*D I 13 .iaoua «aibba~o jpOA.5Ct\,r>.7 -iao -wo»?oi? : 2io3\JS 2 s or cn^ ^-aSjco £o .J«b3>u 
<roi^ ^job^, &Aau» 2&X JScu* t*2 $?. ".iauii 2&3 

.Jocj 3iil.s: w Jsoioau 2s*>ti? 
:2ior Isojjwi Uoi\. oja aiJNxJ 2iaor ^,? aa 

;<w» iioi \i. y>*XO oocti tJ juaSboj> ^oaoiikO 

2ior :>*s ^ap? v*"?^ V- V 00 ^ ' V ' V ? :i»io 2ocr 
^oojla 2c£i? J^oaab ^2 r ? ^o-aoi • v ©i^fl.>fis 

dai wAXse yl *Sas zoocr, oaaoi iioi\.S 2a^ai 
t» ,-u. t-afl« 3-\ ^ -^N* 9 r^<" r?? fc*"* 

g ^\\,yo :.orAi a*\ o*ooj -^o^ 2<^aaa V i bx . n 

<^2 : r*^ <TI <^-?° tt? V"^ "**** *A'* or^SbJO :^*iy2 
:oocr ^*3*ai»o .0901 -a»2 jisS xio 2»o3 a-i ^p? 
:Jko.itA ^oo^'Wi ^oct^ looi «&*)&? !■***■£> 
>^2t v ooHSO < WiS : &SSm ^93\ ^O 007 .yOfrul 
iA jiak-ao .2ooj iojflM v b<rJ^» Xi-o : ^?^ 

-2oor ^Anjej 2aoiV? :>cl5 2i.ai* jtsbio?-^© 
jaouilii \i.o Afliss.V a-i^bao? : 2i2a v a*S^o 
MJSX2 2x/a£ 2MJa 2laoj aio A$$ J&si? : &A> 
:aio-.\: £ }&!»* 2©£i *A? ^Wfcottuop -.^©op .laoib „e?di3u.o J3<xuio\J3u3 -iso 12 ajlflo :*&«4$Jkl, iioi\j ^a-Sy &»« ^° J?*" **? 
oof en^o»3S $&ais iiU-> :op »*?*** ^ < * a ^ 

cr^aujCj»~»o :fc?0) 2*.c»3 Jj3?\? °'* k ^?*?^,? 
2o£i? o-isacncdaa aA £ -jiuio w oi lacaca I^^A*. 
Jor :;ooi jlA-j w Am? £-j aoft. &32o :2oo; aii 
2's-aas -orco^o :ooei vfrftwn 2cj£i? -oroaai ojas 
v ooj4'ai-oj!a3 &2 -ooc! oiiwa 4^oa £? U?*V? 
.StA 2»ao>o :;?o? si*, jiuijCD laoaoaas <fc2 :2o>»Js 

gUMMiji 0J33 :-ep<A*. 2©en sJifl -oioisu.? JaixSa *?? 
2»iS9> J»a$JS2, &l ^otoo }ooi »?*** #s»»> J** 3 
: .o-oii. aA, iow ailS .ej3 aifcu 2icf ^ *#? lik-2 
\> laisxi -oioaau. ?£tfo : Atoflfc* ?J?W ?3?W? 
ore^lso :ojxfli 2^*? ^^ -°' ft f^^ i?^?.? "&M ,;t\«Ma^6 '' 11 .laoua w O!033w.o .oai,3o \,n.i *.iso 

^a &&o .%om ai? £=»A> fei wftijk § ? Uno^wAo 
^ojdaauS lai^, Ijua^ao ^*a« isooi £Jkj>a :^L.? -or 

;»-? r 3 \\yi -iv-l^A? o-i o?oi r"^-i s£»? U*cA? 
2a» w 0ie^x .oo^^a ::>*i» li-po l^p fioi\ Jew 
^w^' ^» ,a-A loci aiifJ :li»>H i?WO 2ooi 
—qi cw*sai ojstia l*>a-A? :»2*^i I** 3 
lix-lS :Aifl -wiL-a iiSox }i£fl\ r ? aa 
^393 <,cuip ,A*i b»fy :o^ a»lo .ion; Jial fxixA 
2^i: :Ui >3fisoiUsp c?w?A A*a<« 1 J ->^?*» ^»?* 

4ajso5^ .2 :^ yVt s»?4H A*-? lior 211* ^00 

2o« Jo^ao Ja-aiS oia^a &;a»5ko .jua -flioiafl,? 
looua a.^a, :?ro la's*? Jfcoa^O J*- 1 "? 3 ? = asqlo 
Jsaa p^ c6 Ji*>a ioyaj 42o r ? aa .A 
- Vfit orfisoacr^da i^Aoaa «,cto**.:» Jsuoaio -. .^ ari 

..\Ai-M ^A cTix^io 
2i<* 2au& i*avAis jaoioirui r .a ^Aw a.\a 
;l?Pi l^iaid -tnoLii $*i Jsaa %ua»> sji«| qoiioa .230UD u0T<&&m0 .,rooit3n\,n*3 ^so 10 ^Aco ojS iotr j«.p ^*? ^ \,y .ox» A aiJSoinA ? 

oiiavjo 4o«i a*3Jp -%> i?ia? £** ^ao? :*•*«? 
Mai :?jjt liop v ciA^ <S*jIoiai.»i A? :cr.S ;oo; 
aioi lia-A :\auto» jliaiAa 2x-0 2»ixj $2 :ioer 
iajjt bisa ill X02 i ^ ausu. :2ocr Aii^: ^3 ^ao ioer 

. v isj2? i^opo <Acr 
Js*;ia^3 2i*2 :i«xti &:kas 2x.ifl jso*.3 0\,runS 

I-SoJi,. ^.2 crp? :2iea\ > a30 ■#•» ■***$ MK^'W 
dSUSb&a U+*a Isoixa :J& -jAaaiacAs <u2 2x3i "As 
JHs'l Zsx*sa &siso sla £*i-i.o3 *o vAoal=o .lou- 
. v oiii.^i (J) g?YiV^ £9 licno j»*o V oo-Aco -.£ 
As eriilS? ZCiio : low ou. ;n*aJ3 ^0 ^a ^Ac as 
: jxb A jSff rt- 2i*ii ou*x:A :Loqr ^aaisi.SQ t*ax-2i 
p'aJJoSa N\T -J^ocr; JaVaas ciV3 ^» ovtli J&S2 
^» 2a*. Ja-ao :oop! ^aB,Mo i*3o\? -cnoikXJa 

^,*>s ^ \A?? : ^ x ? °^ oocr <?"°* ^?^ ff ^O"- 33 
2*AiA ^jia-fa om '-aoiJais $o£ia ^2 Jya3X.No 
:Joci a >ra -ir 2ioa\,,b -><ro*ix ^3 Jauajb -Xi2 Asi .(*MO ^« 9 .iscio ^cro'i3u.o jts<u,3£\£L3 *a30 

pssj Am ***A»? ^i- ^aaoi £ :oa-is»: ^ooiaso? 
.oioi ^oojS v oocni A? :;isoi*^. yOojS Xoffi :a**4 

.j^oau^ A? >«^t -5 ^ 2 °& i ? C7, ^° : vf^? ^ ? 
jo.s c£ Jooss lS? :.ooA isom }JOak A«*2a-aa\ £o 
^o\» a,oA» aa :»Socn ;,tw» ciaa^ A: .^«u 

v. ' - - • • - • ' ' v^ • 

Ifci* : aaqJJsi ,Act ,*? liaoioiia <fc4 -*>oci ?r>S\ 
..bopaia &*o-i>A # cuBiio Aoao *a A 
iiVio 2'iX£ v ocrAa *<s?o\ <Aa«>> aJ^ ak* t? 
<Aoj 2*2 a»i laaxa *? : ^0=\r? ci*& s t*?^* 
?^ ; V loot <*>^£3? : w V<r> a>*AA> 2*a*J *?<*» 4i? 
^s £2? 2**2 i(?^>^i 2xaa jsj&soo) :2a»a>> 2?jjfa 
IcAia u o)oao&b : Avv> ciisouxoa Jii2a 2axa« 
ji~is2 M.'on 2£x£,ft4?o J/sIsa r ? Aipa .wajq 
oA ;o<T ^a ab -t*^ ^Oii J n y ^^ ? :Jioi\ loo- 
:euasa^; A opte&Ao jiuajs ^ocriscA mi^i^a Jaicu. 
iioa\ <^3A> ao.\ iio .lai-c ^ 2o 9?^ *? tr *?5M?° 
2a^£ 3JS3 riVa :o\a eiba-Ap .i Hrt l ^S i>^*s? *» 
iow -ii^* ^,?*o7 .oitoaoi *croa\i Ai.o :;ocr aia 
jSL.3 ikomo :y^P A?o J-Vi*. iiis? =*VA 
tlJ 2*2 xoi r ? A— a .,?*i<* 2oAia -oio3l3^S .feojtt -wbaau-o jo&i*:> o ^Bu=i M acb 8 JBXUOOjuBO .XDoioiLCLJkO 30^0*330 JDQV.3 O^ , M > *1 a 
: aaJ^O .Ou4!xOO JCD0301-30 

ox» f—'-i 2 3 CUD ^CT3 ;jsaii3-JC3ii30 JJSO^A~3 

23«A ^iJa-? 2~*A° :&?♦ ^ £»i3A £2? iaoAd 
:joo»>: aoa £2 V v av2 2ifli? £0 «» 2&J :ouo« 
jaoaobiS i£2o aaa aa .soya ofila Xi- °P?*? oc * 
v o(T^6i)^A 1*2, :o£ aa&iaoo ^? :ataap ocr XJ 

.aoaci £ J3a» ;?owa? 
v ocr.Scu3a*JDM \\Jp &2 : v i»2 ^Aof 2i» \i.o 
2ow ?^-'- a^2? ^W .«oTo'aau.o jpai*a<\rt.-i ^as 

v oc-3joo jo.S <A2o .2ocr »0«NXM J*-*?? v oo>!!S*i3o 
v oo:3«? ^«oi )»»« *» J^oia ^2 :Iocn Js^*? 
:c\~-J^2 v oaii»? o-X-3 &2 .loci iiSfcop ^?3\? 
«i?A3 2iio? >io .vCU.3^2 jS ^oeroap ouBaoOo .laewa osauCiiMo jpoiIhoS ^ise 


: ^boAocl Ic&is &sAb : ^i~ ^.,.\fl &?\? &Ofo 
^,3 ^Sar |M iliLo -^3 kii aiisiap *w !»*.':> &:> 
: ^S .ttwt i*a3>o '"''^iotob? : ^i*. ^?oss ^isb IcnSiS 
U* Sip iiiv*l >}&>2*3 rfcai ">^\T? J*^ I^asAo 
Xxa &?\? M '^k*i jai. ^ WjkJo :^U3U 5^»> ^AoJ 

990 .^ou aautota ^i~ ,-^Jfiaap 3#\ £ :isii Jri^? 
^e ^oftt-4? **?*\ ^oenAx aitd :I*?o\ o'xal ^Ao? 
:. oo^U« ' r ''iA., ioo" i ap ..o*AJ>ou laoAo :2jB'3A> 

3a =J*--i ^3 .Qio? .OOOI r -3D .03^fflCSi3 '& &lo 

:£oh\p uoioxax^ ft?*^* 1 ;»>o\H.ft^73 Irsai o*- 
^LocucJS 2o£A ysiaop :ooen r i»«sso ) .oisa 2aoi 

•ifcit .3010 >C3oi»flii30 utaovIzscAd 2^to3o}ib x»Si 

.&&» (*) . n? W .^w W .JJ W .^Obo (*) .J&- W 

• -^3 I .*?&£ •^oai? lUoasts 0001 f*-3i»o ,*soijoi»o V 7 ) .i?cao J3oj-nio3o joaifcd<A ^i» 6 s yS^j ^> \s^O :oocr ' ' '^.iii-? i*\ 3A da v a3\i 

^oxa ^*a ?^'S?* -oocr ^tiaa© **^4? <* ^^P *\0«P 

J&»3 >\Noftab s2kb" *A ** otr Jfcea*? -oboi -opais 
-.oocr yJ. $Xp ^euwoja? *Soi -aS &**:? m -t=h*B 

: ^io ?^t.iaS +j*aoo* : oocr ^disoJsxap 7*ft'\i 
(4 'lib gmaJftSo iJ%&a (J '&sasa .borXckx^iab 

)m,M-i!> :?-C^i o)JS^x is *i*?o .oaiktiisi) jilb k>OJO v oaj^ oiii* si»0 . v 0Ldii>jcaiO v o^isJsa oocr ^di^OM £ba ^aJ3oi3a r 30OJCjI Xsao ijiicn 
ai -3 >i-A ..o~33i Ibokilda : oocr r _^:sooo 

-.^ocr ^iabJSSp ;*o~3»3 ji&sooaoo) : r ber ^.Xsbjp 

t? oaaisxbaS c^ Joe .tiii ^,3*07 : ^ocr ^: w 
: v iaia foe? r b*» &>w ?a &i •*»&? r S\.nao N o .iaenxa jao-unbabo JSnvlflnN ^b» 

31 r ^ ' t '' '22*ier laoroa ^x ^apa iA oor <^2 .ooff ^-attiaa 
2aa«a ;^oi»*c}^ ^ocr.yot. v^ . ^spo -.w-i? ^ooisdaXs 
Juao ^ ' ! '„n^ i.ocTntftii aooi yaauisapa .o*i3;s2 
: 7^^7 >wt 2?*'A? : I? J*^ i^? do&b : ^ abi< 
2aaoeb imSl ^oaaA? ojSa : \i? 2'i» wOj©SK*2a 
■ acAoio ^aodou 2-uO» ^ox» criiSo :^bi 

,* ^ Ti <> n " * ' J * " I* PI 

o-x-^2 2c#ia &a/a-a 2-»aJS 2ila-a ^*a,m jiep 
??uo\ o£kao :.oovlo iiata 2bbi <r\a oqi 
oi£to2 2ijcua yjo^axb*.:* ^Jf?o yOOJftvaiioJa 
.ouo^o :oiob v OTOt£Si ;AsoOL.?t<» 2>a3oi oi^oao 
2i*Vb Jiuao 007 la.£s,J ^apo j>i«a?io ^p ^.? oo* o*ii 
2Xo3-ioo .ooei ^MOS* 2iaaao ' iaatws : *xi2? 
' \6aui~ioaa ^?oaoo : oocn v . ,. \4 2c£& ;»,2*lo 
2isaTen» : 2ais*so 2aaoa ^JSopo ^10! Jiaoj .2^»ai> 
:2o£ia &»a«3 o3i>kx2 ^*a ai .cu«~;s2 a t \>\ j^wi 
V^ eooi ^av £ = <AS^asI 2aa3a Ht-.oixuu-.no 
J*aJS? ooei V \A„ "A 2 : v ax^i < 7 >Jc£is ;.\oi3S*«r? .^,b<w3d ( S ) .^oovi'i-s (*) .-*la 


.}»« ( 2 ) •**** .!>>&$ W ..ooui'iiacia '''' .lacrjQ jodiJUaspo jaai*n<A „iao 4 

07a iss 2"?!*^ o^ :a -?r^ ^yOW^oaS-ia &X3 
6jS*a cr^L-o :2a2x <A»f ^.3 si .^ocnfccA aiiokia 
:isom iLise i*\ ! 'iJsoaavap .o.^aoft-2 & &sp*cpoa 

-3 ooai oanSM aoiso ..doiJs<A aadoi : cjAi. 
ooci asao ^3 ^oiert v fA*2i ora*9? :232* yOior 
53 ( aao 000: ^^» Aao - Jxa-f? 'iiaJSaS AidcA 
;^oo? ^\»o .a*ao2 2c&23 otnsbIs ' a.:ncm\ 

ou^»is2 A &»?> 3^-r? : r^<* ***r °?°" t^^V^ 
oocr v; w<«««Mt <iioj *.?*?^ v.">ffwi'i r 3 liscuasoj :oeoi 
jk> A\ ? TffyV* 2& \i»a ^ocA ^oiaoaa ^31o 
o*J»^2 A a .oi2 Naaao 3Q»Vi 2306 :ooei ^aijto 
;oi»2 M yaor 2a 2x ''"^or <-? yOioj .^iitefioS 
2e£}So ^aa*"^ao j&o -007 ^^? &*& (8 ^e&a» 
.^il ^)o i aaaaao\<> Ja*»^ £ Joo? AAa : ^VA A 
C^e^AjJ ^AoJsa :^3?^ cnk«^> &a? fc&i ^3 law) 

r ?o» ::aV^s? ^M : ^ ***?** ^^ t=?° =i<^J? 
o&aos ^9 as .cmoA ^i~ r ^» £0 ^^ia-i? ^L. 
:ocno£s disss aa :Joai * a »M o jcdqi^bcA Js*33 ^Acr 

,jiw»j (») -r?^ 41 ^ .Desunt (') .oixowo^ (*) .Jiiooi 
.I&of^o n.X.3 ,»? J?w '-^ *-' «?»*» &?? i3i Ijor jai? „j X\_c *""' fj^tp — *fc ('■) .iocyo jooxJa^oo -a OAtJDoS wt3 aao .^2»\ii & ^oot*.*- ^9 ojiapo : v oop a j ft is lSflio 

ocr^o :oooi ^» ^ocr^ao^aS Jaa iA,. &K03 

.oooi ^jaiaa ' \oo>i;Ua iiLia J ^erJM-aao lb 

:~&^sjl J?*^o» -oi©£-ab £2 .yOfti ; jV\mS o :^ooO» 
^p v om^s .}ooi i\,t ^botis as . -A oi>»cl£j*\jo 
('UofcLs* ^ia&o z^oat sx^ (7) ^X» Jutes) 
^a« ftoi>V »*s ?"-J -Joei otaxi .oo»2s*s £•? £> 

op ooo; yfv«A.s -oi '"'^mw J©£i? 2s~ &oi 
:*S;JMtJ &00* £»? 1>2 ivaapuopoo .S&si Jobj JS*i 

oio^ms ;?or .J^ooi ( u >3&^i jo&i \v»? *fc«^?*N?? 

2i*ia joautjubo **s j&auBcS .isooi &\s Ajo 
oooi »*3^o : &£bi 1?«& ooo; oioVji v ocj>.o*i v 3? 
W^eef^jja oooi ^d'£ sao .oji^A. f'^^oM^s 
^exaoTa -wioi-V ^V? *°£j? a**? 5 v°^°^ i %**») 4*j*A> ***** -v**l (8) 

•UatfjW ..oaoifC 4 ) .(sic) ^O- 1 ) .(^C) .(Ass. .a-jo^iSl J. I w }-?„?= jSjJ :.Vfco^ 2o* £ .a^.\2 :^>'\W 

*^ 4^ ^M$? ^V?P ■*$ £?? siiafjS? 
,?dAs Jeor £0 .0001 y xn yw 22si^ 2 ? 2&o : ^ 

•-0901 ^o-att J&&.J &&» &l :li2^i ^oerT^ou^© 
£&£> <&4 : ( V* ^kMpja) 45^1 p^ 
*\ coo, ^aA: .«^b jb^j, j^^ ^5^ 

..Sao, 25^,0 2ii4 yOa,i^^S p , Jfcj, £^ 2 

2 ? '2» «^o :2fco*k c&aa 000; ^^V^i 

^-i i^o^a^SAa fcoi 0001 <*>&&* :< 2 >iiu' jfc 
*K V?«ft^3 - ( W>2, ^oojisp iox, '^dfl'i ■\op6f l Aifaae add. 11. ) 
( 8 ) .oi^j W W .Dcimt («) .ukai. '.'.' J. 
.JXLoxtso 2pcnfi>3 Jayx se .-a—i -^x** 3 ^9 ^a ^ a a iJ—f^i 2?o^b 

fe*3 ^aoo :2?ao woa 2*ub ^03 si&ap li*ab £&*2 
:A ^iWuae £fca ' ^io ^aor :2b 3 **f**^» 2aoa 

• iauis? ?iArtfwS Z^cojoI iisca^ xiois IV 

^ 


A QUELQUES VARIANTES 

que nous avons trouvees dans Overbeck 

et qui se rapportent aux statuts de St. Rabulas. 


•Joa- 
i&J ^.g 


.ijoxo i^>s 


450 


p<nnl!. 


■??* 


461 


2 
.(?b>») .-*.*» 


, »>(*** 


451 


9 
.(*£:?) i-i? 


.# 


461 


p4nulti 
. N-iil<w 


.tjy.^3- 


462 


l 
,»(7T0i303? 


...OroJ^l.? 


462 


2 


•J&M 


JSiks ,? #^>S 


.^^a ,» ^>V.^ 


462 


0-10 
.13 03UJ ^33 


'""P" -V? 


462 


17 


.dor 


liiisia l!>?}? Jlao 


,QO> tffjf ^3*3 
A.VANT-PRO! I »S, XIV Cependant si quelqu'un pense autrement que nous, 
nous serous tics hcureux de connaitre sa. maniere de voir 
ct lea preuves qu'il peut nous fournir a 1'appui do ['assertion 
de noa illustres Maronites. 

Nous avons copie la letire du pretre Come avec la 

note <|ni vient apres dans Its Acta Martyrum de Stcph. 

>d. Assemani, II, p. .~«h 398 et dans la B. 0. 1. 1, p. 23?, 

Nous avons egalcment pris dans Assemani, Acta M 
II. p. 230, l'lkmielie do Jacques de Sarug sur St. Simeon 
le Stylite. Nous avons voulu la verifier sur le manuscrit 
«lu B.M. add. [?\5$, fol. 6% mm, apres en avoir colla- 
tionne' une page, nous avons constate - que les deux textes 
ne se trouvaient plus d'accord du tout. Celui de Londres 
est extrcmement long, un vrai trnitc, mats en memo temps 

incomplet; il y manque des fcuilles entieres. 
avons eu recours a un autre manuscrit, mais malheureuse- 
ment nous n'y avons trouvd que des lambeaux de fcuilles 
Nous avons pris la liberte de nous adresser a l'obligeance 
de M. Guidi de Rome qui a eu 1'extreme bonte de com- 
parer le toxic publie par Assemani avec le manuscrit de 
la Bib. Vaticane, (cod. syr. 1 \ 7), et il nous a envoys' ses 
precieuses notes qui nous ont tire d'embarras dans bicn 
des passages. 

Nos plus sinceres remerciments a nos amis qui nous 
ont prete leur genereux concours, et nos ineilleurs sou- 
haits a nos bienveillants lecteurs. 

le 25 Janvier, Conversion de St. Paul, |BW. J<- Mil AVANT-PROPOS. .jjU* ^jcl^ ^» -^o; f) le passage qui commence a 
page 548, I. 2\, par ces mots: i?o\? «rfi»**t & ^»«* 

g«r &<* iV»? et Q ui finit * !a P 3 ^ S55, '" 2 ' paf CCS 
mots: f^^> S* *4? &*^ W! g) ^ dernier passage qui 
commence a la page 64*3, !• 15, par ces mots; ^ -**A^J 
.A^isio et qui finit a la page 644. 1. I \ \2, par ces mots: 

Pour donner une idee des innombrablcs yariantes que 
nous avons trouvees entre IVSdition d'Assemani et le manu- 
scrit que nous publions, nous allons en citer quelques-unes. 
. re Mmuscrit. W* AweawL .sii .j^A* 

.036 .3^30 ; , ?^«? -JcA.e-JO 
.650 .^633 -KO^O 
,063 .^ali 3A? .271 
.388 .&9f tjifl* f***^.^* 
.3*7 .m^ioa? juiu-o 

.366 .yOll 3*1? Quel est l'auteur de cette Vie si interessante? Les 
deux manuscritS de Londres ne le disent pas. 

Assemani {Steph. Evod.) ainsi que l'auteur de la 
celebre BibBotkeca orientalis l'attribuent au prctre Come, 
dont ils publient la lcttrc a St. Simeon le Stylite iauai- 
diatement apres sa Vie, or cette tettre nc fait aucune allu- 
sion a cette question. Mais la note qui vient apres la 
lettre donne comme auteur de la Vie de ce grand saint 
les nommes Sim6on fils d'Apollon et Barhatar fils d'Odan. 
comme on peut le voir a la page 64S ;& *&*o? ;«« 
v ol«^ «^*J? wja **? *&4 v^^ 1 ** f* ^ °***"* i ^ j ^ 
. . . &oV v ***» «■**» %"3S • ( -' ) ^ &^* tf***** *^* 
. l.es mots -pit, -.^ol tt J?f^ pfe rignifient la n«mc oh 
composer un ouvrage, comme on le veil dan* le* meiUeun ecriv 


J. 


\!I 393 J&S& i six . . . S^* o.r 4i en considi rant cela, disons-nous, 
ne scrait-on pas en droit de dire que notre manuscrit pourrait 
bieo etre ecrit avant l'envahissement de la Syrie par le 
nimv.tlielismc, et, par consequent, etre le plus ancien de 
tous? Voyant done cettc redaction si differente, cet ordre qui 
nous p]„ s logique que dans I'edition d'Asscmani, 

et cctte histoire plus complete, nous avons adopte le texte 
de cc manuscrit, et nous le publions aujourd'hui pour la 
premiere fois. Tout ce qui ne vient pas de cc manuscrit, 
nous lc mettons entre deux crochets | |, afin de laisser 
parartre notre nouveau teste dans toute son integrity tel 
<juc nous Tavons trouve. Seulement nous ferons observer 
que la plupart des points grammaticaux y font defaut; 
in. us y avons suppled en nous servant de ceux du manu- 
scrit, add. \2\ 74, qui sont ties soignes; cela nous a aide 
a vocaliser notre texte d'une mamere plus sure. 

Voici les passages qui manquent dans l'cdilion d'Asse- 
mani: a) lc premier alinea de cette Vie, qui commence a 
la page 507 par ccs mots: &?o ^i^, et qui finit a la 
page 508 par ces mots: £??v ^oia* -ii; b) lc passage qui 
commence a la page 512 par ccs mots: joo? &*> i&r^ »^o 
j^m.i-. ^t et qui finit a la page 5|4 par ces mote: 
wor&iti s>^> ? u.*t& ou^io; c) le passage qui commence a la 
page 520, 1. 3, par ces mots: otA oob? ,-^a -^«>»? et qui 
finit a la page 521, 1. \\, par ces mots: ••ra&fefMJJMto&^t; 
d) lc passage qui commence a la page 525, I. 15, par 
Ces mOtS: ^iasoa -»M»I* Wi J**» et Q u ' niut 5 2(i, 1. ■">. 
par ces mots: ojssii^ a»i i^t^o; e) le passage qui com- 
mence a la page 538, 1. \% P ar ces m °t S: •«»4t i «.? "J?"^ 
ftij et qui fmit a la page 539) •- 5 > P ar ces mots: -_» XI 


qui a etc publico on automne demier pat notre ami, M. j 
1'abbe Chabot. avec une traduction francaise. 

Hi" Mais rhi-stoirc qui nous a cmilc lc plus dc travail 
et de recherches, c'est cello dc St. Simeon Stylite. Nous 
l'avons fait copier d'abord dans le second volume d« 

tyrum d'Assemani, page 273— 5<W« Lorsque m 
avons voulu la vocaliser et la preparer pour la livrer a 
['impression, nous y avons trouve tant <le difficultes, qu'il 
nous a lallu entreprendre deux fois le voyage d'Angteterre 
3 resoudre. En collationnmt aotre COpie avec le 
manuscrit du B. M., add. 1,2(74, nou pu rectifier 

la plupatt des passages qui laissaient ii desirer; mais nous 
avoi : que tea laits n'y etaient pas rappo 

dans le meme ordre que dan- Assemani, et i is ce 

dernier il y avait tics lacunes tres considerables i nous 
avons voulu les comblcr en copiant sur ce manuscrit tout 
ce qui manquah dans nos cahiers. Mais v ■ ayant 

constat.-, qu'une ou deux fcuilU- at defaut dans lc 

beau manuscrit cite plus haul, nous avons du recourir a 
un au t r c crit beaucoup plus ancicn, add. M-4--+, fol. 

En nous en servant pour combler ce vide, nous y 
avons trouve" a pcu pros le meme ordre et absolument les 
memes faits que dans le manuscrit precedent, mais une 
redaction beaucoup plus sobre et plus concise. Wright, 
dans sou catalogue, fait remonter ce manuscrit, ecrit sur 
parchemin et avec des caract. Los, au VI siecle. 

M.iis en considerant son style aussi beau que simple, et 
ce passage important, si biefl re^ige" par une mam •; 
043 j$ttj »>* «« Jll •■fb &* **^ *« *£*»*M &\ ^ * J 
mais visiblemcnt tronque dans !e manuscrit d'Assemani: 

.' ' VNT-PROPOS. X 

patriarche d'Alexandrie, ecriie par Leonce, evcque de 

Naples on Naplousc, en Cliypre. C'est un magnifiquc traitc 
de la charitc chretienne en action, divise en ^8 chapitres. 
Nous I'avons d'abord fait copier dans Ie manuscrit 231;, 
fol. (04, de la Bib. nat. de I'aris; niais un ami nous a 
conscille de publier une autre Vie de cc saint, qui se 
trouvait dans la meme Bibtiotheque, ins. 235, fol. 275, en 
nous assurant qu'elte etait plus conforme au texte original 
grec qu'on n'a plus, inais qu'on connait par des versions 
en d'autrea langues(*). En effet, cettc redaction nous a 
paru bieo superieure a la premiere. Nous avons colla- 
tionne nos cahiers avec 1'unique manuscrit que nous avons 
tiotive a Londres, add. \\u[~>, fol. (26, dont prusieurs 
>nt presqu'illisibles, maia aide de la copic de I'aris, 
nous avons pu dechiiTrer tout et donner une edition cor- 
rccte et complete. 

8° Nous avons couronne ces belles Vies de saints 

eveques par cellc de St. Rabulas, eveque d'Edesse, qui a 

au B.M. |652, fol. 83, et publtee par 

I 'verbeck en (865. Oil peut voir dans le memc auteur 

Ephraemi syri aliorumque opera select WXVI) 

tons les manuscrits dont il s'est servi pour donner ses 

iuts, sa correspondance, son homelie, etc. . . . Cettc 

Vie sera d'autant plus chere a nos frercs que St. Kabulas 

est une de leurs gloires les plus puns. 

9° Nous avons insure" dans notre collection la Vie de 
St. Bassus et de S" Suzanne sa sceur, martyrs persans, SmtODl par la version hunc. Voir l'rUrologtc giecque, t. X'"lll 
[i,\:,. Acta Sanct o r u m, Jan. t. H. ]>. i IN AVANT-PROPOS. ferons un vrai plaisir de reproduire d'une maniere complete 
ces Vies qui sont d'une tres grande valcur pour nous. 
Cette seconde sene comprend: a) la Vic de St. Phim 
disciple du grand St. Eugene, martyrise en I ) la 

fin du martyre de St. Dadou, sous Sapor; c) le tnartyre 
de Mar-Saba ou Ptrgouschnasp ct sea compagnons, sous 
Sapor; il y manque pour le moins deux feuiltets; d) le 
commencement du martyre de St. Auda, eveque de Hor- 
mizdardachir et de ses sept compagnons, mis a mort la 
22'"' annce dl/xlegerde; e) le martyre de St. Phiruz, de 
Beth-Lapath, qui a souffert sous Behram, Fan dc grAcc 1(22. 
Nous avons fait copier la Vie de St. Jacques de 
Nisibe a la Bib. nat. de Paris sur le manuscrit 23t, fol. 
; mais I'ayant collationnee avec le manuscrit du B.M., 
add. \2l"4, fol. 283, nous avons preiere" en grande pa 
cette deraiere redaction dont le style nous a paru plus 
sobre et beaucoup plus correct. 

Nous avons copie* lc martyre dc St. Babyllas, 
patriarche d'Antiochc. sur !e memc manuscrit, fol. 541. et 
nous l'avons collationnc avec le ms. add. W\5, fol. 
souvent nous avons adoptc ce dernier texte qui nous a 
semble fttre meillcur que le premier. 

6° Cest encore dans le mane manuscrit, add. 121,7$, 
fol. \58, que nous avons pris 1'histoire de St. Nicolas, 
eveque de Myrc; mais nous avons vivemi-nl rcgrette de 
ne pas l'avoir veYifiee sur un autre manuscrit que nous 
aurions pu facilement consulter; des etudes plus pressantes 
ne nous out pas permis dc le faire. 

7" Une des plus belles Vies que nous ayons rencon- 
tres, e'est sans contredit celle de St. Jean l'aumonier, 


AVANT-PROPOS. VIII termine par cette note: >S*;<» *?±*>^ f-««V? ik*?°*> *fct 
Nous avons adopte cette redaction pan* qu'elle nous parait 
plus en harmonie avec la haute position que ce saint 
semble avoir occupee aupres du roi Behramj certains 
passages de ce r^cit nous confkment dans cette opinion 
et font allusion a l'office important d'ecrivain ou secret 
qui devait lui ctre confie. En effet, a la page 190, 
1. \— 2, on lit: lieui ,«*-»*> &^> «*■& v""^ ^^ 0?T ^ ■ *"*^ 
?tf«j -v v «^> a la page \')2, I \2—\5: :?<*> fe^f *}* 
)*£» v 6ei Jam ;***<> ■ ■ • *»aB&?i ^ tfa <■*?■ **&*>* iJ^a-Me 

4j,\y ,» J^ -***? ,A*4 J-**V» 'i la page {<)7, 1. f— *Ss *i 

S'jil &4o Jsm -.SS^iia jS .. . tj-.ooj j-,£a r o)?> i&2? ^3j «A ^"f ^ J 

Le lecteur pourra s'en rendre compte lui-meme en exami- 
nant ccttc Vie; m). enfin un fragment qui comprend 1'in- 
troduction et le commencement de la Vie de S lc Christine, 
martyre, appelee Yazdout avant sa conversion; elle dtait 
fillc du prince Yazdin, de Kerkouk, gouverneur de Nisibe. 
Cette Vic a etc ecrite par Babai, supeneur du couvent 

d'Jzla. 

.".'■ La seconde sdrie des martyrs de Terse, e'est-a-dire 
de la page 208 a la page 262, a i-u- copiee dans 1c manu- 
scrit du B. M., add. "200; nous avons pris ce que nous 
avons pu y trouver et ce que nous avons pu dechiffrer; 
des feuillea cntieres y manquent, et un tres grand nombre 
de celles qui restent ont la partie superieure presque effaccc 
Voulant a tout prix conserver des documents si precicux 
et si chers a notre ceeur, nous avons tenu a les publier 
de notrc mieux; noua n'avons pu trouver nulle part d'autres 
exemplaires pour les completer et les verifier. Si nos 
lecteurs peuvent nous indiquer d'autres sources, nous nous VII AVAN1-I! e) de St. Gubarlaha ou Gttbadlaha, fils de Sapor, mis a 
mort a L6dan, et de sa sceur S le Kazo; cette Vie a 6t£ 
ecrite par les pr£tres Dadischou et Audischou; f) de St. 
BadaY, prStre da village cl'Argoul('); g) des S u Martyrs 
Guilais persans; Brikhischou et ses compagnons au nombre 
de \B, et deux femmes, Halamdour et ses enfant 
l'hoebe, martyrises sur les bords de l'Euphrate, par Sapor, 
lors ilc son expedition contre les Romains, en 55\; rccit 
incomplet, nous n'avons pu trouver nulle part un autre 
exemplaire pour le completer; h) de St. NarsaT, moine, 
du pays de Rezicajf, martyrise k Seleucie et Ctesipti 
sous Izdegerde. Nous avons pu collationner les 8 pre- 
mieres pages de cette Vie sur le ms. du B.M., add. 7200(») 
fol. 86; le reste y fait defaut; cette Vic a etc ecrite par des 
temoins oculaires; i) de St. Tatac, chambcllan du roi du 
pays d'Adiabene, martyrise* a Scleucie et Cttisiphon sous 
Izdegerde; k) des db» martyrs dc Beth-Garmai, martyrises 
a Seleucie et Ctesiphon sous Izdegerde; nous connais.-< 
leurs noms. Cette Vie a etc* ecrite par un certain Ab; 

;e 188; 1) de St. Jacques le gardien ou le notaire; le 
titre donn£ a cc saint se trouve ecrit de deux mam 
differentes: ia6\k garde ou gardien, et lO^ii notaire ou 
scribe. Dans le manuscrit de Londres, add. T20n, on 
ne trouve qu'un peu plus du tiers de cette Vie <i l " sc (') Mgr. Abbeloos, par misprise, Iraduit ainsi ccllc phrase net Argu] 
JicA.il lecloris." Voir Acta Afar. Karde 

Eo collati laal iids caliiers sur ce prccicux manuscrit, nous 

avons eu la dquleur <le constatcr nu'en pli 1 1 roils unc main 

inb.ibilc, en voulaut reparcr !cs passages effaced, avail vrai AVANT-Pfc VI i Nous avons pris dans lc second volume des A 

rlyrnm dAssemani nos 127 premieres pages, c'est-a- 

dire le Martyre: a) des saints Lucien et Marcien; b) des 

rin, Victor, Nicephore, CUiudien, Diodore, 

rapion et Papius; c) de sainte Stratonice et de saint 

uncus, de Cyzique; d) des saints Hyparque, Phileteus, 

Jacques, ParagruS, Habib, Romain ct Lulien, de Samosate; 

ci ik- sainte Agnes, de Rome; f) de sainte Theodote ]a 

pc'dieresse, de Philippe. 

Nous avons eu l'avantage de pouvoir collationner le 
martyre des saints Lucien et Marcien sur !e manuscrit du 
British Museum, add. l^6$5, fol- ~' H1 . et celui de S" Stra- 
tonice et de St. Seleucus sur te manuscrit, add. (2(7^, 
fnl. 328; grace a cette verification, nous avons pu donner 
un texte plus complet et plus correct. Nous n'avons pas 
pu trouver les autres, ni i' . :.■< les manuscrits de Londres 
ni dans ceux de Paris, nous avons fait de notre mieux 
pour les vocaliser et les rendre plus intelligibles. 

2° Nous avons copie la premiere serie des martyrs de 
se, e'est-a-dire de la page J28 a la page 207 irtclusive- 
ment, dans les precieux manuscrits de Mgr. Abbeloos, 
Recteur Magnifique de l'universite de Louvain, qui a eu 
['extreme bonte de nous les prater. Cette premiere - 
comprend: a) le martyre de St. Jean, eveque d'Arbel, et 
tie St. Jacques, pretre; b) de St. Abraham, Eveque de la 
meme ville; c) de St. Ananie, laic, de la meme localite. 
Nous l'avons collationm- avee le manuscrit du B. M. add. 
1 Mil."), fol. 32?; dj de St Aiteilaha, ancien pretre des 
idoles d'Arbel, et de St. llapsai. diacre du village d'Arbai 
dans 1'Adiabene, m dans le pays des Huzites; 
OUS avons 6t6 oblige — comme nous 1c elisions 
au commencement de notrc troisicme volume 
des Acta Martyrum et Sanctorum — d'inter- 
rompre' cette importante publication pour pouvoir donner 
une nouvelle edition de notre Manuel dc pictc revu, corrige 
el augmentc; imm. diatement apres avoir achevc ce travail, 
nous avons repris les Vies des saints, dont nous faisons 
paraitre en ce moment le quatrieme volume, et nous 
esperons pouvoir le faire suivre sans interruption de deux 
ou trois autres, si Dieu nous prete vie. 

Dans ce nouveau volume, nous donnons plus de 
qnatre cents pages de textes inddits qui paraissent pour la 
premiere fois, du moin.s a ce que nous croyons, puisque 
nous les avons copies sur des manuscrits. Quant aux 
Vies deja publices par d'autres editeurs, nous avons en 
' l'avantage d'en collationner une partie sur des manuscrits, 
et nous avons vocalise' l'ensemble de cette nouvelle collec- 
tion dont nous n'avons pas besoin de faire l'eloge, le 
lecteur pourra en juger par lui-meme. C'est un vrai tresor 
pour nos chers orientanx, aussi bien que pour les savants 
orientalistes d'Europe. 

Quelques petites observations sur les diffeVentes \ 
que nous donnons dans ce volume. 1 L Acta Martyrum w Sanctorum a N. nostras congre- 
gations sacerdote colkcta et in hoc quarto volumine inserta 
approbamus, et at in lurem edantOt facilitate* facimus. A. FIAT, Sup. gen. Cong. miss. 
Victor-Joseph, episcopus Ltodiensis. .fvsi? jiaoAn 


.rtxi*n*ici rt^ioaMn tlaiJt V 
ACTA 
RTYRUM E rORU 

TOMUS QUARTUS. 

• ?g32 Jtt^ VIA DICTA DE sfeVRES 93. 
UPSLB, OTTO IIARKAHSOWITZ. 
Vfo